Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Katero sodišče je pristojno?

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče (na primer delovno sodišče)?

Na podlagi narave spora se določi pristojno sodišče ali tribunal. Civilni postopki se na splošno sprožijo bodisi pred grofijskim sodiščem (County Court) bodisi pred višjim sodiščem (High Court); pri tem sta odločilna dejavnika vrednost zahtevka in zapletenost spora. Spori med državo in posameznikom ter nekatera posebna področja (kot je delovno pravo) se na splošno obravnavajo na sodiščih. Informacije o različnih sodiščih so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Nekateri centri grofijskih sodišč za zaslišanje so pristojni samo za civilne zadeve, medtem ko so drugi „specializirani“, kar jim omogoča, da obravnavajo zadeve s področja premoženjskega, trgovinskega, tehnološkega in gradbenega prava. Poleg tega višje sodišče, ki običajno zaseda v Londonu, vodi okrožne sodne pisarne (District Registries) v mnogih glavnih regijah po državi. V okrožnih sodnih pisarnah višjega sodišča se lahko pod vodstvom ustrezno usposobljenega sodnika zadeve obravnava in v njih razsodi tudi zunaj Londona. V nekaterih regionalnih centrih upravno sodišče (Administrative Court) ohranja stalno prisotnost višjega sodišča. [1] Natančnejši opis višjega sodišča sledi v nadaljevanju.

Ker vprašanje sodne pristojnosti pogosto ni enostavno, nekatere zadeve v zvezi z delovnim pravom se npr. obravnavajo na grofijskem sodišču in ne na delovnem tribunalu; je priporočljivo pred sprožitvijo sodnega postopka poiskati nasvet. Več informacij je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

[1] Cardiff, Bristol, Birmingham, Leeds in Manchester

2 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna redna civilna sodišča (tj. sodišča, ki so pristojna za take zadeve)?

Postopkovna pravila za civilne zadeve, imenovana Pravila o civilnem postopku (Civil Procedure Rules), ki jih dopolnjujejo praktična navodila s praktičnimi nasveti za razlago pravil. Praktična navodila k delu 7 Pravil o civilnem postopku določajo pred sodiščem katere stopnje se postopek sproži. Pristojnost grofijskega in višjega sodišča se razlikuje predvsem glede na vrednost zahtevka in zapletenost zadeve. Osnovna omejitev pristojnosti izhaja iz višine zahtevka, saj je v primeru zahtevka, ki znaša manj kot 100 000 GBP pristojno grofijsko sodišče, v primeru višjih zahtevkov pa višje sodišče. Poleg tega obstaja postopek iz dela 8 Pravil o civilnem postopku, ki se uporabi pri nedenarnih zahtevkih; v takih primerih se pristojnost določi glede na predmet urejanja in zapletenost zadeve.

Za denarne zahtevke se uporabljajo različni postopki (t.i. „tracks“), in sicer se za denarne zahtevke do največ 10 000 GBP uporablja postopek v sporih majhne vrednosti („Small Claims Track“), za zahtevke, ki znašajo od 10 000 GBP do 25 000 GBP pa hitri postopek („Fast Track“); zahtevki, ki niso zajeti v nobenem od teh postopkov, bodo obravnavani v okviru večstopenjskega postopka („Multi Track“). Opozoriti je treba, da je določitev postopka v primeru posameznega zahtevka naloga sodišča, kar pomeni, da nič od zgoraj navedenega ne posega v prosto presojo sodnika, ki v skladu s svojimi pooblastili za razvrščanje zadev določi uporabo specifičnega postopka v obravnavani zadevi ali imenuje specifično sodišče, ki bo zadevo obravnavalo. Natančnejše pojasnilo je na voljo tukaj.

V okviru višjega sodišča so trije oddelki, ki se ukvarjajo z različnimi vrstami zadev:

oddelek Queen’s Bench obravnava širok spekter civilnih zadev, vključno z odškodninskimi tožbami zaradi kršitev pogodb, tožbami za povračilo nepogodbene škode, tožbami zaradi obrekovanja, tožbami v gospodarskih sporih in v zadevah na področju pomorstva (civilnimi tožbami v zvezi z ladjami, na primer zaradi trčenja, poškodbe ladijskega tovora in reševanja ladje ali tovora); poleg tega zdaj vključuje tudi sodišče Official Referees Court, ki je del sodišča za tehnologijo in gradbeništvo (Technology and Construction Court). Prek upravnega sodišča izvaja tudi nadzorno funkcijo nad širokim spektrom sodišč, tribunalov ter organov ali posameznikov, ki opravljajo javne funkcije (vključno z vladnimi ministri), in sicer s postopkom, imenovanim sodni nadzor (Judicial Review), ki zagotavlja, da so odločitve, ki jih sprejmejo ti organi ali posamezniki, pravilno in zakonito sprejete in ne presegajo pooblastil, ki jim jih je podelil parlament.

premoženjski oddelek (Chancery Division) obravnava zlasti premoženjske zadeve, vključno z upravljanjem zapuščin, razlago oporok, plačilno nesposobnostjo, davčnimi partnerstvi, patenti ter spori o podjetjih in partnerstvih. Novoustanovljeno sodišče za intelektualno lastnino (Intellectual Property Enterprise Court) #_ftn1[1] prav tako spada na področje pristojnosti premoženjskega oddelka.

Oddelek za družino (Family division) obravnava zadeve v zvezi z razvezo in zakonskimi spori, zadeve v zvezi z otroki, kot so posvojitev, nesporne oporoke in razdelitev zapuščin ljudi, ki so umrli brez oporoke.

Podrobnosti o višjem sodišču so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Če ste v dvomih glede pristojnosti sodišča, morate pridobiti pravni nasvet ali se seznaniti z informacijami na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

2.1 Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči (npr. okrožna sodišča kot nižja sodišča in regionalna sodišča kot višja sodišča) in če je tako, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

2.2 Krajevna pristojnost (je sodišče v mestu A ali mestu B pristojno za mojo zadevo?)

2.2.1 Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Kot je navedeno zgoraj, so zahtevki pred grofijskim sodiščem zdaj na splošno vloženi centralno, nato pa so poslani centrom za zaslišanje, če je zaslišanja treba izvesti. Del 26(2A)(2) Pravil o civilnem postopku določa, da je treba zadevo predati centru grofijskega sodišča za zaslišanje s krajevno pristojnostjo v kraju, kjer toženec prebiva ali opravlja dejavnost. Po drugi strani pa lahko vsaka stranka zaprosi, da se zadeva obravnava v določenem centru za zaslišanje. Ob upoštevanju vprašanja specializirane pristojnosti je mogoče, da se zadeva dodeli centru za zaslišanje, ki ni v kraju nobene od strank, če mora zadevo obravnavati specializirani sodnik.

Poleg tega obstajajo posebne vrste tožb, ki so vezane na kraj; tak primer so zahtevko v zvezi z zemljiškimi posestmi in zahtevki na podlagi terjatve, ki vključujejo zemljišča kot primer, kot so zahtevki na podlagi zakona o potrošniških kreditih (Consumer Credit Act) ali zahtevka za vračilo blaga. V teh primerih je treba zahtevek vložiti v kraju, kjer oseba, ki ima blago, prebiva ali opravlja dejavnost. Več informacij o teh izjemah je v delih 55 in 7 Pravil o civilnem postopku (Civil Procedure Rules for England and Wales).

2.2.2 Izjeme od splošnega pravila

Izjeme od osnovnega pravila so, da se zadeva obravnava na sodišču, ki je najprimernejše za obravnavo zadeve, pri čemer se upoštevajo narava zadeve, razpoložljivost sodišč in izjave strank o primernosti kraja obravnave.

2.2.2.1 Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

Osnovno pravilo je, da se zadeva prenese na center grofijskega sodišča za zaslišanje v kraju, kjer toženec prebiva ali opravlja dejavnost, če je treba izvesti zaslišanje. Vendar pa lahko stranke izrazijo svoje stališče glede sodišča, kjer bi želele, da se zadeva obravnava, ko vložijo obrazec directions questionnaire; ne glede na to pa dokončno odločitev o tem sprejme sodišče. Nekateri zahtevki, ki so vloženi pred višjim sodiščem v Londonu, se lahko obravnavajo v eni od različnih okrožnih sodnih pisarn. Več informacij o prenosu zadev je na voljo v delu 30 Pravil o civilnem postopku .

2.2.2.2 Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

Kot je navedeno zgoraj, sta vrednost ali zapletenost zahtevka na splošno odločilna dejavnika pri določitvi stopnje sodišča. Čeprav lahko stranke na obrazcu direction questionnaire izrazijo svojo stališča v zvezi s krajem obravnave, dokončno odločitev o tem sprejme sodišče. Tožnik ne more odločati o tem, na katerem sodišču lahko sproži postopek. Poleg tega v skladu z delom 2.7 Pravil o civilnem postopku sodišče popolnoma prosto presoja o primernosti zadev za obravnavo. Več podrobnosti je na voljo v Pravilniku o civilnem postopku.

2.2.2.3 Ali lahko stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Ne.

3 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna specializirana sodišča?

Pristojnosti različnih oddelkov višjega sodišča in podrobnosti v zvezi s sodišči, ki se ukvarjajo z družinskimi zadevami, so opisane zgoraj.

Več informacij o grofijskih sodiščih je na voljo tukaj, o višjem sodišču pa na spletni strani ministrstva za pravosodje.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 16/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.