Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

Podľa portugalského práva vo všeobecnosti platí, že okresné súdy (tribunais de comarca) sú príslušné na prípravu a pojednávania vo veciach týkajúcich sa záležitostí, ktoré nepatria do právomoci iných súdov. Okresné súdy majú všeobecnú aj špecializovanú príslušnosť (článok 80 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013).

Jurisdikcia súdov sa odvíja od predmetu sporu, hodnoty sporu, stupňa súdov a ich miestnej príslušnosti (články 37, 40, 41, 42 a 43 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013).

Táto otázka sa rieši v týchto právnych predpisoch:

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

Ako už bolo uvedené, právomoc okresných súdov sa stanovuje štandardne, t. j. sú príslušné na prípravu a pojednávania vo veciach týkajúcich sa záležitostí, ktoré nepatria do právomoci iných súdov. Okresné súdy sa rozdeľujú na sekcie (juízos) podľa špecializovanej a všeobecnej príslušnosti, ako aj na miestne sekcie (článok 81 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Ak chce zistiť, či sa obrátiť na miestnu občianskoprávnu sekciu so všeobecnou príslušnosťou alebo na ústrednú špecializovanú sekciu, prečítajte si odpoveď na otázku 3.

Na ústrednú občianskoprávnu sekciu by ste sa mali napríklad obrátiť v prípade určovacích rozsudkov v rámci spoločného konania s hodnotou presahujúcou 50 000 EUR (článok 117 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013).

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Áno. Na účely podania odvolania proti rozsudkom súdov sa rozlišuje medzi vyššími a nižšími súdmi. Vo všeobecnosti platí, že najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça) koná o odvolaniach, ktoré sa týkajú hodnoty presahujúcej obmedzenie odvolacích súdov (tribunais da Relação), a odvolacie súdy konajú vo veciach s hodnotou presahujúcou obmedzenie súdov prvého stupňa (tribunais judiciais de primeira instância) (článok 42 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013).

Obmedzenia sa stanovujú v článku 44 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Na určenie príslušnosti súdu je potrebné uplatniť pravidlá príslušnosti na základe predmetu sporu, hodnoty sporu, stupňa súdov a ich miestnej príslušnosti stanovené v zákone č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

Otázka miestnej príslušnosti sa upravuje v článku 43 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Ak chcete zistiť, či je príslušný súd mesta A alebo mesta B, musíte si preštudovať prílohy I, II a III zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Fyzické osoby

Všeobecné pravidlo sa stanovuje v článku 80 Občianskeho súdneho poriadku.

Právnické osoby a obchodné spoločnosti

Všeobecné pravidlo sa stanovuje v článku 81 Občianskeho súdneho poriadku.

Viacerí odporcovia a hromadné návrhy

Všeobecné pravidlo sa stanovuje v článku 82 Občianskeho súdneho poriadku.

Prípady, v ktorých je jednou zo strán sudca, manžel/manželka sudcu alebo konkrétny príbuzný sudcu

Uplatňuje sa pravidlo stanovené v článku 84 Občianskeho súdneho poriadku.

Prerokúvanie odvolaní

Pravidlo príslušnosti pre konania o odvolaniach sa stanovuje v článku 83 Občianskeho súdneho poriadku.

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?
2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Ďalej sa uvádza spoločná odpoveď na uvedené otázky.

Výnimky z uvedených všeobecných pravidiel sa stanovujú v článkoch 70 až 79 Občianskeho súdneho poriadku.

Osobitné ustanovenia o exekúciách sa stanovujú v článkoch 85 až 90 Občianskeho súdneho poriadku.

Pracovné právo

Všeobecné pravidlo sa stanovuje v článku 13 Pracovnoprávneho súdneho poriadku.

Platobná neschopnosť

Uplatňuje sa pravidlo stanovené v článku 7 zákona o konkurze a ozdravovaní podnikov.

Súpis

Príslušnosť v konaní o súpise nájdete v informačnom prehľade o dedení.

Výživné na dospelých a maloleté deti a úprava rodičovských práv a povinností

Príslušnosť na vydanie určovacieho rozsudku v súvislosti s platbami výživného pre dospelých a maloleté osoby, na jeho nútený výkon a na konanie v súvislosti s úpravou rodičovských práv a povinností nájdete v informačnom prehľade o výživnom.

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Áno. Dohodnutá príslušnosť sa stanovuje v článku 95 Občianskeho súdneho poriadku.

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Právomoc jednotlivých súdov závisí od predmetu sporu, ako sa stanovuje ďalej:

Ústredné občianskoprávne sekcie (Juízos centrais cíveis)

Organizácia ústredných občianskoprávnych sekcií sa stanovuje v článku 117 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Ústredné sekcie pre rodinné veci a veci mladistvých (Juízos centrais de família e menores)

Organizácia sekcií pre rodinné veci a vecí mladistvých sa stanovuje v článkoch 122 až 124 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Ústredné pracovnoprávne sekcie (Juízos centrais do trabalho)

Organizácia pracovnoprávnych sekcií sa stanovuje v článku 126 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Ústredné obchodné sekcie (Juízos centrais de comércio)

Organizácia obchodných sekcií sa stanovuje v článku 128 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Ústredné sekcie pre nútený výkon (Juízos centrais de execução)

Právomoc sekcií pre nútený výkon sa stanovuje v článku 129 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

SÚDY SO ŠIRŠOU PRÍSLUŠNOSŤOU

Súd pre duševné vlastníctvo (Tribunal da propriedade intelectual)

Organizácia súdu pre duševné vlastníctvo sa stanovuje v článku 111 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Súd pre otázky hospodárskej súťaže, regulácie a dohľadu (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

Organizácia súdu pre otázky hospodárskej súťaže, regulácie a dohľadu sa stanovuje v článku 112 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Námorný súd (Tribunal marítimo)

Organizácia námorného súdu sa stanovuje v článku 113 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

SÚDY VYŠŠIEHO STUPŇA

Odvolacie súdy

Vymedzenie, organizácia a fungovanie odvolacích súdov sa stanovujú v článku 67 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Najvyšší súd

Organizácia Najvyššieho súdu sa stanovuje v článku 47 zákona č. 62/2013 z 26. augusta 2013.

Platné právne predpisy:

Občiansky súdny poriadok

Zákon č. 62/2013 z 26. augusta 2013 (zákon o organizácii súdnictva)

Zákonný dekrét č. 49/2014 z 27. marca 2014 (pravidlá organizácie a fungovania súdov).

Pracovnoprávny súdny poriadok

Zákon o konkurze a ozdravovaní podnikov

Upozornenie

Kontaktné miesto, súdy či iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto informačnom prehľade. Je potrebné nahliadnuť aj do platných právnych textov a ich následných zmien.

Posledná aktualizácia: 03/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.