Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

Väčšina prípadov týkajúcich sa občianskych alebo obchodných vecí by sa mala začať riešiť na Najvyššom súde Gibraltáru (Supreme Court of Gibraltar). Najvyšší súd je rozdelený na rôzne jurisdikcie, ale z dôvodu veľkosti Gibraltáru existuje len jedna podateľňa. (Magistrátny súd – Magistrates Court má obmedzenú právomoc v niektorých rodinných veciach.)

Pokiaľ ide o niektoré otázky týkajúce sa pracovného práva, váš prípad môže byť predložený Súdu pre pracovnoprávne spory (Industrial Tribunal). Iné špecializované súdy sú zriadené v oblastiach, ako sú duševné zdravie, odvolania týkajúce sa dane z príjmu a odvolania týkajúce sa sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie usmernenia možno získať na adrese podateľne Najvyššieho súdu: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tel. č. (+350) 200 75608.

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Príslušný je predovšetkým Najvyšší súd Gibraltáru, ktorý sa zaoberá občianskymi vecami. (Magistrátny súd – Magistrates Court má obmedzenú právomoc v niektorých rodinných veciach.)

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Vzhľadom na veľkosť Gibraltáru nevzniká otázka vnútornej územnej jurisdikcie.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

V Gibraltári je len jeden najvyšší súd.

2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

V Gibraltári je len jeden najvyšší súd.

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

V Gibraltári je len jeden najvyšší súd.

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Špecializované súdy sú zriadené zákonom. Ak sa domnievate, že môžete podať žiadosť na špecializovaný súd, mali by ste požiadať o radu miestneho právneho zástupcu alebo občiansku právnu poradňu (Citizens Advice Bureau).

Posledná aktualizácia: 15/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.