Kurios šalies teismas kompetentingas?

Europos Sąjungos teisėje gali būti nustatyta, kuris teismas nagrinėja bylą, kai abi ginčo šalys iškelia bylą skirtingose ES šalyse.

Pavyzdžiui, įvykus eismo įvykiui tarp dviejų asmenų, kurių vienas gyvena Vokietijoje, o kitas – Prancūzijoje, jie gali pareikšti vienas kitam ieškinį dėl žalos atlyginimo savo gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Europos Sąjungos (ES) teisės aktuose numatyta, kurie teismai kuriose valstybėse narėse turėtų nagrinėti bylą, kad būtų išvengta vienas kitam prieštaraujančių sprendimų. Vadovaujamasi bendrąja taisykle, kad ieškinys asmeniui turi būti reiškiamas toje valstybėje, kurioje yra jo gyvenamoji vieta. Tačiau tam tikrais specifiniais atvejais gali būti taikomos kitos jurisdikcijos nustatymo taisyklės, pavyzdžiui, sutarties nevykdančiam asmeniui byla gali būti iškelta pagal atitinkamo įsipareigojimo vykdymo vietą (pavyzdžiui, pagal vietą, į kurią turėjo būti pristatytos prekės). Esama tam tikrų taisyklių, kurios apsaugo tokias grupes kaip vartotojai, darbuotojai ir apdraustieji.

Šeimos teisėje galioja ES taisyklės, pagal kurias nustatoma, kur turėtų būti nagrinėjamas ginčas, susijęs su skyrybomis, tėvų atsakomybe arba išlaikymu.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Kai pagal jurisdikcijos taisykles nustatėte atitinkamą valstybę narę, jums reikia rasti kompetentingą tokias bylas nagrinėti teismą.

Europos teisminiame atlase civilinėse bylose nurodomi visų teismų, kompetentingų nagrinėti civilines ir komercines bylas (pirmosios instancijos teismų, apeliacinių teismų ir pan.), valstybėse narėse pavadinimai ir adresai bei teritorinė jurisdikcija.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.