Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sud koje države je nadležan?

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li tužbu podnijeti redovnom građanskom sudu ili specijaliziranom sudu (npr. sudu za radne sporove)?

Većinu postupaka koji se odnose na građanske ili trgovačke stvari trebalo bi pokrenuti na Vrhovnom sudu Gibraltara. Rad Vrhovnog suda podijeljen je na različita područja nadležnosti, ali zbog veličine Gibraltara postoji samo jedno tajništvo. (Magistratski sud ima ograničenu nadležnost u nekim obiteljskim stvarima.)

Kad je riječ o pitanjima koja se odnose na radno pravo, predmet se može pokrenuti pred Tribunalom za radne sporove. Osnovani su i drugi specijalizirani tribunali u područjima kao što su mentalno zdravlje, žalbe povezane s porezom na dohodak i žalbe povezane sa socijalnom sigurnošću.

Dodatne smjernice mogu se dobiti od tajništva Vrhovnog suda pozivom na telefonski broj (+350) 200 75608 ili na sljedećoj adresi: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

2 Ako je predmet u nadležnosti redovnih građanskih sudova (odnosno ako ti sudovi imaju odgovornost za takve predmete), kako doznati kojem sudu treba podnijeti tužbu?

2.1 Postoji li razlika između nižih i viših redovnih građanskih sudova (npr. okružnih sudova kao nižih sudova i regionalnih sudova kao viših sudova), a ako postoji, koji je sud nadležan za moj predmet?

U načelu se samo Vrhovni sud Gibraltara bavi građanskim stvarima. (Magistratski sud ima ograničenu nadležnost u nekim obiteljskim stvarima.)

2.2 Mjesna nadležnost (je li sud u gradu A ili gradu B nadležan za moj predmet?)

2.2.1 Osnovno pravilo mjesne nadležnosti

S obzirom na veličinu Gibraltara pitanje nacionalne mjesne nadležnosti uopće se ne postavlja.

2.2.2 Iznimke u odnosu na osnovno pravilo

2.2.2.1 Kada mogu odabrati između suda u mjestu u kojem tuženik živi (sud određen primjenom osnovnog pravila) i drugog suda?

U Gibraltaru postoji samo jedan vrhovni sud.

2.2.2.2 Kada moram odabrati neki drugi sud, a ne onaj u mjestu u kojem tuženik živi (sud određen primjenom osnovnog pravila)?

U Gibraltaru postoji samo jedan vrhovni sud.

2.2.2.3 Mogu li stranke same dodijeliti nadležnost sudu koji inače ne bi bio nadležan?

U Gibraltaru postoji samo jedan vrhovni sud.

3 Ako je predmet u nadležnosti specijaliziranih sudova, kako doznati kojem se sudu moram obratiti?

Specijalizirani tribunali osnivaju se zakonom. Ako smatrate da zahtjev možete podnijeti specijaliziranom tribunalu, za savjet se obratite lokalnom pravnom savjetniku u Uredu za savjetovanje građana.

Posljednji put ažurirano: 15/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.