In welk land is de rechtbank bevoegd?

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank (bijvoorbeeld een arbeidsrechtbank)?

De burgerlijke gerechten in Ierland zijn bevoegd in geschillen tussen particulieren, organisaties of de staat. Die geschillen kunnen gaan over allerlei kwesties, van letselschade als gevolg van een auto-ongeval tot een betwiste bedrijfsovername. In burgerlijke zaken daagt de eiser de verweerder voor de rechter om schadevergoeding te krijgen voor het geleden nadeel. Meestal wordt een vergoeding in de vorm van geld toegewezen.

Het District Court, het Circuit Court en het High Court zijn gerechten in eerste aanleg. Met uitzondering van bepaalde grondwettelijke kwesties heeft het Supreme Court uitsluitend bevoegdheid voor beroepszaken. Het Court of Appeal heeft uitsluitend bevoegdheid voor beroepszaken.

Het District Court en het Circuit Court hebben elk plaatselijke en beperkte rechtsmacht. Dat wil zeggen dat zij alleen zaken tot een bepaalde drempelwaarde kunnen behandelen waarbij partijen binnen een bepaald geografisch gebied hun woonplaats of vestiging hebben of waarbij de betrokken overeenkomst binnen een bepaald geografisch gebied is gesloten. Beroepszaken tegen beslissingen van het District Court worden behandeld door het Circuit Court en beroepszaken tegen beslissingen van het Circuit Court worden behandeld door het High Court.

Het Small Claims Court maakt deel uit van het District Court en behandelt consumentenzaken waarbij het gevorderde bedrag niet hoger is dan 2 000 EUR. Deze procedure staat ook open voor geschillen tussen bedrijven.

Het District Court behandelt zaken betreffende vorderingen tot 15 000 EUR. Het Circuit Court behandelt zaken betreffende vorderingen tot 75 000 EUR (60 000 EUR in het geval vorderingen betreffende lichamelijk letsel) en kan tevens uitspraak doen in familierechtelijke procedures, zoals echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk. Het High Court behandelt zaken betreffende vorderingen van meer dan 75 000 EUR (60 000 EUR in het geval vorderingen betreffende lichamelijk letsel).

Arbeidsrechtelijke zaken worden behandeld door het Employment Appeals Tribunal, een onafhankelijk orgaan dat bevoegd is in geschillen van sterk uiteenlopende arbeidsrechtelijke aard. In bepaalde gevallen kan een van beide partijen, binnen zes weken nadat het Tribunal uitspraak heeft gedaan, beroep instellen bij het Circuit Court. Indien er geen beroep wordt ingesteld bij het Circuit Court en de werkgever geen uitvoering geeft aan de uitspraak, kan de minister van Werkgelegenheid, ondernemingen en innovatie namens de werknemer een procedure instellen bij het Circuit Court. Elk der partijen kan tegen een uitspraak van het Tribunal beroep instellen bij het High Court, zij het uitsluitend over een rechtsvraag.

Het Commercial Court, dat is opgericht in 2004, is een gespecialiseerde afdeling van het High Court en valt in het bijzonder onder Order 63A of the Rules of the Superior Courts. Het is bevoegd voor handelsgeschillen waarbij de waarde van de vordering ten minste 1 000 000 EUR bedraagt, geschillen over intellectuele eigendom en beroepszaken betreffende of verzoeken om rechterlijke toetsing van regelgevende besluiten. Het zal ook andere zaken behandelen wanneer de rechter dit passend acht. Er is geen automatisch recht op inschrijving op de Commercial List (rol) van het High Court. Dit behoort tot de discretionaire bevoegdheid van een rechter van het Commercial Court. Het Court maakt gebruik van een verfijnd systeem voor het beheer van zaken, dat is ontworpen om de voorbereiding van het proces te stroomlijnen, onnodige kosten en vertragingstactieken tegen te gaan en te zorgen voor een volledige openbaarmaking in afwachting van het proces.

2 Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn (dus als dit de rechtbanken zijn die bevoegd zijn voor dergelijke zaken), hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

2.1 Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken (bijvoorbeeld districtsrechtbanken als lagere rechtbanken en regionale rechtbanken als hogere rechtbanken), en zo ja, welke is dan bevoegd voor mijn zaak?

Welk gerecht in eerste aanleg bevoegd is, hangt af van de aard (overeenkomst, onrechtmatige daad enz.) en de waarde (zie hierboven) van de vordering.

Ten behoeve van de District Courts is het land verdeeld in 24 districts (districten). Voor elk van deze districten werden een of meer permanente rechters aangesteld. Voor de twee grootste steden, Dublin en Cork, was het, gelet op de hoeveelheid werk, noodzakelijk meerdere permanente rechters aan te stellen. Ten behoeve van het Circuit Court is het land verdeeld in acht circuits (arrondissementen). Elk arrondissement heeft één Circuit Court Judge, behalve die van Dublin en Cork, waar er, gezien het grotere aantal zaken, meerdere zijn. Het High Court houdt zitting in Dublin om zich uit te spreken over oorspronkelijke vorderingen. Op bepaalde momenten tijdens het jaar behandelt het op diverse locaties in de provincies ook vorderingen betreffende lichamelijk of dodelijk letsel. Bovendien houdt het High Court zitting in de provincies voor de behandeling van beroepszaken tegen beslissingen die het Circuit Court heeft gegeven in burgerlijke en familiezaken.

Het District Court is bevoegd in zaken over overeenkomsten, bepaalde onrechtmatige daden, huurkoop- en kredietverkoopcontracten, huurzaken zoals uitzetting wegens niet-betaling van de huur en in procedures betreffende de onrechtmatige bewaring van zaken, mits de waarde van de vordering de grens van 15 000 EUR niet overschrijdt. Verder heeft het District Court bevoegdheden ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen die andere gerechten hebben gegeven inzake schulden, de verlening van vergunningen zoals drankvergunningen, en het gezag over en het onderhoud van kinderen.

Het Circuit Court is bevoegd in zaken over overeenkomsten, onrechtmatige daden, erfrechtkwesties en het beheer van nalatenschappen, equity suits (billijkheidsprocedure), uitzettingszaken of nieuwe huurovereenkomsten in procedures naar aanleiding van huurkoop- of kredietkoopcontracten, wanneer de vordering de grens van 75 000 EUR (60 000 EUR in het geval vorderingen betreffende lichamelijk letsel) niet overschrijdt. Het Circuit Court is ook bevoegd in familiezaken (zoals scheiding van tafel en bed, echtscheiding, nietigverklaring van het huwelijk en beroepszaken tegen beslissingen van het District Court) en kan voorts beroepszaken behandelen tegen beslissingen van arbiters in geschillen betreffende de in de huurwetgeving geregelde grondrente.

Burgerlijke zaken in het Circuit Court worden behandeld door een rechter zonder jury. Bij beroep tegen een beslissing van het District Court wordt de zaak opnieuw behandeld, waarna het vonnis van het Circuit Court definitief is en er geen verder beroep mogelijk is.

Volgens de grondwet heeft het High Court volledige oorspronkelijke rechtsmacht met betrekking tot alle feitelijke en rechtsvragen. Dat betekent dat het bevoegd is in alle burgerlijke zaken waarin de verweerder ingezetene is van Ierland, waarin de betrokken overeenkomst vermoedelijk in Ierland is gesloten, waarin de betrokken onrechtmatige daad vermoedelijk in Ierland is gepleegd of waarin het betrokken onroerend goed in Ierland is gelegen. Het High Court behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het Circuit Court en oefent toezicht uit op het District Court en andere lagere gerechten. Beroepszaken tegen beslissingen van het High Court worden behandeld door het Court of Appeal dan wel door het Supreme Court wanneer door het Supreme Court is bevestigd dat het gaat om een zaak van algemeen openbaar belang of een zaak waarin de behoorlijke rechtspleging in het geding is. Tegen beslissingen van het Court of Appeal kan beroep worden ingesteld bij het Supreme Court wanneer door het Supreme Court is bevestigd dat het gaat om een zaak van algemeen openbaar belang of een zaak waarin de behoorlijke rechtspleging in het geding is. De beroepszaak wordt dan niet opnieuw behandeld, maar er wordt uitgegaan van een afschrift van de in eerste aanleg gepresenteerde bewijselementen en juridische argumenten.

2.2 Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

2.2.1 De basisregel voor de territoriale bevoegdheid

Bij welk District Court of Circuit Court een burgerlijke vordering moet worden ingesteld, is afhankelijk van de plaats waar de verweerder of een van de verweerders zijn gewone verblijfplaats heeft of zijn beroep, bedrijf of werkzaamheden uitoefent. Voor de meeste geschillen inzake overeenkomsten is het bevoegde District Court of Circuit Court het gerecht in het rechtsgebied waar de overeenkomst vermoedelijk is gesloten; voor geschillen inzake onrechtmatige daad, de plaats waar de onrechtmatige daad vermoedelijk is gepleegd; in familiezaken, de plaats waar de eiser verblijft, en in geschillen inzake huur- of pachtovereenkomsten of eigendomsrechten van onroerende goederen, de plaats waar het betrokken onroerend goed is gelegen.

2.2.2 Uitzonderingen op de basisregel

2.2.2.1 Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

N.v.t.

2.2.2.2 Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

N.v.t.

2.2.2.3 Mogen de partijen zelf een rechtbank aanwijzen die normaal gezien niet bevoegd zou zijn?

N.v.t.

3 Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

Op de website van de Courts Service of Ireland wordt de rechterlijke organisatie in Ierland nauwkeurig uiteengezet. De Courts Service heeft ten behoeve van het publiek ook een brochure uitgebracht met de titel Explaining the Courts. Nadere gegevens over de rechterlijke organisatie zijn ook beschikbaar bij Citizens Information Board (raad voor publieksvoorlichting), een bij wet ingestelde instantie die de verstrekking van informatie en advies en de belangenbehartiging over en voor een breed scala aan openbare en sociale diensten ondersteunt. Citizens Information biedt een website, een telefoonlijn en talloze trefpunten in het hele land.

Links

Courts Service - Ireland

http://www.citizensinformation.ie/

Laatste update: 12/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.