Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Katero sodišče je pristojno?

Gibraltar
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče (na primer delovno sodišče)?

Večino zadev, ki vključujejo civilne ali gospodarske zadeve, je treba vložiti na vrhovnem sodišču Gibraltarja. Vrhovno sodišče je razdeljeno glede na področja pristojnosti, vendar se zaradi velikosti Gibraltarja sodne pisarne nahajajo zgolj na eni lokaciji. (magistratno sodišče (Magistrates Court) ima omejeno pristojnost v nekaterih družinskih zadevah.)

Nekatere zadeve v zvezi z delovnim pravom se lahko obravnavajo pred tribunalom za industrijo (Industrial Tribunal). Drugi specializirani tribunali so dejavni na področjih, kot so duševno zdravje, pritožbe v zvezi z davkom od dohodkov in pritožbe na področju socialne varnosti.

Dodatna navodila so na voljo v sodnih pisarnah vrhovnega sodišča (Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, telefonska številka: +35 020075608).

2 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna redna civilna sodišča (tj. sodišča, ki so pristojna za take zadeve)?

2.1 Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči (npr. okrožna sodišča kot nižja sodišča in regionalna sodišča kot višja sodišča) in če je tako, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

V glavnem le vrhovno sodišče Gibraltarja obravnava civilne zadeve. (magistratno sodišče (Magistrates Court) ima omejeno pristojnost v nekaterih družinskih zadevah.)

2.2 Krajevna pristojnost (je sodišče v mestu A ali mestu B pristojno za mojo zadevo?)

2.2.1 Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Zaradi velikosti Gibraltarja vprašanje notranje krajevne pristojnosti ni relevantno.

2.2.2 Izjeme od splošnega pravila

2.2.2.1 Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

Na Gibraltarju je samo eno vrhovno sodišče.

2.2.2.2 Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

Na Gibraltarju je samo eno vrhovno sodišče.

2.2.2.3 Ali lahko stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Na Gibraltarju je samo eno vrhovno sodišče.

3 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna specializirana sodišča?

Specializirani tribunali so ustanovljeni z zakonom. Če menite, da lahko vložite zahtevek pri specializiranem tribunalu, morate pridobiti nasvet pri odvetniku na kraju samem ali uradu za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureau).

Zadnja posodobitev: 15/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.