In welk land is de rechtbank bevoegd?

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank (bijvoorbeeld een arbeidsrechtbank)?

De keuze van de rechtbank of de gerechtelijke instantie hangt af van de aard van uw zaak. Verreweg de meeste civiele en commerciële zaken vallen onder de bevoegdheid van de gewone civiele rechtbanken, daar er geen rechtbank van koophandel is. Er zijn enkele gespecialiseerde gerechtelijke instanties, zoals:

de arbeidsrechtbank (Industrial Tribunal, Tribunal Industrijali) – deze behandelt zaken met betrekking tot ongerechtvaardigd ontslag en discriminerende behandeling of onrechtmatige behandeling op de werkplek;

de commissie huurregelgeving (Rent Regulation Board, Bord tal-Kera) – deze behandelt zaken met betrekking tot wijzigingen van leasevoorwaarden, zoals leaseverhogingen en de beëindiging van leaseovereenkomsten. Deze zaken moeten verband houden met een voor 1 juni 1995 gesloten leaseovereenkomst;

de geschillencommissie landeigendom (Land Arbitration Board, Bord tal-Arbitraġġ dwar Artijiet) – deze behandelt zaken betreffende de classificatie van onteigende terreinen en het bedrag van de aan eigenaars ervan verschuldigde vergoeding.

Al deze gerechtelijke instanties houden hun zittingen in Valletta, in hetzelfde gebouw als de gewone rechtbanken.

Zie eveneens het antwoord op vraag 4 in het onderdeel “Aanhangigmaking van zaken bij de rechter”.

2 Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn (dus als dit de rechtbanken zijn die bevoegd zijn voor dergelijke zaken), hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

U doet er goed aan hoofdstuk 12 van de Wetten van Malta, het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering, te raadplegen om te weten te komen aan welke rechtbank u uw zaak moet voorleggen.

2.1 Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken (bijvoorbeeld districtsrechtbanken als lagere rechtbanken en regionale rechtbanken als hogere rechtbanken), en zo ja, welke is dan bevoegd voor mijn zaak?

Ja, er wordt een verschil gemaakt tussen hogere en lagere rechtbanken. Het verschil is dat lagere rechtbanken bevoegd zijn voor de behandeling van en het nemen van beslissingen over zaken van zuiver civielrechtelijke aard met betrekking tot vorderingen tot een bedrag van ten hoogste 15 000 euro. De hogere rechtbanken zijn daarentegen bevoegd voor de behandeling van en het nemen van beslissingen over zaken van zuiver civielrechtelijke aard met betrekking tot vorderingen boven het bedrag van 15 000 euro en alle zaken (ongeacht de waarde van de vordering) over onroerende zaken of op onroerende zaken berustende erfdienstbaarheden, lasten of rechten, met inbegrip van vorderingen met betrekking tot in stads- of plattelandsgebieden gelegen onroerende zaken die verhuurd of bewoond worden door personen die binnen de grenzen van de jurisdictie van die rechtbank woonachtig zijn of hun gewone verblijfplaats hebben. Zie eveneens het antwoord op vraag 4 in het onderdeel "Aanhangigmaking van zaken bij de rechter".

2.2 Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

De basisgrond voor de territoriale bevoegdheid is de verblijfplaats van verweerder. De rechterlijke bevoegdheid is in Malta verdeeld over Malta en Gozo. Er zijn geen rechtbanken die specifiek bevoegd zijn voor bepaalde steden. Personen die in Malta woonachtig zijn of daar hun verblijfplaats hebben moeten hun zaak voorleggen aan een rechtbank in Malta. Omgekeerd moeten personen die op het eiland Gozo woonachtig zijn of daar hun verblijfplaats hebben hun zaak voorbrengen in Gozo.

2.2.1 De basisregel voor de territoriale bevoegdheid

Zie het antwoord op vraag 2.2.

2.2.2 Uitzonderingen op de basisregel

Een uitzondering op deze basisregel wordt gemaakt wanneer een verbintenis moet worden nagekomen op een bepaald eiland. Als bijvoorbeeld de verweerder woonachtig is op Gozo, maar een verbintenis moet nakomen op Malta, zijn de Maltese rechtbanken bevoegd en moeten alle zaken worden voorgelegd aan de Maltese rechtbanken, niettegenstaande het feit dat de verweerder op Gozo woont.

2.2.2.1 Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

De bepalingen van het Maltese recht inzake territoriale bevoegdheid bieden partijen niet de mogelijkheid van forumkeuze.

2.2.2.2 Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Dit moet worden gedaan wanneer de verbintenis moet worden nagekomen op een bepaald eiland.

2.2.2.3 Mogen de partijen zelf een rechtbank aanwijzen die normaal gezien niet bevoegd zou zijn?

Er zijn geen wettelijke bepalingen voor dit vraagstuk. Volgens het Maltese recht kunnen partijen geen rechterlijke bevoegdheid toekennen aan een rechtbank die anders niet bevoegd zou zijn, zelfs niet indien zij hiertoe een overeenkomst sluiten. De onbevoegdheid van een rechtbank is een vraagstuk dat door de rechtbank zelf moet worden opgeworpen, daar het hierbij een kwestie van/voorschrift inzake openbare orde betreft.

3 Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

De website https://judiciary.mt/il-qrati/ geeft enige informatie over de rechtbank waaraan u uw zaak moet voorleggen. U kunt ook website https://legislation.mt/ bezoeken en daar Maltese wetgeving bekijken om te zien waar u uw zaak moet voorbrengen. U moet advies inwinnen bij de advocaat of procureur die de stukken ondertekent. De rechterlijke bevoegdheid en de bevoegdheid van de gespecialiseerde gerechtelijke instanties worden uitgelegd in de wetgeving tot oprichting van deze instanties.

Links relatati

http://www.justice.gov.mt Engels

Laatste update: 28/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.