Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Kuras valsts tiesai ir piekritība?

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man prasība ir jāceļ vispārējā tiesā vai specializētajā tiesā (piemēram, darba strīdu tiesā)?

Lielākā daļa civillietu vai komerclietu tiek izskatītas Ziemeļīrijas Augstajā tiesā vai apgabaltiesā. Miertiesām ir piekritīgas dažas civillietas, piemēram, maza apjoma parādu piedziņa un ģimenes un sadzīves lietas.

Ir vairākas tiesību aktos paredzētas tiesas, kas skata dažādas lietas, piemēram, imigrācijas, nodokļu, garīgās veselības, sociālo pabalstu un transporta lietas. Vairākām tiesām ir AK līmeņa kompetence, un ar tām saistīto informāciju var atrast Ziemeļīrijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē. Savukārt citām tiesām, piemēram, taisnīgas nodarbinātības un rūpniecības tiesām, kas skata dažus ar nodarbinātību saistītus jautājumus, ir tikai Ziemeļīrijas līmeņa kompetence.

Bieži vien jurisdikcijas jautājums nav viennozīmīgs. Tāpēc pirms tiesvedības uzsākšanas vienmēr ieteicams konsultēties ar juristu,

2 Ja lieta ir piekritīga vispārējai tiesai (t.i. par lietu izskatīšanu atbild šādas tiesas), kā lai noskaidroju, konkrēti kurā tiesā man ir jāiesniedz prasības pieteikums?

2.1 Vai pastāv atšķirība starp zemākām un augstākām vispārējām tiesām (piemēram, rajona tiesas kā zemākās tiesas un apgabala tiesas kā augstākās tiesas), un, ja, jā, tad kura ir kompetenta manā gadījumā?

Vienmēr ir jāsaņem juridiska konsultācija par to, kurā tiesā uzsākt tiesvedību.

Ja prasības summa ir mazāka par £ 30 000 un ir saistīta ar atlīdzināšanu nolaidības dēļ vai līguma noteikumu pārkāpuma dēļ, tiesvedība jāuzsāk apgabaltiesā, ja vien jums netiek norādīts citādi. Šādas prasības par summu, kas pārsniedz £ 30 000, jāiesniedz Augstajā tiesā.

Noteiktas prasības, kuru summa nepārsniedz £ 3000, var tikt skatītas apgabaltiesā, izmantojot maza apjoma prasību procedūru, kas piedāvā vienkāršu un neformālu iespēju strīdu risināšanai bieži pat bez vajadzības iesaistīt juristu. Informācijas lapa par maza apjoma prasību procedūru ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Atkarībā no lietas rakstura ģimenes un sadzīves lietas var skatīt miertiesā, apgabaltiesā vai Augstajā tiesā.

2.2 Teritoriālā piekritība (vai par manu lietu ir atbildīga A pilsētas vai B pilsētas tiesa?)

2.2.1 Teritoriālās piekritības pamatnoteikums.

Miertiesām un apgabaltiesai ir piekritīgas lietas visā Ziemeļīrijas teritorijā. Teritoriju, kurā šīm tiesām ir jurisdikcija, parasti nosaka, atsaucoties uz trīs administratīvajiem tiesu apgabaliem. Tiesu administratīvo rokasgrāmatu var lejupielādēt NICTS tīmekļa vietnē http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

Augstajai tiesai ir kompetence visā Ziemeļīrijā.

2.2.2 Šī pamatnoteikuma izņēmumi.

2.2.2.1 Kādos gadījumos varu izvēlēties starp tiesu pēc atbildētāja dzīvesvietas (atbilstoši pamatnoteikumiem) un citu tiesu?

Parasti tiesvedība jāuzsāk tiesā, kuras kompetencē ir atbildētāja pastāvīgās dzīvesvietas apgabals vai kur tiek veikta tā uzņēmējdarbība, vai tiesā, kuras kompetencē ir vieta, kur radies tiesvedības pamats (lai gan tehniski tiesvedību var uzsākt jebkurā apgabalā).

Ar līgumiem saistītās lietās kompetentā tiesa ir atkarīga no līguma rakstura. Piemēram, ar darba līgumu saistīts strīds var būt risināms apgabaltiesā vai Rūpniecības tiesā.

Atkarībā no lietas rakstura ģimenes un sadzīves lietas, piemēram, saistībā ar aizgādību, tiek skatītas miertiesā, apgabaltiesā vai Augstajā tiesā.

Delikta prasības tiek skatītas atbilstoši vispārējās jurisdikcijas noteikumam. Tas pats attiecas arī uz civilprasībām, kas izriet no krimināllietas. Tomēr pastāv arī mehānisms, kā maksāt kompensāciju noziegumos cietušajiem — vairāk informācijas ir pieejams Kompensācijas dienesta tīmekļa vietnē (sk. saiti zemāk).

2.2.2.2 Kādos gadījumos man prasība ir jāceļ citā tiesā nevis pēc atbildētāja dzīves vietas ( atbilstoši pamatnoteikumiem)?

Nav šādas prasības. Tiesvedību var rosināt jebkurā administratīvajā tiesu apgabalā neatkarīgi no prasības priekšmeta (lai gan parasti tas notiek tās tiesas apgabalā, kur pastāvīgi dzīvo atbildētājs, tiek veikta tā uzņēmējdarbība vai radies tiesvedības pamats).

2.2.2.3 Vai tiesas procesa dalībnieki var vienoties par kompetento tiesu, kas citādi nebūtu kompetenta šajā procesā?

Puses nevar piešķirt jurisdikciju tiesai.

3 Ja kompetenta ir kāda speciāla tiesa, kā var noteikt, tieši pie kuras tiesas būtu jāvēršas?

Informāciju par tiesām ar AK līmeņa kompetenci var atrast Anglijas un Velsas Tiesu dienesta un Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnēs.

Informācijas lapas par tiesām un vairumu specializēto tiesu Ziemeļīrijā ir pieejamas Ziemeļīrijas Tiesu dienesta tīmekļa vietnē.

Informāciju par rūpniecības un taisnīgas nodarbinātības tiesām varat atrast rūpniecības tiesu un Taisnīgas nodarbinātības tiesas tīmekļa vietnē.

Saistītās saites

Ziemeļīrijas Tiesu dienests

Tiesas (Viņas Majestātes Tiesu dienests — Anglija un Velsa)

Tiesas (Tieslietu ministrija)

Rūpniecības tiesas un Taisnīgas nodarbinātības tiesa

Kompensācijas pakalpojumi

Lapa atjaunināta: 14/09/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.