In welk land is de rechtbank bevoegd?

Cyprus
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank (bijvoorbeeld een arbeidsrechtbank)?

Gewone burgerlijke rechtbanken (in het Cypriotische rechtssysteem districtsrechtbanken genoemd) zijn bevoegd om de meeste civiele zaken te behandelen.

In het geval van een specifiek gerechtelijk geschil dient u zich echter te wenden tot een gespecialiseerde rechtbank die bevoegd is om die zaak te behandelen.

Familierechtelijke geschillen (bijv. echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, omgang met minderjarige kinderen, eigendomsgeschillen enz.) worden bijvoorbeeld behandeld door de familierechtbanken van de Republiek Cyprus.

Wat arbeidsgeschillen betreft (verhouding werkgever-werknemer, bijv. onrechtmatig ontslag, gedwongen ontslag), moet u zich wenden tot de rechtbank voor arbeidsgeschillen van het district waar het geschil is ontstaan of, bij ontstentenis daarvan, van het district waar de verzoeker zijn/haar gebruikelijke of vaste verblijfplaats heeft. De gewone burgerlijke rechtbanken (districtsrechtbanken) zijn echter bevoegd om zaken te behandelen waarin de gevorderde schadevergoeding groter is dan het equivalent van twee (2) jaarsalarissen en in dit geval dient u zich dan ook tot deze rechtbanken te wenden.

Voor geschillen met betrekking tot de verhuur van onroerende zaken (bijv. huurverhoging, uitzetting enz.) dient u zich te wenden tot de rechtbank voor huurgeschillen van het district waar de onroerende zaak is gelegen.

2 Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn (dus als dit de rechtbanken zijn die bevoegd zijn voor dergelijke zaken), hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

Zie het antwoord op vraag 2.2.

2.1 Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken (bijvoorbeeld districtsrechtbanken als lagere rechtbanken en regionale rechtbanken als hogere rechtbanken), en zo ja, welke is dan bevoegd voor mijn zaak?

Er wordt in het Cypriotische rechtsstelsel geen onderscheid gemaakt tussen gewone burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg. Er wordt echter wel een onderscheid gemaakt tussen rechters van districtsrechtbanken op basis van hun rang (president van de districtsrechtbank, senior districtsrechter, rechter van de districtsrechtbank) en hun bevoegdheid om bepaalde zaken te behandelen hangt af van deze rang.

2.2 Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

2.2.1 De basisregel voor de territoriale bevoegdheid

Een districtsrechtbank (gewone burgerlijke rechtbank) is bevoegd om alle geschillen te beslechten waarbij:

  • de grondslagen van het geschil geheel of gedeeltelijk zijn ontstaan binnen de grenzen van het district waarvoor de rechtbank is opgericht;
  • de verweerder, of een van de verweerders, ten tijde van het aanhangig maken van de zaak woonde of werkte in het district waarvoor de rechtbank is opgericht;
  • alle partijen in de zaak Cypriotische onderdanen zijn en de grondslagen van de zaak geheel of gedeeltelijk in de Sovereign Base Areas zijn ontstaan of de verweerder (of een van de verweerders) daar woont of werkt;
  • de grondslagen van de zaak geheel of gedeeltelijk in de Sovereign Base Area zijn ontstaan door het gebruik van een motorvoertuig door een persoon die op grond van artikel 3 van de wet inzake motorvoertuigen (WA-verzekering) verzekerd was, of verzekerd had moeten zijn;
  • de grondslagen van de zaak geheel of gedeeltelijk in de Sovereign Base Area zijn ontstaan als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die tijdens zijn/haar werkverband is ontstaan door schuld van de werkgever waarvoor hij/zij op grond van artikel 4 van de wet inzake motorvoertuigen (verzekering tegen verhaal van derden) verzekerd was, of verzekerd had moeten zijn;
  • de vordering betrekking heeft op de verdeling of verkoop van een onroerende zaak, of alle andere zaken die samenhangen met die onroerende zaak, die is gelegen in het district waarvoor de rechtbank is opgericht.

2.2.2 Uitzonderingen op de basisregel

Wanneer de zaak betrekking heeft op een charitatieve instelling of een octrooi of merk waarvoor de districtsrechtbank op grond van artikel 7 en het overzicht in wet 29/1983 verantwoordelijk is, kan de zaak bij alle districtsrechtbanken aanhangig worden gemaakt.

2.2.2.1 Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

Als er in de gevallen die in paragraaf 2.2.1 worden omschreven al een alternatieve territoriale bevoegdheid is vastgesteld of in de gevallen omschreven in paragraaf 2.2.2.

2.2.2.2 Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

In het geval van exclusieve bevoegdheid inzake de onroerende zaak (zie laatste punt van het antwoord op vraag 2.2.1).

2.2.2.3 Mogen de partijen zelf een rechtbank aanwijzen die normaal gezien niet bevoegd zou zijn?

Nee.

3 Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

Over het algemeen wordt de procedure ingeleid door een gemachtigde advocaat die weet tot welke rechtbank hij/zij zich moet wenden. Indien u niet over een wettelijke vertegenwoordiger beschikt, kunt u zich voor meer informatie wenden tot de registratieafdeling van het Hooggerechtshof.

Hooggerechtshof van Cyprus

Charalambou Mouskou,

1404 Nicosia, Cyprus

Tel.: +357 22865741

Fax: +357 22304500

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Laatste update: 07/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.