În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Care este instanța competentă?

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

Majoritatea aspectelor de drept civil sau comercial se judecă la Înalta Curte (High Court) a Irlandei de Nord sau la Tribunalul Districtual (County Court). Tribunalele magistraților (magistrates' courts) au competență în anumite chestiuni civile, cum ar fi recuperarea creanțelor minore, precum și cauzele în materie de dreptul familiei și în chestiuni domestice.

Există o serie de tribunale statutare care soluționează diferite aspecte, cum ar fi imigrația, fiscalitatea, sănătatea mintală, prestațiile sociale și transporturile. Unele instanțe au competență asupra întregului Regat Unit și informații referitoare la acestea pot fi găsite pe site-ul Serviciului instanțelor din Irlanda de Nord. Altele, cum ar fi Tribunalele în materie de ocupare echitabilă a forței de muncă și industrie (Fair Employment and Industrial Tribunals), care se ocupă de anumite aspecte legate de ocuparea forței de muncă, au competență numai în Irlanda de Nord.

Adesea, problema competenței nu este clară. Prin urmare, este întotdeauna recomandabil să consultați un avocat înainte de a iniția o procedură judiciară.

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

Ar trebui să solicitați întotdeauna consultanță juridică cu privire la instanța adecvată la care să inițiați procedura.

Dacă cererea dumneavoastră se referă o sumă mai mică de 30 000 GBP și solicitați daune cauzate de neglijență sau pentru încălcarea contractului, procedura trebuie să fie inițiată la Tribunalul Districtual, dacă nu vi se recomandă altceva. Orice cerere cu o valoare mai mare de 30 000 GBP trebuie să fie inițiată la Înalta Curte.

Anumite cereri cu o valoare maximă de 3 000 GBP pot fi examinate de Tribunalul Districtual prin procedura privind cererile cu valoare redusă, care oferă o modalitate simplă și informală de soluționare a litigiilor, adesea fără a fi nevoie de un avocat. O broșură de informare despre procedura privind cererile cu valoare redusă este disponibilă pe site-ul Serviciului instanțelor din Irlanda de Nord.

Chestiunile de familie și domestice pot fi soluționate în tribunalele magistraților, în Tribunalul Districtual sau la Înalta Curte, în funcție de natura cauzei.

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

Tribunalele magistraților și Tribunalul Districtual au competență pe întreg teritoriul Irlandei de Nord. Zona în care se audiază de obicei cauzele pentru aceste instanțe se determină prin trimitere la trei diviziuni administrative ale instanțelor. Ghidul administrativ al instanțelor se poate descărca de pe site-ul NICTS la adresa http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

Înalta Curte are competență pe întreg teritoriul Irlandei de Nord.

2.2.2 Reglementări particulare

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?

În general, procedurile trebuie inițiate la o instanță în a cărei rază teritorială pârâtul își are reședința sau desfășoară o activitate sau la o instanță în a cărei rază teritorială s-a produs acțiunea care a generat procedurile (deși, din punct de vedere tehnic, acestea pot fi inițiate la orice divizie).

Aspectele contractuale — locul de judecată depinde de natura contractului. De exemplu, un litigiu referitor la un contract de muncă poate fi de competența Tribunalului Districtual sau de competența Tribunalului Industrial.

Chestiunile de familie și domestice, precum cele referitoare la răspunderea părintească, sunt audiate de tribunalele magistraților, de tribunalele districtuale sau de Înalta Curte, în funcție de natura cauzei.

Acțiunile în răspundere civilă delictuală sunt soluționate în temeiul regulii generale privind competența, la fel ca acțiunile civile care decurg din proceduri penale. Cu toate acestea, există, de asemenea, un sistem de despăgubire a victimelor criminalității și mai multe informații se pot găsi pe site-ul serviciilor de despăgubire (a se vedea linkul de mai jos).

2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

Nu există o asemenea cerință. Procedurile pot fi inițiate la orice divizie administrativă a instanței, indiferent de subiect (deși, în general, acestea sunt inițiate la divizia din raza teritorială în care pârâtul își are reședința sau își desfășoară activitatea sau din raza teritorială în care se produce acțiunea care dă naștere procedurii).

2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

Părțile nu pot atribui competență unei instanțe anume.

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

Informații privind instanțele care au competență pe întreg teritoriul Regatului Unit pot fi găsite pe site-ul Serviciului instanțelor din Anglia și Țara Galilor și pe site-ul Ministerului Justiției.

Puteți găsi broșuri informative referitoare la instanțe și la majoritatea tribunalelor din Irlanda de Nord pe site-ul Serviciului instanțelor din Irlanda de Nord.

Informațiile referitoare la competența tribunalelor în materie de ocupare echitabilă a forței de muncă și industrie pot fi consultate pe site-ul tribunalelor în materie de ocupare echitabilă a forței de muncă și industrie.

Linkuri relevante

Serviciul instanțelor din Irlanda de Nord

Tribunalele (Serviciul instanțelor Majestății Sale - Anglia și Țara Galilor)

Tribunale (Ministerul Justiției)

Tribunalele în materie de ocupare echitabilă a forței de muncă și industrie

Servicii de despăgubire

Ultima actualizare: 14/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.