Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Kuras valsts tiesai ir piekritība?

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man prasība ir jāceļ vispārējā tiesā vai specializētajā tiesā (piemēram, darba strīdu tiesā)?

Noteiktas civilprasības ir ceļamas specializētajās tiesās. Strīdi par lauksaimniecības jautājumiem tiek izskatīti vispārējās piekritības tiesu specializētajās palātās, savukārt uzņēmējdarbības un korporatīvie strīdi — komerclietu tiesā (tribunale delle imprese). Citas specializētās tiesas ir, piemēram, jauniešu lietu tiesa un tiesa, kas izskata lietas par publiskajiem ūdeņiem. Visos citos gadījumos civillietas tiek izskatītas vispārējās piekritības tiesās, taču tajās var piemērot īpašu kārtību, piemēram, risinot darba tiesību strīdus un īres strīdus.

2 Ja lieta ir piekritīga vispārējai tiesai (t.i. par lietu izskatīšanu atbild šādas tiesas), kā lai noskaidroju, konkrēti kurā tiesā man ir jāiesniedz prasības pieteikums?

Kompetentā tiesa tiek noteikta atbilstoši teritoriālajai jurisdikcijai — “ tiesa, kurai parasti ir piekritīgi strīdi, kuros iesaistītas fiziskas personas” (foro generale delle persone fisiche), ir tā tiesa, kuras teritorijā uzturas atbildētājs; vai arī atkarībā no prasības summas — prasība izskatāma miertiesā (giudice di pace) vai vispārējās piekritības tiesā (tribunale)); vai arī atkarībā no lietas būtības — noteiktas lietas tiek iztiesātas īpašās tiesās neatkarīgi no prasības summas, piemēram, pieteikumi par laulības anulēšanu izskatāmi vispārējās piekritības tiesā tiesnešu kolēģijas sastāvā.

2.1 Vai pastāv atšķirība starp zemākām un augstākām vispārējām tiesām (piemēram, rajona tiesas kā zemākās tiesas un apgabala tiesas kā augstākās tiesas), un, ja, jā, tad kura ir kompetenta manā gadījumā?

Starp tiesām nav noteiktas hierarhiskās attiecības — pastāv tikai atšķirīgas jurisdikcijas tiesas. Atkarībā no prasības summas lietu pirmajā instancē izskata miertiesa vai vispārējās piekritības tiesa. Vispārējās piekritības tiesa lietu izskata viena tiesneša sastāvā vai tiesnešu kolēģijā atkarībā no lietas būtības. Parasti par pirmajā instancē pieņemtajiem lēmumiem iesniegtās pārsūdzības tiek izskatītas apelācijas tiesās (corti d’appello). Taču atsevišķos gadījumos tiesvedība ir jāuzsāk apelācijas tiesā (lietās, kurās apelācijas tiesai ir “funkcionālā” jurisdikcija (competenza funzionale), piem., saistībā ar pieteikumiem par šķīrējtiesas lēmuma atcelšanu). Parasti lietu izskata pirmās instances tiesa atbilstoši atbildētāja dzīvesvietai.

2.2 Teritoriālā piekritība (vai par manu lietu ir atbildīga A pilsētas vai B pilsētas tiesa?)

Lai noskaidrotu, kurai pirmās instances tiesai ir teritoriālā jurisdikcija, jānoskaidro kurā pilsētā ir atbildētāja dzīvesvietas adrese vai deklarētā adrese, kas, kā minēts, nosaka “tiesu, kurai parasti ir piekritīgi strīdi, kuros iesaistītas fiziskas personas”, vai arī jānoskaidro, kurai tiesai citā vietā varētu būt alternatīva piekritība attiecībā uz konkrēto lietu kategoriju, piemēram, saistībā ar strīdiem par līgumsaistībām piekritīgā tiesa būtu tiesa, kuras jurisdikcija ir vietā, kur saistības ir radušās.

Atsevišķos strīdos jāvēršas specializētās tiesās, kurām piemīt ekskluzīva jurisdikcija. Patērētāju strīdu gadījumos lieta ir piekritīga tai tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas patērētāja dzīvesvieta vai deklarētā adrese, savukārt lietas, kas attiecas uz nekustamā īpašuma tiesībām un izlikšanu no īpašuma vai īpašuma atgūšanu, ir piekritīgas tai tiesai, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas īpašums.

2.2.1 Teritoriālās piekritības pamatnoteikums.

Attiecībā uz fiziskajām personām tiesa, kurai lieta ir piekritīga, parasti tiek noteikta atbilstoši atbildētāja dzīvesvietai (residenza), deklarētajai adresei (domicilio) vai, ja tās nav zināmas, tad atbilstoši uzturēšanās vietai (dimora). Ja atbildētājam Itālijā nav dzīvesvietas, deklarētās adreses vai uzturēšanās vietas vai arī ja uzturēšanās vieta nav zināma, tad tiesu, kurai lieta piekritīga, nosaka pēc pieteicēja dzīvesvietas.

Attiecībā uz juridiskām personām tiesa, kurai lieta ir piekritīga, ir tās teritorijas tiesa, kurā atrodas juridiskās personas galvenais birojs vai (pēc pieteicēja izvēles) iestāde un pārstāvis, kuram ir pilnvaras rīkoties juridiskās personas vārdā. Tādu partnerību, kam nepiemīt tiesībsubjektība, biedrību un komiteju galvenā mītne ir tur, kur tās parasti veic savu darbību.

2.2.2 Šī pamatnoteikuma izņēmumi.

Izņēmumi no noteikuma par parasto tiesu jurisdikciju attiecas uz tiesām, kurām piemīt ekskluzīva kompetence, piemēram, patērētāju tiesību lietās piekritīgā tiesa ir tiesa patērētāja dzīvesvietā.

2.2.2.1 Kādos gadījumos varu izvēlēties starp tiesu pēc atbildētāja dzīvesvietas (atbilstoši pamatnoteikumiem) un citu tiesu?

Dažos gadījumos ir iespējams izvēlēties, vai celt prasību parastajā tiesā, vai alternatīvajā tiesā. Piemēram, līdz ar parastās piekritības tiesu fiziskām vai juridiskām personām pieteicējs var izvēlēties lietu izskatīt arī citā tiesā, kurā var alternatīvi ierosināt lietas, kas saistītas ar saistību tiesībām pret konkrētām personām (diritti di obbligazione), — šādos gadījumos pieteicējs var izvēlēties parasto tiesu vai tiesu vietā, kurā radušās saistības (izcelsmes notikumam var būt gan līgumisks, gan ārpuslīgumisks raksturs), vai arī tiesu vietā, kur saistības izpildāmas (Civilprocesa kodeksa 20. pants).

2.2.2.2 Kādos gadījumos man prasība ir jāceļ citā tiesā nevis pēc atbildētāja dzīves vietas ( atbilstoši pamatnoteikumiem)?

Tas jādara, ja tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija. Piemēram, lietās par īpašumtiesībām vai izlikšanu no nekustamā īpašuma ekskluzīva jurisdikcija ir tiesai vietā, kur atrodas nekustamais īpašums; patērētāju tiesību strīdos piekritības tiesa vienmēr ir tiesa tajā vietā, kur atrodas patērētāja dzīvesvieta.

2.2.2.3 Vai tiesas procesa dalībnieki var vienoties par kompetento tiesu, kas citādi nebūtu kompetenta šajā procesā?

Izņemot obligātās jurisdikcijas gadījumus (piem., teritoriālā jurisdikcija ar nekustamo īpašumu saistītās lietās), puses var kopīgi vienoties par citu tiesu (Civilprocesa kodeksa 20. pants).

3 Ja kompetenta ir kāda speciāla tiesa, kā var noteikt, tieši pie kuras tiesas būtu jāvēršas?

Atkarībā no strīdus būtības lieta izskatāma vispārējās piekritības tiesā, kas izskata personas tiesību un saistību lietas, vai arī specializētajās tiesās, kas izskata tiesiskās intereses darījumos ar valsts iestādēm un citus specifiskus gadījumus (piem., administratīvā tiesa, revīzijas palāta vai nodokļu tiesa).

Parasto tiesu sistēmā strīdus būtība nosaka, vai lietu izskatīs specializēta palāta vai tiesnesis. Piemēram, ar uzņēmumiem saistītus strīdus izskata komerclietu tiesa.

Saistītas saites

http://www.giustizia.it/

Saistītie pielikumi

Civilprocesa kodekss, 1.–30. BIS pants PDF (125 Kb) it

Lapa atjaunināta: 24/09/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.