Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

In welk land is de rechtbank bevoegd?

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Moet ik mij wenden tot een gewone rechtbank of tot een gespecialiseerde rechtbank (bijvoorbeeld een arbeidsrechtbank)?

De meeste soorten burgerlijke en handelszaken worden behandeld door het High Court van Noord-Ierland of door het County Court. De Magistrates’ Courts zijn bevoegd in sommige civiele zaken, zoals geringe schuldvorderingen, personen- en familiezaken.

Er is een aantal bij de wet ingestelde gespecialiseerde tribunals, die bevoegd zijn in zaken op uiteenlopende gebieden als immigratie, belastingen, geestelijke gezondheid, sociale zekerheid en vervoer. Sommige tribunals zijn bevoegd in het gehele Verenigd Koninkrijk. Informatie over deze tribunals kunt u vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service. Andere tribunals, zoals het Fair Employment Tribunal en de Industrial Tribunals, die kennisnemen van bepaalde arbeidsgeschillen, zijn alleen bevoegd in Noord-Ierland.

Vaak is het niet eenvoudig vast te stellen welke rechtbank bevoegd is. Het verdient daarom altijd aanbeveling juridisch advies in te winnen voordat u een procedure aanspant.

2 Als de gewone rechtbanken bevoegd zijn (dus als dit de rechtbanken zijn die bevoegd zijn voor dergelijke zaken), hoe kan ik dan te weten komen welke van die rechtbanken bevoegd is voor mijn zaak?

2.1 Is er een onderscheid tussen lagere en hogere gewone burgerlijke rechtbanken (bijvoorbeeld districtsrechtbanken als lagere rechtbanken en regionale rechtbanken als hogere rechtbanken), en zo ja, welke is dan bevoegd voor mijn zaak?

Het verdient altijd aanbeveling juridisch advies in te winnen over de bevoegde rechter bij wie u een zaak aanhangig kunt maken.

Als de waarde van uw vordering minder dan 30 000 GBP bedraagt en de vordering betrekking heeft op schadevergoeding wegens nalatigheid of contractbreuk, moet de zaak aanhangig worden gemaakt bij het County Court, tenzij anders wordt geadviseerd. Als de vordering meer dan 30 000 GBP bedraagt, moet de zaak bij het High Court worden aangebracht.

Voor bepaalde vorderingen voor een bedrag tot 3 000 GBP bestaat bij de County Courts een afzonderlijke rechtsgang voor geringe vorderingen. Deze procedure biedt een eenvoudige, informele manier om geschillen op te lossen, vaak zonder dat juridische bijstand nodig is. Op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service vindt u een brochure over de procedure voor geringe vorderingen.

Personen- en familiezaken kunnen door het Magistrates’ Court, het County Court of het High Court worden behandeld, afhankelijk van de aard van de zaak.

2.2 Territoriale bevoegdheid (is de rechtbank van stad A of van stad B bevoegd voor mijn zaak?)

2.2.1 De basisregel voor de territoriale bevoegdheid

Magistrates’ Courts en het County Court zijn bevoegd in heel Noord-Ierland. Het gebied waarop deze Courts doorgaans zaken behandelen, wordt bepaald aan de hand van drie Administrative Court Divisions. De Administrative Court Guide kan worden gedownload van de website van de NICTS via de volgende link: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

Het High Court is bevoegd in heel Noord-Ierland.

2.2.2 Uitzonderingen op de basisregel

2.2.2.1 Wanneer mag ik kiezen tussen de rechtbank van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel) en een andere rechtbank?

Doorgaans moet een zaak aanhangig worden gemaakt bij een rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de verweerder woont of zijn bedrijf uitoefent, of bij een rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen, zich hebben voorgedaan (hoewel zaken technisch gezien bij elke Division aanhangig kunnen worden gemaakt).

De bevoegdheid in geschillen over overeenkomsten hangt af van de aard van de overeenkomst. In een geschil over bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst kan het County Court bevoegd zijn, maar ook het Industrial Tribunal.

Personen- en familiezaken zoals ouderlijke verantwoordelijkheid worden behandeld door het Magistrates’ Court, het County Court of het High Court, afhankelijk van de aard van de vordering.

Vorderingen op grond van onrechtmatige daad en civiele vorderingen op grond van een strafrechtelijke procedure vallen onder de algemene bevoegdheidsregels. Er bestaat echter ook een speciale regeling voor de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Compensation Agency (zie link hieronder).

2.2.2.2 Wanneer moet ik kiezen voor een andere rechtbank dan die van de woonplaats van de verweerder (aangewezen door de basisregel)?

Een dergelijk vereiste bestaat niet. Een procedure kan bij elke Administrative Court Division aanhangig worden gemaakt, ongeacht het onderwerp. Over het algemeen gebeurt dit evenwel bij de Division die bevoegd is voor de plaats waar de verweerder woont of zijn bedrijf uitoefent, of bij een rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de feiten zich hebben voorgedaan die aan de vordering ten grondslag liggen.

2.2.2.3 Mogen de partijen zelf een rechtbank aanwijzen die normaal gezien niet bevoegd zou zijn?

Partijen kunnen zelf geen bevoegde rechtbank aanwijzen.

3 Als een gespecialiseerde rechtbank bevoegd is, hoe kan ik dan te weten komen tot welke rechtbank ik mij moet wenden?

Informatie over de tribunals die in het gehele Verenigd Koninkrijk bevoegd zijn, kunt u vinden op de websites van de Court Service voor Engeland en Wales en het ministerie van Justitie.

Op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service kunt u brochures vinden over de rechtbanken en de meeste tribunals in Noord-Ierland.

Informatie over de bevoegdheid van de Industrial Tribunals en het Fair Employment Tribunal kunt u vinden op de website van de Industrial Tribunals en het Fair Employment Tribunal.

Links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Tribunals (Her Majesty’s Court Service – Engeland en Wales)

Tribunals (ministerie van Justitie)

Industrial Tribunals en Fair Employment Tribunal

Compensation Services

Laatste update: 14/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.