Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

Vrchný súd Severného Írska (High Court of Northern Ireland) alebo krajský súd (County Court) sa zaoberajú väčšinou typov občianskoprávnych a obchodných vecí. Magistrátne súdy (magistrates' courts) majú súdnu právomoc v niektorých občianskoprávnych veciach, napríklad prípady vymáhania menších dlhov a rodinné a domáce záležitosti.

Existuje viacero štatutárnych tribunálov, na ktorých sa riešia rôzne témy, ako je prisťahovalectvo, dane, duševné zdravie, sociálne dávky a doprava. Niektoré tribunály sú príslušné pre celé územie Spojeného kráľovstva a informácie týkajúce sa týchto tribunálov sa uvádzajú na webovej lokalite Súdnej služby Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Iné súdy, napríklad Tribunál pre spravodlivé zamestnanie (Fair Employment Tribunal) a Priemyselný tribunál (Industrial Tribunal), ktoré sa zaoberajú niektorými otázkami týkajúcimi sa zamestnania, sú príslušné len v Severnom Írsku.

Problematika súdnej príslušnosti nebýva jednoduchá. Z tohto dôvodu je vždy vhodné poradiť sa s advokátom pred začatím súdneho konania.

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Vždy by ste sa mali získať právnu radu o tom, ktorý súd je správny na začatie konania.

Ak je suma vášho nároku nižšia ako 30 000 GBP a je určená na náhradu škody v dôsledku nedbanlivosti alebo porušenia zmluvy, konanie by sa malo začať na krajskom súde, pokiaľ ste nedostali inú radu. Každý takýto nárok v hodnote nad 30 000 GBP by mal byť podaný na vrchný súd.

Niektoré nároky vo výške do 3 000 GBP môže posúdiť krajský súd v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorý umožňuje jednoduchý a neformálny spôsob riešenia sporov, často bez potreby advokáta. Informačný leták o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu je k dispozícii na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Rodinné a domáce záležitosti sa môžu riešiť buď na magistrátnom súde, krajskom súde alebo na vrchnom súde v závislosti od povahy prípadu.

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Magistrátne súdy a krajský súd sú príslušné na území celého Severného Írska. Príslušnosť súdu, ktorý bude spravidla konať veci, pre určitú oblasť, sa zistí posúdením troch sekcií správneho súdu. Príručku správneho súdu možno stiahnuť z webovej lokality NICTS http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

Vrchný súd je príslušný na území celého Severného Írska.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?

Vo všeobecnosti by sa malo konanie začať na súde, ktorý je príslušný pre oblasť, v ktorej má odporca bydlisko alebo miesto výkonu podnikateľskej činnosti, alebo na súde, ktorého príslušnosť pokrýva oblasť, v ktorej bol podaný návrh na začatie konania (aj keď z technického hľadiska ich možno začať v ktorej sekcii).

Zmluvné veci – miesto konania bude závisieť od povahy zmluvy. Napríklad sporom týkajúcim sa pracovnej zmluvy sa môže zaoberať krajský súd alebo Priemyselný tribunál.

V rodinných a domácich záležitostiach, ktoré sa týkajú napríklad rodičovských práv a povinností, bude konanie prebiehať na magistrátnom súde, krajskom súde alebo na vrchnom súde v závislosti od povahy prípadu.

Nároky na náhradu škody v dôsledku protiprávnej činnosti sa riešia na základe pravidla o všeobecnej súdnej príslušnosti, napríklad občianskoprávne nároky vyplývajúce z trestného konania. Existuje však aj systém odškodňovania obetí trestných činov a ďalšie informácie sú uvedené na webovej lokalite Služieb zodpovedných za odškodnenie (Compensation Services) (pozri odkaz nižšie).

2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Takáto požiadavka neexistuje. Konanie sa môže začať na ktoromkoľvek správnom súde bez ohľadu na predmet konania (aj keď vo všeobecnosti sa začína na tej sekcii, ktorej príslušnosť pokrýva oblasť, v ktorej má odporca bydlisko, alebo v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo ktorej príslušnosť pokrýva oblasť, v ktorej bol podaný návrh na začatie konania).

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Strany sporu nemôžu riešiť príslušnosť súdu.

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Informácie o tribunáloch, ktoré sú príslušné na území celého Spojeného kráľovstva možno nájsť na webových lokalitách Súdnej služby pre Anglicko a Wales a ministerstva spravodlivosti.

Informačné letáky týkajúce sa súdov a väčšiny tribunálov v Severnom Írsku sa nachádzajú na webovej lokalite Súdnej služby Severného Írska.

Informácie týkajúce sa príslušnosti Priemyselného tribunálu a Tribunálu pre spravodlivé zamestnanie sú uvedené na webových lokalitách Priemyselného tribunálu a Tribunálu pre spravodlivé zamestnanie.

Súvisiace odkazy

Súdna služba Severného Írska

Tribunály (Súdna služba Jej Veličenstva (Her Majesty's Courts and Tribunals Service))

Tribunály (ministerstvo spravodlivosti)

Priemyselný tribunál a Tribunál pre spravodlivé zamestnanie

Služby zodpovedné za odškodnenie

Posledná aktualizácia: 14/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.