Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Minkä valtion tuomioistuin on toimivaltainen?

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen (esimerkiksi työtuomioistuimeen)?

Useimmat siviili- ja kauppaoikeudelliset asiat käsitellään Pohjois-Irlannissa High Court- tai County Court ‑tuomioistuimissa. Alemman oikeusasteen tuomioistuimilla (Magistrates Court) on toimivalta tietyissä siviilioikeudellisissa asioissa, kuten vähäisten velkojen perinnässä sekä perheoikeudellisissa asioissa.

Lakisääteiset tribunal-tuomioistuimet käsittelevät eri aiheita, kuten maahanmuuttoa, verotusta, mielenterveyttä, sosiaalietuuksia ja liikennettä. Joidenkin tribunal-tuomioistuinten toimivalta kattaa koko Yhdistyneen kuningaskunnan. Näistä on saatavilla tietoa Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta. Joidenkin tribunal-tuomioistuinten toimivalta puolestaan kattaa vain Pohjois-Irlannin. Tällaisiin kuuluvat esimerkiksi tiettyjä työoikeudellisia asioita käsittelevät työtuomioistuimet (Fair Employment and Industrial Tribunals)

Tuomioistuinten toimivaltaa koskevaan kysymykseen ei aina ole selkeää vastausta. Tämän vuoksi on aina hyvä ottaa yhteyttä asianajajaan ennen oikeudellisen menettelyn vireillepanoa.

2 Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen (ts. asian käsittely kuuluu tällaiselle tuomioistuimelle), miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun on otettava yhteyttä

2.1 Onko olemassa alempia ja ylempiä yleisiä siviilituomioistuimia (esim. käräjäoikeus ja hovioikeus)? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Harkitse aina tarvittaessa oikeudellisen neuvonnan hankkimista siitä, mikä on oikea tuomioistuin asian vireillepanoa varten.

Jos vaateesi on alle 30 000 puntaa ja se koskee huolimattomuuden seurauksena aiheutunutta vahinkoa tai sopimusrikkomusta, oikeudenkäynti olisi pantava vireille County Court ‑tuomioistuimessa, ellei toisin neuvota. Kaikki 30 000 puntaa ylittävät vaateet olisi esitettävä High Court ‑tuomioistuimessa.

Tietyt enintään 3 000 punnan arvoiset vaateet voidaan käsitellä County Court ‑tuomioistuimessa vähäisiin vaateisiin sovellettavassa menettelyssä (small claims procedure), joka on yksinkertainen ja vapaamuotoinen tapa ratkaista riita-asioita – usein ilman asianajajaa. Vähäisiä vaateita koskevaa menettelyä käsittelevä esite on saatavilla Pohjois-Irlannin oikeushallinnon verkkosivustolta.

Perheoikeudellisia asioita voidaan käsitellä joko Magistrates’ Court ‑tuomioistuimissa, County Court ‑tuomioistuimessa tai High Court ‑tuomioistuimessa asian luonteesta riippuen.

2.2 Alueellinen toimivalta (Onko kaupungin A vai B tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

2.2.1 Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Magistrates’ Court- ja County Court ‑tuomioistuinten toimivalta kattaa koko Pohjois-Irlannin. Näiden tuomioistuinten toimivalta-alue määritetään kolmen hallintotuomioistuinpiirin perusteella. Hallintotuomioistuinoppaan voi ladata Pohjois-Irlannin oikeushallinnon verkkosivustolta osoitteessa http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

High Court ‑tuomioistuimen toimivalta kattaa koko Pohjois-Irlannin.

2.2.2 Poikkeuksia pääsäännöstä

2.2.2.1 Missä tapauksissa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvä tuomioistuin) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Menettely olisi yleensä pantava vireille tuomioistuimessa, jonka toimivalta kattaa vastaajan asuinpaikan tai paikan, jossa tämä harjoittaa liiketoimintaa, tai tuomioistuimessa, jonka toimivalta kattaa alueen, jossa kanteen perusteena oleva toimi tapahtui (tosin teknisesti vireillepano on mahdollista missä tahansa tuomioistuinpiirissä).

Sopimusasioissa asianmukainen tuomioistuin riippuu sopimuksen luonteesta. Esimerkiksi työsopimusta koskevan riita-asian käsittely voi kuulua County Court ‑tuomioistuimelle tai työtuomioistuimelle.

Perheoikeudellisia asioita, kuten vanhempainvastuuseen liittyviä asioita, käsitellään joko Magistrates’ Court ‑tuomioistuimissa, County Court ‑tuomioistuimessa tai High Court ‑tuomioistuimessa asian luonteesta riippuen.

Vahingonkorvauskanteet kuuluvat yleisen toimivaltasäännön soveltamisalaan, kuten myös rikosoikeudellisista menettelyistä johtuvat siviilioikeudelliset kanteet. On kuitenkin olemassa myös rikosten uhrien korvauksia koskeva järjestely, josta saa lisätietoja korvausyksiköstä (Compensation Services) (ks. linkki jäljempänä).

2.2.2.2 Missä tapauksissa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Tällaista vaatimusta ei sovelleta. Menettely voidaan kohteesta riippumatta panna vireille missä tahansa hallintotuomioistuinpiirissä (vaikka ne tavallisesti pannaan vireille siinä tuomioistuinpiirissä, joka kattaa vastaajan asuinpaikan tai paikan, jossa tämä harjoittaa liiketoimintaa, tai joka kattaa alueen, jossa kanteen perusteena oleva toimi tapahtui).

2.2.2.3 Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Asianosaiset eivät voi siirtää toimivaltaa toiselle tuomioistuimelle.

3 Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä?

Tiedot tribunal-tuomioistuimista, joiden toimivalta kattaa koko Yhdistyneen kuningaskunnan, esitetään Englannin ja Walesin oikeushallinnon ja oikeusministeriön verkkosivustoilla.

Pohjois-Irlannin tuomioistuimia ja useimpia tribunal-tuomioistuimia koskevat esitteet ovat saatavilla Pohjois-Irlannin oikeushallinnon (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) verkkosivustolla.

Työtuomioistuinten toimivaltaa koskevat tiedot esitetään työtuomioistuinten (Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal) verkkosivustolla.

Linkkejä

Pohjois-Irlannin oikeushallinto (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Tribunal-tuomioistuimet (Her Majesty’s Court Service – Englanti ja Wales)

Tribunal-tuomioistuimet (Oikeusministeriö)

Työtuomioistuimet (Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal)

Korvausyksikkö (Compensation Services)

Päivitetty viimeksi: 14/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.