Care este instanța competentă?

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

Regula generală în dreptul portughez este că instanțele districtuale (tribunais de comarca) sunt competente să pregătească și să soluționeze cauze care nu intră în competența altor instanțe. Instanțele districtuale au atât competență generală, cât și competență de specialitate (articolul 80 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013).

Competența este împărțită între instanțe în funcție de obiect, valoare, ierarhie și teritoriu. (Articolele 37, 40, 41, 42 și 43 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013).

Această chestiune este reglementată de următoarele acte legislative:

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

După cum s-a menționat mai sus, competența instanțelor districtuale este definită în mod implicit, și anume acestea sunt competente să pregătească și să soluționeze cauze care nu intră în competența altor instanțe. Instanțele districtuale sunt împărțite în completuri (juízos) de competență specializată și generală, precum și completuri locale (articolul 81 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013).

Pentru a afla dacă trebuie să mergeți la completul civil local de competență generală sau la un complet central specializat, vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 3 de mai jos.

De exemplu, ar trebui să vă adresați completului civil central pentru acțiuni în constatare în cadrul procedurii comune cu o valoare mai mare de 50 000 EUR (articolul 117 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013).

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

Da. Există o distincție între instanțele superioare și cele inferioare în ceea ce privește atacarea hotărârilor judecătorești. Ca regulă generală, Curtea Supremă de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça) soluționează căile de atac a căror valoare depășește limita curților de apel (tribunais da Relação), iar curțile de apel soluționează cauze a căror valoare depășește limita instanțelor de prim grad de jurisdicție (tribunais judiciais de primeira instância) (articolul 42 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013).

Limitele sunt prevăzute la articolul 44 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Pentru a stabili care instanță este competentă, este necesar să se aplice normele privind competența în funcție de obiect, valoare, ierarhie și teritoriu prevăzute de Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

Jurisdicția teritorială este reglementată de articolul 43 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Pentru a afla dacă instanța din orașul A sau din orașul B este competentă, trebuie să consultați anexele I, II și III la Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

Persoane fizice

Norma generală este prevăzută la articolul 80 din Codul de procedură civilă.

Persoane juridice și societăți

Norma generală este prevăzută la articolul 81 din Codul de procedură civilă.

Pârâți multipli și cereri cumulate

Norma generală este prevăzută la articolul 82 din Codul de procedură civilă.

Cauze în care una dintre părți este un judecător, un soț al unui judecător sau o anumită rudă a unui judecător

Se aplică norma generală prevăzută la articolul 84 din Codul de procedură civilă.

Soluționarea căilor de atac

Norma privind competența soluționării căilor de atac este prevăzută la articolul 83 din Codul de procedură civilă.

2.2.2 Reglementări particulare

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?
2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

Răspunsul comun la aceste întrebări este următorul.

Excepțiile de la normele generale menționate mai sus sunt prevăzute la articolele 70-79 din Codul de procedură civilă.

Dispozițiile speciale în materie de executare sunt prevăzute la articolele 85-90 din Codul de procedură civilă.

Dreptul muncii

Norma generală este prevăzută la articolul 13 din Codul de procedură pentru dreptul muncii.

Insolvență

Se aplică norma prevăzută la articolul 7 din Codul de insolvență și redresare corporativă.

Inventariere

În ceea ce privește competența în procedurile de inventariere, consultați fișa informativă privind succesiunea.

Întreținerea adulților și a minorilor și reglementarea răspunderii părintești

Pentru competența în acțiunile în constatare referitoare la plățile de întreținere pentru adulți și minori, în executarea acestora și în acțiunile referitoare la reglementarea răspunderii părintești, a se vedea fișa informativă privind întreținerea.

2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

Da. Competența convenită este prevăzută la articolul 95 din Codul de procedură civilă.

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

Jurisdicția fiecărei instanțe depinde de obiectul cauzei, după cum urmează:

Completuri civile centrale (Juízos centrais cíveis)

Jurisdicția completurilor civile centrale este prevăzută la articolul 117 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Completuri centrale pentru familie și minori (Juízos centrais de família e menores)

Jurisdicția completurilor pentru familie și minori este prevăzută la articolele 122-124 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Completuri centrale pentru dreptul muncii (Juízos centrais do trabalho)

Jurisdicția completurilor pentru dreptul muncii este prevăzută la articolul 126 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Completuri centrale pentru dreptul comercial (Juízos centrais do trabalho)

Jurisdicția completurilor pentru dreptul comercial este prevăzută la articolul 128 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Completuri centrale pentru punere în executare (Juízos centrais de execução)

Jurisdicția completurilor pentru punere în executare este prevăzută la articolul 129 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

INSTANȚE CU JURISDICȚIE EXTINSĂ

Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală (Tribunal da propriedade intelectual)

Jurisdicția Tribunalului pentru Proprietate Intelectuală este prevăzută la articolul 111 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Tribunalul pentru Concurență, Reglementare și Supraveghere (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

Jurisdicția Tribunalului pentru Concurență, Reglementare și Supraveghere este prevăzută la articolul 112 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Tribunalul Maritim (Tribunal marítimo)

Jurisdicția Tribunalului Maritim este prevăzută la articolul 113 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

INSTANȚELE SUPERIOARE

Curțile de apel

Definiția, organizarea și funcționarea curților de apel este prevăzută la articolul 67 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Curtea Supremă de Justiție

Organizarea Curții Supreme de Justiție este prevăzută la articolul 47 din Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013.

Legislația aplicabilă:

Codul de procedură civilă

Legea nr. 62/2013 din 26 august 2013 (Legea privind organizarea sistemului judiciar)

Decretul-lege nr. 49/2014 din 27 martie 2014 (Norme aplicabile organizării și funcționării instanțelor)

Codul de procedură pentru dreptul muncii

Codul de insolvență și redresare corporativă

Avertizare

Punctul de contact, instanțele și alte entități și autorități nu sunt obligate să respecte informațiile conținute în prezenta fișă informativă. Trebuie consultate și textele legale în vigoare și modificările ulterioare ale acestora.

Ultima actualizare: 02/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.