Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

Príslušný súdny orgán, ktorý má právomoc rozhodnúť vo veci, sa určí na základe povahy sporu. Občianskoprávne spory sa vo všeobecnosti začínajú buď na Krajskom súde (County Court ), alebo na Vyššom súde (High Court), rozhodujúcimi faktormi sú hodnota nároku a zložitosť sporu. Prípady sporu medzi štátom a jednotlivcom, ako aj určité samostatné oblasti (napríklad pracovné právo) sa spravidla pojednávajú na tribunáloch. Informácie o jednotlivých tribunáloch sú uvedené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Niektoré pojednávacie centrá Krajského súdu majú jedinú súdnu právomoc v občianskoprávnych veciach, zatiaľ čo iné majú „špecializovanú súdnu právomoc“, čo im umožňuje zaoberať sa vecami týkajúcimi sa práva v oblasti cenných papierov, obchodu alebo technológií alebo stavebného práva. Okrem toho Vyšší súd, ktorý má spravidla sídlo v Londýne prevádzkuje okresné registre v mnohých hlavných oblastiach krajiny. Okresné registre umožňujú, aby sa prípady mohli predložiť Vyššiemu súdu mimo Londýna a aby mohol o nich pojednávať náležite kvalifikovaný sudca. Správny súd v určitých regionálnych centrách udržiava permanentnú prítomnosť Vyššieho súdu. [1] Podrobnejší opis Vyššieho súdu sa uvádza ďalej.

Keďže otázka súdnej právomoci často nebýva jednoduchá – napríklad o niektorých záležitostiach pracovného práva sa pojednáva na Krajskom súde a nie na pracovnom súde, pred začatím súdneho konania je vhodné poradiť sa. Viac informácií možno získať aj na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

[1] Cardiff, Bristol, Birmingham, Leeds a Manchester

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

Procesné pravidlá pre občianskoprávne veci sú známe ako občiansky súdny poriadok (Civil Procedures Rules (CPR)), podporený je praktickými usmerneniami, ktoré poskytujú praktické rady k tomu, ako interpretovať pravidlá. Praktický postup k časti 7 CPR stanovuje, na ktorom stupni by sa konanie o súdnych prípadoch malo začať. Hlavnými rozlišovacími faktormi medzi súdnou právomocou okresného súdu a Vyššieho súdu je hodnota nároku a jeho zložitosť. Základným obmedzením je, že nárok do 100 000 GBP bude na Krajskom súde, zatiaľ čo nárok nad touto sumou bude na Vyššom súde. Okrem toho existuje postup uvedený v časti 8 CPR, ktorý sa uplatňuje na nárok na čokoľvek iné ako peniaze; v tomto prípade príslušné konanie bude určené predmetom a zložitosťou prípadu.

Peňažné nároky sú pridelené na „konania“ tak, že nárok do výšky 10 000 GBP bude pridelený na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, zatiaľ čo nárok od 10 000 GBP do 25 000 GBP bude pridelený na zrýchlené konanie (Fast Track), tie nároky, ktoré nepatria ani jednej z týchto skupín, budú pridelené na komplexné konanie (Multi Track). Treba poznamenať, že pridelenie na konanie je úlohou súdu a nič z vyššie uvedeného nebráni tomu, aby sudca využil svoje právomoci v oblasti správy prípadov na pridelenie prípadov na konkrétne konanie, o ktorých sa bude pojednávať na konkrétnom súde. Podrobnejšie vysvetlenie sa uvádza tu.

V rámci Vyššieho súdu existujú tri sekcie, ktoré sa zaoberajú rôznymi druhmi prípadov:

Kráľovský senát (Queen's Bench Division) – zaoberá sa širokou škálou občianskych vecí vrátane žalôb o náhradu škody vyplývajúcich z porušenia zmluvy a deliktov, trestného činu urážky, urážky na cti, obchodných sporov a správnych konaní (občianskoprávne žaloby týkajúce sa lodí, napríklad zrážka, škody v súvislosti s nákladom a záchranou), okrem toho teraz zahŕňa aj Oficiálny rozhodcovský súd pod záštitou Technického a stavebného súdu Technology and Construction Court. Má tiež dozornú funkciu nad celým radom súdov, tribunálov a orgánov alebo jednotlivcov vykonávajúcich verejné funkcie (vrátane ministrov vlády) prostredníctvom správneho súdu v rámci postupu známom ako súdne preskúmanie, ktorým sa zabezpečuje, aby rozhodnutia týchto inštitúcií alebo jednotlivcov boli náležite a v súlade so zákonom prijaté a nepresahovali rámec právomocí priznaných parlamentom.

Kancelársky súd (Chancery Division) – sa zaoberá hlavne majetkovými vecami vrátane správy majetku osôb, ktoré zomreli, výkladu závetov, platobnej neschopnosti, daňových partnerstiev, patentov a sporov týkajúcich sa podnikov a partnerstiev. Novovytvorený Súd pre duševné vlastníctvo #_ftn1 (Intellectual Property Enterprise Court) [1] patrí do súdnej právomoci Kancelárskeho súdu.

Rodinný súd (Family Division) – sa zaoberá vecami, ktoré sa týkajú rozvodu a manželských vecí; vecí, ktoré sa týkajú detí, napríklad osvojenie, závety, ktoré nie sú sporné, a rozdelenia majetku osôb, ktoré zomreli bez toho, aby spísali závet.

Informácie o Vyššom súde sa uvádzajú aj na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, ktorý súd je správny, mali by ste požiadať o právnu radu alebo navštíviť webovú stránku ministerstva spravodlivosti.

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Ako už bolo uvedené, návrhy na konanie v rámci Krajského súdu sa v súčasnosti podávajú centrálne a následne sa posielajú pojednávacím centrám, keď je potrebné pojednávanie. V časti 26 (2A)(2) Občianskeho súdneho poriadku je stanovené, že prípad by sa mal postúpiť pojednávacíemu centru Krajského súdu príslušnému pre miesto bydliska žalovaného, alebo kde žalovaný vykonáva činnosť, na druhej strane, ktorákoľvek strana môže podať návrh na pojednávanie vo veci v určitom pojednávacom centre. Pokiaľ ide o otázku špecializovanej súdnej právomoci, môže sa stať, že pridelené pojednávacie centrum nebude mať miestnu príslušnosť ani pre jednu stranu sporu na základe požiadavky po špecializovaných sudcoch.

Okrem toho existujú osobitné typy konania, ktoré sú miestne obmedzené; sú to napríklad nároky zahŕňajúce vlastníctvo pôdy, ako aj nároky podľa zákona o spotrebiteľských úveroch alebo nároky na získanie tovaru. V tomto prípade sa nárok musí podať tam, kde osoba, ktorá má tovar, žije alebo vykonáva podnikateľskú činnosť. Ďalšie informácie o týchto výnimkách sa uvádzajú v častiach 55 a 7 pravidiel Občianskeho súdneho poriadku pre Anglicko a Wales.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

Výnimkou zo základného pravidla je, že vec sa bude riešiť na súde, ktorý je najvhodnejší na riešenie danej záležitosti, pričom sa zohľadní charakter prípadu, dostupné súdnictvo a zastúpenia strán sporu v súvislosti s príslušným miestom konania.

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

Základným pravidlom je, že prípad sa postúpi pojednávaciemu centru Krajského súdu príslušnému pre miesto bydliska žalovaného, alebo kde žalovaný vykonáva činnosť, ak je pojednávanie potrebné. Strany sporu si však pri podávaní dotazníka môžu zvoliť, na ktorom súde chcú, aby sa konalo pojednávanie, pričom rozhodnutie spočíva na súde. O niektorých nárokoch podaných na Vyšší súd v Londýne možno pojednávať v jednom z viacerých okresných registrov. Ďalšie informácie o presune prípadov sú uvedené v časti 30 Občianskeho súdneho poriadku.

2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Ako už bolo uvedené, všeobecným určujúcim faktorom stupňa súdu bude hodnota alebo zložitosť nároku. Aj keď strany sporu majú možnosť v dotazníku vyjadriť k miestu konania, konečné rozhodnutie prináleží súdu. Navrhovateľ si nemôže vybrať, na ktorý súd podá návrh na konanie. Okrem toho podľa časti 2.7 CPR má súd absolútnu diskrečnú právomoc riešiť prípady, ktoré považuje vhodné. Viac informácií sa uvádza v Občianskom súdnom poriadku.

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Nie.

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Povinnosti jednotlivých sekcií Vyššieho súdu a informácie o súdoch, ktoré sa zaoberajú rodinnými vecami, sú opísané vyššie.

Ďalšie informácie sa uvádzajú na webových stránkach Krajských súdovVyššieho súdu na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Posledná aktualizácia: 16/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.