Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Care este instanța competentă

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

Anumite litigii în materie civilă trebuie aduse în fața instanțelor specializate. Litigiile în domeniul agricol sunt soluționate de secțiile specializate din cadrul instanțelor judiciare de drept comun și litigiile în domeniul comercial și corporatist sunt soluționate de tribunalul comercial (tribunale delle imprese). Alte instanțe judiciare specializate sunt tribunalul pentru minori și tribunalul cu competență în cauzele privind apele publice. În toate celelalte cazuri, acțiunile legale de drept civil sunt audiate de instanțele judiciare de drept comun, care pot, totuși, să urmeze proceduri speciale, de exemplu în cazul conflictelor de muncă și al celor legate de închirieri.

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

Instanța competentă se identifică pe baza competenței teritoriale — „forumul ordinar pentru persoanele fizice” (foro generale delle persone fisiche) fiind instanța în a cărui rază de competență teritorială intră domiciliul pârâtului, sau pe baza valorii pretenției, în conformitate cu care pretenția va fi audiată fie de către judecătorul de pace (giudice di pace), fie de un tribunal (tribunale), sau pe baza obiectului litigiului, anumite cauze urmând a fi judecate de instanțe speciale, indiferent de valoarea în litigiu: de exemplu, cererile de anulare a căsătoriei vor fi evaluate de către un tribunal, cu un complet de judecători.

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

Nu există o relație ierarhică între instanțe: există numai instanțe cu competențe judiciare diferite. În conformitate cu valoarea pretenției, cauza va fi audiată în primă instanță de către judecătorul de pace sau de către tribunal. Tribunalul audiază cauza în sesiune cu judecător unic sau cu un complet de judecători, în funcție de obiectul cauzei. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești sunt audiate de obicei de către curțile de apel (corti d’appello). Totuși, în unele cauze, acțiunile legale trebuie inițiate la curtea de apel [cauzele în care curtea de apel are competență „materială” (competenza funzionale), de exemplu în cererile de anulare a unei decizii de arbitraj]. Ca regulă generală, o cauză va fi instrumentată de tribunalul de primă instanță de la locul de reședință al pârâtului.

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

Pentru a stabili care tribunal de primă instanță are competență judiciară teritorială, trebuie să verificați orașul de reședință sau de domiciliu al pârâtului, acesta fiind, așa cum am văzut, „forumul ordinar pentru persoane fizice”, sau să identificați instanța unui alt loc în care tribunalele pot să aibă competență judiciară alternativă în anumite categorii speciale de cauze, cum ar fi tribunalul de la locul în care s-a generat obligația în cazul conflictelor privind obligațiile contractuale.

În cazul anumitor litigii, există instanțe speciale cu competență judiciară exclusivă. În cauzele în materie de drept al consumatorilor, instanța cu competență judiciară este instanța de la locul de reședință sau de domiciliu al consumatorului, iar în cauzele privind drepturile asupra proprietății imobiliare și cele de evacuare sau de repunere în proprietate, instanța cu competență judiciară este instanța de la locul în care este amplasată proprietatea.

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

În cazul persoanelor fizice, instanța cu competență judiciară este, de obicei, aceea în a cărei rază teritorială intră locul de reședință (residenza), de domiciliu (domicilio) sau, dacă ambele sunt necunoscute, de ședere (dimora) al pârâtului. Dacă pârâtul nu are niciun loc de reședință, domiciliu sau ședere în Italia, sau dacă locul de ședere nu este cunoscut, instanța cu competență judiciară este aceea în a cărei rază teritorială intră locul de reședință al reclamantului.

În cazul persoanelor juridice, instanța cu competență judiciară este aceea în a cărei rază teritorială intră locul în care acestea își au sediile sau (la alegerea reclamantului) o instituție și un reprezentant autorizat să acționeze în numele lor. Parteneriatele fără personalitate juridică, asociațiile și comisiile își au sediul la locul în care își desfășoară în mod obișnuit activitățile.

2.2.2 Reglementări particulare

Excepțiile de la norma de forum ordinar sunt acele instanțe care au competență judiciară exclusivă, de exemplu în cauzele în materie de drept al consumatorilor, în care instanța cu competență judiciară este aceea în a cărei rază de competență teritorială intră locul de reședință al consumatorului.

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?

În unele cauze, există opțiunea de a alege între forumul ordinar și unul alternativ. De exemplu, alături de forumul ordinar pentru persoane fizice sau juridice, reclamantul poate să aleagă să intenteze acțiune într-o altă instanță prevăzută în mod opțional pentru cauzele care presupun drepturi împotriva unor persoane specificate (diritti di obbligazione): în astfel de cauze, reclamantul poate opta pentru forumul ordinar sau se poate adresa instanței în a cărei rază teritorială intră locul unde a apărut obligația (evenimentul care o generează poate fi de natură contractuală sau necontractuală) sau instanței în a cărei rază teritorială intră locul în care trebuie să fie realizată obligația (articolul 20 din Codul de Procedură Civilă).

2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

Aceasta se întâmplă atunci când instanța are competență judiciară exclusivă. Un exemplu îl reprezintă instanța cu competență teritorială asupra locului unde este amplasat bunul imobil, în cauzele legate de evacuare sau în litigiile privind drepturile de proprietate; un alt exemplu este cel al litigiilor în materie de consum, în care instanța competentă este întotdeauna cea cu competență teritorială asupra locului de reședință al consumatorului.

2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

Cu excepția situației în care există competență judiciară obligatorie (de exemplu, competență judiciară teritorială în cauzele privind bunul imobil), părțile pot să convină împreună asupra unui forum diferit (articolul 20 din Codul de Procedură Civilă).

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

În conformitate cu natura litigiului, competența judiciară revine instanțelor ordinare, care judecă cauzele privind drepturile și beneficiile personale, sau instanțelor speciale, care instrumentează interesele legitime în relațiile cu autoritățile publice sau alte aspecte specifice (de exemplu, o instanță administrativă, o curte de conturi sau o instanță fiscală).

În cadrul sistemului judiciar ordinar, obiectul unui litigiu va stabili dacă respectiva cauză se va prezenta în fața unei secții specializate sau a unui judecător specializat. De exemplu, litigiile referitoare la societăți comerciale sunt judecate de un tribunal comercial.

Linkuri conexe

http://www.giustizia.it/

Anexe conexe

Codul de Procedură Civilă, articolele 1-30 BIS PDF (125 Kb) it

Ultima actualizare: 24/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.