Kuras valsts tiesai ir piekritība?

ES tiesību normas var paredzēt, kura tiesa izskata lietu gadījumā, kad abas strīda puses iesniedz prasību dažādās ES dalībvalstīs.

Piemēram, var gadīties, ka pēc satiksmes negadījuma, kurā iesaistītas divas personas, no kurām viena dzīvo Vācijā, bet otra — Francijā, tās katra savā dzīvesvietas valstī iesūdz viena otru tiesā par zaudējumu atlīdzību.

Lai izvairītos no pretrunīgiem lēmumiem, dalībvalstis un tiesas, kurās attiecīgā lieta jāizskata, nosaka saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) tiesībām. Parasti prasība jāiesniedz tās valsts tiesā, kurā atrodas atbildētāja dzīvesvieta.Turklāt konkrētā lietā alternatīvi var būt piemērojami citi noteikumi par jurisdikciju, piemēram, personu, kas nepilda savas līgumsaistības, var iesūdzēt tiesā attiecīgo saistību izpildes vietā (piemēram, vietā, kur bija jāpiegādā nopirktās preces). Pastāv īpaši noteikumi, lai aizsargātu tādas iedzīvotāju grupas kā patērētāji, darba ņēmēji un apdrošinātas personas.

Ģimenes tiesību jomā pastāv Eiropas Savienības noteikumi, kas nosaka, kurā valstī jāizskata ar laulības šķiršanu, vecāku atbildību vai uzturlīdzekļu piedziņu saistīti strīdi.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Kad esat noskaidrojis, kurā dalībvalstī saskaņā ar jurisdikcijas noteikumiem jāizskata jūsu prasība, atliek atrast kompetento tiesu.

Eiropas tiesiskās sadarbības atlantā civillietās atradīsiet civillietās un komerclietās kompetento tiesu (pirmās instances tiesu, apelācijas tiesu utt.) nosaukumus un adreses visās dalībvalstīs, kā arī tiesu jurisdikcijas ģeogrāfiskos apgabalus.

Lapa atjaunināta: 30/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.