Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Sud koje države je nadležan?

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li tužbu podnijeti redovnom građanskom sudu ili specijaliziranom sudu (npr. sudu za radne sporove)?

Većina vrsta građanskih ili trgovačkih stvari razmatra se pred Visokim sudom (High Court) Sjeverne Irske ili pred regionalnim sudom (County Court). Magistratski sudovi nadležni su u određenim građanskim stvarima kao što su naplata duga manje vrijednosti te predmeti obiteljskog prava.

Zakonom je uspostavljeno više tribunala koji se bave različitim pitanjima kao što su pitanja imigracije, poreza, mentalnog zdravlja, socijalnih naknada i prijevoza. Neki su tribunali nadležni na razini Ujedinjene Kraljevine, a informacije o tim sudovima dostupne su na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Drugi sudovi, kao što je Tribunal nadležan za pravedno zapošljavanje (Fair Employment Tribunal) i tribunali nadležni za radne sporove (Industrial Tribunals), koji se bave određenim pitanjima zapošljavanja, nadležni su samo na razini Sjeverne Irske.

Pitanje nadležnosti često je složeno. Stoga se prije pokretanja sudskog postupka u svakom slučaju preporučuje savjetovanje s odvjetnikom.

2 Ako je predmet u nadležnosti redovnih građanskih sudova (odnosno ako ti sudovi imaju odgovornost za takve predmete), kako doznati kojem sudu treba podnijeti tužbu?

2.1 Postoji li razlika između nižih i viših redovnih građanskih sudova (npr. okružnih sudova kao nižih sudova i regionalnih sudova kao viših sudova), a ako postoji, koji je sud nadležan za moj predmet?

U svakom se slučaju preporučuje da se potraži pravni savjet o odabiru odgovarajućeg suda za pokretanje postupka.

Kad je riječ o zahtjevima za naknadu štete prouzročene nemarom ili neispunjenjem ugovornih obveza u iznosu manjem od 30 000 GBP, postupak bi se trebao pokrenuti pred regionalnim sudom, osim ako se preporučuje drukčije. Svaki zahtjev te vrste u iznosu većem od 30 000 GBP trebao bi se podnijeti Visokom sudu.

Određene zahtjeve u iznosu manjem od 3000 GBP mogu razmatrati regionalni sudovi u okviru postupka za sporove male vrijednosti koji je jednostavan i neformalan način za rješavanje sporova, često bez potrebe za zastupanjem po odvjetniku. Pregled informacija o postupku za sporove male vrijednosti dostupan je na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske.

Obiteljskopravne stvari mogu se razmatrati pred magistratskim sudovima, regionalnim sudovima ili Visokim sudom, ovisno o prirodi predmeta.

2.2 Mjesna nadležnost (je li sud u gradu A ili gradu B nadležan za moj predmet?)

2.2.1 Osnovno pravilo mjesne nadležnosti

Magistratski sudovi i regionalni sudovi nadležni su na razini Sjeverne Irske. Uobičajeni djelokrug djelovanja tih sudova utvrđuje se s obzirom na tri upravna sudska odjela. Vodič upravnog suda može se preuzeti s internetskih stranica Sudske službe Sjeverne Irske (NICTS) na http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf.

Visoki sud nadležan je na razini Sjeverne Irske.

2.2.2 Iznimke u odnosu na osnovno pravilo

2.2.2.1 Kada mogu odabrati između suda u mjestu u kojem tuženik živi (sud određen primjenom osnovnog pravila) i drugog suda?

Postupak bi se općenito trebao pokrenuti na sudu čija nadležnost obuhvaća boravište ili mjesto poslovanja tuženika ili sudu čija nadležnost obuhvaća mjesto gdje je počinjena radnja zbog koje se pokreće postupak (iako se postupak u pravilu može pokrenuti u okviru bilo kojeg odjela).

Za stvari povezane s ugovorima odabir suda ovisit će o prirodi ugovora. Na primjer, o sporovima koji se odnose na ugovore o radu mogu odlučivati regionalni sudovi, ali i tribunal nadležan za radne sporove.

Obiteljskopravne stvari kao što su one povezane s roditeljskom odgovornosti, razmatrat će se pred magistratskim sudovima, regionalnim sudovima ili Visokim sudom, ovisno o prirodi predmeta.

Odštetni zahtjevi razmatraju se u skladu s općim pravilima o nadležnosti, kao i građanskopravni zahtjevi u okviru kaznenog postupka. Međutim, uspostavljen je i program naknade štete žrtvama kaznenih djela, a više informacija može se pronaći na internetskim stranicama Službe za naknadu štete (vidjeti poveznicu u nastavku).

2.2.2.2 Kada moram odabrati neki drugi sud, a ne onaj u mjestu u kojem tuženik živi (sud određen primjenom osnovnog pravila)?

Ne primjenjuje se takav zahtjev. Postupak se može pokrenuti u okviru bilo kojeg upravnog sudskog odjela, neovisno o predmetu postupka (iako se postupak općenito pokreće u okviru odjela čija nadležnost obuhvaća boravište ili mjesto poslovanja tuženika ili odjela čija nadležnost obuhvaća mjesto u kojem je počinjena radnja zbog koje se pokreće postupak).

2.2.2.3 Mogu li stranke same dodijeliti nadležnost sudu koji inače ne bi bio nadležan?

Stranke ne mogu same dodijeliti nadležnost sudu.

3 Ako je predmet u nadležnosti specijaliziranih sudova, kako doznati kojem se sudu moram obratiti?

Informacije o tribunalima koji su nadležni na razini Ujedinjene Kraljevine mogu se pronaći na internetskim stranicama sudske službe za Englesku i Wales i Ministarstva pravosuđa.

Pregled informacija o sudovima i većini tribunala u Sjevernoj Irskoj može se pronaći na internetskim stranicama Sudske službe Sjeverne Irske.

Informacije o nadležnosti tribunala nadležnih za radne sporove i Tribunala nadležnog za pravedno zapošljavanje mogu se pronaći na zajedničkim internetskim stranicama predmetnih tribunala.

Ostale poveznice

Sudska služba Sjeverne Irske

Tribunali (Sudska služba Njezina Veličanstva – Engleska i Wales)

Tribunali (Ministarstvo pravosuđa)

Tribunali nadležni za radne sporove i Tribunal nadležan za pravedno zapošljavanje

Služba za naknadu štete

Posljednji put ažurirano: 14/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.