Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas bulgāru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Kuras valsts tiesai ir piekritība?

Bulgārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man prasība ir jāceļ vispārējā tiesā vai specializētajā tiesā (piemēram, darba strīdu tiesā)?

Saskaņā ar Bulgārijas Konstitūciju tiesiskumu nodrošina Augstākā tiesa, Augstākā administratīvā tiesa, apelācijas tiesas, apgabaltiesas, militārās tiesas un rajonu tiesas. Specializētās tiesas var izveidot arī ar likumu. Ārkārtas tiesas nav atļautas. Saskaņā ar Likumu par tiesu varu administratīvās tiesas atrodas vienā un tajā pašā apgabalā un tām ir tāda pati teritoriālā piekritība kā apgabaltiesām. Jums ir jāvēršas administratīvajā tiesā, ja vēlaties grozīt, atsaukt vai atsaukt valsts iestādes lēmumu, vai ja vēlaties, lai tiesa uzdod valsts iestādei izdot konkrētu lēmumu, ja uzskatāt, ka valsts iestāde ir rīkojusies nepamatoti vai arī nav rīkojusies, ja vien Jūsu lieta ir Augstākās administratīvās tiesas kompetencē. Nav citu specializēto tiesu. Ja Jūs esat civilprasības puse, Jūsu lieta tiks izskatīta vispārējās piekritības civiltiesā. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu īpašas procesuālās tiesību normas attiecas uz īpašas steidzamības lietām, lietām par laulības un ģimenes stāvokli, tiesībspēju, kopīpašuma nodalīšanu tiesas ceļā, valdījuma aizsardzību un atjaunošanu, mantojuma dokumentiem un kolektīvo tiesvedību. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksu īpašas procesuālās tiesību normas piemēro arī dažām ārpustiesas procedūrām, piemēram, lūgumrakstiem par izpildrakstu. Saskaņā ar Tirdzniecības likumu īpašas tiesību normas piemēro arī maksātnespējas procedūrām, ko izskata provinču tiesu komercnodaļas, ja tām ir sākotnējā jurisdikcija.

2 Ja lieta ir piekritīga vispārējai tiesai (t.i. par lietu izskatīšanu atbild šādas tiesas), kā lai noskaidroju, konkrēti kurā tiesā man ir jāiesniedz prasības pieteikums?

2.1 Vai pastāv atšķirība starp zemākām un augstākām vispārējām tiesām (piemēram, rajona tiesas kā zemākās tiesas un apgabala tiesas kā augstākās tiesas), un, ja, jā, tad kura ir kompetenta manā gadījumā?

Saskaņā ar Bulgārijas Civilprocesa kodeksu Jums ir jāpiesakās rajona tiesā (rayonen sad), ja vien Jūsu lieta nav tāda veida, kurai sākotnējā jurisdikcija ir apgabaltiesām (okrazhen sad).

Jums ir jāvēršas apgabaltiesā, ja Jūsu lieta attiecas uz: paternitātes un/vai maternitātes noteikšanu vai apstrīdēšanu, adopcijas izbeigšanu, paziņojumu, ka personai nav tiesībspējas vai ierosināt atzīt tiesībspējas trūkumu,

  • īpašumtiesībām vai lietu tiesībām uz īpašumu, ja Jūsu prasības vērtība pārsniedz BGN 50 000,
  • civilprasību vai komercprasību par summu, kas pārsniedz BGN 25 000 (ja vien Jūsu lieta nav par uzturlīdzekļiem, prasību saskaņā ar darba tiesībām vai neatļautiem izdevumiem)
  • nepieņemamu, spēkā neesošu vai nepareizu uzņēmuma reģistrāciju, par ko likums paredz, ka sākotnējā jurisdikcija ir apgabaltiesām,
  • strīdu, ko izskata apgabaltiesa saskaņā ar citiem tiesību aktiem,
  • prasībām, neatkarīgi no to vērtības, kas apvienotas vienā pieteikumā, kas ir apgabaltiesas jurisdikcijā, ja tās izskata saskaņā ar vienu un to pašu procedūru.

Ja vēlaties aizstāvēt savas tiesības kā uzņēmuma loceklis, apstrīdēt uzņēmuma akcionāru lēmumu, saņemt uzņēmuma dibināšanas atcelšanu, iegūt uzņēmuma slēgšanu vai uzsākt maksātnespējas procesu, Jums jāvēršas apgabaltiesā, kurā uzņēmumam ir reģistrētā uzņēmējdarbības vieta.

2.2 Teritoriālā piekritība (vai par manu lietu ir atbildīga A pilsētas vai B pilsētas tiesa?)

2.2.1 Teritoriālās piekritības pamatnoteikums.

Jums ir nepieciešams vērsties tiesā, kurai ir jurisdikcija rajonā (rayon), kurā atbildētājs ir rezidents vai kurā atrodas tā reģistrētā uzņēmējdarbības vieta vai galvenais birojs.

Ja Jūsu strīds ir ar valdības iestādi vai juridisku personu, Jums ir jāvēršas tiesā, kurā atrodas tās galvenā mītne vai birojs. Ja rodas strīds tieši ar uzņēmuma filiāli, Jūs varat arī vērsties tiesā, kurā atrodas filiāle.

Ja vēlaties iesniegt civilprasību pret Bulgārijas valsti, Jums ir jāvēršas tā rajona tiesās, kurā strīds ir radies, vai, ja tas ir ārpus Bulgārijas, Sofijas tiesās.

Ja jūs vēlaties uzsākt tiesvedību pret kādu personu, kurai nav zināma adrese, Jums ir jāvēršas tiesā, kurā ir šīs personas advokāts vai likumīgais pārstāvis, vai, ja tas nav iespējams, tās vietas tiesā, kurā atrodas Jūsu dzīvesvieta. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad persona dzīvo ārpus Bulgārijas. Ja arī Jūs dzīvojat ārpus Bulgārijas, Jums jāvēršas Sofijas tiesās.

Ja vēlaties iesniegt prasību pret nepilngadīgo vai personu, kura nav tiesībspējīga, Jums jāvēršas tiesā, kurā ir šīs personas likumīgais pārstāvis.

Ja Jūsu lieta attiecas uz mantojumu, pilnīgu vai daļēju testamenta atcelšanu, mantojuma nodalīšanu vai brīvprātīgas nodalīšanas atcelšanu, Jums ir jāpiesakās tiesā, kurā testaments tiks izpildīts. Ja mirušais ir Bulgārijas pilsonis, bet testaments ir sastādīts ārpus Bulgārijas, Jums ir jāvēršas tiesā vietā, kur atradās mirušā pēdējā dzīvesvieta Bulgārijā, vai vietā, kur atrodas īpašums.

Lai apstrīdētu valsts iestādes izdotu lēmumu, Jums ir jāvēršas iestādes galvenā biroja atrašanās vietas administratīvajā tiesā (Administrativen sad). Ja tas ir ārpus Bulgārijas, Jūsu lieta attiecas uz Sofijas pilsētas administratīvo tiesu (Administrativen sad – grad Sofia).

2.2.2 Šī pamatnoteikuma izņēmumi.

2.2.2.1 Kādos gadījumos varu izvēlēties starp tiesu pēc atbildētāja dzīvesvietas (atbilstoši pamatnoteikumiem) un citu tiesu?

Lai iesniegtu finanšu prasību, pamatojoties uz līgumu, Jūs varat arī vērsties tiesā vietā, kurā šobrīd atrodas otras puses dzīvesvieta.

Ja vēlaties pieprasīt uzturlīdzekļus, Jūs varat arī vērsties tiesā vietā, kurā atrodas Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

Ja Jums ir prasība saistībā ar patērētāju aizsardzību, Jūs varat arī vērsties tiesā vietā, kurā atrodas Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

Darba ņēmēji arī var celt prasību pret darba devēju vietā, kurā atrodas to pastāvīgās darba vietas.

Nodarbinātības starp ārvalstniekiem, firmām vai kopuzņēmumiem, kuru reģistrētā uzņēmējdarbības vieta ir Bulgārijā, un, no otras puses, ārvalstnieku darbinieki, kas strādā Bulgārijā, no otras puses, atrodas darba devēja reģistrētās uzņēmējdarbības vietas tiesās, ja vien puses ir vienojušās citādi.

Nodarbinātības strīdi starp Bulgārijas darba ņēmējiem, kas strādā ārvalstīs, strādā Sofijas tiesās, ja lieta tiek celta pret darba devēju un saskaņā ar darbinieka Bulgārijas rezidences lietu, ja lieta tiek vērsta pret darbinieku.

Ja jums ir nodarīts nepamatots kaitējums, jums ir iespēja iesniegt lietu tiesā, kur nodarīts kaitējums.

Ja jums ir nepieciešams iesniegt prasību pret pusēm, kas atrodas dažādos tiesas rajonos, vai ja jūsu lieta attiecas uz īpašumu, kas sadalīta vairāk nekā vienā tiesas rajonā, jūs varat vērsties tiesā vienā no šiem rajoniem.

Ja jums vai jūsu organizācijai ir jāpieprasa zaudējumu atlīdzība valsts iestādes izdota lēmuma dēļ, varat vērsties tiesās, kurās esat rezidents vai kurā esat reģistrējies, ja vien jūsu prasība nav saistīta ar apelāciju pret pats lēmums.

2.2.2.2 Kādos gadījumos man prasība ir jāceļ citā tiesā nevis pēc atbildētāja dzīves vietas ( atbilstoši pamatnoteikumiem)?

Ja jūsu lieta attiecas uz īstām tiesībām uz īpašumu, kopīpašuma nodalīšanu vai nekustamā īpašuma īpašumtiesību robežu noteikšanu vai atjaunošanu, jums ir jāvēršas tiesā, kur atrodas īpašums. Jums arī jāvēršas tiesā, kurai ir jurisdikcija attiecībā uz īpašumu, ja jūsu lieta attiecas uz aktu, kas apliecina patiesās tiesības šajā īpašumā, vai par nekustamā īpašuma nodalīšanu, izbeigšanu vai anulēšanu.

2.2.2.3 Vai tiesas procesa dalībnieki var vienoties par kompetento tiesu, kas citādi nebūtu kompetenta šajā procesā?

Tomēr īpašuma strīda puses var atkāpties no teritoriālās jurisdikcijas noteikumiem, parakstot līgumu, kas piešķir jurisdikciju konkrētai tiesai. Tomēr tas nav iespējams, ja jūsu lieta attiecas uz nekustamā īpašuma tiesībām, kopīpašuma nodalīšanu, īpašumtiesību uz nekustamo īpašumu robežu noteikšanu vai atjaunošanu, aktu, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesības, vai par īpašuma atsaukšanu, izbeigšanu vai anulējot nekustamā īpašuma lietu, kādos gadījumos likums nosaka, kurai tiesai ir teritoriālā jurisdikcija.

Ja Jūsu lieta attiecas uz patērētāju aizsardzību vai darba tiesībām, un Jūs esat vienojušies ar otru pusi vai pusēm, kādai tiesai būs jurisdikcija, šāda vienošanās būs spēkā tikai tad, ja tā noslēgta pēc strīda rašanās.

Ja Jums ir finansiāla prasība, Jūs un otra puse var piekrist izskatīt šo lietu šķīrējtiesā, ja vien tas neattiecas uz citām tiesībām uz īpašumu vai nekustamo īpašumu, uzturlīdzekļu maksājumiem vai nodarbinātības tiesībām. Lai uzsāktu šķīrējtiesas procesu, visām iesaistītajām pusēm jānoslēdz īpaša procesuāla vienošanās (arbitrazhno sporazumenie vai šķīrējtiesas līgums). Šķīrējtiesa var izmantot jebkādus attiecīgus starptautisko tiesību avotus un īpašu Bulgārijas avotu: Starptautiskais tirdzniecības strīdu šķīrējtiesas akts (Zakon za mezhdunarodniya targovski arbitrazh). Saskaņā ar šo likumu šķīrējtiesas vienošanās nozīmē to, ka visas iesaistītās puses lūdz šķīrējtiesu izšķirt visus vai daļu no strīdiem, kas var rasties vai radušies starp tām konkrētās līgumattiecībās vai ārpuslīgumiskās attiecībās. Vienošanos var šķīrējklauzulas veidā ietvert citā līgumā vai atsevišķā līgumā. Šķīrējtiesas vienošanās jānoslēdz rakstveidā. Šķīrējtiesa var būt pastāvīga institūcija vai var būt izveidota konkrēta strīda izšķiršanai. Šķīrējtiesa var noritēt ārpus Bulgārijas, ja viena no pusēm atrodas ārpus Bulgārijas, tur atrodas tās uzņēmējdarbības vieta vai galvenā mītne saskaņā ar tās statūtiem.

3 Ja kompetenta ir kāda speciāla tiesa, kā var noteikt, tieši pie kuras tiesas būtu jāvēršas?

Vienīgās specializētās Bulgārijas civiltiesas ir administratīvās tiesas.

Visas administratīvās lietas izskata administratīvās tiesas, izņemot tās, kuras ietilpst Augstākajā administratīvajā tiesā. Augstākajai administratīvajai tiesai ir pirmā jurisdikcija, ja vēlaties apstrīdēt: regulu, ko izdevusi valsts iestāde, kas nav pašvaldības padome, Ministru padomes, ministru prezidenta, ministru prezidenta vietnieka vai ministra vietnieka rīkojumu, lēmumu, ko pieņēmusi Augstākā tiesu padome, Bulgārijas Nacionālās bankas izdotus noteikumus, jebkurus citus noteikumus, kuros paredzēts, ka Augstākajai administratīvajai tiesai ir pirmā jurisdikcija.

Lapa atjaunināta: 27/09/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.