Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

In welk land is de rechtbank bevoegd?

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank (bijvoorbeeld een arbeidsrechtbank)?

De meeste zaken die betrekking hebben op burgerlijke en handelszaken, moeten worden aangespannen bij het Supreme Court van Gibraltar. Het Supreme Court is onderverdeeld in verschillende secties, maar vanwege de omvang van het rechtsgebied is er slechts een griffie. (Het Magistrates Court heeft een beperkte bevoegdheid in sommige familiezaken.)

Voor sommige zaken die verband houden met arbeidsrecht, kan uw zaak aanhangig worden gemaakt bij het Industrial Tribunal. Ook voor gebieden als geestelijke gezondheid, beroepen in verband met inkomstenbelasting en beroepen in verband met sociale zekerheid zijn gespecialiseerde tribunalen opgericht.

Meer informatie is te verkrijgen bij de griffie van het Supreme Court: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, telefoonnummer +350 20075608.

2 Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn (dus als dit de rechtbanken zijn die bevoegd zijn voor dergelijke zaken), hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

2.1 Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken (bijvoorbeeld districtsrechtbanken als lagere rechtbanken en regionale rechtbanken als hogere rechtbanken), en zo ja, welke is dan bevoegd voor mijn zaak?

In principe worden civiele zaken alleen behandeld door het Supreme Court van Gibraltar. (Het Magistrates Court heeft een beperkte bevoegdheid in sommige familiezaken.)

2.2 Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

2.2.1 De basisregel voor de territoriale bevoegdheid

Gezien de omvang van Gibraltar speelt de territoriale bevoegdheid geen rol.

2.2.2 Uitzonderingen op de basisregel

2.2.2.1 Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

Er is in Gibraltar slechts een Supreme Court.

2.2.2.2 Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Er is in Gibraltar slechts een Supreme Court.

2.2.2.3 Mogen de partijen zelf een rechtbank aanwijzen die normaal gezien niet bevoegd zou zijn?

Er is in Gibraltar slechts een Supreme Court.

3 Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

Gespecialiseerde tribunals worden opgericht overeenkomstig de wet. U moet advies inwinnen van een plaatselijke solicitor of van het Citizens Advice Bureau, als u denkt dat u een vordering kunt instellen bij een gespecialiseerd tribunal.

Laatste update: 15/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.