Care este instanța competentă?

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

În cauzele civile, ca regulă generală, competența este exercitată în primă instanță de instanțele cantonale (Bezirksgerichte) și de instanțele regionale (Landesgerichte). Cu excepția Vienei, instanțele cantonale și instanțele regionale sunt cele care soluționează litigii comerciale. În plus, instanțele regionale soluționează și cauze de dreptul muncii și al securității sociale. Viena este singura jurisdicție în care există, separat, o instanță cantonală pentru cauze comerciale (Bezirksgericht fûr Handelssachen), o instanță comercială (Handelsgericht) și o instanță specializată în soluționarea litigiilor de dreptul muncii și al securității sociale (Arbeits- und Sozialgericht).

Fișa informativă „Sistemele judiciare” prezintă modul în care este împărțită competența materială între instanțele cantonale și instanțele regionale, precum și între instanțele care soluționează cauze de dreptul muncii și al securității sociale și instanțele care soluționează cauze comerciale.

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

Delimitarea competențelor se face în principiu în funcție de natura litigiului (competență materială), iar pentru materiile neatribuite astfel instanțelor cantonale sau regionale, în funcție de valoarea litigiului. Competența materială prevalează întotdeauna asupra competenței stabilite de valoarea litigiului.

Competența materială a instanțelor cantonale se exercită, de exemplu, în majoritatea cauzelor de dreptul familiei sau de drept locativ. Competența materială a instanțelor regionale se exercită, de exemplu, în litigii privind responsabilitatea civilă în domeniul atomic (Atomhaftpflichtgesetz), responsabilitatea statului (Amtshaftungsgesetz), protecția datelor (Datenschutzgesetz) sau concurența și drepturile de autor. Instanțele cantonale sunt competente să soluționez cauze în care suma în litigiu este de peste 15 000 EUR, iar instanțele regionale pentru sume de peste 15 000 EUR.

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

Orice persoană este arondată unui for de competență generală (allgemeiner Gerichtsstand) pe baza propriei legături cu o instanță cantonală. Ca regulă generală, procesele sunt intentate la instanța la forul de competență generală al pârâtului. Forul de competență generală al unei persoane depinde în mod normal de locul în care aceasta își are domiciliul (Wohnsitz) sau reședința obișnuită (gewöhnlicher Aufenthalt); o persoană poate avea mai multe foruri legale. Forul de competență generală al unei entități juridice depinde, de obicei, de unde este situat sediului său social.

2.2.2 Reglementări particulare

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?

În anumite cauze, procesele pot fi intentate fie în forul de competență generală al pârâtului, fie poate fi selectată o instanță competentă diferită - „circumscripție teritorială aleasă” (Wahlgerichtsstand). Doar pentru procedurile civile, dreptul austriac în materie de competență recunoaște peste douăzeci de circumscripții teritoriale alese diferite care tratează obligațiile contractuale și necontractuale în diverse situații, diferitele cereri legate de dreptul proprietății, precum și circumscripții teritoriale alese de tip procedural. De exemplu, instanța competentă din raza locului de executare sau a locului indicat pe o factură, instanța competentă în raza căreia este situat obiectul litigiului (forum rei sitae), instanța competentă pe raza căreia a fost cauzat prejudiciul sau instanța competentă pe raza căreia a fost depusă o cerere reconvențională. Normele de stabilire a competenței pot să difere în mare măsură de cele stabilite de dreptul UE sau de dreptul intern al altor state membre.

De exemplu, dreptul austriac prevede următoarele locuri de competență în ceea ce privește următoarele acțiuni:

În ceea ce privește acțiunile întemeiate pe clauze contracte (de altă natură decât contractele de muncă): acțiunile având ca scop stabilirea existenței unui contract, executarea sau anularea unui contract și cele privind prejudiciile cauzate de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a unui contract pot fi înaintate la instanța în raza teritorială a căreia este situat locul unde părțile au convenit ca respectivul contract să fie executat de pârât (instanța competentă în raza teritorială a căreia este situat locul de executare). Contractul trebuie dovedit prin prezentarea de înscrisuri.

În ceea ce privește acțiunile privind pensia de întreținere: a se vedea fișa informativă „Cererile privind pensia de întreținere – Austria”.

În ceea ce privește acțiunile în despăgubire: acțiunile care vizează despăgubiri în caz de deces sau de vătămare corporală a uneia sau a mai multor persoane, în caz de lipsire de libertate în mod ilegal sau pentru prejudicii aduse bunurilor corporale pot fi înaintate, de asemenea, la instanța cantonală în raza teritorială a căreia s-a produs prejudiciul. În plus, o acțiune în despăgubiri pentru un prejudiciu rezultat prin săvârșirea unei infracțiuni poate fi depusă în cadrul acțiunii penale inițiate împotriva inculpatului.

În ceea ce privește acțiunile de divorț: a se vedea fișa informativă „Divorțul – Austria”.

În ceea ce privește acțiunile de atribuire a autorității părintești: a se vedea fișa informativă „Răspunderea părintească – Austria”.

2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

În anumite cazuri, acțiunea trebuie intentată la o instanță anume, care exclude atât forul de competență generală, cât și posibilitatea de a alege alte instanțe. În aceste cazuri se vorbește de „competență exclusivă” (ausschließlicher Gerichtsstand). Dacă nu se permite derogarea de la această competență exclusivă nici prin acordul părților, suntem în prezența unei „competențe obligatorii” (Zwangsgerichtsstand). Competența obligatorie trebuie prevăzută expres. Competența exclusivă este prevăzută în special (dar nu numai) în dreptul matrimonial și cel al familiei. Competența exclusivă se aplică în materie de litigii matrimoniale sau care decurg dintr-un parteneriat înregistrat, precum și în materie succesorală, iar competența obligatorie - în materie de obligațiuni și raporturi asociative. Normele de stabilire a competenței pot să difere în mare măsură de cele stabilite de dreptul UE sau de dreptul intern al altor state membre.

2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

Dacă nu există un for de competență obligatorie (a se vedea punctul 2.2.2.2 de mai sus), părțile pot conveni în mod expres să se adreseze unei instanțe sau mai multor instanțe de prim grad de jurisdicție în locuri desemnate sau să excludă instanțele care altfel ar avea competență. Acordul trebuie să vizeze fie un anumit litigiu, fie litigiile rezultate dintr-un anumit litigiu sau raport juridic. Nu există cerințe de formă privind acordurile în materie de competență; totuși, trebuie să fie posibilă demonstrarea acordului cu documente doveditoare dacă acesta este contestat pe parcursul procedurilor.

Un acord în materie de competență permite părților să schimbe competența juridică (în funcție de materie și/sau de loc) care ar fi aplicabilă în caz contrar. Astfel de acorduri pot fi încheiate înainte de începerea procedurilor sau la începutul acestora. Dacă instanța de prim grad de jurisdicție este competentă în funcție de suma aflată în litigiu, se poate încheia un acord de schimbare a competenței materiale de la instanța de prim grad de jurisdicție la instanța cantonală, precum și de la o instanță generală la una specializată în materie comercială.

Competența teritorială poate fi schimbată, cu excepția cazului în care acest lucru este exclus în mod expres. Competența obligatorie se aplică în cazul în care o anumită lege specifică faptul că respectiva competență nu poate fi schimbată. De exemplu, competența teritorială nu poate fi schimbată sau poate fi schimbată într-o măsură limitată atunci când competența este stabilită în temeiul articolului 14 din Legea privind protecția consumatorilor (KSchG), al articolului 83a sau 83b din Normele privind competența (JN), al articolului 532 din Codul de procedură civilă (ZPO), al articolului 9 din Legea privind instanțele în materie socială și de muncă (ASGG), al articolului 51 din Reglementările privind compensarea veniturilor (EO) sau al articolului 253 din Codul privind falimentul (IO).

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

Viena este singura jurisdicție în care există instanțe civile specializate pentru cauze comerciale, și anume instanța cantonală comercială și instanța vieneză pentru cauze în materie comercială, precum și o instanță civilă specializată în dreptul muncii și al securității sociale, și anume Tribunalul muncii și al securității sociale din Viena. În toate celelalte cantoane, cauzele în materie comercială și cauzele de dreptul muncii și al securității sociale sunt soluționate de instanțele generale. Competența teritorială în materie comercială și de dreptul muncii și al securității sociale este, prin urmare, reglementată de normele generale de procedură civilă.

Ultima actualizare: 05/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.