Sud koje države je nadležan?

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li tužbu podnijeti redovnom građanskom sudu ili specijaliziranom sudu (npr. sudu za radne sporove)?

Opće je pravilo prema portugalskom pravu da su okružni sudovi (tribunais de comarca) nadležni za pripremu i odlučivanje u predmetima koji nisu u nadležnosti drugih sudova. Okružni sudovi imaju opću i specijaliziranu nadležnost (članak 80. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Nadležnost se dijeli među sudovima prema predmetu, vrijednosti, rangu i području. (Članci 37., 40., 41., 42. i 43. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.).

To je pitanje uređeno sljedećim propisima:

2 Ako je predmet u nadležnosti redovnih građanskih sudova (odnosno ako ti sudovi imaju odgovornost za takve predmete), kako doznati kojem sudu treba podnijeti tužbu?

Kako je prethodno navedeno, nadležnost je okružnih sudova automatski definirana, tj. nadležni su za pripremu i odlučivanje u predmetima koji nisu u nadležnosti drugih sudova. Okružni sudovi podijeljeni su na vijeća (juízos) specijalizirane i opće nadležnosti te na lokalna vijeća (članak 81. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kako biste saznali trebate li se obratiti lokalnom parničnom vijeću opće nadležnosti ili središnjem specijaliziranom vijeću, pogledajte odgovor na 3. pitanje.

Na primjer, trebate se obratiti središnjem parničnom vijeću za deklaratorne tužbe u okviru zajedničkog postupka čija vrijednost premašuje 50 000 EUR (članak 117. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.).

2.1 Postoji li razlika između nižih i viših redovnih građanskih sudova (npr. okružnih sudova kao nižih sudova i regionalnih sudova kao viših sudova), a ako postoji, koji je sud nadležan za moj predmet?

Da. Postoji razlika između viših i nižih sudova u svrhu žalbe na sudske presude. Načelno, Vrhovni sud (Supremo Tribunal de Justiça) odlučuje o žalbama čija vrijednost premašuje gornju granicu vrijednosti spora za žalbene sudove (tribunais da Relação), a žalbeni sudovi odlučuju u predmetima čija vrijednost premašuje gornju granicu vrijednosti spora za prvostupanjske sudove (tribunais judiciais de primeira instância) (članak 42. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Ograničenja su utvrđena u članku 44. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Kako bi se utvrdilo koji je sud nadležan, potrebno je primijeniti pravila o nadležnosti s obzirom na predmet spora, njegovu vrijednost, rang i mjesto, koja su utvrđena Zakonom br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

2.2 Mjesna nadležnost (je li sud u gradu A ili gradu B nadležan za moj predmet?)

Pitanje mjesne nadležnosti uređeno je člankom 43. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Kako bi se saznalo je li nadležan sud u gradu A ili gradu B, potrebno je pogledati priloge I., II. i III. Zakonu br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

2.2.1 Osnovno pravilo mjesne nadležnosti

Fizičke osobe

Opće je pravilo utvrđeno člankom 80. Zakona o parničnom postupku.

Pravne osobe i poduzeća

Opće je pravilo utvrđeno člankom 81. Zakona o parničnom postupku.

Više tuženika i objedinjavanje tužbenih zahtjeva

Opće je pravilo utvrđeno člankom 82. Zakona o parničnom postupku.

Predmeti u kojima je jedna od stranaka sudac, njegov bračni drug ili srodnik

Primjenjuje se pravilo utvrđeno člankom 84. Zakona o parničnom postupku.

Odlučivanje o žalbama

Pravilo o nadležnosti za odlučivanje o žalbama utvrđeno je člankom 83. Zakona o parničnom postupku.

2.2.2 Iznimke u odnosu na osnovno pravilo

2.2.2.1 Kada mogu odabrati između suda u mjestu u kojem tuženik živi (sud određen primjenom osnovnog pravila) i drugog suda?
2.2.2.2 Kada moram odabrati neki drugi sud, a ne onaj u mjestu u kojem tuženik živi (sud određen primjenom osnovnog pravila)?

U nastavku se navodi zajednički odgovor na ta pitanja.

Iznimke od navedenih općih pravila utvrđene su u člancima od 70. do 79. Zakona o parničnom postupku.

Posebne odredbe o izvršenju utvrđene su u člancima od 85. do 90. Zakona o parničnom postupku.

Radno pravo

Opće je pravilo utvrđeno člankom 13. Zakona o postupku u radnim sporovima.

Nesolventnost

Primjenjuje se pravilo utvrđeno člankom 7. Zakona o nesolventnosti i oporavku poduzeća.

Ostavina

Za nadležnost u ostavinskim postupcima vidjeti informativni članak o nasljeđivanju.

Uzdržavanje odraslih osoba i maloljetnika i uređenje roditeljske odgovornosti

Za nadležnost u deklaratornim tužbama koje se odnose na plaćanje uzdržavanja za odrasle osobe i maloljetnike, u izvršenju tih tužbi te u tužbama koje se odnose na uređenje roditeljske odgovornosti vidjeti informativni članak o uzdržavanju.

2.2.2.3 Mogu li stranke same dodijeliti nadležnost sudu koji inače ne bi bio nadležan?

Da. Nadležnost na osnovi sporazuma utvrđena je člankom 95. Zakona o parničnom postupku.

3 Ako je predmet u nadležnosti specijaliziranih sudova, kako doznati kojem se sudu moram obratiti?

Nadležnost svakog suda ovisi o predmetu, kako je navedeno u nastavku:

Središnja parnična vijeća (Juízos centrais cíveis)

Nadležnost središnjih parničnih vijeća utvrđena je u članku 117. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Središnja obiteljska vijeća i vijeća za maloljetnike (Juízos centrais de família e menores)

Nadležnost obiteljskih vijeća i vijeća za maloljetnike utvrđena je u člancima od 122. do 124. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Središnja vijeća za radne sporove (Juízos centrais do trabalho)

Nadležnost vijeća za radne sporove utvrđena je u članku 126. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Središnja trgovačka vijeća (Juízos centrais de comércio)

Nadležnost trgovačkih vijeća utvrđena je u članku 128. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Središnja vijeća za izvršenje (Juízos centrais de execução)

Nadležnost vijeća za izvršenje utvrđena je u članku 129. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

SUDOVI SA ŠIROM NADLEŽNOŠĆU

Sud za intelektualno vlasništvo (Tribunal da propriedade intelectual)

Nadležnost suda za intelektualno vlasništvo utvrđena je u članku 111. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Sud za tržišno natjecanje, regulaciju i nadzor (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

Nadležnost suda za tržišno natjecanje, regulaciju i nadzor utvrđena je u članku 112. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Pomorski sud (Tribunal marítimo)

Nadležnost pomorskog suda utvrđena je u članku 113. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

VIŠI SUDOVI

Žalbeni sudovi

Definicija, organizacija i funkcioniranje žalbenih sudova utvrđena je u članku 67. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Vrhovni sud

Organizacija Vrhovnog suda utvrđena je u članku 47. Zakona br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013.

Primjenjivo pravo:

Zakon o parničnom postupku

Zakon br. 62/2013 od 26. kolovoza 2013. (Zakon o organizaciji pravosudnog sustava)

Uredba sa zakonskom snagom br. 49/2014 od 27. ožujka 2014. (Pravila koja se primjenjuju na organizaciju i funkcioniranje sudova)

Zakon o postupku u radnim sporovima

Zakon o nesolventnosti i oporavku poduzeća

Upozorenje

Informacije sadržane u ovom informativnom članku nisu obvezujuće za kontaktnu točku, sudove ni druge subjekte i tijela. Potrebno je pregledati i važeće pravne tekstove te njihove naknadne izmjene.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.