Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal?

Finnország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Rendes polgári bírósághoz vagy különös hatáskörű bírósághoz (például munkaügyi bírósághoz) kell-e fordulnom?

Finnországban a polgári peres ügyeket az általános hatáskörű bíróságok tárgyalják. A különös hatáskörű bíróságok általában vagy fellebbviteli ügyekben járnak el, vagy pedig olyan ügyekben, amelyeket nem magánszemélyek kezdeményeztek.

2 Ha a rendes polgári bíróságok rendelkeznek hatáskörrel (azaz e bíróságok feladata az ilyen ügyek elbírálása), hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom?

2.1 Létezik-e különbségtétel alacsonyabb és magasabb fokú rendes polgári bíróságok (például körzeti bíróságok, illetve regionális bíróságok) között, és ha igen, melyik rendelkezik hatáskörrel az ügyemben?

Finnországban polgári jogi ügyekben az általános hatáskörű elsőfokú bíróság a kerületi bíróság (käräjäoikeus). A fellebbviteli bíróságok (hovioikeus) elsősorban fellebbviteli bíróságként járnak el.

2.2 Területi illetékesség („A” vagy „B” város bírósága rendelkezik-e illetékességgel az ügyemben?)

2.2.1 A területi illetékességre vonatkozó főszabály

A főszabály az, hogy a keresetet az alperes lakóhelye szerinti általános hatáskörű elsőfokú bíróságon kell benyújtani. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az alperes jogi személy. A kereseteknek csak elenyésző részével foglalkozik más bíróság.

2.2.2 A főszabály alóli kivételek

2.2.2.1 Mikor választhatok az alperes lakóhelye szerinti bíróság (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és egy másik bíróság között?

Erre a következő esetekben van lehetőség:

A házasság felbontására, az együttélés megszüntetésére, a házasság érvényességére, vagy a tulajdonnak a házastárs elhalálozásától eltérő esetekben történő megosztásra vonatkozó kereseteket a házastársak bármelyikének tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon is meg lehet indítani.

Jogi személy fióktelepére, részlegére, képviseletére vagy egyéb telephelyére, illetve egyéni vállalkozó telephelyének működésére vonatkozó kereseteket az adott telephely helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon is meg lehet indítani, ha az említett jogi személy vagy egyéni vállalkozó az alperes.

A fogyasztó által valamely kereskedő ellen a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján benyújtott keresettel az érintett fogyasztó tartózkodási vagy lakóhelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróság is foglalkozhat.

A gazdasági ügyek bírósága (markkinaoikeus) jár el elsőfokú bíróságként az iparjogvédelmi és szerzői jogi jogviták, keresetek és panaszok ügyében.

A munkaszerződésekkel kapcsolatos kereseteket a szerződés tárgyát képező munkavégzés szokásos helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon is meg lehet indítani. Azokban az esetekben, amikor a munkavégzés általában nem ugyanabban a bírósági kerületben történik, a munkavállaló által a munkáltatója ellen benyújtott kereset kapcsán a munkáltató telephelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróság is eljárhat.

A szerződésen kívüli kártérítéssel kapcsolatos kereseteket a követelés alapjául szolgáló cselekmény vagy mulasztás, vagy az abból eredő veszteség keletkezésének helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon is meg lehet indítani. A fent említett kereseteket a felperes tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon is meg lehet indítani, amennyiben a követelés a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényen (liikennevakuutuslaki), a betegeket ért károkról szóló törvényen (potilasvahinkolaki), a termékfelelősségről szóló törvényen (tuotevastuulaki), környezeti károkra vonatkozó biztosításról szóló törvényen (Laki ympäristövahinkovakuutuksesta) vagy a vasúti közlekedési felelősségbiztosításról szóló törvényen (raideliikennevastuulaki) alapul.

Az ingatlannal kapcsolatos kereseteket az ingatlan helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon is meg lehet indítani.

A tartással kapcsolatos kereseteket a felperes vagy a tartásra jogosult személy lakóhelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon is meg lehet indítani.

Nemzetközi ügyekben az uniós rendeletekben és nemzetközi szerződésekben megállapított joghatósági szabályokat lehet alkalmazni.

2.2.2.2 Mikor kell az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól (a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom?

Az illetékes bíróság nem mindig az alperes lakóhelye szerinti bíróság. Például:

Az apaság megállapításával kapcsolatos kereseteket az anya vagy a gyermek tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon kell megindítani. Az apaság elismerésének visszavonásával kapcsolatos kereseteket a gyermek tartózkodási helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon kell megindítani.

A szülői felügyeleti joggal és a láthatási joggal kapcsolatos kereseteket a gyermek tartózkodási helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon kell megindítani.

A szülői felügyeleti jogra és a láthatási jogra vonatkozó határozatok érvényesítésével kapcsolatos kereseteket a gyermek szokásos vagy ideiglenes tartózkodási helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon kell megindítani.

A gyám kinevezésével vagy a gyámság megszüntetésével, illetve a jog- és cselekvőképesség korlátozásával vagy e korlátozások megszüntetésével vagy módosításával kapcsolatos kereseteket a jog- és cselekvőképességében korlátozott személy tartózkodási helye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon kell megindítani.

Az örökbefogadás elismerésével kapcsolatos kereseteket az örökbefogadó szülő tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bíróságon kell megindítani.

Az örökléssel és hagyatékkal kapcsolatos kereseteket az elhunyt személy tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti bírósági kerületben található elsőfokú bírósághoz kell benyújtani.

2.2.2.3 Maguk a felek kiköthetik-e olyan bíróság illetékességét, amely egyébként nem lenne illetékes?

Polgári jogi kereseteknél (a nem peres eljárások kivételével) az érdekelt felek bizonyos feltételek mellett a főszabály szerint illetékes bíróságtól (elsőfokú bíróság) eltérő bíróságot is választhatnak.

A fogyasztóknak, a munkavállalóknak vagy tartásdíjat követelő vagy abban részesülő személyeknek a perrendtartásról szóló törvényben (oikeudenkäymiskaari) meghatározott bíróságnál történő perindításra vonatkozó jogait nem lehet az illetékes bíróságot kijelölő megállapodásokkal korlátozni, kivéve azokat az eseteket, amikor e megállapodásokat a jogvita keletkezése után kötik.

Az illetékes bíróságot kijelölő megállapodást írásba kell foglalni, amely csak egy adott jogvitára korlátozódhat, vagy kiterjedhet egy adott jogviszonyból eredő esetleges jogvitákra is.

3 Ha különös hatáskörű bíróság rendelkezik hatáskörrel, hogyan állapíthatom meg, hogy melyikhez kell fordulnom?

A gazdasági ügyek bírósága jár el elsőfokú bíróságként az iparjogvédelmi és szerzői jogi jogviták, kérelmek és panaszok ügyében. Ezt leszámítva Finnországban a különös hatáskörű bíróságok rendszerét csak rendkívüli esetekben alkalmazzák.

Hivatkozások

Finn bíróságok

Utolsó frissítés: 19/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.