Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Sąd którego kraju jest właściwy w danej sprawie?

Gibraltar
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Do jakiego sądu należy się zwrócić: do sądu powszechnego orzekającego w sprawach cywilnych czy do sądu szczególnego (na przykład sądu orzekającego w sprawach z zakresu prawa pracy)?

Większość spraw cywilnych i handlowych wnosi się do Sądu Najwyższego Gibraltaru. Sąd Najwyższy dzieli się na różne dziedziny właściwości, jednak ze względu na rozmiar Gibraltaru sekretariat jest tylko jeden. (Sąd Pokoju ma ograniczoną właściwość w niektórych sprawach rodzinnych).

W niektórych sprawach dotyczących prawa pracy można wnieść sprawę do trybunału ds. zatrudnienia (Industrial Tribunal). Inne sądy szczególne działają w dziedzinach takich jak zdrowie psychiczne, odwołania od decyzji dotyczących podatku dochodowego i odwołania od decyzji dotyczących zabezpieczenia społecznego.

Dalsze wskazówki można uzyskać w sekretariacie Sądu Najwyższego: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tel. (+350) 200 75608.

2 W przypadku gdy właściwość mają sądy powszechne orzekające w sprawach cywilnych (tj. sądy, które odpowiadają za rozpoznawanie takich spraw), w jaki sposób mogę się dowiedzieć, do którego z nich należy się zwrócić?

2.1 Czy istnieje rozróżnienie w hierarchii sądów powszechnych orzekających w sprawach cywilnych (na przykład sądy rejonowe są sądami niższej instancji, a sądy okręgowe są sądami wyższej instancji), a jeżeli tak, który z nich jest właściwy w mojej sprawie?

Zasadniczo tylko Sąd Najwyższy Gibraltaru zajmuje się sprawami cywilnymi. (Sąd Pokoju ma ograniczoną właściwość w niektórych sprawach rodzinnych).

2.2 Właściwość miejscowa (który sąd jest właściwy do rozpoznania mojej sprawy: sąd w mieście A czy w mieście B?).

2.2.1 Podstawowa zasada ustalania właściwości miejscowej

Ze względu na rozmiar terytorium Gibraltaru kwestia właściwości miejscowej nie ma zastosowania.

2.2.2 Wyjątki od podstawowej zasady

2.2.2.1 W jakim przypadku mam możliwość wyboru pomiędzy sądem w miejscu zamieszkania pozwanego (sąd wyznaczony przez zastosowanie podstawowej zasady) a innym sądem?

W Gibraltarze jest tylko jeden Sąd Najwyższy.

2.2.2.2 W jakim przypadku muszę wybrać sąd inny niż ten właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (sąd wyznaczony przez zastosowanie podstawowej zasady)?

W Gibraltarze jest tylko jeden Sąd Najwyższy.

2.2.2.3 Czy strony mogą samodzielnie określić jako właściwy sąd, który w innym wypadku nie byłby właściwy?

W Gibraltarze jest tylko jeden Sąd Najwyższy.

3 W przypadku gdy właściwość mają sądy szczególne, w jaki sposób mogę dowiedzieć się, do którego z nich należy się zwrócić?

Sądy szczególne są ustanawiane na mocy ustawy. Osoby, które mają podstawy, by sądzić, że mogą wnieść pozew do sądu szczególnego, powinny zasięgnąć porady lokalnego prawnika (solicitor) lub zwrócić się w tej sprawie do Biura Porad dla Obywateli (Citizens Advice Bureau).

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.