Kuras valsts tiesai ir piekritība?

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai man prasība ir jāceļ vispārējā tiesā vai specializētajā tiesā (piemēram, darba strīdu tiesā)?

Saskaņā ar Portugāles valsts tiesībām vispārīgais noteikums ir, ka rajona tiesas (tribunais de comarca) ir atbildīgas par to lietu sagatavošanu un iztiesāšanu, kas nav citu tiesu kompetencē. Rajona tiesām ir vispārēja un specializēta kompetence (26. augusta Likuma Nr.º62/2013 80.ºpants).

Vadoties no kompetences, tiesas iedala pēc priekšmeta, vērtības, hierarhijas un teritorijas. (26. augusta Likuma Nr. 62/2013 37., 40., 41., 42. un 43. pants).

Šis jautājums ir reglamentēts šādos tiesību aktos:

2 Ja lieta ir piekritīga vispārējai tiesai (t.i. par lietu izskatīšanu atbild šādas tiesas), kā lai noskaidroju, konkrēti kurā tiesā man ir jāiesniedz prasības pieteikums?

Kā minēts iepriekš, rajona tiesu kompetence ir noteikta pēc noklusējuma, t. i., tās ir kompetentas sagatavot un izskatīt lietas, kas nav citu tiesu kompetencē. Rajona tiesas iedala palātās (juízos) ar specializētu kompetenci, ar vispārēju kompetenci un vietējās palātās (26. augusta Likuma Nr. 62/2013 81.ºpants).

Lai uzzinātu, vai jums būtu jāvēršas vietējā vispārējās kompetences civillietu palātā vai centrālajā specializētajā palātā, sk. atbildi uz 3. jautājumu.

Piemēram, saistībā ar parastām deklaratīvām civilprasībām, kuru vērtība pārsniedz 50 000 EUR, ir jāvēršas centrālajā civillietu palātā (26. augusta Likuma Nr. 62/2013 117. pants).

2.1 Vai pastāv atšķirība starp zemākām un augstākām vispārējām tiesām (piemēram, rajona tiesas kā zemākās tiesas un apgabala tiesas kā augstākās tiesas), un, ja, jā, tad kura ir kompetenta manā gadījumā?

Jā. Tiesas iedala pēc to lēmumu pārsūdzības procedūras. Parasti Augstākā tiesa (Supremo Tribunal de Justiça) izskata apelācijas sūdzības, kuru vērtība pārsniedz apelācijas tiesām (tribunais da Relação) piemēroto robežvērtību, un apelācijas tiesas izskata lietas, kuru vērtība pārsniedz pirmās instances vispārējās piekritības tiesām (tribunais judiciais de primeira instância) piemēroto robežvērtību (26. augusta Likuma Nr. 62/2013 42.ºpants).

Tiesām piemērojamās robežvērtības ir paredzētas 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 44. pantā.

Lai noteiktu, kura tiesa ir kompetenta, ir jāpiemēro noteikumi par kompetenci attiecībā uz prasības priekšmetu, vērtību un teritoriju, kas paredzēti 26. augusta Likumā Nr. 62/2013.

2.2 Teritoriālā piekritība (vai par manu lietu ir atbildīga A pilsētas vai B pilsētas tiesa?)

Teritoriālās jurisdikcijas jautājumu reglamentē 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 43. pants.

Lai noskaidrotu, vai kompetentā tiesa ir A vai B pilsētas tiesa, jāskata 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 I, II un III pielikums.

2.2.1 Teritoriālās piekritības pamatnoteikums.

Fiziskas personas

Vispārējais noteikums ir paredzēts Civilprocesa kodeksa 80. pantā.

Juridiskās personas un uzņēmumi

Vispārējais noteikums ir paredzēts Civilprocesa kodeksa 81. pantā.

Vairāki atbildētāji un apvienoti pieteikumi

Ir piemērojams Civilprocesa kodeksa 82. pantā paredzētais noteikums.

Lietas, kurās viena no pusēm ir tiesnesis, tiesneša laulātais/-ā vai noteikti radinieki

Ir piemērojams Civilprocesa kodeksa 84. pantā paredzētais noteikums.

Apelāciju izskatīšana

Noteikums par kompetenci izskatīt apelācijas sūdzības ir paredzēts Civilprocesa kodeksa 83. pantā.

2.2.2 Šī pamatnoteikuma izņēmumi

2.2.2.1 Kādos gadījumos varu izvēlēties starp tiesu pēc atbildētāja dzīvesvietas (atbilstoši pamatnoteikumiem) un citu tiesu?
2.2.2.2 Kādos gadījumos man prasība ir jāceļ citā tiesā nevis pēc atbildētāja dzīves vietas ( atbilstoši pamatnoteikumiem)?

Turpmāk sniegta kopīga atbilde uz šiem jautājumiem.

Izņēmumi no iepriekš minētajiem vispārējiem noteikumiem ir paredzēti Civilprocesa kodeksa 70.–79. pantā.

Īpašie izpildes noteikumi ir paredzēti Civilprocesa kodeksa 85.–90. pantā.

Darba tiesības

Vispārējais noteikums ir paredzēts Darba procesa kodeksa 13. pantā.

Maksātnespēja

Ir piemērojams Maksātnespējas un korporatīvo parādu piedzīšanas kodeksa 7. pantā paredzētais noteikums.

Inventarizācija

Informāciju par kompetenci ar inventarizāciju saistītā tiesvedībā skatiet faktu lapā par mantošanu.

Pieaugušo un nepilngadīgo uzturlīdzekļi un vecāku atbildības regulējums

Informāciju par kompetenci attiecībā uz deklaratīvām prasībām saistībā ar pieaugušo un nepilngadīgo uzturlīdzekļu maksājumiem, to izpildi, kā arī prasībām saistībā ar vecāku atbildības regulējumu sk. faktu lapā par mantošanu.

2.2.2.3 Vai tiesas procesa dalībnieki var vienoties par kompetento tiesu, kas citādi nebūtu kompetenta šajā procesā?

Jā. Saskaņotā kompetence ir paredzēta Civilprocesa kodeksa 95. pantā.

3 Ja kompetenta ir kāda speciāla tiesa, kā var noteikt, tieši pie kuras tiesas būtu jāvēršas?

Katras tiesas ratione materiae jurisdikcija ir šāda.

Centrālās civillietu palātas (Juízos centrais cíveis)

Centrālo civillietu palātu jurisdikcija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 117. pantā.

Centrālās ģimenes un nepilngadīgo lietu palātas (Juízos centrais de família e menores)

Ģimenes un nepilngadīgo lietu palātu jurisdikcija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 122.–124. pantā.

Centrālās darba tiesību palātas (Juízos centrais do trabalho)

Darba tiesību palātu jurisdikcija civillietās ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 126. pantā.

Centrālās komerclietu palātas (Juízos centrais de comércio)

Komerclietu palātu jurisdikcija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 128. pantā.

Centrālās spriedumu izpildes palātas (Juízos centrais de execução)

Spriedumu izpildes palātu jurisdikcija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 129. pantā.

TIESAS AR PLAŠĀKU JURISDIKCIJU

Intelektuālā īpašuma tiesa (Tribunal da propriedade intelectual)

Intelektuālā īpašuma tiesas jurisdikcija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 111. pantā.

Konkurences, regulējuma un uzraudzības tiesa (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

Konkurences, regulējuma un uzraudzības tiesas jurisdikcija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 112. pantā.

Jūras tiesa (Tribunal marítimo)

Jūras tiesas jurisdikcija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 113. pantā.

AUGSTĀKĀS TIESAS

Apelācijas tiesas

Apelācijas tiesu definīcija, organizācija un darbība ir noteikta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 67. pantā.

Augstākā tiesa

Augstākās tiesas organizācija ir paredzēta 26. augusta Likuma Nr. 62/2013 47. pantā.

Piemērojamie tiesību akti

Civilprocesa kodekss

26. augusta Likums Nr. 62/2013 (Likums par tiesu sistēmas organizāciju)

27. marta Dekrētlikums Nr. 49/2014 (Tiesu organizācijai un darbībai piemērojamie noteikumi)

Darba procesa kodekss

Maksātnespējas un korporatīvo parādu piedzīšanas kodekss

Brīdinājums

Kontaktpunktam, tiesām, kā arī citām struktūrām un iestādēm šajā faktu lapā sniegtā informācija nav saistoša. Lūdzam skatīt arī spēkā esošos tiesību aktus un tajos vēlāk veiktos grozījumus.

Lapa atjaunināta: 03/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.