Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaportugalčina.
Swipe to change

Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Mám sa obrátiť na všeobecný súd alebo na špecializovaný súd (napríklad pracovný súd)?

V prvom rade je potrebné poznamenať, že odpovede v tomto prehľade sa týkajú iba všeobecných súdov (v Portugalsku sa obvykle označujú ako tribunais comuns). Okrem všeobecných súdov existujú aj ďalšie kategórie súdu: ústavný súd, správne súdy, dvor audítorov (Tribunal de contas). V Portugalsku pôsobia aj zmierovacie súdy (Julgados de Paz) a rozhodcovské súdy (Tribunais arbitrais).

Pri určovaní príslušnej kategórie súdu sa uplatňuje toto pravidlo: všeobecné súdy majú právomoc rozhodovať v prípadoch, ktoré nie sú pridelené inej kategórii súdu.

Protikladom špecializovaného súdu v kategórii všeobecných súdov navyše nie je všeobecný občianskoprávny súd, ale všeobecný súd. Výber medzi špecializovanou sekciou (juízo) alebo súdom a sekciou alebo všeobecným súdom závisí od predmetu žaloby a v určitých prípadoch uvedených v ďalšom texte aj od hodnoty prípadu.

Uplatňujú sa tieto zákony:

Všeobecné súdy prvého stupňa sa vo všeobecnosti delia na súdy so širšou miestnou príslušnosťou (Tribunais de competência territorial alargada) a okresné súdy (Tribunais de comarca) (článok 33 zákona č. 62/2013).

Pri zisťovaní, na ktorý súd prvého stupňa by ste sa mali obrátiť, musíte zvážiť aj tieto body.

 • Súdy so širšou miestnou príslušnosťou sú špecializované súdy, ktorých príslušnosť je rozšírená na celé územie alebo jeho časť, ktorá zahŕňa niekoľko okresov. V Portugalsku existujú tieto súdy so širšou miestnou príslušnosťou: námorný súd (Tribunal marítimo); súd pre duševné vlastníctvo (Tribunal da propriedade intelectual); súd pre hospodársku súťaž, reguláciu a dohľad (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão); súd pre výkon trestov (Tribunal de execução das penas); ústredný súd pre vyšetrovanie v trestných veciach (Tribunal central de instrução criminal) (článok 83 zákona č. 62/2013).
 • Okresné súdy sa delia na súdy so špecializovanou, všeobecnou a miestnou príslušnosťou (článok 81 zákona č. 62/2013).
 • Ústredné sekcie sú všetky špecializované a delia sa na ústredné občianskoprávne sekcie, ústredné trestnoprávne sekcie, ústredné sekcie pre vyšetrovanie v trestných veciach, ústredné obchodnoprávne sekcie, ústredné sekcie pre nútený výkon, ústredné sekcie pre rodinné veci a veci mladistvých a ústredné pracovnoprávne sekcie.
 • Miestne sekcie sa delia na občianskoprávne miestne sekcie, trestnoprávne miestne sekcie, miestne sekcie pre drobné trestné činy, miestne sekcie so všeobecnou právomocou a miestne kontaktné sekcie.
 • Miestne kontaktné sekcie plnia funkciu pobočky okresného súdu: ich úlohou je iba prijímať dokumenty súvisiace s vecami, ktoré už boli predložené sekciám alebo súdom s príslušnosťou na území daného obvodu, poskytovať informácie, organizovať videokonferencie a poskytovať podporu v daných konaniach. V miestnej kontaktnej sekcii sa však veci neprerokúvajú a v zásade sa jej nesmú ani predkladať (článok 130 ods. 5 a 6 zákona č. 62/2013).

V osobitných prípadoch existujú konania, ktoré sa musia predložiť na prerokovanie iným orgánom než všeobecným súdom. V závislosti od prípadu sa tieto veci v určitých fázach konania predložia príslušnému súdu: ak dôjde k námietke, odvolaniu alebo vznikne potreba schváliť určité rozhodnutia. Ide o tieto konania:

 • Osobitné konanie vo veci vypratania sa musí podať elektronicky na Národnom úrade pre nájom (Balcão Nacional do Arrendamento) v Porte, ktorý je príslušný pre celé Portugalsko. Ďalšie informácie: tu
 • Konanie o platobnom rozkaze s cieľom vymôcť dlh sa musí podať elektronicky na Národnom úrade pre platobné rozkazy (Balcão Nacional de Injunções) v Porte, ktorý je príslušný pre celé územie štátu. Ďalšie informácie: tu
 • Žiadosť o konanie o súpise majetku, ktorý je predmetom dedičstva, (processo de inventário) sa musí v niektorých prípadoch podať na všeobecných súdoch, zatiaľ čo v iných prípadoch ju možno predložiť buď súdu, alebo prípadne notárskemu úradu.
 • Úlohou prokurátora na príslušnom súde je rozhodovať o návrhoch na: výnimku z požiadavky na súhlas (keď sa žiadosť týka nespôsobilosti alebo neprítomnosti osoby); oprávnenie právneho zástupcu nespôsobilej osoby na vykonanie krokov; oprávnenie na disponovanie s majetkom neprítomnej osoby alebo na jeho zaťaženie; potvrdenie krokov vykonaných právnym zástupcom nespôsobilej osoby a oznámenie právneho zástupcu, ktorým vyslovuje prijatie alebo odmietnutie darov v prospech nespôsobilej osoby.
 • Konania, ktorých cieľom je dosiahnuť dohodu medzi stranami, sa musia začať na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak ide o: výživné pre dospelého alebo emancipované deti; výživné pre deti, ktoré sú maloleté, ak s tým obaja rodičia súhlasia; rozhodnutie o tom, kto získa obydlie, ktoré predstavuje domácnosť manželov; zrušenie práva používať priezviská druhého manžela; oprávnenie používať priezviská bývalého manžela; rozluku alebo rozvod na základe vzájomnej dohody so spoločným majetkom alebo bez neho; zmenu rozluky osôb a majetku na rozvod; úpravu alebo zmenu úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.

2 V prípade, ak sú príslušnými súdmi všeobecné súdy (t. j. súdy, ktoré majú právomoc v takýchto prípadoch), ako môžem zistiť, na ktorý by som sa mal obrátiť?

V tejto odpovedi sa miestne občianskoprávne súdy chápu ako miestne občianskoprávne sekcie a sekcie so všeobecnou právomocou na okresných súdoch. Príslušnosť týchto súdov je daná automaticky, inými slovami, majú príslušnosť vtedy, keď neexistuje nijaká iná príslušná sekcia alebo špecializovaný súd. Príslušnosť majú aj vtedy, keď je hodnota veci nízka.

Na miestnu občianskoprávnu sekciu alebo, ak neexistuje, na miestnu sekciu so všeobecnou právomocou na okresnom súde by ste sa teda mali obrátiť, ak ide o tieto prípady:

 • občianskoprávne určovacie žaloby bežnej povahy s hodnotou rovnou alebo nižšou ako 50 000,00 EUR,
 • veci, ktoré nie sú pridelené iným sekciám alebo súdom so širšou príslušnosťou,
 • vykonávacie konania, ak neexistuje žiadna sekcia pre nútený výkon, iná príslušná špecializovaná sekcia alebo iný príslušný špecializovaný súd,
 • naliehavé akty súvisiace s maloletými, pokiaľ ide o občianske poručníctvo, výchovné poručníctvo a výchovu, a to aj v prípade, keď existuje sekcia pre rodinné veci a veci mladistvých, ktorá má právomoc v prípade týchto opatrení, ak sa daná sekcia pre rodinné veci a veci mladistvých nachádza v inej obci,
 • súdne príkazy, listy, upozornenia a oznámenia, ktoré sa musia dodržať na miestnej úrovni na žiadosť iných súdov alebo príslušných orgánov,
 • ostatné veci stanovené v právnych predpisoch,
 • odvolania proti rozhodnutiam správcu prístavu v konaniach o námorných priestupkoch a bežné určovacie žaloby s hodnotou rovnou alebo nižšou ako 50 000,00 EUR, ktoré podľa predmetu patria do vecnej príslušnosti námorného súdu, v súdnych obvodoch, ktoré nepatria do oblasti miestnej príslušnosti námorného súdu,
 • veci s nízkou hodnotou sporu stanovené v nariadení (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007.

Ak chcete zistiť, či by ste sa mali obrátiť na občianskoprávnu miestnu sekciu, miestnu sekciu so všeobecnou právomocou alebo špecializovanú ústrednú sekciu, pozrite si aj odpoveď na otázku č. 3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?.

2.1 Existuje rozdiel medzi všeobecnými občianskoprávnymi súdmi vyššieho a nižšieho stupňa (napríklad okresné súdy ako súdy nižšieho stupňa a krajské súdy ako súdy vyššieho stupňa), a ak áno, ktorý z nich je príslušný v mojom prípade?

Podľa pravidiel príslušnosti týkajúcich sa hierarchie sa všeobecné súdy delia na súdy prvého stupňa, odvolacie súdy (Tribunais da Relação) (alebo súdy druhého stupňa) a najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça), ktorý je všeobecným súdom posledného stupňa (článok 42 zákona č. 62/2013).

V právnych predpisoch sa stanovujú veci, v ktorých závisí prípustnosť odvolania od obmedzenia súdov:

 • Odvolacie súdy môžu rozhodovať do výšky 30 000,00 EUR.
 • Súdy prvého stupňa (Tribunais de primeira instância) môžu rozhodovať do výšky 5 000,00 EUR (hodnoty platné ku dňu poslednej aktualizácie tohto prehľadu).
 • Vo všeobecnosti platí, že najvyšší súd prerokúva odvolania, ktorých hodnota prevyšuje obmedzenie odvolacích súdov, a odvolacie súdy prerokúvajú odvolania, ktorých hodnota prevyšuje obmedzenie všeobecných súdov prvého stupňa (článok 44 zákona č. 62/2013).

Žaloby sa musia predložiť a začať prerokúvať na súdoch prvého stupňa. Súdy prvého stupňa sú navyše príslušné na prerokúvanie odvolaní proti rozhodnutiam notárov a matrikárov a iným rozhodnutiam stanoveným v právnych predpisoch. Pri určovaní, ktorý súd prvého stupňa je príslušný, je potrebné uplatniť pravidlá príslušnosti súvisiace s predmetom, hodnotou a územím, ktoré sa uvádzajú v odpovediach na ďalšie otázky.

Odvolacie súdy v podstate prerokúvajú iba odvolania podané proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa. Výnimočne sa im v právnych predpisoch zveruje právomoc prerokovať určité veci v prvom stupni. Odvolacie súdy takisto prerokúvajú kompetenčné spory medzi súdmi prvého stupňa, sťažnosti proti príkazom vydaným v prvom stupni a preskúmavajú rozsudky zahraničných súdov v občianskoprávnych a obchodných veciach.

Najvyšší súd prerokúva odvolania voči rozsudkom vydaným odvolacími súdmi. V osobitných prípadoch stanovených v právnych predpisoch prerokúva odvolania proti rozsudkom vydaným v prvom stupni. Výnimočne sa mu v právnych predpisoch zveruje právomoc prerokovať určité veci ako súd prvého a posledného stupňa. Najvyšší súd prerokúva aj veci, ktoré sa týkajú kompetenčných sporov medzi odvolacími súdmi, a mimoriadne opravné prostriedky na štandardizáciu judikatúry.

2.2 Miestna príslušnosť (je pre môj prípad príslušný súd v meste A alebo v meste B?)

Súdy prvého stupňa

V Portugalsku je 23 okresných súdov (tribunais judiciais de comarca):

 • Okresný súd Azorské ostrovy,
 • Okresný súd Aveiro,
 • Okresný súd Beja,
 • Okresný súd Braga,
 • Okresný súd Bragança,
 • Okresný súd Castelo Branco,
 • Okresný súd Coimbra,
 • Okresný súd Évora,
 • Okresný súd Faro,
 • Okresný súd Guarda,
 • Okresný súd Leiria,
 • Okresný súd Lisabon,
 • Okresný súd Lisabon – sever,
 • Okresný súd Lisabon – západ,
 • Okresný súd Madeira,
 • Okresný súd Portalegre,
 • Okresný súd Porto,
 • Okresný súd Porto – východ,
 • Okresný súd Santarém,
 • Okresný súd Setúbal,
 • Okresný súd Viana do Castelo,
 • Okresný súd Vila Real,
  • Okresný súd Viseu

(článok 33 zákona č. 62/2013).

Okrem týchto súdov existujú aj súdy so širšou miestnou príslušnosťou, z ktorých majú právomoc aj v občianskych a obchodných veciach tieto tri:

 • námorný súd (Tribunal Marítimo),
 • súd pre duševné vlastníctvo (Tribunal da Propriedade Intelectual),
 • súd pre hospodársku súťaž, reguláciu a dohľad (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão)

(článok 83 zákona č. 62/2013).

Odvolacie súdy

V druhom stupni je v Portugalsku päť odvolacích súdov označených názvom obce, v ktorej sa nachádzajú:

 • Odvolací súd Lisabon,
 • Odvolací súd Porto,
 • Odvolací súd Coimbra,
 • Odvolací súd Évora,
 • Odvolací súd Guimarães.

(Príloha I, ako sa uvádza v článku 32 ods. 1 zákona č. 62/2013)

Posledný stupeň

 • Najvyšší súd, ktorý sa nachádza v Lisabone.

(článok 31 zákona č. 62/2013).

Najvyšší súd je príslušný pre celé Portugalsko. Odvolacie súdy a súdy prvého stupňa sú príslušné v rámci svojich príslušných súdnych obvodov, ktoré sa stanovujú v zákone o organizácii súdneho systému (zákon č. 62/2013 z 26. augusta 2013). Ak chcete zistiť, či je príslušný súd v meste A alebo v meste B, je potrebné pozrieť si prílohy I, II a III k uvedenému zákonu o organizácii súdneho systému.

2.2.1 Základné pravidlo miestnej príslušnosti súdov

Fyzické osoby

Príslušný je súd v mieste domicilu odporcu, ak sa v osobitnom právnom ustanovení alebo v nasledujúcich pravidlách nestanovuje inak (článok 80 Občianskeho súdneho poriadku):

 • Ak odporca nemá obvyklý pobyt, jeho pobyt nie je známy alebo nie je prítomný, vec sa predloží na súd v mieste domicilu navrhovateľa.
 • Žiadosť o predbežnú alebo trvalú správu majetku neprítomnej osoby sa podáva na súde v mieste posledného známeho domicilu tejto osoby v Portugalsku.
 • Ak má odporca domicil a miesto pobytu v zahraničí, príslušný je súd v mieste, kde sa odporca nachádza.
 • Ak sa odporca nenachádza v Portugalsku, príslušný je súd v mieste domicilu navrhovateľa. Ak je aj miesto domicilu tohto navrhovateľa v zahraničí, príslušný je súd v Lisabone.

Právnické osoby a obchodné spoločnosti

Ak je odporcom štát, v prípadoch, kde by bol príslušný súd v mieste domicilu odporcu, sa príslušnosť prenáša na súd v mieste domicilu navrhovateľa (článok 81 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak je odporcom iná právnická osoba alebo spoločnosť, príslušný je súd v mieste hlavného sídla odporcu alebo sídla pobočky, agentúry, dcérskej spoločnosti, splnomocnenca alebo zastúpenia v závislosti od toho, či sa žaloba podáva proti právnickej osobe alebo niektorému z iných uvedených subjektov.

Návrhy proti zahraničným právnickým osobám alebo spoločnostiam, ktoré majú pobočku, agentúru, dcérsku spoločnosť, splnomocnenca alebo zastúpenie v Portugalsku, sa však môžu podať na súdy v miestach, kde majú tieto subjekty sídla, aj keď ide o návrh proti hlavnému sídlu.

Viacerí odporcovia a hromadné návrhy (článok 82 Občianskeho súdneho poriadku)

Ak je v tej istej veci viacero odporcov, všetkých môžno žalovať na súde v mieste domicilu väčšiny z nich. Ak je počet odporcov s rôznymi domicilmi rovnaký, navrhovateľ si môže vybrať súd v mieste domicilu ktoréhokoľvek odporcu.

Ak navrhovateľ podá viaceré návrhy a pri každom z nich by bol miestne príslušný iný súd, daný navrhovateľ si môže vybrať, na ktorom súde žalobu podá.

Jedinou výnimkou sú situácie, keď súd dokáže z vlastného podnetu posúdiť, že v prípade niektorého z návrhov nie je príslušný na základe územnej pôsobnosti, hodnoty alebo dohody. Keď súd danú vec odmietne, žaloba sa musí podať na súde, ktorý je príslušný rozhodovať v tejto veci. Stáva sa to napríklad pri určitých veciach, keď príslušnosť na prerokovanie jedného z návrhov závisí od situácie nehnuteľnosti alebo miesta splnenia záväzku. Platí to aj na veci, ktoré zahŕňajú ochranný príkaz (providência cautelar) alebo prípravné úkony (diligência antecipada), veci, v ktorých sú stranami sudcovia alebo ich príbuzní, určité prípady núteného výkonu, veci, ktoré sa musia spojiť s inými vecami, veci, v ktorých nie je odporcovi pred rozsudkom doručené oznámenie, alebo veci, v ktorých súd nie je príslušný z dôvodu hodnoty veci, o ktorú ide.

Ak sa podajú hromadné návrhy, medzi ktorými existuje vzťah závislosti alebo subsidiarity, vec sa musí predložiť súdu, ktorý je príslušný na prerokovanie hlavného návrhu.

Žaloby, v ktorých je jedna zo strán sudca, manžel/manželka sudcu alebo určití príbuzní (článok 84 Občianskeho súdneho poriadku)

Ak ide o žalobu, v ktorej je stranou sudca, manžel/manželka sudcu, akýkoľvek príbuzný sudcu v zostupnej alebo vo vzostupnej línii alebo osoba, s ktorou sudca žije v spoločnej domácnosti, a táto vec sa musí predložiť súdu v súdnom obvode, kde sudca vykonáva právomoc, príslušný bude hlavný súd súdneho obvodu, ktorý je najbližšie k súdnemu obvodu sudcu.

Ak sa žaloba podá v súdnom obvode, kde vykonáva právomoc sudca s prekážkou vo výkone funkcie, alebo ak je tam takýto sudca preložený a vec sa už prerokúva, vec sa presunie do najbližšieho súdneho obvodu.

Uvedené pravidlá sa nevzťahujú na súdne obvody, kde je viac ako jeden sudca, pretože v takom prípade sa žaloba pridelí alebo posunie inému sudcovi v rovnakom súdnom obvode.

Prerokúvanie odvolaní

Odvolania sa musia predložiť súdu hierarchicky nadradenému tomu súdu, ktorý vydal rozhodnutie, voči ktorému je podané odvolanie (článok 83 Občianskeho súdneho poriadku).

2.2.2 Výnimky zo základného pravidla

2.2.2.1 V ktorých prípadoch si môžem vybrať medzi súdom v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla) a iným súdom?
2.2.2.2 V ktorých prípadoch si musím vybrať iný súd ako je súd v mieste bydliska odporcu (súd určený uplatnením základného pravidla)?

Táto odpoveď je spoločná pre všetky tri otázky.

Príslušnosť podľa miesta majetku

Veci, ktoré sa týkajú vecných práv alebo osobných práv na použitie nehnuteľnosti, rozdelenia spoločného majetku, vypratania, predkupného práva a zhabania majetku, ako aj veci týkajúce sa prefinancovania, nahradenia, zníženia alebo uvoľnenia hypotekárnych úverov sa musia predložiť súdu v mieste, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť.

Žaloby týkajúce sa prefinancovania, nahradenia, zníženia alebo uvoľnenia hypotekárnych úverov na lode alebo lietadlá sa predkladajú súdu v súdnom obvode, kde je predmetná vec zapísaná. Ak sa hypotekárny úver týka lodí alebo lietadiel zapísaných vo viacerých súdnych obvodoch, navrhovateľ sa môže rozhodnúť pre ktorýkoľvek z nich.

Ak je predmetom žaloby skupina hnuteľných predmetov, ktoré patria rovnakej osobe a sú určené na jedno použitie, alebo hnuteľného a nehnuteľného majetku, alebo nehnuteľností nachádzajúcich sa v rôznych súdnych obvodoch, daná žaloba sa podá súdu v okrese, v ktorom sa nachádza najcennejší nehnuteľný majetok. Na tento účel sa použijú hodnoty z katastra nehnuteľností. Ak sa nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom žaloby, nachádza vo viacerých súdnych obvodoch, navrhovateľ môže žalobu podať v ktoromkoľvek z týchto súdnych obvodov (článok 70 Občianskeho súdneho poriadku).

Príslušnosť v prípade plnenia záväzku

Žaloby vyžadujúce plnenie záväzkov, náhradu za neplnenie alebo za neúplné plnenie záväzkov a vypovedanie zmluvy z dôvodu neplnenia sa podávajú súdu v mieste domicilu odporcu.

Ak je odporca právnická osoba alebo ak má veriteľ domicil v metropolitnej oblasti Lisabonu alebo Porta a odporca má domicil v rovnakej metropolitnej oblasti, veriteľ sa môže rozhodnúť pre súd v mieste, kde sa mal splniť záväzok.

V prípade žaloby vyžadujúcej stanovenie občianskej zodpovednosti za protiprávne konanie alebo riziko je príslušný súd ten, ktorý sa nachádza na mieste, kde k predmetnému konaniu došlo (článok 71 Občianskeho súdneho poriadku).

Rozvod a rozluka

Príslušným súdom vo veciach rozvodu a rozluky je súd v mieste domicilu alebo pobytu navrhovateľa (článok 72 Občianskeho súdneho poriadku).

Žaloby o náhradu trov

Pri žiadaní o náhradu trov právnych zástupcov alebo expertov a vymáhaní čiastok zaplatených klientovi má príslušnosť súd, v ktorom bola táto služba poskytnutá. Žaloby o náhradu trov sa pripoja k veci, v rámci ktorej došlo k poskytnutiu služby.

Ak bolo konanie, v ktorom došlo k poskytnutiu služby, predložené na odvolacom súde alebo na najvyššom súde, žaloba o náhradu trov sa prerokuje na okresnom súde v mieste domicilu dlžníka (článok 73 Občianskeho súdneho poriadku).

Určenie a rozdelenie v prípade spoločnej havárie

Právomoc určovať a rozdeľovať v prípade spoločnej havárie má súd v prístave, v ktorom bol alebo mal byť dodaný náklad lode, ktorá bola predmetom spoločnej havárie (článok 74 Občianskeho súdneho poriadku).

Straty a škody v dôsledku zrážky lodí

Žalobu vo veci strát a škôd v dôsledku zrážky lodí možno podať na súd v oblasti, kde došlo k nehode, súd v mieste domicilu majiteľa lode, ktorá spôsobila zrážku, súd v mieste, kde je táto loď zapísaná alebo kde sa nachádza, alebo súd v mieste prvého prístavu zastavenia lode, do ktorej narazila druhá loď (článok 75 Občianskeho súdneho poriadku).

Odmeny za záchranu lode alebo pomoc lodi

Žiadosti o výplatu odmien za záchranu lode alebo pomoc lodi sa môžu podať na súde v mieste, kde k tejto udalosti došlo, na súde v mieste domicilu majiteľa zachránených predmetov alebo na súde v mieste, kde je zachránená loď zapísaná alebo kde sa nachádza (článok 76 Občianskeho súdneho poriadku).

Zánik záložných práv na loď

Žaloba o vydanie vyhlásenia, že na loď nadobudnutú bezodplatne alebo za protihodnotu sa nevzťahujú žiadne záložné práva, sa podáva na súde v prístave, kde loď kotví v čase nadobudnutia (článok 77 Občianskeho súdneho poriadku).

Predbežné opatrenia a prípravné úkony

Návrhy na zaistenie a zhabanie tovaru možno podať na súd v mieste, kde sa musí podať príslušná žaloba, alebo v mieste, kde sa nachádza tento majetok, alebo ak sa majetok nachádza vo viacerých okresoch, v ktoromkoľvek z nich.

V prípade ochranného príkazu na okamžité pozastavenie nových stavebných prác (embargo de obra nova) má príslušnosť súd v mieste, kde sa majú tieto práce vykonávať.

V prípade ostatných predbežných opatrení je príslušný súd, na ktorý sa má predložiť príslušná vec.

Návrhy na uskutočnenie prípravných úkonov, ktoré sa majú vykonať na účely získania dôkazu, sa podávajú na súd v okrese, v ktorom sa úkony majú vykonať.

Konanie o nariadení predbežného opatrenia a prípravných úkonov, ktoré sa majú vykonať na účely získania dôkazov, sa spojí s príslušnou vecou a v prípade potreby sa postúpi súdu, na ktorom bola daná vec predložená (článok 78 Občianskeho súdneho poriadku).

Súdne oznámenia

Žiadosti o súdne oznámenia sa podávajú na súd v okrese, v ktorom má pobyt osoba, ktorej sa má dané oznámenie doručiť (článok 79 Občianskeho súdneho poriadku).

Nútený výkon (článok 89 Občianskeho súdneho poriadku)

Vo všeobecnosti platí, že na nútený výkon je príslušný súd v mieste domicilu dlžníka, ak sa v osobitnom právnom ustanovení alebo v nasledujúcich pravidlách nestanovuje inak.

Ak je strana, voči ktorej sa nútený výkon navrhuje, právnická osoba alebo ak má strana, ktorá o nútený výkon žiada, domicil v metropolitnej oblasti Lisabonu alebo Porta a strana, voči ktorej sa nútený výkon navrhuje, má domicil v rovnakej metropolitnej oblasti, strana, ktorá o nútený výkon žiada, sa môže rozhodnúť pre súd v mieste, kde sa má splniť povinnosť.

Ak sa vykonávacie konanie týka vrátenia tovaru alebo dlhu zabezpečeného vecným právom, príslušný je súd v mieste, kde sa nachádza predmet alebo zaťažený majetok.

Ak sa návrh na vykonávacie konanie musí podať na súd v mieste, kde má domicil strana, voči ktorej sa nútený výkon navrhuje a ktorá nemá domicil v Portugalsku, ale má tam majetok, príslušný súd pre konania o nútenom výkone je súd, ktorý je v mieste, kde sa nachádza daný majetok.

Súd v mieste, kde sa nachádza majetok, má príslušnosť aj v prípade, keď: sa návrh na vykonávacie konanie musí podať na portugalský súd, pretože súvisí s platnosťou založenia, resp. zrušenia spoločností, resp. iných právnických osôb so sídlom v Portugalsku alebo súvisí s platnosťou rozhodnutí ich podnikových orgánov; a nedôjde k žiadnej zo situácií uvedených v predchádzajúcich alebo nasledujúcich pravidlách uplatniteľných na vykonávacie konanie.

Vo veciach zahŕňajúcich viacero nútených výkonov, ktoré patria pod územnú príslušnosť rôznych súdov, je príslušný súd v mieste domicilu strany, voči ktorej je podaný návrh na nútený výkon.

V prípade núteného výkonu rozhodnutia portugalskými súdmi sa návrh na nútený výkon podáva v rámci konania, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, a nútený výkon sa zaznamená v tom istom súdnom spise. Ak bolo následne vo veci podané odvolanie, nútený výkon sa uvedie v osvedčenej kópii. Ak je na nútený výkon príslušná špecializovaná sekcia, rovnopis rozsudku, návrh na začatie vykonávacieho konania a sprievodné dokumenty sa musia bezodkladne zaslať tejto špecializovanej sekcii.

Ak rozhodnutie vydali rozhodcovia v rozhodcovskom konaní, ktoré sa konalo v Portugalsku, príslušným súdom na nútený výkon je okresný súd v mieste, kde sa uskutočnilo rozhodcovské konanie (článok 85 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa vec predložila odvolaciemu súdu alebo najvyššiemu súdu, príslušný je súd v mieste domicilu strany, voči ktorej je navrhnutý nútený výkon. Ak je strana, voči ktorej je navrhnutý nútený výkon, sudca alebo určití príbuzní sudcu, uplatňujú sa pravidlá uvedené v časti Žaloby, v ktorých je jedna zo strán sudca, manžel/manželka sudcu alebo určití príbuzní. V každom prípade sa súdny spis týkajúci sa konania o určovacej žalobe alebo jeho rovnopis pošle súdu, ktorý je príslušný na nútený výkon (článok 86 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vykonávacieho konania súvisiaceho s trovami konania, pokutami alebo náhradou, ktoré boli spôsobené šikanóznym podaním, príslušný je súd, na ktorom konanie viedlo k oznámeniu daného vyúčtovania alebo vyrovnania. Vykonávacie konanie súvisiace s trovami konania, pokutami alebo náhradou sa pripojí k príslušnej veci.

Ak príkaz uhradiť trovy konania, pokuty alebo náhradu vydal odvolací súd alebo najvyšší súd, vykonávacie konanie sa uskutočňuje na súde prvého stupňa, ktorý je príslušný pre oblasť, kde sa viedlo konanie (články 87 a 88 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade núteného výkonu na základe zahraničného rozsudku je príslušný súd v mieste domicilu odporcu (článok 86, v súlade s článkom 90 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade európskeho platobného rozkazu [nariadenie (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 v znení nariadenia (EÚ) 2015/2421] je príslušná 1. občianskoprávna sekcia ústredného stupňa okresného súdu v Porte.

Pracovné právo

Vo všeobecnosti platí, že žaloby sa musia podať na súd v mieste domicilu odporcu. V prípade zamestnávateľov alebo poisťovní, ako aj inštitúcií sociálneho zabezpečenia sa za ich domicil považuje aj miesto, kde majú pobočku, agentúru, splnomocnenca alebo zastúpenie (článok 13 zákona o súdoch v oblasti pracovného práva).

Žaloby vo veciach vyplývajúcich z pracovných zmlúv predložené pracovníkom proti zamestnávateľovi možno podať na súd príslušný v mieste, kde sa vykonáva dotknutá práca, alebo v mieste, kde má pracovník domicil.

Ak je navrhovateľov viac, príslušný súd je v mieste, kde sa vykonáva dotknutá práca, alebo v mieste, kde má domicil niektorý z navrhovateľov.

Ak sa práca vykonáva na viac ako jednom mieste, veci vyplývajúce z pracovných zmlúv sa môžu predkladať súdu príslušnému v ktoromkoľvek z týchto miest (článok 14 zákona o súdoch v oblasti pracovného práva).

Žaloby vyplývajúce z pracovných úrazov a chorôb z povolania sa musia predložiť súdu v mieste, kde došlo k úrazu alebo kde chorá osoba naposledy vykonávala prácu, ktorá mohla spôsobiť chorobu.

Ak k úrazu dôjde v zahraničí, vec sa musí predložiť v Portugalsku na súde v mieste, kde má domicil obeť úrazu.

Ak je príjemcov viac, príslušný je súd v mieste, kde žije najviac navrhovateľov, alebo, ak je počet navrhovateľov rovnaký, príslušný je súd v mieste pobytu osoby, ktorá ako prvá podá návrh.

Ak je pracovník, ktorý utrpel úraz, chorý pracovník alebo príjemca zaregistrovaný ako námorník alebo člen posádky lietadla a k nehode dôjde počas cesty alebo sa počas cesty zistí choroba, príslušný v danej veci je aj súd v prvom mieste na území štátu, kam dorazila loď alebo lietadlo, alebo v mieste, kde je loď alebo lietadlo zapísané (článok 15 zákona o súdoch v oblasti pracovného práva).

V prípade hromadného prepúšťania sa návrh na vydanie predbežných opatrení na pozastavenie prepúšťania a námietky musia podať na súde v mieste, kde sa nachádza prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva práca.

Ak hromadné prepúšťanie postihne pracovníkov v rôznych prevádzkarňach, príslušný je súd v mieste, kde sa nachádza prevádzkareň, v ktorej pracuje najviac prepustených pracovníkov (článok 16 zákona o súdoch v oblasti pracovného práva).

Platobná neschopnosť

Pokiaľ ide o insolvenčné konanie, príslušný je v závislosti od prípadu súd v mieste sídla alebo domicilu dlžníka alebo poručiteľa v čase smrti.

Príslušný je aj súd v mieste, kde má dlžník centrum svojich hlavných záujmov. To sa chápe ako miesto, kde tieto záujmy zvyčajne vykonáva, a to spôsobom, ktorý je obvyklý a overiteľný tretími stranami (článok 16 zákona o konkurze a ozdravovaní podnikov).

Žiadosť o uverejnenie a verejné zapísanie zahraničného súdneho rozhodnutia o začatí konania, ako sa uvádza v článkoch 21 a 22 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, sa musí podať na portugalskom súde v mieste, kde sa nachádza prevádzkareň dlžníka. Ak dlžník nemá v Portugalsku prevádzkareň a súčasťou konkurznej podstaty je obchodná spoločnosť, žiadosť sa musí podať na lisabonskú obchodnoprávnu sekciu. Ak súčasťou konkurznej podstaty nie je obchodná spoločnosť, príslušná je lisabonská občianskoprávna sekcia.

Uvedené pravidlo príslušnosti sa uplatňuje na uznanie vyhlásenia o platobnej neschopnosti vo veci prerokúvanej v zahraničí (článok 288 zákona o konkurze a ozdravovaní podnikov).

Súpis majetku, ktorý je predmetom dedičstva

Príslušnosť v konaní o súpise majetku, ktorý je predmetom dedičstva, nájdete v prehľade o dedení.

Výživné pre dospelých a maloleté deti a určenie rodičovských práv a povinností

Príslušnosť pri určovacích žalobách v súvislosti s platbami výživného pre dospelých a maloleté deti, pri jeho nútenom výkone a pri konaniach v súvislosti s určením rodičovských práv a povinností nájdete v prehľade o výživnom.

2.2.2.3 Môžu sa strany dohodnúť na príslušnosti súdu, ktorý by inak nebol príslušný?

Áno, s určitými obmedzeniami.

Na vnútroštátnej úrovni sa môžu strany na základe výslovnej dohody rozhodnúť, že nebudú brať ohľad na pravidlá miestnej príslušnosti. Ide o takzvanú dohodnutú príslušnosť (competência convencional) (článok 95 Občianskeho súdneho poriadku).

Dohodnutú príslušnosť nemožno určiť vo veciach, v ktorých môže súd na vlastný podnet vyhlásiť, že nie je miestne príslušný. Dochádza k tomu napríklad vo veciach, v ktorých súdna príslušnosť závisí od situácie nehnuteľnosti, miesta splnenia záväzku, alebo vo veciach, ktoré sa týkajú ochranného príkazu alebo prípravných úkonov. Platí to aj na veci, v ktorých sú stranami sudcovia alebo ich určití príbuzní, určité vykonávacie konania, veci, ktoré sa musia spojiť s inými vecami, a veci, v ktorých nie je odporcovi pred rozsudkom doručené oznámenie. V týchto prípadoch nie je možné sa odchýliť od miestnej príslušnosti dohodou.

Od pravidiel príslušnosti vo vzťahu k predmetu, hierarchii a hodnote konania sa nikdy nemožno odchýliť rozhodnutím strán.

V prípustných prípadoch je príslušnosť založená na dohode rovnako záväzná ako príslušnosť, ktorá vyplýva z právnych predpisov. Takáto dohoda musí spĺňať formálne požiadavky na zmluvu, teda predstavovať zdroj záväzku. V každom prípade musí byť písomná a musí uvádzať záležitosti, ktorých sa týka, a kritériá určenia príslušného súdu.

Na medzinárodnej úrovni sa strany môžu dohodnúť, ktorý súd je príslušný urovnať konkrétny spor alebo spory, ktoré môžu vzniknúť z určitého právneho vzťahu, a to za predpokladu, že daný vzťah má súvislosť s viacerými právnymi poriadkami. Sú to súkromné dohody o udelení súdnej právomoci (pactos privativos e atributivos de jurisdição) (článok 94 Občianskeho súdneho poriadku).

Určenie dohodou môže predstavovať udelenie výlučnej právomoci alebo právomoci, ktorá je len alternatívnou k právomoci daného portugalského súdu. V prípade pochybností sa považuje za výlučnú.

Voľba právomoci je platná len v prípade splnenia všetkých týchto podmienok:

 • týka sa scudziteľných práv;
 • voľba je prijateľná podľa práva takto určeného súdu;
 • voľba je opodstatnená vážnym záujmom oboch strán alebo jednej z nich, pokiaľ to nespôsobí žiadne výrazné ťažkosti druhej strane;
 • predmet nepatrí do výlučnej príslušnosti portugalských súdov;
 • voľba je výsledkom písomnej dohody alebo dohody potvrdenej písomne, v ktorej musí byť výslovne uvedený príslušný súd.

V prípade dohodnutej príslušnosti (na domácej úrovni) aj súkromnoprávnych dohôd o udelení právomoci (na medzinárodnej úrovni) sa za písomnú dohodu považuje akýkoľvek dokument podpísaný stranami alebo dokument, ktorý je výsledkom výmeny listov, telexov, telegramov alebo iných prostriedkov komunikácie, ktoré predstavujú písomný doklad, a to bez ohľadu na to, či tieto nástroje priamo obsahujú dohodu alebo obsahujú doložku s odkazom na iný dokument, ktorý obsahuje dohodu.

Na súdoch v oblasti pracovného práva sú dohody alebo doložky o vylúčení miestnej príslušnosti stanovenej v právnych predpisoch neplatné (článok 19 zákona o súdoch v oblasti pracovného práva).

3 V prípade, ak sú príslušnými súdmi špecializované súdy, ako môžem zistiť, na ktorý súd sa musím obrátiť?

Ako už bolo uvedené, v Portugalsku sú špecializovanými súdmi prvého stupňa ústredné sekcie na každom okresnom súde, občianskoprávne miestne sekcie a súdy so širšou príslušnosťou.

Vecná príslušnosť každého z nich bude uvedená v nasledujúcom texte, aby ste vedeli, na ktorý sa máte obrátiť podľa predmetu sporu. Ako už bolo vysvetlené, platí, že vec sa predkladá súdu prvého stupňa a na súdy vyššieho stupňa sa posunie iba v prípade odvolania.

Občianskoprávne ústredné sekcie (Článok 117 zákona č. 62/2013)

 • bežné občianskoprávne určovacie žaloby s hodnotou vyššou ako 50 000,00 EUR,
 • vykonávacie konania občianskoprávnej povahy s hodnotou vyššou ako 50 000,00 EUR v súdnych okresoch, na ktoré sa nevzťahuje príslušnosť inej sekcie alebo súdu,
 • konania o nariadení predbežného opatrenia zodpovedajúce žalobám v rámci ich príslušnosti,
 • žaloby, vykonávacie konania a predbežné opatrenia, ktoré by patrili pod obchodnoprávnu sekciu, v okresoch, kde takáto obchodnoprávna sekcia neexistuje,
 • veci prerokúvané v miestnych sekciách, v ktorých došlo k zmene hodnoty na sumu rovnú alebo vyššiu ako 50 001,00 EUR,
 • konanie súvisiace s výchovou maloletej osoby v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje príslušnosť rodinných súdov a súdov pre mladistvých,
 • bežné určovacie žaloby s hodnotou rovnou alebo nižšou ako 50 001,00 EUR, ktoré patria do vecnej príslušnosti námorného súdu, v súdnych obvodoch, ktoré nepatria do oblasti miestnej príslušnosti námorného súdu.

Ústredné sekcie pre rodinné veci a veci mladistvých

(Osobný stav osôb a rodiny) (článok 122 zákona č. 62/2013)

 • nesporové konania medzi manželmi,
 • nesporové konania v prípadoch nemanželského spolužitia alebo nesporové konania týkajúce sa osôb, ktoré spolu žijú v spoločnej domácnosti,
 • konania v súvislosti s rozlukou a rozvodom,
 • konania v súvislosti s vyhlásením neexistencie alebo anulovaním právoplatného manželstva,
 • súdne vyhlásenie manžela o dobrej viere v prípade vyhlásenia domnelého manželstva za neplatné,
 • konania týkajúce sa platieb výživného medzi manželmi a bývalými manželmi a ich núteného výkonu,
 • iné konania týkajúce sa osobného stavu osôb a rodiny,
 • konania, ktoré patria do právomoci súdov v prípadoch, keď sa začalo konanie o súpise v dôsledku rozluky, rozvodu, vyhlásenia neexistencie alebo anulovania právoplatného manželstva, ako aj v osobitných veciach, ktoré zahŕňajú rozdelenie majetku, na ktoré sa uplatňujú pravidlá takéhoto konania.

(Maloleté a dospelé deti) (článok 123 zákona č. 62/2013)

 • ustanovenie poručníka alebo opatrovníka a správa majetku,
 • určenie osoby, ktorá bude konať v mene maloletého dieťaťa, a určenie poručníka (curador-geral), ktorý bude zastupovať maloleté dieťa v mimosúdnych veciach na základe rodičovských práv a povinností,
 • povolenie osvojenia,
 • úprava výkonu rodičovských práv a povinností a prerokovanie súvisiacich otázok,
 • určenie sumy platieb výživného vo vzťahu k maloletým deťom a dospelým alebo emancipovaným deťom v prípade, že sa platby výživného stanovili súdnym rozhodnutím v čase, keď boli deti maloleté,
 • vybavovanie príslušného vykonávacieho konania vo veci výživného,
 • nariadenie o umiestnení maloletých detí do starostlivosti počas čakania na osvojenie (confiança judicial de menores),
 • nariadenie opatrení na umiestnenie vo vzťahu k osobe vybranej na osvojenie alebo k inštitúcii vzhľadom na budúce osvojenie,
 • založenie vzťahu trvalej rodinnej starostlivosti (apadrinhamento civil) a zrušenie takýchto rozhodnutí,
 • povolenie právnemu zástupcovi maloletých detí vykonať určité úkony, schváliť úkony, ktoré sa mohli vykonať bez povolenia, a prijať opatrenia týkajúce sa prijímania darov,
 • prijatie rozhodnutí v súvislosti so zárukou (caução), ktorú rodičia musia poskytnúť v prospech maloletých detí,
 • nariadenie úplného alebo čiastočného zákazu výkonu rodičovských práv a povinností a stanovenie obmedzení ich výkonu,
 • určovanie materstva a otcovstva z vlastného podnetu, ako aj prerokúvanie námietok voči otcovstvu a materstvu a ich vyšetrovania,
 • rozhodnutie o mene a priezviskách maloletého dieťaťa v prípadoch, keď sa rodičia nevedia dohodnúť,
 • v prípade poručníctva alebo správy majetku určovanie odmeny pre poručníka alebo správcu, prerokúvanie otázok spojených s odstúpením, uvoľnením alebo odvolaním poručníka, správcu alebo člena rodinnej rady (conselho de família), vyžiadanie prístupu k účtom a ich kontrola, povolenie náhrady zákonného hypotekárneho úveru (hipoteca legal) a nariadenie navýšenia alebo nahradenia poskytnutej záruky a menovanie osobitného poručníka na zastupovanie maloletého dieťaťa v mimosúdnych veciach,
 • určenie osobitného poručníka na zastupovanie maloletého dieťaťa vo všetkých veciach týkajúcich sa poručníctva,
 • rozhodnutie o zmene, zrušení a preskúmaní osvojenia, vyžiadanie prístupu k účtom osvojiteľa a ich kontrola a stanovenie výšky príjmov potrebnej na podporu osvojenca,
 • rozhodnutie o navýšení alebo nahradení záruky poskytnutej v prospech maloletých detí,
 • vyžiadanie prístupu k účtom, ktoré rodičia majú poskytnúť, a ich kontrola,
 • prerokúvanie iných otázok v konaniach uvedených v predchádzajúcom odseku,
 • opätovné posúdenie rozhodnutí iných subjektov vo veciach, v ktorých sa v právnych predpisoch vyhradzujú týmto subjektom niektoré z právomocí uvedených v predchádzajúcich šiestich bodoch.

(Veci výchovného a ochranného poručníctva) (článok 124 zákona č. 62/2013)

 • príprava, posudzovanie a rozhodovanie o konaniach súvisiacich s výchovou maloletej osoby,
 • uplatňovanie opatrení týkajúcich sa výchovy maloletej osoby a monitorovanie ich vykonávania v prípadoch, keď sa dieťa alebo mladý človek nachádza v rizikovej situácii a výbor pre ochranu detí nemôže zasiahnuť,
 • vykonávanie súdnych úkonov týkajúcich sa dokazovania vo veci výchovného poručníctva (inquérito tutelar educativo);
 • posudzovanie konaní, ktoré sa v právnych predpisoch považujú za trestné a ktoré vykonala maloletá osoba vo veku od 12 do 16 rokov, s cieľom uplatniť poručnícke opatrenie,
 • vykonávanie a preskúmavanie poručníckych opatrení,
 • vyhlasovanie ukončenia alebo zrušenia poručníckych opatrení,
 • prerokúvanie odvolania proti všetkým rozhodnutiam, ktorými sa maloletým deťom, na ktoré sa vzťahovalo opatrenie v oblasti starostlivosti, ukladajú disciplinárne opatrenia.

Poznámka

Ústredné sekcie pre rodinné veci a veci mladistvých nie sú viac príslušné rozhodovať vo veci výchovného a ochranného poručníctva, ak: je uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v trestnom konaní za trestný čin spáchaný maloletou osobou vo veku od 16 do 18 rokov alebo maloletý dovŕši 18 rokov pred dátumom rozhodnutia v prvom stupni.

Ústredné pracovnoprávne sekcie

(Občianskoprávne veci) (článok 126 zákona č. 62/2013)

 • otázky týkajúce sa zrušenia a výkladu iných ako správnych nástrojov na kolektívnu úpravu pracovných podmienok,
 • otázky vyplývajúce zo vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom a vzťahov vytvorených na účely uzatvorenia pracovných zmlúv,
 • otázky vyplývajúce z pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • otázky týkajúce sa ošetrovateľstva, nemocničnej starostlivosti, dodávky liekov počas poskytovania klinických služieb, protéz a ortopedických pomôcok alebo iných služieb vykonaných alebo zaplatených v prospech obetí pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • žaloby podané s cieľom zrušiť úkony a zmluvy podpísané príslušnými orgánmi s cieľom vyhnúť sa plneniu záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa odborov alebo zamestnanosti,
 • otázky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa podľa právnych predpisov považujú za rovnocenné pracovným zmluvám,
 • otázky vyplývajúce zo zmlúv o učňovskej príprave a odborných stážach,
 • otázky týkajúce sa pracovníkov zamestnaných rovnakým subjektom v súvislosti s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z činností vykonávaných spoločne v rámci pracovných vzťahov alebo z protiprávneho činu, ktorého sa dopustil jeden z pracovníkov v priebehu plnenia svojich povinností alebo v súvislosti s nimi. V tomto ohľade majú trestnoprávne súdy právomoc nad občianskoprávnou zodpovednosťou spojenou s trestnoprávnou zodpovednosťou,
 • otázky, ktoré vznikli medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia alebo inštitúciami, ktoré vyplácajú rodinné prídavky, a príjemcami v súvislosti s právnymi, regulačnými alebo zákonnými právami, právomocami a povinnosťami niektorej z týchto strán. Toto nemá vplyv na právomoc správnych a daňových súdov,
 • otázky, ktoré vznikli medzi združeniami odborových zväzov a ich členmi alebo osobami, ktoré zastupujú alebo ktorých sa týkajú ich rozhodnutia, v súvislosti s právnymi, regulačnými alebo zákonnými právami, právomocami a povinnosťami niektorej z týchto strán,
 • veci týkajúce sa likvidácie a rozdelenia majetku inštitúcií sociálneho zabezpečenia alebo združení odborových zväzov, ak neexistujú žiadne právne ustanovenia, ktoré by tomu bránili,
 • otázky, ktoré vznikli medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia alebo združeniami odborových zväzov v súvislosti s existenciou, rozsahom alebo povahou právnych, regulačných alebo zákonných právomocí alebo povinností niektorej z týchto strán, ktoré môžu ovplyvniť druhú stranu,
 • nútený výkon založený na ich rozhodnutiach alebo iných vykonateľných tituloch, pričom sa musí dodržať príslušnosť priradená iným súdom,
 • otázky vzniknuté medzi stranami pracovnoprávneho vzťahu alebo medzi jednou z týchto strán a treťou stranou, ak vyplývajú zo vzťahov spojených s pracovným vzťahom a za podmienky, že návrh sa podá spolu s iným návrhom, na ktorý je priamo príslušná pracovnoprávna sekcia,
 • otázky súvisiace s protinávrhmi spojenými s konaním podľa predchádzajúceho bodu s výnimkou prípadu náhrady, v ktorom sa takéto spojenie nevyžaduje,
 • občianskoprávne otázky týkajúce sa štrajkov,
 • otázky, ktoré vznikli medzi zamestnaneckými výbormi a príslušnými koordinačnými výbormi, spoločnosťou alebo zamestnancami spoločnosti,
 • všetky otázky súvisiace s kontrolou zákonnosti založenia, stanov (vrátane ich zmien), fungovania a zániku odborových združení, združení zamestnávateľov a zamestnaneckých výborov,
 • iné právom stanovené otázky.

(Vo vzťahu k priestupkom)

 • prerokúvanie odvolaní proti rozhodnutiam správnych orgánov v priestupkových konaniach vo vzťahu k otázkam zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia.

Obchodné ústredné sekcie (článok 128 zákona č. 62/2013)

 • insolvenčné konanie a osobitné konanie na obnovu spoločnosti,
 • konania o vyhlásení neexistencie, neplatnosti a zrušenia stanov spoločnosti,
 • konania týkajúce sa výkonu práv v spoločnosti,
 • konania o pozastavení a zrušení rozhodnutí spoločnosti,
 • konania o súdnom zrušení spoločnosti,
 • konania o zrušení európskej akciovej spoločnosti,
 • konania o zrušení holdingovej spoločnosti,
 • konania uvedené v zákone o obchodnom registri,
 • konania o zrušení úverovej inštitúcie alebo finančnej spoločnosti,
 • súvisiace otázky, spojené konania a nútený výkon rozhodnutí v konaniach a veciach uvedených v predchádzajúcich zarážkach,
 • námietky voči rozhodnutiam zo strany správcov obchodného registra,
 • námietky voči rozhodnutiam vydaným správcami v rámci správnych konaní o zrušení a likvidácii obchodných spoločností.

Ústredné sekcie pre nútený výkon (Juízos centrais de execução) (článok 129 zákona č. 62/2013)

 • občianskoprávne konania o nútenom výkone s výnimkou: právomocí priznaných súdu pre duševné vlastníctvo, súdu pre hospodársku súťaž, reguláciu a dohľad, námornému súdu, sekciám pre rodinné veci a veci mladistvých, pracovnoprávnym sekciám, obchodnoprávnym sekciám, ako aj s výnimkou núteného výkonu rozsudkov vydaných trestnoprávnou sekciou, ktorý v súlade s trestným konaním nemožno predložiť občianskoprávnej sekcii.

SÚDY SO ŠIRŠOU PRÍSLUŠNOSŤOU

Súd pre duševné vlastníctvo (Tribunal da propriedade intelectual) (článok 111 zákona č. 62/2013).

 • konania týkajúce sa autorského práva a súvisiacich práv,
 • konania spojené s priemyselným vlastníctvom,
 • konania o neplatnosti a zrušení uvedené v zákone o priemyselnom vlastníctve,
 • odvolania proti rozhodnutiam Národného inštitútu priemyselného vlastníctva (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.), ktorými sa udeľujú alebo zamietajú práva priemyselného vlastníctva alebo ktoré súvisia s prevodmi, licenciami alebo vyhláseniami o zastarávaní, alebo ktorých predmetom sú veci, ktoré ovplyvňujú, menia alebo rušia práva duševného vlastníctva,
 • odvolania proti rozhodnutiam alebo akýmkoľvek iným opatreniam Národného inštitútu priemyselného vlastníctva (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.) v priestupkovom konaní, ktoré možno zákonne napadnúť, a ich preskúmanie,
 • určovacie rozsudky vo veciach zameraných na názvy internetových domén,
 • odvolania proti rozhodnutiam Národného vedecko-výpočtového fondu (Fundação para a Computação Científica Nacional) ako orgánu zodpovedného za registráciu názvov domén .PT, ktorými sa registruje názov domény .PT, zamieta sa jeho registrácia alebo sa odstraňuje,
 • konania vo veciach zameraných na názvy podnikov alebo obchodné mená,
 • odvolania proti rozhodnutiam Inštitútu pre registráciu a notárske záležitosti (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.) o prípustnosti názvov podnikov a obchodných mien podľa právnych predpisov o Národnom registri právnických osôb (Registo Nacional de Pessoas Colectivas),
 • konania, v ktorých je vec zameraná na nekalú hospodársku súťaž v súvislosti s priemyselným vlastníctvom,
 • opatrenia na získanie a zachovanie dôkazov a poskytnutie informácii, ak sa to vyžaduje na ochranu práv duševného vlastníctva a autorského práva,
 • súvisiace otázky, spojené konania a nútený výkon rozhodnutí v súvislosti s konaniami a odvolaniami uvedenými v predchádzajúcich zarážkach.

(Súd pre hospodársku súťaž, reguláciu a dohľad) (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão) (článok 112 zákona č. 62/2013)

 • odvolanie voči rozhodnutiam, príkazom a iným opatreniam v priestupkovom konaní, ktoré možno zákonne napadnúť, ich preskúmanie a nútený výkon, v prípade, že tieto rozhodnutia, príkazy a iné opatrenia:
  • vydal Orgán pre hospodársku súťaž,
  • vydal Národný orgán pre komunikácie,
  • vydala Banka Portugalska,
  • vydal Výbor pre trhy s cennými papiermi,
  • vydal Orgán pre reguláciu médií,
  • vydal Portugalský poistný inštitút,
  • vydali iné nezávislé správne orgány s funkciami v oblasti regulácie a dohľadu,
  • odvolania, preskúmanie a nútený výkon v prípade:
   • rozhodnutí orgánu pre hospodársku súťaž vydaných v správnom konaní, ako sa uvádza v právnych normách o hospodárskej súťaži,
   • rozhodnutia ministra, ktorým sa výnimočne povoľuje koncentrácia spoločností zakázaná rozhodnutím orgánu pre hospodársku súťaž,
   • iných rozhodnutí orgánu pre hospodársku súťaž, proti ktorým sa možno odvolať, ako sa uvádza v právnych normách o hospodárskej súťaži,
   • súvisiacich otázok, spojených konaní a núteného výkonu rozhodnutí v súvislosti so všetkými odvolaniami, vecami, konaniami a preskúmaniami uvedenými v predchádzajúcich zarážkach.

Námorný súd (Tribunal marítimo) (článok 113 zákona č. 62/2013).

 • náhrada škody spôsobenej loďami, člnmi a inými plavidlami alebo škody na nich vzniknutej, alebo škody vzniknutej ich použitím na mori podľa všeobecných podmienok v právnych predpisoch,
 • otázky spojené so zmluvami o stavbe, oprave, nákupe a predaji lodí, člnov a iných plavidiel, ak sú určené na námorné použitie,
 • otázky spojené so zmluvami o námornej doprave alebo kombinovanej alebo multimodálnej doprave,
 • otázky spojené so zmluvami o doprave po rieke alebo kanáli v rámci oblastí v námornej jurisdikcií vo vnútrozemských vodách, na príslušných dnách a brehoch, ako sa vymedzuje v právnych predpisoch,
 • otázky spojené so zmluvami o námornom použití lodí, člnov a iných plavidiel, konkrétne tých, ktoré sú určené na prenájom a finančný lízing,
 • otázky spojené so zmluvami o poistení lodí, člnov a iných plavidiel určených na námorné použitie a ich nákladu,
 • otázky spojené s hypotekárnymi úvermi a záložnými právami týkajúcimi sa lodí a člnov, ako aj všetkých vecnoprávnych záruk na plavidlá a ich náklad,
 • osobitné konania týkajúce sa lodí, člnov a iných plavidiel a ich nákladu,
 • konania o nariadení predbežného opatrenia týkajúce sa lodí, člnov a iných plavidiel, ich nákladu a peňazí a ďalšieho majetku, ktorý patrí k lodiam, člnom a iným plavidlám, ako aj predbežné žiadosti adresované správcom prístavu, aby zastavili odchod majetku, ktorý je predmetom týchto opatrení,
 • otázky spojené so všeobecnými alebo osobitnými haváriami vrátane škôd spôsobených iným plavidlám určeným na námorné použitie,
 • otázky spojené s pomocou a záchranou na mori,
 • otázky spojené so zmluvami o vlečení a zmluvami o pilotovaní,
 • otázky spojené s odstraňovaním odpadu,
 • občianskoprávna zodpovednosť vyplývajúca zo znečistenia mora a iných vodných plôch v rámci príslušnosti súdu,
 • používanie, strata, objav alebo privlastnenie zariadení alebo vybavenia na rybolov alebo zber morských plodov, mäkkýšov a morských rastlín, kotiev, rybárskeho náčinia, zariadení, zásob a ďalších predmetov používaných na plavbu alebo rybolov, ako aj škody spôsobené na týchto položkách alebo týmito položkami,
 • škody spôsobené na majetku vo verejnej námornej oblasti,
 • vlastníctvo a držba vyplaveného tovaru a predmetov pochádzajúcich z mora alebo existujúcich vrakov, ktoré ležia na morskom dne alebo v ňom alebo ktoré pochádzajú z vnútrozemských vôd alebo sa v nich môžu nachádzať, ak predstavujú námorný záujem,
 • zaistenie,
 • všetky všeobecné otázky týkajúce sa záležitostí obchodného námorného práva,
 • odvolania proti rozhodnutiam správcov prístavu vydaným v námornom priestupkovom konaní,
 • súvisiace otázky, spojené konania a nútený výkon rozhodnutí v konaniach a veciach uvedených v predchádzajúcich zarážkach.

SÚDY VYŠŠIEHO STUPŇA

Odvolacie súdy (článok 67 zákona č. 62/2013).

V druhom stupni odvolacie súdy zahŕňajú sekcie pre občianskoprávne veci, trestné veci, sociálne veci, rodinné veci a veci mladistvých, obchodnoprávne veci, duševné vlastníctvo a hospodársku súťaž, reguláciu a dohľad. Vytvorenie sociálnej sekcie, sekcie pre rodinné veci a veci mladistvých, obchodnoprávnej sekcie, sekcie pre duševné vlastníctvo a sekcie pre hospodársku súťaž, reguláciu a dohľad závisí od objemu a zložitosti služby.

Najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça) (článok 47 zákona č. 62/2013)

Najvyšší súd má v poslednom stupni sekciu pre občianskoprávne veci, trestné veci a sociálne veci.

Príslušné právne predpisy

Občiansky súdny poriadok

Zákon č. 62/2013

Zákon o súdoch v oblasti pracovného práva

Zákon o konkurze a ozdravovaní podnikov

Upozornenie

Kontaktné miesto, súdy či iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto prehľade. Preto je potrebné riadiť sa platnými právnymi predpismi a ich následnými zmenami.

Posledná aktualizácia: 24/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.