Vilket lands domstol är behörig?

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)?

Talan ska väckas vid en domstol med territoriell eller speciell behörighet för det berörda målet, och, i händelse av en specifik tvist, vid en specialdomstol. Det är dock endast Zagrebs stad (Grad Zagreb) som har en lokal tvistemålsdomstol (Općinski građanski sud) och en lokal arbetsdomstol (Općinski radni sud) som specialdomstolar för dessa mål. På andra håll är de lokala allmänna domstolarna (Općinski sudovi) behöriga.

2 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av allmän domstol, hur kan jag veta vid vilken domstol talan ska väckas?

Reglerna för vilken domstol som är behörig finns i civilprocesslagen.

Mer bestämt ska talan väckas vid den domstol som har allmän territoriell behörighet för svaranden, dvs. med allmän territoriell behörighet baserad på den tillfälliga eller fasta hemvisten eller svarandens säte, om svaranden är en juridisk person. Om talan väcks mot en region, Zagrebs stad, städer och kommuner avgör orten för deras representativa organ vilken domstol som har allmän territoriell behörighet.

När talan väcks mot Republiken Kroatien avgör dock orten för kärandens fasta hemvist eller säte i Kroatien vilken domstol som har allmän territoriell behörighet. Om käranden inte har någon fast hemvist eller säte i Kroatien har domstolen med behörighet över det område där det kroatiska parlamentet är beläget (Hrvatski Sabor) allmän territoriell behörighet när talan väcks mot Republiken Kroatien.

2.1 Görs det skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (t.ex. distriktsdomstolar som lägre domstolar och regionala domstolar som högre domstolar), och på vilken nivå ska mitt mål i så fall prövas?

Det görs skillnad mellan lägre och högre domstolar. Lokala domstolar (Općinski sudovi) och handelsdomstolar (Trgovački sudovi) är domstolar i första instans, och regionala domstolar (Županijski sudovi) och Kroatiens handelsöverdomstol (Visoki trgovački sud RH) är appellationsdomstolar. Mer bestämt prövar de regionala domstolarna överklaganden av beslut i de lokala domstolarna, medan Kroatiens handelsöverdomstol prövar överklaganden av beslut i handelsdomstolarna.

Endast i särskilt tillåtna mål kan de regionala domstolarna och Kroatiens handelsöverdomstol vara domstolar i första instans. I så fall får deras beslut överklagas vid Kroatiens högsta domstol (Vrhovni sud RH).

Det innebär att de högre domstolarna endast är behöriga för överklaganden i undantagsfall, då de lägre domstolarna förklarar att de inte är behöriga och hänskjuter målet för ytterligare prövning.

2.2 Territoriell behörighet (är domstolen i stad A eller domstolen i stad B behörig i mitt fall)?

Vilken domstol som är behörig i ett visst mål beror på olika faktorer. I regel är dock den domstol vars allmänna territoriella behörighet omfattar svaranden behörig i målet.

2.2.1 Huvudregeln om territoriell behörighet

Enligt huvudregeln om territoriell behörighet ska talan väckas där svaranden har sin fasta eller tillfälliga hemvist eller där svaranden har sitt säte, om det är en juridisk person.

2.2.2 Undantag från huvudregeln

2.2.2.1 När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?
2.2.2.2 När måste jag välja en annan domstol än domstolen i den ort där svaranden bor?
2.2.2.3 Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

I civilprocesslagen (artiklarna 50–66) beviljas undantag från huvudregeln om allmän territoriell behörighet i mål med speciell territoriell behörighet som gäller parter i processgemenskap, tvister om lagstadgat underhållsbidrag, tvister om skadestånd, äktenskapstvister, tvister om fastställande eller förnekande av faderskap eller moderskap, tvister om fast egendom och intrångstvister, tvister om flygplan och fartyg, fastställande av behörighet över personer som inte omfattas av någon allmän territoriell behörighet i Kroatien, behörighet enligt den ort där en filial till en juridisk person är belägen, behörighet enligt den ort där representationskontoret för ett utländskt företag är beläget i Kroatien, behörighet i tvister som uppstår i relationerna med organisatoriska enheter av Kroatiens försvarsmakt, behörighet i tvister som uppstår i arvsrättsliga relationer, behörighet för tvister i verkställighets- och konkursförfaranden, behörighet enligt betalningsorten, behörighet i anställningsrelaterade tvister och ömsesidig behörighet för klagomål mot utländska medborgare.

I dessa fall får käranden alltid, men måste inte, välja en annan domstol än den domstol som fastställs genom tillämpning av huvudregeln om svarandens hemvist.

Enligt artikel 70 i civilprocesslagen får slutligen parterna komma överens om den territoriella behörigheten för en annan domstol med speciell behörighet, men endast om det inte är en domstol med exklusiv behörighet.

3 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av specialdomstol, hur kan jag veta vilken specialdomstol jag ska vända mig till?

Beroende på om det är en civilrättslig eller handelsrättslig tvist kan talan väckas vid en lokal domstol (Općinski sud) eller en handelsdomstol (Trgovački sud), och i Zagrebs stad kan talan även väckas vid den lokala arbetsdomstolen (Općinski radni sud) om det rör sig om en arbetstvist.

Senaste uppdatering: 28/03/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.