Katero sodišče je pristojno?

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali se moram obrniti na redno civilno sodišče ali na specializirano sodišče (na primer delovno sodišče)?

Splošno pravilo v portugalskem pravu je, da so okrožna sodišča (tribunais de comarca) pristojna za pripravo in obravnavo zadev, ki ne spadajo v pristojnost drugih sodišč. Okrožna sodišča imajo splošno in specializirano pristojnost (člen 80 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Pristojnost je razdeljena med sodišča glede na predmet spora, vrednost spora, hierarhijo in kraj (členi 37, 40, 41, 42 in 43 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013).

To vprašanje ureja naslednja zakonodaja:

2 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna redna civilna sodišča (tj. sodišča, ki so pristojna za take zadeve)?

Kot je navedeno zgoraj, so okrožna sodišča splošno pristojna, tj. pristojna so za pripravo in obravnavo zadev, ki ne spadajo v pristojnost drugih sodišč. Okrožna sodišča so razdeljena na oddelke (juízos) s specializirano in splošno pristojnostjo ter na lokalne oddelke (člen 81 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013).

V pomoč pri presoji, ali se je treba obrniti na lokalni civilni oddelek s splošno pristojnostjo ali osrednji specializirani oddelek, glej odgovor na vprašanje 3 v nadaljevanju.

Na primer, za ugotovitvene tožbe v okviru rednega postopka, katerih vrednost spora presega 50 000 EUR, se je treba obrniti na osrednji civilni oddelek (člen 117 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013).

2.1 Ali obstaja razlika med nižjimi in višjimi rednimi civilnimi sodišči (npr. okrožna sodišča kot nižja sodišča in regionalna sodišča kot višja sodišča) in če je tako, katero sodišče je pristojno za mojo zadevo?

Da. Za namen pritožb zoper sodne odločbe se razlikuje med višjimi in nižjimi sodišči. Praviloma vrhovno sodišče (Supremo Tribunal de Justiça) obravnava pritožbe, katerih vrednost presega mejno vrednost za pritožbena sodišča (tribunais da Relação), pritožbena sodišča pa obravnavajo zadeve, katerih vrednost presega mejno vrednost za splošna prvostopenjska sodišča (tribunais judiciais de primeira instância) (člen 42 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Mejne vrednosti so določene v členu 44 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Pri ugotavljanju, katero sodišče je pristojno, je treba uporabiti pravila o pristojnosti, ki temeljijo na predmetu spora, vrednosti spora, hierarhiji in kraju ter so določena v zakonu št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

2.2 Krajevna pristojnost (je sodišče v mestu A ali mestu B pristojno za mojo zadevo?)

Vprašanje krajevne pristojnosti ureja člen 43 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Za informacije o tem, ali je pristojno sodišče v mestu A ali mestu B, glej priloge I, II in III k zakonu št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

2.2.1 Splošno pravilo krajevne pristojnosti

Fizične osebe

Splošno pravilo je določeno v členu 80 zakonika o civilnem postopku.

Pravne osebe in družbe

Splošno pravilo je določeno v členu 81 zakonika o civilnem postopku.

Več tožencev in kumulativni zahtevki

Splošno pravilo je določeno v členu 82 zakonika o civilnem postopku.

Zadeve, v katerih je ena od strank sodnik, sodnikov zakonec ali določen sodnikov sorodnik

Uporablja se splošno pravilo iz člena 84 zakonika o civilnem postopku.

Obravnava pritožb

Pravilo o pristojnosti za obravnavo pritožb je določeno v členu 83 zakonika o civilnem postopku.

2.2.2 Izjeme od splošnega pravila

2.2.2.1 Kdaj lahko izbiram med sodiščem v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo) in drugimi sodišči?
2.2.2.2 Kdaj moram izbrati drugo sodišče namesto sodišča v kraju stalnega prebivališča toženca (sodišče, ki ga določa splošno pravilo)?

V nadaljevanju je na ti vprašanji odgovorjeno skupaj.

Izjeme od zgoraj navedenih splošnih pravil so določene v členih 70 do 79zakonika o civilnem postopku.

Posebne določbe o izvršbi so določene v členih 85 do 90zakonika o civilnem postopku.

Delovno pravo

Splošno pravilo je določeno v členu 13 zakonika o postopku v sporih iz delovnih razmerij.

Insolventnost

Uporablja se pravilo, določeno v členu 7 zakonika o insolventnosti in sanaciji podjetij.

Popis

Kar zadeva pristojnost v postopku popisa zapuščine, glej informativni pregled o dedovanju.

Preživnina za odrasle osebe in mladoletnike ter ureditev starševske skrbi

Kar zadeva pristojnost za ugotovitvene tožbe v zvezi s plačevanjem preživnine za odrasle osebe in mladoletnike, njihovo izvršbo in tožbe v zvezi z ureditvijo starševske skrbi, glej informativni list o preživnini.

2.2.2.3 Ali lahko stranki izbereta sodišče, ki običajno ne bi bilo pristojno?

Da. Dogovorjena pristojnost je določena v členu 95 zakonika o civilnem postopku.

3 Kako lahko izvem, na katero sodišče naj se obrnem, kadar so pristojna specializirana sodišča?

Pristojnost posameznega sodišča je odvisna od predmeta spora, kot je opisano v nadaljevanju.

Osrednji civilni oddelki (Juízos centrais cíveis)

Pristojnost osrednjih civilnih oddelkov je določena v členu 117 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Osrednji oddelki za družinske zadeve in mladoletnike (Juízos centrais de família e menores)

Pristojnost oddelkov za družinske zadeve in mladoletnike je določena v členih 122 do 124 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Osrednji oddelki za delovnopravne zadeve (Juízos centrais do trabalho)

Pristojnost oddelkov za delovnopravne zadeve je določena v členu 126 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Osrednji oddelki za gospodarske zadeve (Juízos centrais de comércio)

Pristojnost oddelkov za gospodarske zadeve je določena v členu 128 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Osrednji izvršilni oddelki (Juízos centrais de execução)

Pristojnost izvršilnih oddelkov je določena v členu 129 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

SODIŠČA S ŠIRŠO PRISTOJNOSTJO

Sodišče za intelektualno lastnino (Tribunal da propriedade intelectual)

Pristojnost sodišča za intelektualno lastnino je določena v členu 111 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Sodišče za zadeve s področja konkurence, urejanja in nadzora (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

Pristojnost sodišča za zadeve s področja konkurence, urejanja in nadzora je določena v členu 112 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Pomorsko sodišče (Tribunal marítimo)

Pristojnost pomorskega sodišča je določena v členu 113 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

VIŠJA SODIŠČA

Pritožbena sodišča

Opredelitev, organizacija in delovanje pritožbenih sodišč so določeni v členu 67 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Vrhovno sodišče

Organizacija vrhovnega sodišča je določena v členu 47 zakona št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013.

Zakonodaja, ki se uporablja:

zakonik o civilnem postopku,

zakon št. 62/2013 z dne 26. avgusta 2013 (zakon o organizaciji pravosodnega sistema),

uredba z zakonsko močjo št. 49/2014 z dne 27. marca 2014 (pravila, ki se uporabljajo za organizacijo in delovanje sodišč),

zakonik o postopku v sporih iz delovnih razmerij,

zakonik o insolventnosti in sanaciji podjetij.

Opozorilo

Informacije, ki jih vsebuje ta informativni list, za kontaktno točko, sodišča ter druge subjekte in organe niso zavezujoče. Preveriti je treba tudi veljavna pravna besedila in njihove poznejše spremembe.

Zadnja posodobitev: 03/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.