Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata bolgár nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal?

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendes polgári bírósághoz vagy különös hatáskörű bírósághoz (például munkaügyi bírósághoz) kell-e fordulnom?

A Bolgár Alkotmány értelmében a bírósági szervezet a Legfelsőbb Bíróságból, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságból, fellebbviteli bíróságokból, regionális bíróságokból, katonai bíróságokból, valamint kerületi bíróságokból áll. Jogszabály alapján különbíróságok felállítására is sor kerülhet. Rendkívüli bíróságok kialakítása nem lehetséges. Az igazságügyi hatóságokról szóló törvény szerint a közigazgatási bíróságok székhelye azonos településeken található és illetékességi területük is megegyezik. Közigazgatási bírósághoz akkor kell fordulnia, ha egy hatóság határozatát szeretné módosíttatni, visszavonatni vagy megsemmisíttetni, vagy amennyiben azt kívánja elérni, hogy bíróság kötelezzen egy hatóságot egy adott határozat meghozatalára, amennyiben úgy véli, hogy a hatóság jogsértően járt el, vagy jogsértő módon elmulasztott eljárni, kivéve, ha ügye a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság hatáskörébe tartozik. Más különbíróságok nincsenek. Ha Önnek polgári jogvitája van, ügye rendes polgári bíróság elé tartozik. A polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv értelmében külön eljárási szabályok vonatkoznak a sürgősséggel tárgyalt ügyekre, a házasságra, a családi állapotra, a cselekvőképtelenségre, a vagyonmegosztásra, a birtokvédelemre és az eredeti birtokállapot helyreállítására, az okiratokra vonatkozó ügyekre, valamint a közérdekű keresetindításra. A polgári perrendtartás külön szabályokat állapít meg egyes nemperes eljárásokra, mint amilyen például a végrehajtási okirat iránti kérelem. A kereskedelmi törvény ezen felül külön rendelkezéseket tartalmaz a fizetésképtelenségi eljárásokra, amelyekben a regionális bíróságok kereskedelmi tanácsai járnak el, amennyiben az eljárás első fokon a regionális bíróságok hatáskörébe tartozik.

2 Ha a rendes polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel (azaz e bíróságok feladata az ilyen ügyek elbírálása), hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom?

2.1 Létezik-e különbségtétel alacsonyabb és magasabb fokú rendes polgári bíróságok (például körzeti bíróságok, illetve regionális bíróságok) között, és ha igen, melyik rendelkezik hatáskörrel az ügyemben?

A bolgár polgári perrendtartás szerint a kerületi bírósághoz (rayonen sad) kell fordulni, kivéve, ha az ügy olyan típusú, amelyben első fokon a regionális bíróságok (okrazhen sad) járnak el.

Regionális bíróságok járnak el első fokon a következő ügyekben: az apaság, illetve anyaság megállapítása, illetve vélelmének megdöntése iránti perekben, az örökbefogadás felbontása iránti perekben, a cselekvőképtelenség megállapítása, illetve megszüntetése iránti perekben,

  • tulajdonjogi vagy tulajdonon fennálló egyéb vagyoni értékű joggal kapcsolatos perekben, amennyiben a pertárgy értéke az 50 000 BGN-t meghaladja,
  • olyan polgári vagy kereskedelmi ügyekben, amelyekben a pertárgy értéke a 25 000 BGN-t meghaladja (kivéve a tartási követeléseket, a munkajog hatálya alá tartozó igényeket, valamint a jogosulatlan kifizetések megtérítése iránti igényeket),
  • gazdasági társaság elfogadhatatlan, érvénytelen vagy hibás bejegyzésére vonatkozó olyan perekben, melyeket jogszabály megyei bíróság hatáskörébe utal első fokon,
  • más jogszabály szerint a regionális bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben,
  • a pertárgy értékétől függetlenül a regionális bíróságok hatáskörébe tartozó egyetlen keresetben egyesített követelések esetén, ha azokat egy eljárásban kell tárgyalni.

Amennyiben cég tagjaként fennálló jogait kívánja megvédeni, cég tagjainak határozatát kívánja megtámadni, cég bejegyzésének törlését, illetve működésének megszüntetését kívánja elérni, vagy felszámolási eljárást kíván indítani, akkor ahhoz a regionális bírósághoz kell fordulnia, amelynek területén a cég ügyvezetésének helye található.

2.2 Területi illetékesség („A” vagy „B” város bírósága rendelkezik-e illetékességgel az ügyemben?)

2.2.1 A területi illetékességre vonatkozó főszabály

Annak a kerületnek (rayon) a területén illetékességgel rendelkező bírósághoz kell fordulni, ahol az alperes lakóhellyel rendelkezik, vagy ahol ügyvezetésének helye, illetve székhelye található.

Amennyiben jogvitája kormányzati intézménnyel vagy jogi személlyel szemben áll fenn, ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, amelynek területén annak központja vagy székhelye található. Amennyiben egy cég fióktelepével áll jogvitában, ahhoz a bírósághoz is fordulhat, melynek területén a fióktelep található.

Amennyiben a bolgár állammal szemben kíván polgári eljárást indítani, a jogvita keletkezésének helye szerinti kerület bíróságához kell fordulnia, amennyiben pedig a jogvita Bulgária területén kívül keletkezett, a szófiai bíróságokhoz.

Ha olyan személlyel szemben kíván eljárást indítani, akinek a címe nem ismert, ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, amely területén annak ügyvédje vagy jogi képviselője található, amennyiben pedig ez nem lehetséges, az Ön lakóhelyén működő bírósághoz kell fordulnia. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha e személy Bulgárián kívül lakik. Amennyiben az Ön lakóhelye is Bulgárián kívül van, a szófiai bíróságokhoz kell fordulnia.

Amennyiben kiskorú vagy cselekvőképtelen személlyel szemben kíván eljárást indítani, ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, amelynek illetékességi területén annak jogi képviselője található.

Öröklési ügyben, végrendelet teljes vagy részleges érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítása iránt indított perben, hagyaték megosztására vagy hagyaték önkéntes megosztása érvénytelenségének megállapítására irányuló perben ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, amelynek illetékességi területén a végrendeletet nyilvántartják. Amennyiben az örökhagyó bolgár állampolgár, de a végrendeletet Bulgárián kívül tartják nyilván, ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, amelynek területén az örökhagyó utolsó bulgáriai lakóhelye volt, vagy ahhoz, amelynek illetékességi területén a hagyaték található.

Hatóság határozatával szemben a hatóság székhelyén található közigazgatási bírósághoz (Administrativen sad) kell fordulni. Amennyiben ez Bulgárián kívül található, az ügyben a Szófiai Városi Közigazgatási Bíróság (Administrativen sad – grad Sofia) illetékes.

2.2.2 A főszabály alóli kivételek

2.2.2.1 Mikor választhatok az alperes lakóhelye szerinti bíróság (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és egy másik bíróság között?

Szerződésen alapuló pénzügyi igény érvényesítése iránti per a másik fél jelenlegi lakóhelyének bíróságánál is megindítható.

Tartásra kötelezés iránti per az Ön állandó lakóhelyének bíróságánál is megindítható.

Fogyasztói igény érvényesítésére irányuló per az Ön jelenlegi vagy állandó lakóhelyének bíróságánál is megindítható.

A munkavállalók munkáltatójukkal szemben a munkavégzés szokásos helye szerinti bíróságon is megindíthatják keresetüket.

Az olyan külföldi személyek, cégek, vállalatok, akik/amelyek ügyvezetésének helye Bulgáriában van, valamint az általuk Bulgáriában alkalmazott külföldi munkavállalók közötti munkaügyi jogvitákban a munkáltató ügyvezetésének helye szerinti bíróság illetékes, kivéve, ha a felek másképp állapodnak meg.

Bolgár munkáltató számára Bulgária területén kívül dolgozó bolgár állampolgárságú munkavállalók munkaügyi jogvitáiban, amennyiben a keresetet a munkáltatóval szemben nyújtották be, a szófiai bíróságok illetékesek, amennyiben pedig a munkavállalóval szemben nyújtották be, a munkavállaló bulgáriai lakóhelyének bírósága illetékes.

Jogellenes károkozás esetén a kártérítési per az előtt a bíróság előtt is megindítható, amelynek illetékességi területén a kár bekövetkezett.

Amennyiben különböző bíróságok illetékességi területén lévő felekkel szemben kell eljárást indítania, vagy amennyiben ügye olyan vagyontárgyra vonatkozik, mely több bíróság illetékességi területén található, elegendő az egyik, illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

Amennyiben Ön vagy az Ön által képviselt szervezet hatósági határozattal összefüggésben érvényesít kártérítési igényt, ahhoz a bírósághoz kell fordulnia, amelynek területén lakóhelye vagy ügyvezetésének helye van, kivéve, ha kártérítési igénye mellett egyúttal a hatósági határozattal szemben is fellebbezéssel élt.

2.2.2.2 Mikor kell az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom?

Amennyiben ügye ingatlanra vonatkozó dologi hatályú jogra, ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetésére, ingatlan határainak megállapítására vagy birtokvédelemre vonatkozik, az ingatlan helye szerinti bíróság illetékes. Az ingatlan tekintetében illetékes bírósághoz kell fordulni az ingatlanra vonatkozó dologi hatályú jogok létesítéséről vagy átruházásáról szóló végleges megállapodás megkötésére irányuló keresettel, valamint az ingatlanra vonatkozó dologi hatályú jogokról rendelkező megállapodás felbontására, megsemmisítésére vagy érvénytelenségének megállapítására irányuló keresettel is.

2.2.2.3 Maguk a felek kiköthetik-e olyan bíróság illetékességét, amely egyébként nem lenne illetékes?

Vagyonjogi perekben ugyanakkor a felek eltérhetnek az illetékességi szabályoktól, és írásos megállapodásban kiköthetik egy adott bíróság illetékességét. Erre azonban nincs lehetőség, ha az ügy ingatlanon fennálló vagyoni jogra vonatkozik, közös tulajdon megszüntetését, vagy ingatlanon fennálló tulajdonjog megállapítását, illetve terjedelmét érinti vagy ingatlanról rendelkező okirat megerősítésére, felbontására vagy érvénytelenítésére vonatkozik, amely esetekben jogszabály kizárólagos illetékességet állapít meg.

Fogyasztóvédelmi vagy munkajogi jogvitákban a felek illetékességi kikötése csak akkor lesz érvényes, ha a megállapodást a jogvita keletkezését követően írták alá.

Pénzügyi követelések esetében Ön és a másik fél megállapodhatnak az ügy választottbíróság útján való rendezésében, kivéve, ha az vagyoni értékű jogokat, ingatlant, tartási kötelezettséget vagy munkajogot érint. Választottbírósági eljárás igénybevételéhez az érintett feleknek külön eljárási megállapodást (arbitrazhno sporazumenie vagyis választottbírósági megállapodás) kell kötniük. A választottbíróság figyelembe vehet minden vonatkozó nemzetközi jogforrást, valamint egy külön bolgár jogszabályt: a nemzetközi kereskedelmi ügyekben folytatott választottbíráskodásról szóló törvényt (Zakon za mezhdunarodniya targovski arbitrazh). E törvény értelmében a választottbírósági megállapodás azt jelenti, hogy az érintett felek felkérnek egy választottbíróságot, hogy bírálja el a közöttük lévő valamely szerződéses vagy szerződésen kívüli jogviszonyban felmerült vagy a jövőben esetlegesen felmerülő összes jogvitát vagy e jogviták egy részét. A megállapodás megköthető egy másik szerződésben szereplő választottbírósági kikötés vagy külön megállapodás útján is. A választottbírósági megállapodást írásba kell foglalni. A választottbíróság lehet állandó jelleggel működő, vagy az adott jogvita elbírálására létrehozott intézmény. A választottbíróság akkor ülhet össze Bulgária területén kívül, ha a felek egyike általában Bulgárián kívül tartózkodik, vagy alapító okirata szerint ügyvezetésének helye vagy központi irányításának helye Bulgárián kívül van.

3 Ha különös hatáskörű bíróság rendelkezik hatáskörrel, hogyan állapíthatom meg, hogy melyikhez kell fordulnom?

Bulgáriában polgári ügyekben csak a közigazgatási bíróságok minősülnek különbíróságnak.

Valamennyi közigazgatási per a közigazgatási bíróságokhoz tartozik, kivéve azokat, amelyekben a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság jár el. A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság első fokon akkor jár el, ha az eljárás tárgya: az önkormányzaton kívül más közigazgatási szerv által kiadott rendelet, a minisztertanács által kiadott rendelet, a miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes, miniszter által kiadott rendelet, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács határozata, a Bolgár Nemzeti Bank rendelete, illetve minden olyan rendelet megsemmisítése, amely esetében jogszabály a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság hatáskörét állapítja meg első fokon.

Utolsó frissítés: 27/09/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.