Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

V talianskom právnom systéme sú spravidla príslušné bežné súdy, keďže tieto súdy majú osobitné právomoci v sporoch týkajúcich sa osobných práv a nárokov. Zmierovací súd (Giudice di Pace), všeobecný súd (Tribunale) a odvolací súd (Corte di Appello) sú bežné súdne orgány. Súdom poslednej inštancie je Najvyšší kasačný súd (Suprema Corte di Cassazione), zatiaľ čo ústavnými záležitosťami sa zaoberá Ústavný súd (Corte Costituzionale). Okrem systému bežných súdov existuje aj systém správnych súdov. Správne súdy majú právomoc riešiť spory týkajúce sa oprávnených záujmov a v konkrétnych oblastiach stanovených zákonom spory týkajúce sa individuálnych práv, súvisiace s uplatňovaním alebo neuplatňovaním správnych právomocí vo vzťahu k opatreniam, úkonom, dohodám alebo konaniu zahŕňajúcemu uplatňovanie týchto právomocí orgánmi verejnej moci. Akty alebo opatrenia prijaté vládou pri výkone politických právomocí nemôžu byť napadnuté pred súdmi. Podľa ustanovení správneho poriadku vykonávajú správne právomoci regionálne správne súdy (Tribunali Amministrativi Regionali – TAR) a Štátna rada (Consiglio di Stato). Súdom poslednej inštancie je Najvyšší kasačný súd, ale iba v rámci kritérií právomoci. Existuje aj ďalší osobitný súd – daňový súd (tributario). Daňové právomoci vykonávajú provinčné daňové komisie (Commissioni Tributarie Provinciali – CTP) a regionálne daňové súdy (Commissioni Tributarie Regionali – CTR). Daňové súdy majú právomoc riešiť všetky spory týkajúce sa daní akéhokoľvek druhu a s akýmkoľvek názvom vrátane regionálnych, provinčných a miestnych daní a príspevkov platených do talianskeho vnútroštátneho zdravotníckeho systému, daňových prirážok a dodatočných daní, s tým spojených sankcií, ako aj úrokových poplatkov a akýchkoľvek ďalších vedľajších poplatkov. V talianskom právnom systéme existujú viaceré „osobitné“ komory v rámci systému bežných súdov. Medzi najdôležitejšie osobitné komory patria: a) komory špecializované na veci súvisiace s prisťahovalectvom, medzinárodnou ochranou a voľným pohybom občanov EÚ; b) komory špecializované na podnikové záležitosti; c) komory špecializované na poľnohospodárske veci. Existujú aj osobitné súdy, ako je napríklad súd pre mladistvých (Tribunale per i Minorenni) alebo súd pre dohľad nad výkonom trestov (Tribunale di Sorveglianza). Pracovnoprávne spory sa predkladajú bežným súdom a niektoré z nich majú vytvorené osobitné komory (pracovnoprávne komory). Technicky vzaté však nejde o špecializované komory, ale skôr o organizačné modely v rámci súdov.

Spravidla platí, že všeobecný súd má právomoc vo všetkých veciach, ktoré nespadajú do právomoci ostatných súdov. Všeobecný súd má tiež výlučnú právomoc vo všetkých veciach týkajúcich sa daní a poplatkov (ktoré neboli predložené daňovým súdom), vo všetkých veciach týkajúcich sa osobného stavu a právnej spôsobilosti osôb a čestných práv, boja proti podvodom, vymáhania a všeobecne v akejkoľvek veci s neurčiteľnou hodnotou.

Zmierovací súd má právomoc vo veciach týkajúcich sa hnuteľného majetku s hodnotou do 50 000 EUR, ak podľa zákona nepatria do právomoci iného súdu. Od 31. októbra 2021 bude táto hodnota upravená na 30 000 EUR. Zmierovací súd má tiež právomoc vo všetkých veciach týkajúcich sa sporov uvedených v článku 7 Občianskeho súdneho poriadku.

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

Kritérium na určenie súdu, ktorému sa spor predkladá, je „jurisdikcia“. V talianskom právnom systéme jurisdikcia vo všeobecnosti označuje súbor právomocí a funkcií, ktoré môže právny subjekt vykonávať. Existujú rôzne druhy jurisdikcie: – podľa vecnej príslušnosti, – podľa územia, – podľa stupňa, – podľa hodnoty. Pokiaľ ide o občianske súdne konanie, jurisdikcia označuje úroveň právomoci, ktorá je pridelená každému súdnemu orgánu, t. j. rozsah, v akom sú rozhodovacie právomoci daného orgánu oprávnené. Príslušná jurisdikcia je vymedzená z „technického hľadiska“ a jej právna úprava je stanovená v článku 7 a nasl. článkoch Občianskeho súdneho poriadku. Na základe uvedených pravidiel predstavuje procesný charakter jurisdikcie predbežnú otázku a môže tak tvoriť predmet rozhodnutia v rámci sporu. Ak sú porušené akékoľvek pravidlá, ktorými sa riadi jurisdikcia, orgán zodpovedný za preskúmanie môže predovšetkým odôvodnene vydať rozhodnutie o nedostatku právomoci (pozri článok 38 Občianskeho súdneho poriadku). Jurisdikcia v technickom zmysle sa líši od takzvanej „vnútornej“ jurisdikcie, t. j. od rozdeľovania vecí v rámci príslušného súdneho orgánu. Táto forma jurisdikcie, ktorá sa označuje aj za „tabuľkovú“, závisí od spôsobu, akým je všeobecný súd štruktúrovaný: napríklad prostredníctvom ustanovenia vnútorných komôr (občianskoprávna komora č. 1) alebo vytvorenia subjektov zameraných na osobitné predmety (pracovnoprávna komora), prípadne aj prostredníctvom samostatných subjektov. Nedodržanie ustanovení, ktorými sa riadi prideľovanie vecí, nevytvára procesný problém týkajúci sa jurisdikcie, ale jednoducho skôr organizačný problém týkajúci sa rozdeľovania vecí v rámci súdneho orgánu.

Čo sa týka miesta, kde sa spor musí riešiť, pokiaľ to nie je v zákone stanovené inak, príslušným súdom je súd v mieste bydliska alebo domicilu odporcu. Ak sú tieto miesta neznáme, príslušným súdom je súd v mieste pobytu odporcu. Ak odporca nemá bydlisko, domicil ani pobyt v Taliansku, alebo ak miesto pobytu nie je známe, príslušným súdom je súd v mieste bydliska žalobcu. Pravidlá týkajúce sa miestnej príslušnosti sú uvedené v článku 18 a nasl. článkoch Občianskeho súdneho poriadku.

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Systém bežných súdov sa delí na dva sektory: trestný sektor, v rámci ktorého sa rozhoduje, či je trestné konanie voči danému jednotlivcovi alebo subjektu, ktoré iniciuje prokurátor, opodstatnené, a občiansky sektor, ktorý je zameraný na právnu ochranu vo vzťahoch medzi súkromnými osobami alebo medzi súkromnou osobou a orgánom verejnej moci, ak tento orgán pri vykonávaní svojich povinností porušuje osobné práva a nároky iných ľudí. V trestnom sektore plnia pracovníci súdov povinnosti spojené s rozhodovaním a trestným stíhaním, pričom rozhodovanie zahŕňa prijímanie rozsudkov a stíhanie zahŕňa vykonávanie vyšetrovania (pod záštitou prokuratúry). Po ukončení vyšetrovania pracovníci prokuratúry buď začnú trestné konanie, alebo navrhnú zamietnutie žaloby, podporia žalobu na súde a vykonávajú pracovné povinnosti v rámci trestného stíhania na ďalších stupňoch. V súlade so záverečným odsekom článku 107 talianskej ústavy trestné konanie pred súdom začínajú pracovníci prokuratúry (aj keď predstavujú súčasť bežných súdov). Počas trestného konania môže poškodený účastník konania podať občianskoprávnu žalobu s cieľom získať náhradu škody, ktorú utrpel. Môže tiež osobitne podať žalobu na občianskoprávnom súde. Občianskoprávne a trestné konanie sa riadi dvoma osobitnými súbormi procesných pravidiel: Občianskym súdnym poriadkom a Trestným poriadkom. Bežnú jurisdikciu spravujú „profesionálni“ sudcovia a „honorárni“ sudcovia, pričom obe skupiny sú súčasťou justície.

Na prvom stupni vykonávajú právomoci v občianskoprávnych aj trestných veciach tieto orgány:

  • zmierovací súd, ktorému predsedá sám honorárny sudca,
  • bežný všeobecný súd (Tribunale Ordinario), ktorý tvorí buď samosudca, alebo senát, v závislosti od povahy sporu,
  • súd pre mladistvých, ktorý tvorí senát s asistenciou odborníkov,
  • súd pre dohľad nad výkonom trestov (Tribunale di Sorveglianza), ktorý tvorí buď samosudca, alebo senát (s asistenciou odborníkov).

Na prvom stupni plní povinnosti spojené s trestným stíhaním:

  • prokurátor na všeobecnom bežnom súde (vrátane trestných činov spadajúcich do právomoci zmierovacieho súdu),
  • prokurátor na súde pre mladistvých,
  • prokurátor na odvolacom súde v prípade konaní pred súdom pre dohľad nad výkonom trestov (Tribunale di Sorveglianza).

Na druhom stupni vykonávajú právomoci tieto orgány:

  • odvolací súd v prípade odvolaní podaných proti rozsudkom vydaným všeobecným bežným súdom a súdom pre mladistvých,
  • bežný všeobecný súd v prípade odvolaní podaných proti rozsudkom vydaným zmierovacím súdom (a tiež v prípade odvolaní podaných proti príkazom súvisiacim s osobnou slobodou),
  • súd pre dohľad nad výkonom trestov (Tribunale di Sorveglianza) v prípade odvolaní podaných proti rozsudkom vydaným sudcom pre dohľad nad trestami.

Na druhom stupni plní povinnosti spojené s trestným stíhaním prokurátor na odvolacom súde. Právomoc týkajúcu sa zákonnosti rozsudku vykonáva Najvyšší kasačný súd. V rámci konaní pred súdom plní povinnosti spojené s trestným stíhaním prokurátor na Najvyššom kasačnom súde. Napokon je potrebné poznamenať, že medzi orgány trestného stíhania v Taliansku patrí aj Národné riaditeľstvo pre boj proti mafii a terorizmu (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), ktoré vykonáva, ako je stanovené v legislatívnom dekréte č. 160/06, celoštátne koordinovanú činnosť v oblasti trestného stíhania.

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

Pokiaľ nie je v zákone stanovené inak, príslušným súdom je súd v mieste bydliska alebo domicilu odporcu. Ak sú tieto miesta neznáme, príslušným súdom je súd v mieste pobytu odporcu. Ak odporca nemá bydlisko, domicil ani pobyt v Taliansku, alebo ak miesto pobytu nie je známe, príslušným súdom je súd v mieste bydliska žalobcu. Pre určenie, kde sa spor musí riešiť, však platia osobitné pravidlá. Všeobecné a osobitné pravidlá sú uvedené v článku 18 a nasl. článkoch Občianskeho súdneho poriadku. Existujú však aj odlišné pravidlá uvedené v osobitných právnych predpisoch, ktorými sa riadia napríklad veci týkajúce sa rodín alebo detí, výkonu rozsudkov alebo práv spotrebiteľov.

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

V prípade fyzických osôb je príslušným súdom súd v mieste bydliska alebo domicilu odporcu, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak. Ak sú tieto miesta neznáme, príslušným súdom je súd v mieste pobytu odporcu. Ak odporca nemá bydlisko, domicil ani pobyt v Taliansku, alebo ak miesto pobytu nie je známe, príslušným súdom je súd v mieste bydliska žalobcu.

Pokiaľ ide o právnické osoby, okrem prípadov, keď je v zákone stanovené inak, je príslušným súdom v prípade, že je odporcom právnická osoba, súd v mieste jeho sídla. Ak má právnická osoba ďalšie prevádzky alebo zástupcov oprávnených dostaviť sa na súd v súvislosti s daným návrhom, príslušným súdom je aj súd v mieste, kde sa nachádzajú títo zástupcovia alebo tieto prevádzky. Na účely súvisiace s jurisdikciou majú spoločnosti bez právnej subjektivity, neregistrované združenia a výbory svoje sídlo v mieste, kde zvyčajne vykonávajú svoju činnosť.

Vo veciach týkajúcich sa nárokov voči niektorým osobám (diritti di obbligazione) má právomoci aj súd na mieste, kde povinnosť vznikla alebo kde sa má splniť.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

Súd pre veci týkajúce sa detí (Foro per le cause relative a bambini)

Kľúčové kritérium pre rozhodnutia o zásahu týkajúce sa rodičovských práv a povinností predstavuje obvyklé bydlisko dieťaťa v čase predloženia návrhu. Obvyklé bydlisko dieťaťa musí byť určené na základe objektívnych kritérií. Ak je dieťa premiestnené, nevzniká tým právomoc pre súd v mieste nového bydliska, ak uplynulo iba minimálne obdobie, ktoré nie je možné uznať, pričom sa zohľadňuje vek dieťaťa.

Súd pre veci týkajúce sa manželstva (Foro per le cause relative al matrimonio)

Rozluka. V prípadoch súdnej rozluky sa návrh podáva na súd v mieste posledného spoločného bydliska páru, alebo ak nikdy spolu nežili, v mieste bydliska alebo domicilu toho z manželov, ktorý je odporcom. Ak ten z manželov, ktorý je odporcom, žije v zahraničí, alebo nie je možné ho zastihnúť, návrh sa podáva na súd v mieste bydliska alebo domicilu navrhovateľa. Ak tento z manželov žije v zahraničí, návrh sa môže podať na ktorýkoľvek súd v Taliansku.

Rozvod. Príslušným súdom pre rozhodovanie o návrhoch na zánik manželstva uzavretého civilným sobášom alebo ukončenie občianskych účinkov manželstva podľa konkordátu (katolícky obrad) je súd v mieste bydliska alebo domicilu toho z manželov, ktorý je odporcom, bez ohľadu na ostatné kritériá určovania právomoci uvedené ako alternatívy v tom istom právnom ustanovení. Spoločné návrhy sa však môžu podať na súd v mieste bydliska alebo domicilu ktoréhokoľvek z manželov.

Súd pre veci týkajúce sa zamestnania (Foro per le cause di lavoro)

Na prvom stupni spadajú pracovnoprávne spory do právomoci všeobecného súdu, ktorý koná ako pracovný súd. Miestne príslušným je súd na mieste, kde sa pracovnoprávny vzťah začal alebo kde sa nachádza spoločnosť, prípadne jej pobočka, do ktorej bol zamestnanec pridelený, alebo kde zamestnanec poskytoval svoje služby v čase, keď sa pracovnoprávny vzťah skončil. Táto príslušnosť sa zachová aj v prípade presunu spoločnosti alebo zatvorenia spoločnosti alebo jej pobočky za predpokladu, že sa návrh podá do šiestich mesiacov od jej presunu alebo zatvorenia. V prípade sporov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov na pracoviskách orgánov verejnej správy je miestne príslušným súd na mieste, kde sa nachádza úrad, do ktorého je zamestnanec pridelený alebo bol pridelený v čase, keď sa pracovnoprávny vzťah skončil. V sporoch, kde je jedným z účastníkov konania orgán štátnej správy, súd nemôže konať ako súd zaoberajúci sa problematikou verejných financií (foro erariale).

Súd pre veci týkajúce sa práv k nehnuteľnostiam a vysťahovania alebo odobratia majetku (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)

Vo veciach týkajúcich sa vecných práv k nehnuteľnostiam, vo veciach týkajúcich sa lízingu a bezodplatných úverov na používanie budov (pôžičky) a obchodných prenájmov, ako aj vo veciach týkajúcich sa uplatňovania podmienok a dodržiavania vzdialeností stanovených v zákone, v predpisoch alebo colnými úradmi v súvislosti so sadením stromov a živých plotov právomoc prináleží súdu na mieste, kde sa nachádza daná budova alebo firemný majetok. Ak budova zasahuje do viacerých právnych obvodov, právomoc prináleží súdu v obvode, kde daný účastník konania platí štátu najvyššiu daň. Ak účastník konania neplatí žiadnu daň, právomoc prináleží súdu v ktoromkoľvek obvode, kde sa nachádza časť budovy. Vo veciach vysťahovania alebo odobratia majetku a pokiaľ ide o nahlasovanie nových prác a potenciálnych škôd, právomoc prináleží súdu na mieste, kde sa udiala záležitosť, ktorá je predmetom sporu.

Súd pre veci týkajúce sa dedičstva (Foro per le cause ereditarie)

Právomoc prináleží súdu na mieste, kde sa dedičské konanie začalo, vo veciach:

1. týkajúcich sa dedičských nárokov alebo delenia majetku, alebo v akejkoľvek inej veci týkajúcej sa delenia majetku medzi spoludedičmi,

2. týkajúcich sa anulovania delenia majetku a ochrany podielov, za predpokladu, že sa začnú do dvoch rokov od rozdelenia majetku,

3. týkajúcich sa úverov poskytnutých zosnulému alebo odkazu, ktorý mu dlhuje dedič, za predpokladu, že sa začnú pred rozdelením majetku a v každom prípade do dvoch rokov od začiatku dedičského konania,

4. proti vykonávateľovi závetu, za predpokladu, že sa začnú v časovom rámci uvedenom v predchádzajúcom bode.

Súd pre spory medzi obchodnými partnermi a medzi obyvateľmi bytového domu (Foro per le cause tra soci e tra condomini)

V prípade sporov medzi obchodnými partnermi prináleží právomoc súdu na mieste, kde má spoločnosť svoje ústredie. V prípade sporov medzi obyvateľmi bytového domu alebo medzi obyvateľmi bytového domu a samotným bytovým domom prináleží právomoc súdu v obvode, kde sa nachádzajú spoločné priestory (alebo väčšina z nich).

Súd pre veci týkajúce sa orgánov verejnej správy (Foro della pubblica amministrazione)

Vo veciach, kde je jedným z účastníkov konania orgán štátnej správy, prináleží právomoc v súlade s osobitnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú zastupovania a obhajoby štátu na súde a vo veciach tam podaných, súdu na mieste, kde má sídlo generálna prokuratúra (Ufficio dell’Avvocatura dello Stato), v ktorej obvode sa nachádza súd s právomocou podľa bežných pravidiel. Ak je správny orgán odporcom, obvod sa určí s ohľadom na súd na mieste, kde povinnosť vznikla alebo kde sa má splniť, prípadne kde sa nachádza hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý tvorí predmet návrhu.

Exekučný súd (Foro dell’Esecuzione Forzata)

V prípade vymáhania hnuteľného alebo nehnuteľného majetku prináleží právomoc súdu na mieste, kde sa nachádza daný majetok. V prípade vymáhania motorových vozidiel a prívesov prináleží právomoc súdu na mieste, kde má dlžník bydlisko, domicil, pobyt alebo sídlo. V prípade vymáhania povinnosti vykonať alebo nevykonať určitý akt prináleží právomoc súdu na mieste, kde sa musí povinnosť splniť.

Súd pre veci týkajúce sa spotrebiteľov (Foro del Consumatore)

Vo veciach týkajúcich sa spotrebiteľov prináleží právomoc súdu na mieste, kde má spotrebiteľ bydlisko alebo aktuálny domicil. Právomoc tohto súdu je výlučná a kogentná, pokiaľ sa účastníci konania nestretli a nerokovali o zapojení iných súdov. Procesný postup spotrebiteľa, ku ktorému jednoznačne dôjde po začatí konania, nemôže mať význam zodpovedajúci rokovaniu a nemôže odôvodniť odklon od súdu pre veci týkajúce sa spotrebiteľov.

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

V niektorých veciach sa môže spor podať na viaceré rozdielne súdy, ktoré sa označujú ako alternatívne súdy. Tento scenár sa uplatňuje predovšetkým v prípade vecí týkajúcich sa nárokov voči niektorým osobám: v takej veci má okrem súdu na mieste domicilu odporcu právomoci aj súd na mieste, kde povinnosť vznikla alebo kde sa má splniť.

2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Súd v mieste bydliska odporcu nemá právomoc v prípade, keď je v talianskom práve stanovený iný, výlučný súd. Podrobnosti v tejto súvislosti sú uvedené v kapitole 2.2.2 („Výnimky zo základného pravidla“).

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Účastníci konania sa navzájom môžu dohodnúť na inom súde (článok 20 Občianskeho súdneho poriadku) s výnimkou prípadov povinnej príslušnosti (keď je odchýlka na základe dohody vylúčená).

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Ak majú právomoc osobitné súdy, uplatňujú sa kritériá tejto právomoci stanovené v príslušných osobitných právnych predpisoch.

Správne súdy. Právomoc v prípade sporov týkajúcich sa opatrení, úkonov, dohôd alebo konania orgánov verejnej správy vždy prináleží regionálnemu správnemu súdu v územnom obvode, kde majú tieto orgány sídlo. V každom prípade platí, že právomoc vždy prináleží regionálnemu správnemu súdu, pokiaľ ide o spory týkajúce sa opatrení, úkonov, dohôd alebo konania orgánov verejnej správy, ktorých priamy vplyv je obmedzený na územie oblasti, v ktorej sa súd nachádza. V prípade sporov týkajúcich sa štátnych zamestnancov právomoc vždy prináleží súdu v územnom obvode, kde sa nachádza miesto ich zamestnania. V ostatných prípadoch, pokiaľ ide o úkony štátu, právomoc vždy prináleží regionálnemu správnemu súdu regiónu Lazio (so sídlom v Ríme), a pokiaľ ide o úkony nadregionálnych verejných subjektov, právomoc prináleží regionálnemu správnemu súdu v regióne, v ktorom majú tieto subjekty sídlo.

Daňové súdy. Provinčné daňové komisie majú právomoc v prípade všetkých sťažností podaných proti daňovým orgánom a vyberačom daní so sídlom v ich obvode. Ak je podaná sťažnosť proti niektorému oddeleniu Daňového úradu (Agenzia delle Entrate) s právomocami v celom Taliansku alebo v jeho časti, právomoc prináleží provinčnej daňovej komisii, v ktorej obvode má sídlo úrad poverený činnosťami uvedenými v spornej správe.

Súvisiace odkazy

Talianska ústava (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Talianske právne predpisy a kódexy (IT)

https://www.normattiva.it/?language=en

Taliansky občiansky súdny poriadok (IT)

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Kódex správneho konania (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Súdny systém Talianska (EN)

https://www.csm.it/web/csm-international-corner/consiglio-superiore-della-magistratura/sistema-giudiziario-italiano?show=true&title=&show_bcrumb=

Daňový poriadok (IT)

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7D

Ministerstvo spravodlivosti (IT)

https://www.giustizia.it/giustizia

Posledná aktualizácia: 06/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.