Súd ktorej krajiny má zodpovednosť?

V práve Európskej únie sa môže stanovovať, ktorý súd bude riešiť prípad, keď obe strany v spore začnú konanie v rôznych krajinách EÚ.

Po dopravnej nehode, ktorej sa zúčastnia dve osoby žijúce v Nemecku a vo Francúzsku sa napríklad môže stať, že na seba podajú navzájom žalobu o náhradu škody v členských štátoch svojho bydliska.

Právo Európskej únie určuje, ktoré súdy ktorých členských štátov by mali o veci rozhodovať, aby sa predišlo prijatiu navzájom si odporujúcich rozhodnutí. Platí všeobecné pravidlo, že žaloba sa má podať na osobu v tom štáte, v ktorom má bydlisko. Ďalšou možnosťou je, že v špecifických prípadoch môžu byť uplatnené aj iné pravidlá miestnej príslušnosti, napríklad, ak osoba neplní zmluvu, môže byť na ňu podaná žaloba v mieste výkonu daného záväzku (napr. v mieste, kam mal byť zakúpený tovar doručený). Existujú aj osobitné pravidlá na ochranu skupín, ako sú napríklad spotrebitelia, zamestnanci a poistenci.

V rodinnom práve existujú pravidlá EÚ na určenie, kde sa má rozhodovať o sporoch týkajúcich sa rozvodu, rodičovských povinností alebo výživného.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Keď ste na základe pravidiel o súdnej právomoci určili správny členských štát, musíte v rámci neho nájsť príslušný súd.

Európsky súdny atlas pre občianske veci obsahuje názvy a adresy všetkých súdov v členských štátoch so súdnou právomocou v občianskych a obchodných veciach (súdy prvého stupňa, odvolacie súdy atď.) a geografické oblasti, v ktorých majú súdnu právomoc.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.