To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Katero sodišče je pristojno

Italija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče (na primer delovno sodišče)?

Nekateri civilnopravni spori se lahko predložijo specializiranim sodiščem. Spore v kmetijskih zadevah obravnavajo posebni oddelki rednih sodišč, spore v poslovnih in podjetniških zadevah pa obravnava gospodarsko sodišče (tribunale delle imprese). Druga specializirana sodišča so sodišča za mladoletnike in sodišča za zadeve glede javnih voda. V vseh drugih primerih civilne tožbe obravnavajo redna sodišča, ki pa lahko uporabijo posebne postopke, na primer v delovnih in najemnih sporih.

2 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna redna civilna sodišča (tj. sodišča, ki so pristojna za take zadeve)?

Pristojno sodišče se določi na podlagi pravil o krajevni pristojnosti („redno sodišče za fizične osebe“ (foro generale delle persone fisiche) je sodišče v kraju običajnega prebivališča toženca), na podlagi vrednosti zahtevka (zahtevek bo obravnaval bodisi mirovni sodnik (giudice di pace) bodisi splošno sodišče (tribunale)) ali na podlagi predmeta spora – nekatere zadeve bodo ne glede na njihovo vrednost obravnavala določena sodišča (na primer, vloge za razveljavitev zakonske zveze bo obravnavalo splošno sodišče, ki odloča v senatu).

2.1 Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči (npr. okrožna sodišča kot nižja sodišča in regionalna sodišča kot višja sodišča) in če je tako, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Med sodišči ni hierarhije: so samo sodišča z različnimi pristojnostmi. Na prvi stopnji bo zadevo glede na vrednost zahtevka obravnaval mirovni sodnik ali splošno sodišče. Na splošnem sodišču v zadevah odloča bodisi sodnik posameznik bodisi senat, odvisno od zadeve. Pritožbe zoper sodbe, izdane na prvi stopnji, običajno obravnavajo pritožbena sodišča (corti d’appello). V nekaterih primerih je treba postopek začeti pri pritožbenem sodišču (zadeve, v katerih ima pritožbeno sodišče „funkcionalno“ pristojnost (competenza funzionale), na primer pri vlogah za razglasitev ničnosti arbitražne odločbe). Praviloma bo zadevo obravnavalo sodišče prve stopnje v kraju običajnega prebivališča toženca.

2.2 Krajevna pristojnost (je sodišče v mestu A ali mestu B pristojno za mojo zadevo?)

Da bi ugotovili, katero sodišče prve stopnje je krajevno pristojno, morate preveriti kraj običajnega ali stalnega prebivališča toženca, ki je, kot je bilo navedeno, „redno sodišče za fizične osebe“, ali opredeliti sodišče v drugem kraju, kadar lahko imajo sodišča alternativno pristojnost v posebnih zadevah, kot jo ima na primer za spore glede pogodbenih obveznosti sodišče v kraju, kjer je obveznost nastala.

V nekaterih sporih odločajo posebna sodišča z izključno pristojnostjo. Pristojno sodišče v potrošniških zadevah je sodišče v kraju običajnega ali stalnega prebivališča potrošnika, v zadevah glede stvarnih pravic in prisilnih izselitev ali rubežev pa sodišče v kraju, kjer je nepremičnina.

2.2.1 Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Pristojno sodišče za fizične osebe je običajno sodišče v kraju toženčevega običajnega prebivališča (residenza), stalnega prebivališča (domicilio) ali, če sta obe neznani, začasnega bivališča (dimora). Če toženec nima običajnega ali stalnega prebivališča ali začasnega bivališča v Italiji ali če kraj začasnega bivališča ni znan, je pristojno sodišče v kraju običajnega prebivališča tožnika.

Pristojno sodišče za pravne osebe je sodišče v kraju, kjer imajo osebe sedež ali (po tožnikovi izbiri) podružnico in zastopnika, pooblaščenega za delovanje v njihovem imenu. Partnerstva, ki niso pravne osebe, združenja in odbori imajo svoj sedež v kraju, kjer običajno opravljajo svoje dejavnosti.

2.2.2 Izjeme od splošnega pravila

Izjeme od pravila rednega sodišča so sodišča z izključno pristojnostjo, na primer v potrošniških zadevah, v katerih je pristojno sodišče v kraju običajnega prebivališča potrošnika.

2.2.2.1 Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

V nekaterih primerih je mogoče izbirati med več rednimi sodišči. Na primer, tožnik se lahko odloči, da bo zadevo namesto rednemu sodišču za fizične ali pravne osebe predložil drugemu rednemu sodišču, ki je predvideno kot možnost v zadevah v zvezi s pravicami zoper določene osebe (diritti di obbligazione): v takih primerih se lahko tožnik odloči za redno sodišče za fizične ali pravne osebe ali zadevo predloži sodišču v kraju, kjer je obveznost nastala (dogodek, ki je podlaga za to, je lahko pogodbeni ali nepogodbeni), ali sodišču v kraju, kjer je treba obveznost izpolniti (člen 20 zakonika o civilnem postopku).

2.2.2.2 Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

To je treba storiti, kadar ima določeno sodišče izključno pristojnost. En primer je sodišče v kraju, kjer je nepremičnina, v zadevah glede prisilne izselitve ali sporov glede stvarnih pravic; drug primer pa so potrošniški spori, v katerih je pristojno sodišče v kraju običajnega prebivališča potrošnika.

2.2.2.3 Ali lahko stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Stranki se lahko dogovorita o predložitvi zadeve drugemu sodišču, razen če je predpisana izključna pristojnost (na primer krajevna pristojnost v zadevah v zvezi z nepremičninami) (člen 20 zakonika o civilnem postopku).

3 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna specializirana sodišča?

Glede na vrsto spora bodo pristojna redna sodišča, ki obravnavajo zadeve glede osebnih pravic, ali specializirana sodišča, ki obravnavajo legitimne interese v poslih z javnimi organi ali drugih posebnih zadevah (npr. upravno sodišče, računsko sodišče ali davčno sodišče).

V okviru rednih sodišč bo od predmeta spora odvisno, ali bo zadevo obravnaval specializirani oddelek ali sodnik. Na primer, spore v zvezi z gospodarskimi družbami obravnava gospodarsko sodišče.

Sorodne povezave

http://www.giustizia.it/

Sorodne priloge

Zakonik o civilnem postopku, členi 1–30a PDF (125 Kb) it

Zadnja posodobitev: 24/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.