Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Katero sodišče je pristojno?

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče (na primer delovno sodišče)?

Večino civilnih ali gospodarskih zadev obravnava višje sodišče Severne Irske (High Court of Northern Ireland) ali grofijsko sodišče (County Court). Magistratna sodišča (magistrates' courts) so pristojna v nekaterih civilnih zadevah, kot so izterjava manjših dolgov ter družinske zadeve.

Obstaja več zakonskih tribunalov (statutory tribunal), ki obravnavajo različne predmete urejanja, kot so priseljevanje, davki, duševno zdravje, socialni prejemki in promet. Nekateri tribunali so pristojni za celotno Združeno kraljestvo, informacije, ki se nanašajo nanje, pa so na voljo na spletni strani Sodne službe Severne Irske. Pristojnost drugih tribunalov, kot so tribunali za pravična delovna mesta in industrijo (Fair Employment and Industrial Tribunals), ki obravnavajo nekatere zadeve s področja delovnega prava, je omejena zgolj na Severno Irsko.

Pogosto vprašanje pristojnosti ni enostavno. Zato se je pred začetkom sodnega postopka priporočljivo posvetovati z odvetnikom.

2 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna redna civilna sodišča (tj. sodišča, ki so pristojna za take zadeve)?

2.1 Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči (npr. okrožna sodišča kot nižja sodišča in regionalna sodišča kot višja sodišča) in če je tako, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Vedno morate upoštevati pravno mnenje o tem, na katerem sodišču je treba sprožiti postopek.

Če vaš zahtevek znaša manj kot 30 000 GBP in vlagate odškodninski zahtevek zaradi malomarnosti ali kršitve pogodbe, je treba postopek sprožiti pred grofijskim sodiščem, razen če so vam svetovali drugače. Vsak tak zahtevek, ki znaša več kot 30 000 GBP, mora biti vložen na višjem sodišču.

Nekatere zahtevke, ki ne presegajo vrednosti 3 000 GBP, je mogoče obravnavati na grofijskem okrožnem sodišču z uporabo postopka v sporu majhne vrednosti, ki zagotavlja preprost in neformalen način reševanja sporov, prisotnost odvetnika pa pogosto ni potrebna. Informativna brošura o postopku v sporu majhne vrednosti je na voljo na spletni strani Sodne službe Severne Irske.

Družinske zadeve se glede na njihovo naravo lahko obravnavajo bodisi na magistratnih ali grofijskih sodiščih bodisi na višjem sodišču.

2.2 Krajevna pristojnost (je sodišče v mestu A ali mestu B pristojno za mojo zadevo?)

2.2.1 Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Magistratna sodišča in grofijska sodišča so pristojna po vsej Severni Irski. Pristojnost teh sodišč se običajno določi s sklicevanjem na tri oddelke upravnega sodišča. Vodnik za upravno sodišče je na voljo na spletni strani Sodne službe Severne Irske na naslovu http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf.

Višje sodišče je pristojno po vsej Severni Irski.

2.2.2 Izjeme od splošnega pravila

2.2.2.1 Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?

Na splošno je treba postopek sprožiti na sodišču, ki je pristojno v kraju, kjer toženec prebiva ali opravlja dejavnost, ali na sodišču, ki je pristojno v kraju, kjer je bilo storjeno dejanje, ki je privedlo do postopka (čeprav se v skladu s predpisi postopek lahko sproži na katerem koli oddelku).

Pri zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji se krajevna pristojnost določi glede na naravo pogodbe. Spor, ki se na primer nanaša na pogodbo o zaposlitvi, lahko na primer obravnava bodisi grofijsko sodišče bodisi tribunal za industrijo.

Družinske zadeve, ki se na primer nanašajo na starševsko odgovornost, se glede na njihovo naravo lahko obravnavajo bodisi na magistratnih ali grofijskih sodiščih bodisi na višjem sodišču.

Za odškodninske zahtevke in civilne zahtevke, ki izhajajo iz kazenskih postopkov, velja splošno pravilo o pristojnosti. Obstaja pa tudi shema za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj, več informacij o tem pa je na voljo na spletni strani odškodninske službe (Compensation Services) (glej povezavo v nadaljevanju).

2.2.2.2 Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

Taka zahteva ne obstaja. Postopek se lahko sproži na katerem koli oddelku upravnega sodišča, ne glede na predmet urejanja (čeprav se na splošno sproži na oddelku, ki je pristojen v kraju, kjer toženec prebiva ali opravlja dejavnost, ali na oddelku, ki je pristojen v kraju, kjer je bilo storjeno dejanje, ki je privedlo do postopka).

2.2.2.3 Ali lahko stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Stranke ne morejo uveljavljati pristojnosti sodišča.

3 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna specializirana sodišča?

Informacije o tribunalih, ki so pristojni po vsem Združenem kraljestvu, je mogoče najti na spletnih straneh Sodne službe za Anglijo in Wales ter Ministrstva za pravosodje.

Informativne brošure o sodiščih in večini tribunalov na Severnem Irskem so na voljo na spletni strani Sodne službe Severne Irske.

Informacije v zvezi s pristojnostjo tribunalov za pravična delovna mesta in industrijo so na voljo na spletni strani tribunalov za pravična delovna mesta in industrijo.

Sorodne povezave

Sodna služba Severne Irske

Tribunali (Sodna služba njenega veličanstva – Anglija in Wales)

Tribunali (Ministrstvo za pravosodje)

Tribunali za industrijo in tribunal za pravična delovna mesta

Odškodninske službe

Zadnja posodobitev: 14/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.