În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Care este instanța competentă

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Ar trebui să mă adresez unei instanţe de drept comun sau unei instanţe specializate (de exemplu unei instanţe cu competenţe în materie de litigii de muncă)?

Cele două instanțe civile principale din Scoția sunt Sheriff Court (inclusiv Sheriff Court of Appeal) și Court of Session. Cu toate acestea, există câteva instanțe specializate care nu au competență decât în anumite tipuri de cereri. Acestea includ: Court of the Lord Lyon, Court of Exchequer, Election Petition Court, Sheriff Personal Injury Court (care face parte din Sheriff Court) și Scottish Land Court. Există, de asemenea, o serie de tribunale statutare.

Tribunale

Legea privind instanțele judecătorești și asigurarea respectării legii din 2007 a creat o structură unică armonizată pentru majoritatea tribunalelor din Regatul Unit, împărțită în First­tier (tribunale de primă instanță) și Upper Tribunal (tribunale superioare). Tribunalul de Primă Instanță și Tribunalul Superior dispun, fiecare, de camere separate care acoperă aspecte diferite și reunesc competențe similare. Detalii privind instanțele pot fi găsite pe site-ul Serviciului instanțelor Majestății Sale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

De asemenea, există și o serie de instanțe descentralizate către Scoția. Majoritatea competențelor instanțelor sunt conduse de un președinte separat și fiecare dintre acestea are puteri diferite de aplicare a legii. Competențele variază de la căi de atac împotriva amenzilor de parcare la tratamentul obligatoriu și sistemul de reținere pentru pacienții cu boli psihice grave. Căile de atac împotriva deciziilor tribunalelor scoțiene sunt soluționate de instanțele civile din Scoția și pot fi examinate de Sheriff Court și de Court of Session.

Legea privind tribunalele (Scoția) din 2014 creează un singur Tribunal de Primă Instanță pentru Scoția și un Tribunal Superior pentru Scoția pentru tribunale descentralizate. Cel mai important judecător din Scoția, Lord President, este conducătorul instanțelor scoțiene și a delegat diverse funcții președintelui instanțelor scoțiene, similar modelului din Regatul Unit descris mai sus. Tribunalul Superior pentru Scoția își asumă responsabilitatea pentru audierea majorității căilor de atac împotriva deciziilor din primă instanță, eliminându-le astfel din competența instanțelor. Primele instanțe urmează să fie transferate în noua structură în decembrie 2016. Tribunalul de Primă Instanță pentru Scoția și Tribunalul Superior pentru Scoția vor fi administrate de Serviciul instanțelor din Scoția (Scottish Courts and Tribunals Service).

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul Serviciului instanțelor din Scoția și al Guvernului scoțian.

Court of the Lord Lyon

Lord Lyon King of Arms este unul dintre ofițerii de stat ai Regatului Scoției și consilierul reginei în probleme legate de armament, genealogie și ceremonial. Acesta exercită întreaga competență a Coroanei în materie de armament, asigură respectarea legii în materie de arme și se pronunță în chestiuni referitoare la nume, reprezentarea familiei și conducere.

Court of Exchequer

Când soluționează cauze privind veniturile, Court of Session se reunește sub denumirea de Court of Exchequer. Activitatea constă în principal în căi de atac împotriva determinărilor efectuate de comisarii speciali pentru impozitul pe venit cu privire la răspunderea fiscală.

Election Petition Court

Această instanță este compusă din doi judecători de la Court of Session și se ocupă de cererile prezentate împotriva alegerii membrilor Parlamentului și a membrilor Parlamentului Scoțian din motive de ilegalitate sau practici incorecte.

Scottish Land Court

Această instanță soluționează în primul rând litigiile referitoare la arende și la agricultura la scară foarte mică (crofting). Președintele și vicepreședintele acesteia au calificare juridică, iar ceilalți doi membri ai săi sunt agricultori practicanți. Instanței i se poate solicita să stabilească chiriile pentru exploatațiile agricole și pentru micile exploatații și aceasta soluționează căile de atac împotriva organismului care reglementează agricultura la scară foarte mică. Aceasta soluționează, de asemenea, căile de atac exercitate de guvernul scoțian pentru a impune sancțiuni fermierilor care primesc plăți în cadrul sistemului de politică agricolă comună al UE, precum și căile de atac în legătură cu anumite aspecte de mediu.

Lands Tribunal for Scotland

Tribunalul este compus dintr-un președinte și trei membri care au competențe recunoscute în domeniul dreptului și al topografierii. Președintele Tribunalului este, de asemenea, președintele Scotttish Land Court.

Principalele domenii de activitate sunt:

 • exonerarea sau modificarea condițiilor de proprietate;
 • drepturile chiriașilor de a cumpăra locuințele din sectorul public;
 • compensații în litigiu pentru cumpărarea obligatorie a terenurilor sau pentru pierderile de valoare a terenurilor din cauza lucrărilor publice;
 • evaluări ale ratingului spațiilor nerezidențiale;
 • căi de atac introduse împotriva șefului Cărții Funciare (Keeper of the Registers) din Scoția;
 • căi de atac referitoare la evaluarea terenurilor privind dreptul preferențial de cumpărare;
 • trimiteri voluntare sau comune în care tribunalul acționează ca arbitru.

Sheriff Personal Injury Court

Sheriff Personal Injury Court este centrul național de expertiză în cauzele de vătămări corporale. Cauzele de vătămări corporale pot fi prezentate în fața instanței specializate pentru vătămare din Edinburgh dacă suma solicitată în instanță depășește 5 000 GBP. Părțile au, de asemenea, posibilitatea de a înainta cererile de despăgubire pentru vătămări corporale către Sheriff Court de la nivel local, indiferent de valoarea acestora. Există dispoziții speciale pentru cauze de vătămări corporale la locul de muncă: cele cu o valoare mai mare de 1 000 GBP pot fi înaintate direct la Sheriff Personal Injury Court, în timp ce cauzele privind vătămările corporale de la locul de muncă în valoare mai mică de 1 000 GBP pot fi trimise instanței, dacă judecătorul local (Sheriff) consideră că sunt suficient de importante sau de dificile. Court of Session nu mai judecă acțiuni de vătămări corporale cu o valoare mai mică de 100 000 GBP.

2 În cazul în care instanţele de drept comun sunt competente în materie (respectiv acestea sunt instanţele care sunt responsabile de soluţionarea unor astfel de cauze) cum pot şti cărei instanţe anume trebuie să mă adresez?

2.1 Există o diferenţă între instanţele de drept comun „inferioare” şi „superioare” (de exemplu instanţe districtuale considerate instanţe inferioare şi instanţe regionale considerate instanţe superioare) şi, dacă există, care este instanţa competentă pentru soluţionarea cauzei mele?

În Scoția, atât Sheriff Court (instanța inferioară), cât și camera exterioară a Court of Session (instanța superioară) acționează în calitate de primă instanță în cauze în materie civilă.

Competența civilă a Sheriff Court este amplă și se extinde la toate acțiunile privind datorii sau la toate acțiunile în despăgubire fără limită financiară superioară. Acțiunile a căror valoare, fără dobândă și cheltuieli, nu depășește 100 000 GBP trebuie introduse la Sheriff Court. Din septembrie 2015, competența exclusivă a Sheriff Court a fost ridicată de la 5 000 GBP la 100 000 GBP.

Subiectele care nu intră în competența Sheriff Court și care sunt rezervate competenței Court of Session sunt reexaminări judiciare ale deciziilor administrative, acțiunile de pronunțare (crearea unui drept de garanție asupra bunului), reducerile (dar numai în ceea ce privește anularea efectelor unui decret) și cererile de lichidare a societăților al căror capital vărsat depășește 120 000 GBP. Cauzele în temeiul Convenției de la Haga asupra Aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii sunt audiate la Court of Session.

Cauzele pot fi remise către Court of Session de către Sheriff Court printr-o moțiune a părții la cauză, atunci când judecătorul (Sheriff) consideră că importanța sau dificultatea cauzei impune acest lucru. La rândul său, Court of Session permite remiterea procedurilor către instanța sa „cu prezentarea cauzei.”

De asemenea, unele cauze pot fi remise de Court of Session către Sheriff Court.

2.2 Competenţa teritorială (instanţa din oraşul A sau din oraşul B este instanţa competentă în ceea ce priveşte cauza mea?)

2.2.1 Regula în materie de competenţă teritorială

În majoritatea categoriilor de proceduri civile, chestiunile privind competența sunt reglementate de Legea privind competența civilă și hotărârile judecătorești din 1982. Principiul central al normelor de competență scoțiene este acela că persoanele juridice sau fizice trebuie să fie acționate în justiție la instanțele de la locul de domiciliu.

2.2.2 Reglementări particulare

2.2.2.1 Când pot alege între instanţa din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţa determinată prin aplicarea regulii de bază) şi o altă instanţă?

Pe lângă regula de bază de mai sus, poate fi, de asemenea, posibil să se aleagă instanța în care să fie inițiată acțiunea.

De exemplu:

Contracte

O persoană poate fi, de asemenea, acționată în justiție în fața instanțelor de la locul îndeplinirii obligației care formează obiectul cererii.

Delicte și cvasidelicte

O persoană poate fi, de asemenea, acționată în justiție în fața instanțelor de la locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă.

Întreținere

O instanță este competentă în materie de întreținere dacă este instanța de la locul în care creditorul obligației de întreținere își are domiciliul sau reședința obișnuită sau în cazul în care cererea de întreținere este accesorie acțiunii cu care este sesizată cu privire la statutul unei persoane și este competentă să instrumenteze acțiunea respectivă.

Litigii care rezultă din exploatarea unei sucursale, agenții sau a unei alte unități

Aici, competența aparține instanțelor pe raza cărora este situată sucursala/agenția.

Dreptul familiei

Chestiunile precum divorțul, contactul cu copiii și reședința copiilor, precum și responsabilitățile și drepturile parentale vor respecta, în general, normele de competență teritorială din Scoția, și anume cauza va fi audiată în locul unde copilul își are domiciliul, de obicei la Sheriff Court. Cu toate acestea, pot exista variații în acest sens, în special în cazul în care una sau ambele părți au legături cu o altă jurisdicție decât Scoția. Trebuie să luați întotdeauna în considerare posibilitatea de a solicita consultanță juridică cu privire la aceste aspecte jurisdicționale în cazul în care considerați că se aplică acest lucru.

Vătămări corporale

Din septembrie 2015, se aplică noi dispoziții jurisdicționale în ceea ce privește Sheriff Personal Injury Court, Sheriff Court și Court of Session. Pentru detalii, consultați informațiile furnizate în altă parte în prezenta fișă informativă.

2.2.2.2 Când am obligaţia să aleg o instanţă diferită de cea din raza teritorială în care pârâtul îşi are domiciliul (instanţă determinată prin aplicarea regulii de bază)?

În anumite categorii de proceduri, o instanță are competență judiciară exclusivă, indiferent de domiciliu sau de orice altă normă de competență. Acestea sunt:

 • în procedurile care au ca obiect drepturile reale imobiliare sau închirierea de imobile, bunurile imobile, au competență exclusivă instanțele în raza cărora se situează acestea. Totuși, în cazul în care închirierea se face pentru uz personal temporar pe o perioadă de maximum șase luni, au competență și instanțele de la domiciliul pârâtului, dacă proprietarul și chiriașul sunt persoane fizice domiciliate în aceeași țară;
 • în procedurile privind valabilitatea constituirii, nulitatea sau dizolvarea societăților sau a altor persoane juridice ori asociații de persoane fizice sau juridice, au competență exclusivă instanțele de la locul în care își are sediul societatea, persoana juridică sau asociația;
 • în procedurile care au ca obiect valabilitatea înregistrărilor în registrele publice, au competență exclusivă instanțele în raza cărora se păstrează registrul;
 • în procedurile care au ca obiect executarea hotărârilor, au competență exclusivă instanțele în raza cărora a fost sau urmează să fie executată hotărârea.
2.2.2.3 Pot părţile însele să atribuie competenţă unei instanţe care altfel nu ar fi competentă?

Competența poate fi extinsă dacă o persoană se prezintă în fața unei instanțe fie prin acord expres, fie ca răspuns la o citație fără a invoca excepția de necompetență.

3 În cazul în care o cauză este de competenţa unei instanţe specializate, cum pot afla cărei instanţe trebuie să mă adresez?

În Scoția, utilizarea instanțelor specializate este foarte limitată, iar răspunsul la întrebarea 1 prezintă în detaliu tipurile de cauze pe care le soluționează acestea. În multe cazuri, o cauză de drept civil este audiată fie de Sheriff Court, fie de Court of Session. În orice caz, este recomandabil să solicitați consultanță juridică cu privire la inițierea unei proceduri judiciare, inclusiv pentru a afla dacă aceasta poate fi adecvată pentru o instanță specializată.

Informații generale despre instanțele din Scoția pot fi găsite pe site-ul Serviciului instanțelor din Scoția.

Linkuri relevante

Serviciul instanțelor din Scoția

Ultima actualizare: 13/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.