Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

Na prejednanie väčšiny občianskoprávnych a obchodných sporov sú v Grécku príslušné všeobecné civilné súdy. Vo výnimočných prípadoch boli osobitným zákonom v rámci civilných súdov vo veľkých mestách ustanovené špecializované komory s výlučnou príslušnosťou prejednávať osobitné veci podľa právnej oblasti. Ide o tieto komory: komory v Aténach a Solúne s právomocou prejednávať veci týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie a komora v Pireu s právomocou prejednávať veci v oblasti morského práva.

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

Vo väčšine prípadov sa príslušnosť súdov stanovuje podľa hodnoty predmetu sporu. Na odhad hodnoty predmetu sporu sa berie do úvahy nárok zaevidovaný v žalobe bez zohľadnenia akýchkoľvek vedľajších nárokov. Ak sa jedna žaloba týka viacerých nárokov, všetky nároky sa prejednajú spoločne.

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Veci, v ktorých sú príslušné civilné súdy, prejednávajú na prvom stupni okresné civilné súdy, známe aj ako súdy pre veci s nízkou hodnotou sporu (Irinodikia), jednočlenné súdy prvého stupňa (Monomeli Protodikia) a viacčlenné súdy prvého stupňa (Polymeli Protodikia).

Súdy pre veci s nízkou hodnotou sporu sú príslušné predovšetkým a) vo všetkých sporoch, ktoré je možné ohodnotiť peňažne a ktorých hodnota nepresahuje sumu dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR), a b) vo všetkých hlavných alebo vedľajších sporoch vyplývajúcich z nájomnej zmluvy za predpokladu, že vo všetkých prípadoch dohodnuté mesačné nájomné nepresahuje šesťsto eur (600 EUR).

Súdy pre veci s nízkou hodnotou sporu sú bez ohľadu na hodnotu sporu príslušné aj vo väčšine sporov týkajúcich sa poľnohospodárstva, predaja zvierat, majetkových sporov so susedmi, sporov vyplývajúcich zo zmlúv s prevádzkovateľmi hotelov a dopravcami, v návrhoch na konanie podaných združeniami a družstvami proti ich členom alebo naopak, v návrhoch podaných právnikmi vo veci ich služieb na súdoch prvého stupňa a na policajných súdoch (Ptaismatodikia), ako aj vo veci práv, náhrad alebo nákladov svedkov, tlmočníkov, nútených správcov alebo dozorcov, ktorí vypovedali pred súdom alebo ktorí boli vymenovaní niektorým súdom.

Jednočlenné súdy prvého stupňa sú príslušné vo všetkých sporoch, ktoré je možné ohodnotiť peňažne a ktorých hodnota je vyššia než suma dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR), ale menšia než suma dvestopäťdesiattisíc eur (250 000 EUR).

Jednočlenné súdy prvého stupňa sú príslušné aj v týchto sporoch, hoci ich hodnota presahuje sumu dvestopäťdesiattisíc eur (250 000 EUR): spory vyplývajúce zo zmlúv o nájme alebo prenájme; zamestnanecké spory týkajúce sa zamestnancov alebo práce či predmetov vyrábaných kvalifikovanými pracovníkmi alebo remeselníkmi; spory, na ktoré sa vzťahujú kolektívne pracovné zmluvy, medzi organizáciami sociálneho zabezpečenia a poistenými osobami; spory týkajúce sa poplatkov, náhrad a nákladov právnikov s výnimkou sporov, ktoré sa prejednávajú na súdoch pre veci s nízkou hodnotou sporu; spory týkajúce sa osôb zamestnaných v právnických, zdravotníckych alebo záchranných službách alebo pracujúcich ako technickí pracovníci, chemici alebo makléri a spory týkajúce sa osôb vymenovaných súdnym orgánom, napríklad znalci, odborní rozhodcovia, odhadcovia, rozhodcovia, vykonávatelia závetu, správcovia, likvidátori; spory týkajúce sa všetkých typov nárokov na náhradu škody vyplývajúcich zo škôd spôsobených vozidlom vrátane nárokov v rámci poistenia vozidiel a spory týkajúce sa súdneho napadnutia držby alebo užívania hnuteľného či nehnuteľného majetku.

Jednočlenné súdy prvého stupňa sú vždy príslušné prejednávať tieto veci bez ohľadu na hodnotu sporu: spory týkajúce sa rozvodu; anulovania manželstva; uznania existencie alebo neexistencie manželstva; manželských vzťahov počas manželstva a z neho vyplývajúcich vzťahov vrátane sporov o otcovstvo, uznania toho, či existuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom alebo o určenie rodičovských práv a povinností; uznania otcovstva dieťaťa narodeného mimo manželstva; uznania, či došlo k dobrovoľnému uznaniu dieťaťa narodeného mimo manželstva, či je toto uznanie neplatné alebo či má toto dieťa rovnaké postavenie ako dieťa narodené v manželstve z dôvodu blízkeho uzatvorenia manželstva medzi jeho rodičmi, ako aj napadnutia dobrovoľného uznania; uznania, či došlo k osvojeniu alebo jeho zániku, alebo či bolo ustanovené poručníctvo. Takisto prejednávajú spory týkajúce sa výživného vyplácaného na základe manželstva, rozvodu alebo príbuzenského vzťahu; výkonu rodičovských práv a povinností; nezhôd medzi rodičmi vo veci spoločného výkonu rodičovských práv a povinností, ako aj komunikácie rodičov a iných predkov s dieťaťom; úpravy používania domácnosti manželov a rozdelenia hnuteľného majetku medzi manželov, ako aj spory týkajúce sa domácnosti manželov a rozdelenia hnuteľného majetku medzi nimi v prípade ukončenia spolužitia; spory týkajúce sa vlastníctva podlaží v budove a spory týkajúce sa zrušenia rozhodnutí prijatých na valnom zhromaždení združení alebo družstiev.

Viacčlenné súdy prvého stupňa sú príslušné vo všetkých sporoch, v ktorých nemajú príslušnosť súdy pre veci s nízkou hodnotou sporu ani jednočlenné súdy prvého stupňa.

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má odporca trvalý pobyt.

Ak odporca nemá trvalý pobyt ani v Grécku, ani v zahraničí, príslušným je súd, v ktorého obvode má odporca prechodný pobyt. Ak nie je známe miesto pobytu odporcu, príslušným je súd, v ktorého obvode mal odporca v Grécku naposledy trvalý pobyt, alebo ak v Grécku nemal trvalý pobyt, tak v mieste posledného prechodného pobytu.

Štát patrí do príslušnosti súdu, v ktorého obvode má sídlo príslušný orgán, ktorý má zo zákona na súde zastupovať štát.

Pre právnické osoby, ktoré sú spôsobilé byť účastníkmi konania, je príslušným súd, v ktorého obvode majú tieto osoby sídlo alebo pobočku, pokiaľ sa spor týka prevádzky sídla alebo pobočky.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

Ak je príslušných viacero súdov, má navrhovateľ právo výberu. Prednosť medzi týmito súdmi sa stanovuje podľa dátumu podania žaloby.

Ak súd nemá vecnú alebo miestnu príslušnosť, vo veci rozhodne z úradnej moci samotný súd a určí, ktorý súd je príslušný, a vec postúpi tomuto súdu. Procesnoprávne dôsledky podanej žaloby sa zachovajú.

Zmluvné spory

Spory týkajúce sa existencie alebo platnosti právneho aktu vykonávaného za života osoby a všetkých práv vyplývajúcich z tohto aktu je možné podať aj na súd, v ktorého obvode bol právny akt vypracovaný alebo v ktorom sa má uskutočniť jeho vykonanie. Spory týkajúce sa zmluvne stanovených náhrad škody (záporný úrok) a odškodnenia na základe chyby počas rokovaní sa takisto môžu podávať na tento súd.

Delikt

Spory vyplývajúce z nečestného konania sa môžu podať aj na súd v mieste, kde došlo k udalosti predstavujúcej škodu alebo kde k nej má dôjsť.

Civilná žaloba

Civilnú žalobu o náhradu škody a odškodnenie za trestný čin, ako aj o finančné odškodnenie z dôvodu nemajetkovej ujmy alebo psychického utrpenia je možné predložiť na trestnom súde činnom vo veci samej.

Spory týkajúce sa výživného, rozvodov a rodičovských práv a povinností

Manželské spory (spory týkajúce sa výživného vyplácaného na základe manželstva, rozvodu alebo príbuzenského vzťahu, výkonu rodičovských práv a povinností, nezhôd medzi rodičmi vo veci spoločného výkonu rodičovských práv a povinností, ako aj komunikácie rodičov a iných predkov s dieťaťom, úpravy užívania domácnosti manželov a rozdelenia hnuteľného majetku medzi manželov, ako aj spory týkajúce sa domácnosti manželov a rozdelenia hnuteľného majetku medzi nimi v prípade ukončenia spolužitia) sa môžu podať aj na súde, v ktorého obvode sa nachádza posledné spoločné bydlisko manželov.

Spory týkajúce sa nárokov na výživné sa môžu podať aj na súd v mieste trvalého alebo prechodného pobytu príjemcu výživného.

2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Spory týkajúce sa vecných práv k nehnuteľnosti a spory vyplývajúce z prenájmu nehnuteľností patria do výhradnej príslušnosti súdu, v ktorého obvode sa daná nehnuteľnosť nachádza.

(Ak sa nehnuteľnosť nachádza v obvode s viacerými súdmi, navrhovateľ má právo výberu.)

Spory týkajúce sa správy vykonávanej na základe súdneho príkazu patria do výhradnej príslušnosti súdu, ktorý vydal daný príkaz.

Spory týkajúce sa dedenia patria do výhradnej príslušnosti súdu, v ktorého obvode mal zosnulý trvalý pobyt, alebo ak nemal trvalý pobyt, tak súdu, v ktorého obvode mal v čase úmrtia prechodný pobyt.

Ak je s hlavnou vecou spojená vedľajšia vec, a to najmä náhodné návrhy alebo návrhy na uplatnenie záruky, takéto zásahy a iné podobné návrhy patria do výhradnej príslušnosti súdu, ktorý prejednáva hlavnú vec.

Hlavné veci, ktoré spolu súvisia, patria do výhradnej príslušnosti súdu, ktorý prejednával prvú vec.

Viacčlenný súd prvého stupňa, ktorý prejednáva hlavnú vec, je príslušný vo všetkých vedľajších veciach, v ktorých má príslušnosť jednočlenný súd prvého stupňa a okresný civilný súd, a jednočlenný súd prvého stupňa, ktorý prejednáva hlavnú vec, je príslušný vo všetkých vedľajších veciach, v ktorých má príslušnosť okresný civilný súd.

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Všeobecný súd prvého stupňa, ktorý nemá miestnu príslušnosť, môže na základe výslovnej alebo tichej dohody účastníkov konania nadobudnúť príslušnosť, pokiaľ sa tieto spory netýkajú majetku. Výslovná dohoda sa musí uzavrieť v prípade sporov, pri ktorých existuje výlučná právomoc.

Tichá dohoda sa považuje za uzavretú v prípade, ak sa odporca zúčastní na verejnom pojednávaní a v riadnom čase nevznesie námietku proti príslušnosti súdu.

Dohoda medzi účastníkmi konania, na základe ktorej sa všeobecný súd stáva príslušným pre budúce spory, je platná, len ak je vypracovaná v písomnej podobe a uvádza sa v nej špecifický právny vzťah, z ktorého tieto spory vyplývajú.

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Pokiaľ ide o špeciálne komory s právomocou prejednávať veci týkajúce sa práva ochrannej známky EÚ a morského práva: vecná príslušnosť sa stanovuje v súlade s pravidlami pre všeobecné civilné súdy. Pokiaľ ide o miestnu príslušnosť, a) komora pre veci týkajúce sa ochrannej známky EÚ v Aténach je miestne príslušná pre obvody odvolacích súdov v Aténach, Egejskom mori, na Dodekanézskych ostrovoch, Korfu, Kréte, v Lamii, Nafpliu, Patrase a Pireu, b) komora pre veci týkajúce sa ochrannej známky EÚ v Solúne je miestne príslušná pre obvody odvolacích súdov v Solúne, Západnej Macedónii, Trácii, Ioannine a Larisse a c) do pôsobnosti príslušnej komory pre veci v oblasti morského práva v Pireu patrí celý kraj Attika.

Posledná aktualizácia: 05/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.