Care este instanța competentă

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

Instanțele civile de drept comun (denumite instanțe teritoriale în sistemul juridic din Cipru) au competența de a judeca majoritatea cauzelor civile.

În cazul unui litigiu specific, trebuie să vă adresați unei instanțe specializate competente pentru a judeca respectiva cauză.

De exemplu, litigiile de dreptul familiei (divorțul, problema pensiei alimentare, a răspunderii părintești, a comunicării cu un minor, litigiile referitoare la bunuri etc.) sunt judecate de instanțele de dreptul familiei din Republica Cipru.

Când este vorba despre conflicte de muncă (relații angajator-salariat, de exemplu concediere ilegală, concediere colectivă etc.), trebuie să vă adresați instanței pentru litigiile de muncă din districtul în a cărui rază teritorială apare conflictul, sau, în absența unei astfel de instanțe, instanței în a cărei competență teritorială se află domiciliul obișnuit sau locul de reședință stabilă al reclamantului/reclamantei. Totuși, instanțele civile de drept comun (instanțele teritoriale) vor avea competența de a judeca acele cauze în care daunele solicitate depășesc valoarea salariilor pe 2 (doi) ani și, prin urmare, în astfel de cazuri este necesar să vă adresați acestor instanțe.

În ceea ce privește litigiile referitoare la un bun imobil închiriat (de exemplu, majorarea chiriei, evacuarea etc.), ar trebui să vă adresați instanței de control locativ din districtul în care este situat bunul imobil.

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

A se vedea răspunsul la întrebarea 2.2 de mai jos.

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

În sistemul juridic cipriot nu există nicio diferență între instanțele de fond în materie civilă de drept comun. Totuși, există o diferență între judecătorii teritoriali în ceea ce privește rangul lor ierarhic (președinte de instanță teritorială, înalt judecător al instanței teritoriale, judecător al instanței teritoriale) și competența lor de a audia cauzele depinde de respectivul rang.

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

O instanță teritorială (instanță civilă de drept comun) are competența de a soluționa orice litigiu, în cazul în care:

  • temeiul litigiului a luat naștere în întregime sau parțial în circumscripția instanței care a fost sesizată;
  • la momentul introducerii acțiunii, pârâtul, sau oricare dintre pârâți, locuia sau lucra în circumscripția instanței care a fost sesizată;
  • toate părțile cauzei sunt cetățeni ciprioți și temeiul pentru acțiunea judiciară a luat naștere în întregime sau parțial în limita zonelor administrative de suveranitate cipriotă sau pârâtul (sau oricare dintre pârâți) locuiește sau lucrează în cadrul acestor zone;
  • temeiul pentru acțiunea judiciară a luat naștere în întregime sau parțial în cadrul zonelor administrative de suveranitate cipriotă, ca urmare a utilizării unui autovehicul de către o persoană care a fost, sau ar fi trebuit să fie, asigurată în temeiul articolului 3 din Legea privind autovehiculele (asigurarea de răspundere civilă);
  • temeiul pentru acțiunea judiciară a luat naștere în întregime sau parțial în cadrul zonelor administrative de suveranitate cipriotă, din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale suferite de un salariat pe parcursul perioadei de încadrare a sa în muncă, în legătură cu răspunderea civilă a angajatorului său, care era sau ar fi trebuit să fie asigurat în temeiul articolului 4 din Legea privind autovehiculele (asigurarea de răspundere civilă);
  • acțiunea judiciară se referă la împărțirea sau vânzarea oricărui bun imobil sau la orice altă problemă care ține de un bun imobil situat în circumscripția instanței care a fost sesizată.

2.2.2 Reglementări particulare

În cazul în care acțiunea judiciară se referă la o instituție caritabilă sau la orice brevet sau marcă înregistrată pentru care instanța teritorială este responsabilă în temeiul articolului 7 și al listei din Legea nr. 29/1983, acțiunea se introduce în fața oricărei instanțe teritoriale.

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?

În cazul în care, în situațiile menționate la punctul 2.2.1 de mai sus, există deja o competență teritorială alternativă sau în situațiile menționate la punctul 2.2.2.

2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

În situația competenței exclusive a instanței de la locul situării bunului imobil (a se vedea ultimul punct din răspunsul la întrebarea 2.2.1 de mai sus).

2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

Nu.

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

De obicei, procedura este inițiată de un reprezentant legal, care știe cărei instanțe să se adreseze. În caz contrar, în absența unui reprezentant legal, puteți să vă adresați Registraturii Curții Supreme pentru a afla informațiile relevante.

Curtea Supremă din Cipru

Charalambou Mouskou,

1404 Nicosia, Cipru

Tel: +357 22865741

Fax: +357 22304500

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Ultima actualizare: 01/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.