Minkä valtion tuomioistuin on toimivaltainen?

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen (esimerkiksi työtuomioistuimeen)?

Tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta annetun lain mukaisesti Unkarissa on vain yhdenlaisia erityistuomioistuimia: hallinto- ja työtuomioistuimia (közigazgatási és munkaügyi bíróság), jotka käsittelevät työ- ja hallinto-oikeudellisia riita-asioita. Muut kuin työ- ja hallinto-oikeudelliset asiat kuuluvat yleisten tuomioistuinten toimivaltaan.

Ellei laissa toisin säädetä, hallinto-oikeudellinen riita-asia ratkaistaan hallinto-oikeudellisessa menettelyssä. Hallinto-oikeudelliset riita-asiat koskevat sellaisten hallintoelimen toimien tai laiminlyöntien lainmukaisuutta, joiden tarkoituksena on muuttaa hallinto-oikeuden alaisen oikeushenkilön oikeudellista asemaa. Hallinto-oikeudellisiin riita-asioihin kuuluvat myös julkisen sektorin palvelussuhteita ja hallinnollisia sopimuksia koskevat riidat.

Hallinto-oikeudellisissa asioissa ensimmäisen asteen tuomioistuimena toimii hallinto- ja työtuomioistuin tai laissa säädetyissä tapauksissa aluetuomioistuin tai korkein oikeus (Kúria).

Hallinto- ja työtuomioistuinten toimivaltaan kuuluvat myös sellaiset hallinto-oikeudelliset riita-asiat ja muut hallinto-oikeudelliset menettelyt, jotka eivät lain mukaan kuulu nimenomaan aluetuomioistuinten tai korkeimman oikeuden toimivaltaan.

Julkisen sektorin palvelussuhteita koskevia riita-asioita lukuun ottamatta aluetuomioistuinten toimivaltaan kuuluvat riita-asiat, jotka liittyvät valtion keskushallinnon elimistä annetussa laissa tarkoitettujen riippumattomien sääntelyviranomaisten, itsenäisten valtionhallinnon elinten ja valtion virastojen sekä rautatieviranomaisen, ilmailuviranomaisen ja Unkarin keskuspankin hallinnolliseen toimintaan, ellei laissa toisin säädetä.

Aluetuomioistuimet tekevät päätöksen hallintoelinten nimittämistä koskevissa menettelyissä, kokoontumisvapauden käyttämistä koskevissa tuomioistuinmenettelyissä, turvallisuusluokiteltujen tietojen saatavuutta koskevissa riita-asioissa ja julkisia elimiä koskevissa riita-asioissa.

Korkeimman oikeuden toimivaltaan kuuluvat menettelyt, joissa arvioidaan paikallisviranomaisten antamien määräysten ja muun lainsäädännön välisiä ristiriitoja, tai arvioidaan, ovatko paikallisviranomaiset laiminlyöneet velvollisuutensa antaa lainsäädäntöä, ja menettelyt, joissa on tarkoitus vahvistaa menettelykeinot perustuslakivalituksen ratkaisemiseksi.

Työriita-asioihin kuuluvat muun muassa riita-asiat, jotka koskevat työlakiin perustuvia, julkisen sektorin työsuhteisiin liittyviä, palvelussuhteisiin liittyviä (laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta), julkisiin työllistämisohjelmiin liittyviä, urheilulain mukaisiin työsopimuksiin liittyviä, ammattikoulutuksen aikana tehtyihin oppisopimussopimuksiin liittyviä, kansallista korkea-asteen koulutusta koskevan lain mukaisiin harjoittelijasopimuksiin liittyviä ja sosiaalisten tai työllisyysosuuskuntien jäsenten näiden osuuskuntien kanssa solmimiin työsuhteisiin liittyviä oikeudellisia suhteita, sekä muiden työlaissa määriteltyjen oikeuksien täytäntöönpanoa koskevat riita-asiat. Vaikka jossakin riita-asian osapuolessa tapahtuisi muutos, joka johtuu luovutuksesta, velkojen siirtämisestä, työnantajan sukupolvenvaihdoksesta tai työnantajan vaihtumisesta, menettely katsotaan edelleen työriita-asiaksi. Jos työntekijällä on työoikeuteen perustuva konkurssipesään sisältyvää omaisuutta koskeva rahavaatimus maksukyvyttömälle työnantajalle ja selvittäjä kiistää vaatimuksen, työntekijä voi nostaa työnantajaa vastaan kanteen työriita-asiassa likvidaatiomenettelyn käynnistyttyä.

2 Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen (ts. asian käsittely kuuluu tällaiselle tuomioistuimelle), miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun on otettava yhteyttä?

2.1 Onko olemassa alempia ja ylempiä yleisiä siviilituomioistuimia (esim. käräjäoikeus ja hovioikeus)? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Tuomioistuinten organisaatiosta ja hallinnosta annetun lain mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia ovat piirioikeudet (járásbíróság) ja aluetuomioistuimet (törvényszék). Aluetuomioistuimet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena kaikki asiat, joita ei laissa ole erikseen määrätty piirioikeuksille. Piirioikeudet käsittelevät seuraavia asioita:

a) varallisuusoikeudelliset kanteet, joissa vaateen määrä on enintään 30 miljoonaa Unkarin forinttia tai joissa aineelliseen oikeuteen perustuvan vaateen arvoa ei ole mahdollista määrittää, lukuun ottamatta seuraavia:

aa) tekijänoikeuksia ja niihin liittyviä oikeuksia sekä teollisoikeuksia koskevat kanteet,

ab) julkisen vallan käyttöön tai oikeudenloukkaukseen liittyvät vahingonkorvauskanteet,

ac) yleisen edun perusteella nostetut kanteet,

ad) oikeushenkilöiden perustamiseen ja lailliseen toimintaan liittyvät kanteet,

ae) oikeushenkilöiden ja niiden jäsenten tai entisten jäsenten väliset kanteet sekä nykyisten tai entisten jäsenten väliset kanteet, jotka johtuvat niiden jäsenyyssuhteista,

b) henkilöiden oikeudellista asemaa koskevat kanteet,

c) täytäntöönpanokanteet.

Aluetuomioistuimet voivat ensimmäisen oikeusasteen lisäksi toimia toisena oikeusasteena, jolloin ne ratkaisevat piirioikeuksien ja hallinto- ja työtuomioistuinten päätöksiä koskevia muutoksenhakuja.

Alueelliset muutoksenhakutuomioistuimet (ítélőtábla) käsittelevät muutoksenhaut, jotka koskevat aluetuomioistuinten päätöksiä. Lisäksi ne käsittelevät muita toimivaltaansa kuuluvia riita-asioita.

Unkarin korkein oikeus (Kúria) ratkaisee laissa säädetyissä asioissa aluetuomioistuinten tai alueellisten muutoksenhakutuomioistuinten päätöksiä koskevat muutoksenhaut. Lisäksi se käsittelee oikeudellista uudelleentarkastelua (felülvizsgálat) koskevat hakemukset, ratkaisee paikallisviranomaisten antamien määräysten ja muun lainsäädännön väliset ristiriidat ja tarvittaessa kumoaa kyseiset määräykset, toteaa paikallisviranomaisten lakisääteisten velvollisuuksien mahdollisen laiminlyönnin sekä tekee päätöksiä kaikissa muissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

2.2 Alueellinen toimivalta (Onko kaupungin A vai B tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

2.2.1 Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Vastaajan asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen kaikissa asioissa, jotka eivät kuulu jonkin toisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

Jos vastaajalla ei ole asuinpaikkaa Unkarissa, toimivalta määräytyy vastaajan Unkarissa olevan oleskelupaikan mukaan. Jos vastaajan oleskelupaikka on tuntematon tai sijaitsee ulkomailla, määräytyy toimivalta sen mukaan, missä vastaajalla oli viimeksi asuinpaikka Unkarissa. Jos kyseistä paikkaa ei saada selville tai jos vastaajalla ei ole koskaan ollut asuinpaikkaa Unkarissa, määräytyy toimivalta kantajan Unkarissa olevan asuinpaikan tai sen puuttuessa kantajan oleskelupaikan, tai jos kantaja ei ole luonnollinen henkilö, oikeushenkilön kotipaikan mukaan.

Jos vastaajan työskentelypaikka ei ole sama kuin hänen asuinpaikkansa, tuomioistuin siirtää asian vastaajan viimeistään vastineessa esittämästä pyynnöstä vastaajan työskentelypaikassa toimivaltaiselle tuomioistuimelle käsittelyä ja päätöksen antamista varten.

Silloin kun vastaaja ei ole luonnollinen henkilö, yleinen toimivalta määräytyy vastaajan kotipaikan lisäksi sen paikan mukaan, missä elin tai organisaatioyksikkö, jolla on valtuudet edustaa kyseistä henkilöä ja toimia riita-asiassa, harjoittaa toimintaansa. Jos asiasta on epäilystä, on kotipaikaksi katsottava kyseisen henkilön hallintopaikka. Jos muun kuin luonnollisen henkilön kotipaikka on Budapestissa, mutta sen toimialue ulottuu Pestin läänin alueelle, asian käsittelee Pestin läänissä toimivaltainen tuomioistuin.

Jos muulla kuin luonnollisella henkilöllä ei ole kotipaikkaa Unkarissa ja kanteen on nostanut unkarilainen muu kuin luonnollinen henkilö, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy kantajan kotipaikan mukaan. Myös jos kantaja on unkarilainen luonnollinen henkilö, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy kantajan asuinpaikan tai sen puuttuessa kantajan oleskelupaikan mukaan.

2.2.2 Poikkeuksia pääsäännöstä

2.2.2.1 Missä tapauksissa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvä tuomioistuin) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Jos millään tuomioistuimella ei ole yksinomaista toimivaltaa, kantaja voi halutessaan nostaa kanteen vastaajan mukaan määräytyvän yleisesti toimivaltaisen tuomioistuimen sijasta jossakin muussa tuomioistuimessa. Kun on kyse lakisääteisen elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta, kanne voidaan nostaa kantajan asuinpaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa. Kiinteän omaisuuden omistusoikeutta tai hallintaa tai kiinteään omaisuuteen liittyviä esineoikeuksia koskevan kanteen voi nostaa siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen kiinteän omaisuuden sijaintipaikassa. Sopimusperusteisen vaatimuksen täytäntöönpanoa koskevan kanteen voi nostaa kaupantekopaikan tai palvelun toimittamispaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa. Kun on kyse kuluttajan yritykselle esittämän sopimusperusteisen vaatimuksen täytäntöönpanosta, kanteen voi nostaa kantajan Unkarissa olevan kotipaikan tai sen puuttuessa kantajan oleskelupaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa. Sopimuksen ulkopuoliseen vastuuseen perustuvaa korvausvaatimusta koskevan kanteen voi nostaa myös sen paikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa, jossa vahinko tehtiin tai aiheutui.

Varallisuusoikeuteen liittyvissä riita-asioissa on toimivaltainen myös se tuomioistuin, jonka alueella vastaaja näyttää oleskelevan pysyvämmin (esim. työn tai opiskelun takia), edellyttäen, että millään tuomioistuimella ei ole asiassa yksinomaista toimivaltaa. Tätä toimivaltaperustetta ei voida soveltaa vajaavaltaisiin vastaajiin.

Muuta kuin luonnollista ulkomaista henkilöä vastaan voidaan nostaa varallisuusoikeudellinen kanne myös kyseisen henkilön asioiden hoitamisesta vastaavan luonnollisen henkilön asuinpaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa. Myös muun kuin luonnollisen ulkomaisen henkilön unkarilaisen sivuliikkeen tai kaupallisen edustajan toimipaikan mukaan määräytyvä tuomioistuin on toimivaltainen varallisuusoikeudellisissa riita-asioissa.

Toissijaista velallista vastaan voidaan nostaa kanne yhtä aikaa päävelallista koskevan kanteen kanssa siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käsittelemään kaikki päävelallista vastaan nostetut kanteet.

Vajaavaltaiseksi julistamista koskevissa asioissa on toimivaltainen myös se tuomioistuin, jonka alueella vastaaja asuu vanhainkodissa tai on sairaalassa tai jonka alueella vastaajalla on tavanomainen asuinpaikka.

Avioliittoasioissa on toimivaltainen myös sen alueen tuomioistuin, jossa aviopuolisoilla oli viimeinen yhteinen asuinpaikka.

Kanteet, jotka koskevat lapsen ja vanhemman välisen oikeudellisen siteen vahvistamista, vanhempainvastuun käyttämistä, lapsen sijoittamista perheen ulkopuolelle, huoltajuuden päättämistä, adoption purkamista tai alaikäisen elatusta, voidaan lisäksi nostaa alaikäisen asuinpaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa.

2.2.2.2 Missä tapauksissa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Silloin jos lainsäädännössä säädetään tietyn tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia tapauksia.

Kun on kyse yrityksen kuluttajalle esittämän sopimusperusteisen vaatimuksen täytäntöönpanosta, toimivalta on yksinomaan vastaajan Unkarissa olevan asuinpaikan mukaan määräytyvällä tuomioistuimella, ellei laissa, Euroopan unionin sitovassa säädöksessä tai kansainvälisessä yleissopimuksessa toisin todeta. Jos vastaajalla ei ole asuinpaikkaa Unkarissa, yksinomainen toimivalta määräytyy vastaajan Unkarissa olevan oleskelupaikan mukaan. Jos vastaajan oleskelupaikka on tuntematon tai sijaitsee ulkomailla, määräytyy toimivalta sen mukaan, missä vastaajalla oli viimeksi asuinpaikka Unkarissa. Jos kyseistä paikkaa ei saada selville, toimivalta määräytyy yleisten sääntöjen mukaan.

Jos vahinkoa kärsinyt voi vastuuvakuutuksia koskevan säännöksen nojalla vaatia vahingonkorvausta tai oikeudenloukkaukseen liittyvää korvausta myös sellaiselta kolmannelta henkilöltä, joka ei ole vahingon aiheuttaja, kyseistä henkilöä vastaan nostettu kanne kuuluu kantajan Unkarissa olevan asuinpaikan, tai ellei kantajalla ole asuinpaikkaa Unkarissa, kantajan Unkarissa olevan oleskelupaikan, tai jos kantaja ei ole luonnollinen henkilö, kantajan Unkarissa olevan kotipaikan mukaan määräytyvän tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, ellei laissa, Euroopan unionin sitovassa säädöksessä tai kansainvälisessä yleissopimuksessa toisin todeta. Jos kantajalla ei ole Unkarissa asuinpaikkaa, oleskelupaikkaa eikä kotipaikkaa, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy yleisten sääntöjen mukaan.

Jos asia koskee täytäntöönpanon päättämistä tai rajoittamista, yksinomainen toimivalta on sillä piirioikeudella, joka antoi täytäntöönpanomääräyksen. Jos täytäntöönpanomääräystä ei antanut piirioikeus, toimivalta on velallisen asuinpaikan mukaan määräytyvällä piirioikeudella.

Kun on kyse omaisuuden vapauttamisesta ulosmittauksesta, yksinomainen toimivalta on sillä piirioikeudella, jonka alueella ulosmittaus on tapahtunut.

Silloin kun pyydetään saada liittyä täytäntöönpanomenettelyyn, yksinomainen toimivalta on sillä tuomioistuimella, joka hylkäsi vakuudenhaltijan pyynnön täytäntöönpanomenettelyssä.

Kanne, jonka tarkoituksena on muuttaa paikallishallinnon kirjurin omaisuudensuojaa koskevassa asiassa antamaa päätöstä, kuuluu kyseisen kirjurin toimipaikan mukaan määräytyvän tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

2.2.2.3 Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Omaisuutta koskevissa riita-asioissa asianosaiset voivat pyytää tiettyä tuomioistuinta ratkaisemaan välillään jo syntyneen riita-asian tai tietystä oikeussuhteesta mahdollisesti tulevaisuudessa syntyvän riita-asian, ellei laissa toisin säädetä. Asianosaiset voivat tehdä tuomioistuimen valinnan kirjallisesti; suullisesti, kirjallisesti vahvistettuna; muodossa, joka vastaa osapuolille yhteisiä liiketoimintatapoja; tai kansainvälisen liiketoiminnan osalta sellaisessa muodossa, joka vastaa tämäntyyppisten sopimusten sopimuspuolten liiketoiminta-alalla yleisesti tunnettuja ja käytettyjä liiketoimintatapoja, jotka ovat tai joiden pitäisi olla osapuolille tuttuja.

Tuomioistuinta ei voi valita silloin, jos laissa säädetään tietyn tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta. Ellei laissa toisin säädetä tai elleivät osapuolet ole toisin sopineet, valitulla tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta. Valinta sitoo myös oikeudellisia seuraajia. Tuomioistuimen valinta ei voi estää kuluttajaa esittämästä yritykselle sopimusperusteista vaatimusta Unkarissa olevan asuinpaikkansa, tai jos kuluttajalla ei ole asuinpaikkaa Unkarissa, Unkarissa olevan oleskelupaikkansa mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa.

Omaisuutta koskevissa riita-asioissa, jotka kuuluvat aluetuomioistuimen toimivaltaan, osapuolet eivät voi valita välillään jo syntyneen riita-asian tai tietystä oikeussuhteesta mahdollisesti tulevaisuudessa syntyvän riita-asian ratkaisijaksi Budapestin aluetuomioistuinta tai Budapestin seudun aluetuomioistuinta. Vastaavasti piirioikeuksien toimivaltaan kuuluvissa asioissa osapuolet eivät voi valita Pestin alemman oikeusasteen tuomioistuinta (Pesti Központi Kerületi Bíróság).

3 Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä?

Unkarissa ainoat erityistuomioistuimet ovat hallinto- ja työtuomioistuimet.

Työriita-asioissa sovelletaan pääsääntöisesti kohdassa 2.2.1 esitettyjä yleisiä toimivaltasääntöjä. Lisäksi työntekijä, joka haluaa nostaa kanteen, voi valita vastaajan osalta yleisesti toimivaltaisen tuomioistuimen sijasta oman Unkarissa sijaitsevan asuinpaikkansa tai, jos hänellä ei ole Unkarissa asuinpaikkaa, Unkarissa sijaitsevan oleskelupaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen hallinto- ja työtuomioistuimen tai sen paikan mukaan määräytyvän hallinto- ja työtuomioistuimen, jossa työntekijä on työskennellyt jo pitkään tai työskenteli aiemmin pitkään. Jos työtuomioistuimella on toimivalta jonkun asianosaisen tai kannevaatimuksen osalta, ja toinen asianosainen tai kannevaatimus kuuluu piirituomioistuimen tai aluetuomioistuimen toimivaltaan, asia ratkaistaan työtuomioistuimessa edellyttäen, että lainsäädäntö mahdollistaa asianosaisten liittymisen kanteeseen tai vaatimusten yhdistämisen.

Jos hallinto-oikeudellinen riita-asia ei lain nojalla kuulu jonkin toisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan, toimivalta on sillä tuomioistuimella, jonka alueella riidanalaista hallinnollista toimintaa harjoitettiin. Jos riidanalainen hallinnollinen toimenpide toteutettiin useamman kuin yhden oikeusasteen käsittävässä menettelyssä, asiassa toimivaltainen on se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä ensimmäisen asteen hallinnollinen toimenpide toteutettiin.

Kun on kyse kiinteään omaisuuteen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista tai oikeudellisesta suhteesta, hallinnollisen toiminnan toteutuspaikaksi katsotaan kiinteän omaisuuden sijaintipaikka. Silloin kun on kyse toimintaa koskevasta ilmoituksesta tai luvasta, toteutuspaikaksi katsotaan paikka, jossa toimintaa jo harjoitetaan tai on tarkoitus harjoittaa. Kun on kyse alueellisesta valtionhallinnon elimestä, jolla on kansallinen toimivalta, hallinnollisen toiminnan toteutuspaikaksi katsotaan edellä mainittuja kahta tapausta lukuun ottamatta kantajan asuinpaikka tai oleskelupaikka tai – jos kantaja on oikeushenkilö tai yhteisö, joka ei ole oikeushenkilö – kantajan kotipaikka taikka näiden puuttuessa hallinnollisen elimen kotipaikka. Jos on kyse sellaisen hallinnollisen elimen toteuttamasta hallinnollisesta toiminnasta, jonka kotipaikka on Budapestissä mutta jonka toimialue kattaa ensisijaisesti Pestin läänin kokonaan tai osittain, toteutuspaikaksi katsotaan Pestin lääni. Jos on kyse hallinnollisesta laiminlyönnistä, toteutuspaikaksi katsotaan hallinnollisen elimen kotipaikka, lukuun ottamatta kolmea edellä ensiksi mainittua tapausta.

Eräät hallinto- ja työtuomioistuimet ovat toimivaltaisia tietyillä alueilla. Näitä ovat Budapestin hallinto- ja työtuomioistuin, Budapestin ympäristön hallinto- ja työtuomioistuin, Debrecenin hallinto- ja työtuomioistuin, Győrin hallinto- ja työtuomioistuin, Miskolcin hallinto- ja työtuomioistuin, Pécsin hallinto- ja työtuomioistuin, Szegedin hallinto- ja työtuomioistuin sekä Veszprémin hallinto- ja työtuomioistuin.

Sosiaaliturvaan, sosiaali- tai lastensuojeluetuuksiin ja valtion työvoimapalvelujen maksamiin etuuksiin tai tukiin liittyvissä riita-asioissa toimivaltainen on se hallinto- ja työtuomioistuin, jonka alueella sijaitsee kantajan Unkarissa oleva asuinpaikka tai – jos kantaja on oikeushenkilö tai yhteisö, joka ei ole oikeushenkilö – kantajan kotipaikka tai näiden puuttuessa hallintoelimen kotipaikka.

Hallinnolliseen sopimukseen liittyvä kanne on nostettava siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä sopimus tehtiin. Tuomioistuin, jolla on millä tahansa perusteella toimivalta käsitellä päävelallista vastaan nostettu kanne, on myös toimivaltainen käsittelemään toissijaista velallista vastaan nostetun kanteen.

Jos hallinnollista toimintaa on harjoitettu ulkomailla, Budapestin hallinto- ja työtuomioistuimella on yksinomainen toimivalta käsitellä kanne.

Ellei laissa toisin säädetä, hallinnollisen sopimuksen osapuolet voivat erikseen neuvottelemassaan lausekkeessa määritellä, missä alueellisesti toimivaltaisessa hallinto- ja työtuomioistuimessa niiden välillä myöhemmin mahdollisesti syntyvät, hallinnolliseen sopimukseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan. Ellei laissa toisin säädetä tai elleivät osapuolet ole toisin sopineet, valitulla tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa hallinnollista sopimusta koskevissa riita-asioissa. Valinta sitoo myös oikeudellisia seuraajia.

Tuomioistuinta ei voi valita silloin, jos laissa säädetään tietyn tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta.

Osapuolet eivät kuitenkaan voi määrätä hallinnollisesta sopimuksesta mahdollisesti myöhemmin aiheutuvia riita-asioita koskevaa toimivaltaa Budapestin hallinto- ja työtuomioistuimelle.

Julkisen sektorin palvelussuhteita koskevat riita-asiat käsittelee sen paikan tuomioistuin, jossa työ on tehty. Jos kantaja on luonnollinen henkilö, julkisen sektorin palvelussuhteita koskeva riita-asia voidaan käsitellä myös kantajan asuinpaikan mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Budapestin aluetuomioistuimella on yksinomainen toimivalta käsitellä kanteet, joilla haetaan muutosta hallinto- ja työtuomioistuinten päätöksiin, sekä aluetuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat riita-asiat.

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.