Kurios šalies teismas kompetentingas?

Vengrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar turėčiau kreiptis į bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismą, ar į specializuotą teismą (pavyzdžiui, darbo teismą?)Pagal Teismų veiklos organizavimo ir administravimo įstatymą Vengrijoje veikia tik vienos rūšies specializuoti teismai – administraciniai ir darbo teismai, kurie nagrinėja darbo ir administracines bylas. Kitas bylas – ne darbo ir administracines bylas – nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai.

Jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip, administracinis ginčas nagrinėjamas pareiškus ieškinį administraciniame teisme. Administracinis ginčas yra susijęs su administracinės įstaigos veiksmo arba neveikimo, kurio tikslas arba poveikis yra administracinės teisės reglamentuojamo arba veikiamo subjekto teisinės padėties pakeitimas, teisėtumu. Su viešųjų paslaugų teikimo santykiais ir administracinėmis sutartimis susiję ginčai taip pat yra administraciniai ginčai.

Administracinę bylą pirmąja instancija nagrinėja administracinis ir darbo teismas arba, teisės aktuose nurodytais atvejais, apygardos teismas (vengr. törvényszék) arba Vengrijos kurija (Kúria).

Administracinių ir darbo teismų jurisdikcija apima administraciniams teismams teikiamus ieškinius ir kitas administracinių teismų procedūras, jeigu teisės aktais jurisdikcija nėra suteikta apygardų teismams arba Vengrijos kurijai.

Jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip, apygardų teismų jurisdikcijai priklauso bylos, susijusios su nepriklausomų administracinių įstaigų, autonominių valstybės administravimo įstaigų ir vyriausybinių tarnybų veikla, reglamentuojama centrinių valstybės administravimo įstaigų įstatymu, taip pat su geležinkelių administravimo įstaigos, aviacijos agentūros ir Vengrijos nacionalinio banko veikla, išskyrus bylas, susijusias su viešųjų paslaugų teikimo santykiais.

Apygardų teismai sprendžia dėl procedūrų, kuriomis skiriamos administracinės įstaigos, vykdo teismines procedūras, susijusias su teise rinktis į susirinkimus, nagrinėja ieškinius, susijusius su teise susipažinti su įslaptintais duomenimis, ir teisinius ginčus dėl įstatymais nustatytų profesinių organų.

Vengrijos kurijos jurisdikcijai priklauso vietos valdžios nutarimų ir kitų teisės aktų kolizijų vertinimo procedūros, procedūros dėl vietos valdžios prievolės leisti teisės aktus nevykdymo ir procedūros dėl procesinių priemonių nustatymo konstituciniam skundui išnagrinėti.

Darbo teisės ieškiniai – tai, be kita ko, ieškiniai dėl teisinių santykių, nustatytų Įstatymu dėl Darbo kodekso, darbo viešajame sektoriuje, tarnybinių santykių, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, taip pat dėl dalyvavimo valstybinėse įdarbinimo sistemose, pagal Įstatymą dėl sporto sudarytų darbo sutarčių, profesinio mokymo pagrindu sudarytų pameistrystės sutarčių, studentų mokomosios praktikos sutarčių pagal Nacionalinio aukštojo mokslo įstatymą, socialinių kooperatyvų arba įdarbinimo kooperatyvų narių darbo santykių su minėtais kooperatyvais, ir ieškiniai dėl kitų reikalavimų, pateiktų pagal darbo teisę, įvykdymo, kaip nurodyta Įstatyme dėl Darbo kodekso. Darbo teisės ieškinys lieka galioti ir tuo atveju, jei dėl reikalavimo perleidimo, skolos perkėlimo, darbdavio teisių perėmimo ar darbdavio asmens pasikeitimo pasikeičia bylos šalis. Jeigu darbuotojas turi piniginį reikalavimą nemokiam darbdaviui ir šis reikalavimas kyla iš darbo teisės ir yra susijęs su turtu, sudarančiu nemokaus skolininko turto dalį, o nemokumo administratorius šį reikalavimą ginčija, darbuotojas gali pareikšti darbdaviui darbo teisės ieškinį, kai pradedama nemokumo procedūra.

2 Kai byla teisminga bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismams (t. y. tokias bylas nagrinėti kompetentingiems teismams), kaip žinoti, į kurį teismą kreiptis?

2.1 Ar bendrosios kompetencijos civilinių bylų teismai skirstomi į žemesnės ir aukštesnės instancijos teismus (pavyzdžiui, apylinkės teismai priskiriami prie žemesnės, o apygardos teismai – prie aukštesnės instancijos teismų) ir jeigu taip, kuris iš jų kompetentingas nagrinėti mano bylą?

Pagal Teismų veiklos organizavimo ir administravimo įstatymą sprendimus pirmąja instancija priima apylinkių teismai (vengr. járásbíróság) ir apygardų teismai. Apygardų teismai pirmąja instancija nagrinėja bylas, kuriose jurisdikcija teisės aktais nėra perduota apylinkių teismams. Apylinkių teismų jurisdikcijai priklauso:

a) ieškiniai dėl turtinių teisių, kai turto vertė neviršija 30 mln. HUF arba remiantis turtine teise neįmanoma nustatyti ieškinio vertės, išskyrus

aa) ieškinius dėl autorių teisių, gretutinių teisių ir pramoninės nuosavybės teisių,

ab) ieškinius dėl nuostolių atlyginimo, susijusio su oficialios valdžios funkcijų vykdymu, ir dėl restitucijos,

ac) ieškinius, kuriais ginamas viešasis interesas,

ad) ieškinius dėl juridinio asmens įsteigimo ir teisėtos jo veiklos,

ae) juridinių asmenų ir jų dabartinių ar buvusių narių ginčus, taip pat dabartinių ar buvusių narių tarpusavio ginčus, kylančius iš jų narystės santykių,

b) ieškiniai dėl asmens statuso,

c) prievartos veiksmai.

Apygardų teismai bylas nagrinėja ne tik pirmąja instancija – jie antrąja instancija priima nutartis dėl apeliacine tvarka apskųstų apylinkių teismų ir administracinių ir darbo teismų sprendimų.

Apeliaciniai apygardų teismai (vengr. ítélőtábla) nagrinėja pareiškimus dėl apeliacine tvarka apskųstų apygardų teismų sprendimų ir nagrinėja kitas jų jurisdikcijai priklausančias bylas.

Aukščiausiasis Vengrijos teismas yra Vengrijos kurija. Kurija teisės aktuose nurodytose bylose nagrinėja pareiškimus dėl apeliacine tvarka apskųstų apygardų teismų ir apygardų apeliacinių teismų sprendimų ir pareiškimus dėl teisminės peržiūros, taip pat vietos vyriausybės dekretų ir kitų teisės aktų kolizijos, ir prireikus panaikina tokius dekretus, nustato vietos valdžios įstatyminės prievolės leisti teisės aktus nevykdymo atvejus ir sprendžia kitas jos jurisdikcijai priklausančias bylas.

2.2 Teritorinis teismingumas (byla teisminga miesto A ar miesto B teismui?)

2.2.1 Bendroji teritorinio teismingumo taisyklė

Teismas, kurio jurisdikcijai priklauso atsakovo gyvenamoji vieta, turi jurisdikciją visoms byloms, kurios nėra priskirtos kito teismo išimtinei jurisdikcijai.

Jeigu atsakovas Vengrijoje neturi gyvenamosios vietos, jurisdikcija nustatoma pagal vietą Vengrijoje, kurioje yra apsistojęs atsakovas. Jeigu atsakovo apsistojimo vieta nežinoma arba ji yra užsienyje, atsižvelgiama į paskutinę jo gyvenamąją vietą Vengrijoje. Jeigu tokios vietos negalima nustatyti arba jeigu atsakovas jos neturėjo, jurisdikcija nustatoma pagal ieškovo gyvenamąją vietą Vengrijoje arba, jeigu tokios vietos nėra, pagal vietą Vengrijoje, kurioje jis yra apsistojęs. Jeigu ieškovas nėra fizinis asmuo, jurisdikcija nustatoma pagal jo buveinę Vengrijoje.

Jeigu atsakovo darbo vieta nėra ta pati kaip ir jo gyvenamoji vieta, teismas atsakovo prašymu, pateiktu vėliausiai kaip rašytinis atsiliepimas į ieškinį, perduoda bylą nagrinėti ir spręsti teismui, kurio jurisdikcijai priklauso darbo vieta.

Jeigu ieškinys pareiškiamas asmeniui, kuris nėra fizinis asmuo, bendroji jurisdikcija priklauso ne tik nuo to asmens buveinės, bet ir nuo organo arba organizacinio padalinio, turinčio teisę jam atstovauti ir jam atstovaujančio teisiniame ginče, veiklos vietos. Kilus abejonėms, verslo vieta turi būti laikoma buveine. Jeigu nefizinio asmens buveinė yra Budapešte, tačiau veiklą jis vykdo ir Pešto apylinkėje, bylą nagrinėja teismas, kurio jurisdikcijai priklauso Pešto apylinkė.

Jeigu nefizinis asmuo buveinės Vengrijoje neturi, jurisdikcija ieškiniams, pareiškiamiems Vengrijos ieškovo, kuris nėra fizinis asmuo, nustatoma pagal ieškovo buveinę arba veiklos vietą. Jeigu ieškovas yra Vengrijos fizinis asmuo, jurisdikcija nustatoma pagal ieškovo gyvenamąją vietą arba, jeigu tokios vietos nėra, pagal vietą, kurioje jis yra apsistojęs.

2.2.2 Bendrosios taisyklės išimtys

2.2.2.1 Kada galiu pasirinkti, į kurį teismą kreiptis: į atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą) ar kitą teismą?

Jeigu išimtinę jurisdikciją turinčio teismo nėra, ieškovas gali pasirinkti galimybę pareikšti ieškinį kitame teisme, negu teismas, kurio bendrajai jurisdikcijai priklauso atsakovas. Tiksliau, ieškinys, kuriuo siekiama prisiteisti teisės aktais nustatytą išlaikymą, gali būti pareiškiamas teisme, kurio jurisdikcijai priklauso ieškovo gyvenamoji vieta; ieškinys dėl nekilnojamojo turto nuosavybės ar valdymo arba dėl daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą gali būti pareiškiamas teisme, kurio jurisdikcijai priklauso nekilnojamojo turto buvimo vieta; ieškinys dėl sutartinio reikalavimo priverstinio įvykdymo gali būti pareiškiamas teisme, kurio jurisdikcijai priklauso sandorio sudarymo vieta arba vieta, kurioje turi būti suteikta paslauga; ieškinys dėl vartotojo sutartinio reikalavimo įmonei priverstinio įvykdymo gali būti pareiškiamas teisme, kurio jurisdikcijai priklauso ieškovo gyvenamoji vieta Vengrijoje, o jeigu tokios vietos nėra – tai jo apsistojimo vieta Vengrijoje; ieškinys dėl nesutartinės atsakomybės gali būti pareiškiamas teisme, kurio jurisdikcijai priklauso geografinė žalos padarymo arba atsiradimo vieta.

Jeigu turtiniam ginčui joks teismas neturi išimtinės jurisdikcijos, jurisdikciją taip pat turi teismas, kurio jurisdikcijai priklausančioje vietoje atsakovas būna numatomai ilgą laikotarpį (pvz., kaip darbuotojas arba studentas). Jurisdikcijos remiantis šiais pagrindais negalima nustatyti tais atvejais, kai atsakovas neveiksnus dalyvauti byloje.

Turtinis ieškinys užsienio asmeniui, kuris nėra fizinis asmuo, taip pat gali būti pareiškiamas teisme, kurio jurisdikcijai priklauso asmens, įgalioto valdyti užsienio nefizinio asmens reikalus, gyvenamoji vieta. Tokiems turtiniams ginčams jurisdikciją taip pat turi teismas, kurio jurisdikcijai priklauso užsienio nefizinio asmens Vengrijos padalinio ar komercinės atstovybės buveinė.

Bendrą ieškinį antrajam įsipareigojančiajam asmeniui ir pagrindiniam skolininkui galima pareikšti teisme, kurio jurisdikcijai dėl bet kokių priežasčių priklauso nagrinėti ieškinį pagrindiniam skolininkui.

Jurisdikciją ieškiniui dėl globos nustatymo taip pat turi teismas, kurio jurisdikcijai priklauso atsakovo būstas gyvenamojoje socialinėje įstaigoje arba vieta, kurioje jis ilgą laiką prižiūrimas stacionare, arba jo įprastinė gyvenamoji vieta.

Santuokos bylose jurisdikciją taip pat turi paskutinės bendros įprastinės sutuoktinių gyvenamosios vietos teismas.

Ieškinius dėl vaiko kilmės nustatymo, naudojimosi tėvų valdžia nustatymo, vaiko perdavimo trečiajai šaliai, tėvų valdžios panaikinimo, įvaikinimo panaikinimo arba nepilnamečio vaiko išlaikymo taip pat galima pareikšti teisme, kurio jurisdikcijai priklauso atitinkamo nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta arba buvimo vieta.

2.2.2.2 Kada turiu kreiptis ne į atsakovo gyvenamosios vietos teismą (pagal bendrąją taisyklę nustatytą teismą), o į kitą teismą?

Tais atvejais, kai teisės aktuose nustatyta, kad išimtinę jurisdikciją nagrinėti bylą turi konkretus teismas. Ši nuostata, pvz., taikoma toliau nurodytose bylose.

Jeigu įstatymuose, privalomame Europos Sąjungos teisės akte arba tarptautinėje konvencijoje nenumatyta kitaip, atsakovo gyvenamosios vietos Vengrijoje teismas turi išimtinę jurisdikciją ieškiniams, kuriuos įmonė pareiškia vartotojui dėl reikalavimo, kylančio iš sutartinių santykių, priverstinio įvykdymo. Jeigu atsakovas Vengrijoje gyvenamosios vietos neturi, išimtinė jurisdikcija nustatoma pagal vietą Vengrijoje, kurioje yra apsistojęs atsakovas. Jeigu atsakovo apsistojimo vieta nežinoma arba ji yra užsienyje, orientacinis kriterijus bus paskutinė jo gyvenamoji vieta Vengrijoje. Jeigu šios vietos nustatyti negalima, jurisdikcija turi būti nustatoma pagal bendrąsias normas.

Jeigu sužalotas asmuo pagal teisinę nuostatą, susijusią su atsakomybės draudimo sutartimi, taip pat gali pareikalauti žalos atlyginimo arba restitucijos iš trečiosios šalies – iš kito asmens negu žalą padaręs asmuo, tai trečiajai šaliai pareiškiamas ieškinys priklauso ieškovo gyvenamosios vietos teismo išimtinei jurisdikcijai, jeigu įstatymuose, privalomame Europos Sąjungos teisės akte arba tarptautinėje konvencijoje nenumatyta kitaip. Jeigu ieškovas Vengrijoje gyvenamosios vietos neturi, išimtinę jurisdikciją turės ieškovo apsistojimo vietos Vengrijoje teismas. Jeigu ieškovas nėra fizinis asmuo, išimtinę jurisdikciją turintis teismas nustatomas pagal ieškovo buveinę Vengrijoje. Jeigu ieškovas gyvenamosios vietos, apsistojimo vietos arba buveinės Vengrijoje neturi, jurisdikcija turi būti nustatoma pagal bendrąsias normas.

Ieškinys dėl priverstinio vykdymo veiksmų nutraukimo arba apribojimo priklauso apylinkės teismo, nurodžiusio atlikti priverstinio vykdymo veiksmus, išimtinei jurisdikcijai. Jeigu priverstinio vykdymo veiksmus nurodė atlikti ne apylinkės teismas, jurisdikcija priklauso skolininko gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Vindikacinis ieškinys (dėl neteisėtai paimto turto grąžinimo) priklauso apylinkės teismo, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje turtas buvo paimtas, jurisdikcijai.

Ieškinys dėl leidimo dalyvauti priverstinio vykdymo procedūroje priklauso teismo, atmetusio teisminės priverstinio vykdymo procedūros metu pateiktą įkeitimo priemonės turėtojo prašymą, jurisdikcijai.

Ieškinys, kuriuo siekiama pakeisti vietos valdžios pareigūno sprendimą turto valdymo klausimu, priklauso sprendimą turto valdymo klausimu priėmusio vietos valdžios pareigūno darbo vietos teismo jurisdikcijai.

2.2.2.3 Ar šalys gali pasirinkti teismą, kuris paprastai nebūtų kompetentingas nagrinėti bylą?

Su turtu susijusiose bylose šalys gali jurisdikciją priskirti konkrečiam teismui, kad šis išspręstų tarp šalių kilusį ginčą arba bet kurį ginčą, kuris ateityje gali kilti dėl konkrečių teisinių santykių, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Teismo pasirinkimo susitarimas gali būti sudarytas raštu, žodžiu su rašytiniu patvirtinimu ir tokia forma, kuri atitinka tarp šalių susiklosčiusią verslo praktiką, arba, jeigu šalys užsiima tarptautine prekyba, − forma, kuri atitinka šalims visuotinai žinomą arba žinotiną prekybos praktiką, kuri savo ruožtu yra visuotinai žinoma ir reguliariai naudojama atitinkamoje srityje veikiančių šalių, sudarančių tokio pobūdžio susitarimą.

Tais atvejais, kai teisės aktuose numatyta išimtinė konkretaus teismo jurisdikcija, jurisdikcijos kitam teismui priskirti negalima. Pasirinktas teismas turi išimtinę jurisdikciją, nebent teisės aktais numatyta arba šalių susitarta kitaip. Teismo pasirinkimo susitarimas taikomas ir teisių perėmėjams. Negali būti pasirenkama tokia jurisdikcija, kuria vartotojams būtų užkertamas kelias per vartotojo gyvenamosios vietos Vengrijoje arba, jeigu tokios gyvenamosios vietos nėra, vartotojo apsistojimo vietos Vengrijoje teismą priversti įmonę įvykdyti sutartinius reikalavimus.

Turtiniais klausimais šalys negali jurisdikcijos savo teisiniams ginčams ar būsimiems ginčams, kylantiems iš konkrečių teisinių santykių, priskirti Budapešto-sostinės apygardos teismui arba Budapešto rajono apygardos teismui bylose, kurios priklauso apygardų teismų jurisdikcijai, arba Pešto centrinės apylinkės teismui bylose, kurios priklauso apylinkių teismų jurisdikcijai.

3 Kai byla teisminga specializuotiems teismams, kaip sužinoti, į kurį teismą reikėtų kreiptis?

Administraciniai ir darbo teismai Vengrijoje yra vieninteliai specializuoti teismai.

Darbo teisės ieškiniai iš esmės reglamentuojami 2.2.1 punkte aprašytomis bendrosiomis normomis dėl jurisdikcijos. Ieškinį pareiškiantis darbuotojas gali pasirinkti bendrosios kompetencijos teismą, kurio jurisdikcijai priklauso atsakovas, arba administracinį ir darbo teismą, kurio jurisdikcijai priklauso paties darbuotojo gyvenamoji vieta, o jeigu tokios nėra, jo apsistojimo vieta Vengrijoje, arba administracinį ir darbo teismą, kurio jurisdikcijai priklauso vieta, kurioje darbuotojas dirbo arba dirba jau ilgą laiką. Jeigu viena iš bylos šalių arba ieškinys priklauso teismo, turinčio jurisdikciją darbo teisės ieškiniams, jurisdikcijai, o kita bylos šalis arba ieškinys priklauso apylinkės arba apygardos teismo jurisdikcijai, ieškinys priklausys darbo teismo jurisdikcijai, jeigu teisės aktuose leidžiama įstoti į bylą arba sujungti ieškinius.

Administracinių bylų ieškiniai turi būti pareiškiami teisme, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje buvo vykdoma ginčo objektu esanti administracinė veikla, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra nustatyta kito teismo išimtinė jurisdikcija. Jeigu ginčijamas administracinis veiksmas buvo atliktas daugiau negu viena instancija vykdytose procedūrose, byla priklauso vietos, kurioje administracinis veiksmas buvo atliktas pirmąja instancija, teismo teritorinei jurisdikcijai.

Su nekilnojamuoju turtu susijusių teisių, pareigų ir teisinių santykių atveju administracinės veiklos vykdymo vieta yra nekilnojamojo turto buvimo vieta. Pranešimo apie veiklą arba leidimo jai vykdyti davimo vieta yra vieta, kurioje veikla vykdoma arba ją ketinama vykdyti. Išskyrus minėtus du atvejus, regioninės valstybinės administracinės įstaigos, turinčios nacionalinę jurisdikciją, administracinės veiklos vykdymo vieta yra ieškovo gyvenamoji arba apsistojimo vieta, arba, juridinių asmenų ir juridinių asmens statuso neturinčių subjektų atveju, subjekto buveinė, arba, jeigu tokios nėra, tai administracinės įstaigos buveinė. Laikoma, kad administracinė veikla vykdoma Pešto apylinkėje, kai ją savo buveinėje Budapešte vykdo valstybinė administravimo įstaiga, kurios jurisdikcija visų pirma apima Pešto apylinkę arba jos dalį. Neveikimo atveju administracinės veiklos vykdymo vieta yra administracinės įstaigos buveinė, išskyrus minėtus pirmuosius tris atvejus.

Tam tikri administraciniai ir darbo teismai turi teritorinę jurisdikciją konkrečiam regionui. Tai yra Budapešto-sostinės administracinis ir darbo teismas, Budapešto rajono administracinis ir darbo teismas, Debreceno administracinis ir darbo teismas, Dėro administracinis ir darbo teismas, Miškolco administracinis ir darbo teismas, Pėčo administracinis ir darbo teismas, Segedo administracinis ir darbo teismas, Vesprėmo administracinis ir darbo teismas.

Jurisdikciją ieškiniams dėl socialinės apsaugos, socialinės ar vaikų apsaugos išmokų ir valstybinės užimtumo tarnybos teikiamų išmokų ar paramos turi administracinis ir darbo teismas, kurio jurisdikcijai priklauso ieškovo gyvenamoji vieta, arba, jeigu ieškovas yra juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis subjektas, tai ieškovo buveinė, o jeigu ieškovo buveinės nėra, tada administracinės įstaigos buveinė.

Ieškiniai dėl administracinių sutarčių turi būti pareiškiami apygardos teisme, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje buvo sudaryta sutartis. Teismas, dėl bet kurių priežasčių turintis jurisdikciją pagrindiniam skolininkui, turės jurisdikciją ir ieškiniui prieš antrąjį įsipareigojantįjį asmenį.

Jeigu administracinė veikla buvo vykdoma užsienyje, ieškinys priklauso išimtinei Budapešto-sostinės administracinio ir darbo teismo jurisdikcijai.

Jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip, administracinės sutarties šalys gali pasirinkti individualiomis derybomis suderintą teismo pasirinkimo išlygą, kurioje jos jurisdikciją dėl bet kurio būsimo teisinio jų tarpusavio ginčo, susijusio su administracine sutartimi, priskiria administraciniam ir darbo teismui, turinčiam teritorinę jurisdikciją konkrečiam regionui. Jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip ir jeigu šalys nesusitarė kitaip, pasirinktas teismas turės išimtinę jurisdikciją visiems su administracine sutartimi susijusiems ieškiniams. Teismo pasirinkimo susitarimas bus taikomas ir teisių perėmėjams.

Tais atvejais, kai teisės aktuose numatyta išimtinė konkretaus teismo jurisdikcija, jurisdikcijos kitam teismui priskirti negalima.

Jurisdikcijos su administracine sutartimi susijusiems savo būsimiems ginčams šalys negali priskirti Budapešto-sostinės administraciniam ir darbo teismui.

Su viešųjų paslaugų teikimo santykiais susiję ieškiniai turi būti teikiami teisme, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso darbų atlikimo vieta. Jeigu ieškovas yra fizinis asmuo, ieškinys taip pat gali būti pareiškiamas teisme, kurio jurisdikcijai priklauso ieškovo gyvenamoji vieta.

Budapešto-sostinės apygardos teismas turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus, kuriais apskundžiami administracinių ir darbo teismų sprendimai, ir ieškinius, priklausančius apygardos teismų jurisdikcijai.

Paskutinis naujinimas: 15/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.