Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

In welk land is de rechtbank bevoegd?

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank (bijvoorbeeld een arbeidsrechtbank)?

De aard van het geschil bepaalt welke rechterlijke instantie bevoegd is om uitspraak te doen in het geschil. Civiele procedures worden doorgaans ingeleid bij het County Court of het High Court; de bepalende factoren zijn de waarde van de vordering en de complexiteit van het geschil. Zaken tussen de staat en een individu, evenals zaken op bepaalde specifieke terreinen (zoals arbeidsrecht) worden doorgaans behandeld door tribunals. Informatie over de verschillende tribunals kunt u vinden op de website van het ministerie van Justitie.

Sommige hearing centres van County Courts behandelen alleen civiele zaken, terwijl andere een bijzondere bevoegdheid (“specialist jurisdiction”) hebben, op grond waarvan zij zaken kunnen behandelen op het gebied van chancery law, handelsrecht en technologie- en bouwrecht. Bovendien heeft het High Court, dat normaliter in Londen is gevestigd, District Registry’s in veel van de belangrijkste gebieden van het land. Dankzij de District Registry’s kunnen zaken van het High Court buiten Londen aanhangig worden gemaakt en gehoord door een bevoegde rechter. In bepaalde regionale centra heeft het Administrative Court een permanente vertegenwoordiging van het High Court.[1]. Een uitvoeriger beschrijving van het High Court vindt u hieronder.

Vaak is niet eenvoudig vast te stellen welke rechterlijke instantie bevoegd is. Zo worden bepaalde arbeidsrechtzaken behandeld door het County Court in plaats van het Employment Tribunal. Het verdient daarom aanbeveling om advies in te winnen voordat u een procedure aanspant. Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het ministerie van Justitie.

[1] Cardiff, Bristol, Birmingham, Leeds en Manchester

2 Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn (dus als dit de rechtbanken zijn die bevoegd zijn voor dergelijke zaken), hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

De procedurevoorschriften voor civiele zaken, bekend onder de naam Civil Procedure Rules (CPR), die worden geflankeerd door dienstvoorschriften die praktisch advies geven over de interpretatie van de voorschriften. In de dienstvoorschriften bij deel 7 van de CPR wordt uiteengezet op welk gerechtelijk niveau zaken moeten worden ingeleid. De voornaamste verschillen tussen de rechtsbevoegdheid van het County Court en die van het High Court zijn gelegen in de waarde van de vordering en de complexiteit van de zaak. De algemene grens is dat een vordering van minder dan 100 000 GBP wordt behandeld door het County Court en een hogere vordering door het High Court. Bovendien is er een procedure uit hoofde van deel 8 van de CPR voor niet-geldelijke vorderingen, waarbij de aard van de vordering en de complexiteit van de zaak bepalend zijn voor de betreffende procedure.

Voor geldelijke vorderingen zijn er drie verschillende procedures (“tracks”): voor vorderingen tot 10 000 GBP wordt de small claims track (procedure voor geringe vorderingen) gevolgd, voor vorderingen van 10 000 tot 25 000 GBP de fast track (spoedprocedure) en voor alle andere vorderingen de multi track (gewone procedure). Er zij op gewezen dat de rechter beslist welke procedure er gevolgd wordt en dat niets in het voorgaande een rechter belet van zijn of haar bevoegdheden gebruik te maken om zaken toe te wijzen aan een specifieke procedure om door een specifieke rechtbank te worden behandeld. Een uitvoeriger toelichting vindt u hier.

Het High Court bestaat uit drie afdelingen (divisions), die verschillende soorten zaken behandelen.

Queen’s Bench Division – behandelt een grote verscheidenheid aan civiele zaken, waaronder vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van contractbreuk en onrechtmatige daad, smaad, handelsgeschillen en maritieme zaken (civiele vorderingen met betrekking tot schepen, bijvoorbeeld aanvaring, schade aan de lading en berging); bovendien omvat het tegenwoordig het Official Referees Court onder het overkoepelende Technology and Construction Court. Het High Court oefent ook toezicht uit op een groot aantal andere rechtbanken, tribunals en instanties of personen die een overheidsfunctie bekleden (waaronder ministers) via het Administrative Court (administratief gerecht) door middel van Judicial Review (rechterlijke toetsing), een procedure die waarborgt dat beslissingen van deze instanties of personen volgens de regels en rechtmatig tot stand komen en dat zij daarbij de hun door het parlement verleende bevoegdheden niet overschrijden.

Chancery Division – houdt zich met name bezig met vermogensrechtelijke zaken, waaronder het beheer van de nalatenschap van overleden personen, de verificatie van testamenten, insolventie, belastingheffing bij personenvennootschappen, octrooien en geschillen over personen- en kapitaalvennootschappen. Het recentelijk in het leven geroepen Intellectual Property Enterprise Court #_ftn1[1] valt ook onder de bevoegdheid van de Chancery Division.

Family Division – behandelt echtscheiding en huwelijkskwesties, zaken waarbij kinderen betrokken zijn, zoals adoptie, onbetwiste testamenten en de verdeling van de nalatenschap van personen die zijn overleden zonder een testament te hebben gemaakt.

Bijzonderheden over het High Court kunt u vinden op de website van het ministerie van Justitie.

Als u twijfelt welke rechtbank bevoegd is in uw zaak, verdient het aanbeveling juridisch advies in te winnen of de website van het ministerie van Justitie te raadplegen.

2.1 Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken (bijvoorbeeld districtsrechtbanken als lagere rechtbanken en regionale rechtbanken als hogere rechtbanken), en zo ja, welke is dan bevoegd voor mijn zaak?

2.2 Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

2.2.1 De basisregel voor de territoriale bevoegdheid

Zoals hierboven vermeld worden County Court-vorderingen tegenwoordig over het algemeen centraal aanhangig gemaakt en vervolgens overgedragen aan hearing centres, wanneer er hoorzittingen nodig zijn. Overeenkomstig deel 26(2A)(2) van de CPR moet de zaak worden overgedragen aan het County Court hearing centre dat bevoegd is voor het adres waar de verweerder woont of zijn bedrijf uitoefent, maar staat het elk van beide partijen vrij om te verzoeken dat een zaak in een bepaald hearing centre wordt behandeld. In het geval van “specialist jurisdiction” kan het zijn dat de zaak wordt toegewezen aan een hearing centre dat voor geen van beide partijen het lokale hearing centre is, omdat gespecialiseerde rechters nodig zijn.

Bovendien zijn er specifieke soorten zaken die alleen in de betrokken regio kunnen worden aangebracht, zoals geschillen over onroerende zaken, vorderingen uit hoofde van de Consumer Credit Act of terugvorderingsprocedures. In die gevallen moet de vordering worden ingesteld bij de rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de gedaagde woont of zijn bedrijf uitoefent. Meer informatie over deze uitzonderingen kunt u vinden in de delen 55 en 7 van de Civil Procedure Rules voor Engeland en Wales.

2.2.2 Uitzonderingen op de basisregel

De uitzondering op de basisregel is dat de zaak wordt behandeld bij de rechtbank die het meest geschikt is voor de behandeling van de zaak, rekening houdend met de aard van de zaak, de beschikbare rechters en de verklaringen van de partijen bij welke rechtbank zij de zaak aanhangig willen maken.

2.2.2.1 Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

De basisregel is dat, als een hoorzitting nodig is, de zaak wordt overgedragen aan het County Court hearing centre dat bevoegd is voor het adres waar de verweerder woont of zijn bedrijf uitoefent. Wanneer de partijen de Directions Questionnaire invullen, mogen zij evenwel kiezen door welke rechtbank zij de zaak behandeld willen hebben, maar de uiteindelijke beslissing is aan de rechter. Sommige vorderingen die bij het High Court worden aangebracht, kunnen bij een van de verschillende District Registry’s worden behandeld. Meer informatie over het verwijzen van zaken kunt u vinden in deel 30 van de Civil Procedure Rules.

2.2.2.2 Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Zoals hierboven vermeld is de waarde of de complexiteit van de vordering over het algemeen bepalend als het erom gaat welke rechtbank de zaak behandelt. De partijen kunnen in de Directions Questionnaire aangeven bij welke rechtbank zij de zaak aanhangig willen maken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de rechter. Het is niet aan de eiser om te kiezen bij welke rechtbank de procedure wordt aangebracht. Bovendien kan de rechtbank overeenkomstig deel 2.7 van de CPR naar eigen absolute goeddunken zaken in behandeling nemen waarvan zij dit passend acht. Meer bijzonderheden kunt u vinden in de Civil Procedure Rules.

2.2.2.3 Mogen de partijen zelf een rechtbank aanwijzen die normaal gezien niet bevoegd zou zijn?

Nee.

3 Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

De bevoegdheid van de afdelingen van het High Court en bijzonderheden over de rechtbanken die familiezaken behandelen, zijn hierboven beschreven.

Meer informatie over de County Courts en over het High Court vindt u op de website van het ministerie van Justitie.

Links

Ministerie van Justitie

Laatste update: 16/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.