Vilket lands domstol är behörig?

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)?

Allmänna domstolar (som i det cypriotiska domstolsväsendet kallas distriktsdomstolar) kan döma i de flesta civilrättsliga mål.

Om målet avser en rättstvist av särskild natur bör du emellertid väcka talan vid en särskild behörig domstol.

Till exempel ska familjetvister (beträffande till exempel skilsmässa, underhållsbidrag, vårdnad om barn, umgängesrätt med minderåriga barn och arv) dras inför familjedomstolar i Republiken Cypern.

Vad gäller arbetstvister (relationer mellan arbetsgivare och anställd, rättsstridig uppsägning, uppsägning av tekniska eller ekonomiska skäl etc.) ska talan väckas vid den arbetsdomstol inom vars domkrets tvisten uppstod eller, om detta inte är möjligt, inom den domkrets där den sökande har sin hemvist eller är stadigvarande bosatt. När den begärda ersättningen överstiger två (2) års lön är det emellertid de allmänna domstolarna (distriktsdomstolarna) som är behöriga och vid vilka talan ska väckas.

Vad gäller tvister som uppstår vid uthyrning av fast egendom (till exempel hyreshöjning och vräkning) ska talan väckas vid domstolen för hyresreglering i det område där egendomen är belägen.

2 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av allmän domstol, hur kan jag veta vid vilken domstol talan ska väckas?

Se svaret på fråga 2.2 nedan.

2.1 Görs det skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (t.ex. distriktsdomstolar som lägre domstolar och regionala domstolar som högre domstolar), och på vilken nivå ska mitt mål i så fall prövas?

Det är ingen skillnad mellan de allmänna första domstolsinstanserna i det cypriotiska rättssystemet. Det finns dock en differentiering mellan distriktsdomare vad gäller deras tjänsteställning (president i distriktsdomstolen, högre domare i distriktet, distriktsdomare), vilket styr deras behörighet att döma i vissa mål.

2.2 Territoriell behörighet (är domstolen i stad A eller domstolen i stad B behörig i mitt fall)?

2.2.1 Huvudregeln om territoriell behörighet

Distriktsdomstolen (allmän domstol) är behörig att döma i alla mål där

  • grunden för talan helt eller delvis har uppstått inom den domkrets vid vars domstol talan har väckts,
  • den svarande eller en av de svarande vid den tidpunkt då talan väcktes hade sin hemvist eller arbetade i den domkrets vid vars domstol talan har väckts,
  • alla parter är cyprioter och grunden för talan har uppstått, helt eller delvis, inom det Storbritanniens suveräna basområde på Cypern, eller om den svarande (eller en av dem) har sin hemvist eller arbetar där,
  • grunden för talan har uppstått, helt eller delvis, inom Storbritanniens suveräna basområde på Cypern på grund av användningen av ett motorfordon av en person som var eller borde ha varit försäkrad i enlighet med artikel 3 i lagen om skadeståndsansvar avseende motorfordon,
  • grunden för talan har uppstått, helt eller delvis, inom Storbritanniens suveräna basområde på Cypern på grund av en olycka eller en arbetssjukdom som påverkar en arbetare under dennes tjänsteutövning och på grund av denna utövning, och där ansvaret faller på den arbetsgivare som har eller borde ha haft en försäkring som täcker skadan i enlighet med artikel 4 i lagen om skadeståndsansvar avseende motorfordon,
  • talan avser fördelning eller försäljning av fast egendom eller andra eventuella frågor angående fast egendom som är belägen inom den domkrets vid vars domstol talan har väckts.

2.2.2 Undantag från huvudregeln

När talan avser en välgörenhetsinrättning, ett uppfinningspatent eller ett varumärke som hör till distriktsdomstolens behörighet enligt artikel 7 i tabellen i lag 29/1983 kan talan väckas vid vilken distriktsdomstol som helst.

2.2.2.1 När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

När det, i de fall som avses i punkt 2.2.1 ovan, redan finns en alternativ territoriell behörighet eller i de fall som avses i punkt 2.2.2.

2.2.2.2 När måste jag välja en annan domstol än domstolen i den ort där svaranden bor?

I händelse av exklusiv behörighet som fast egendom faller under (se den sista punkten i svar 2.2.1 ovan).

2.2.2.3 Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Nej.

3 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av specialdomstol, hur kan jag veta vilken specialdomstol jag ska vända mig till?

I allmänhet inleds ett förfarande av en befullmäktigad advokat som vet vid vilken domstol talan ska väckas. Om det inte finns någon rättslig företrädare kan du vända dig till högsta domstolens kansli för att få information.

Ανώτατο Δικαστήριο (chefsjustitiesekreterare vid högsta domstolen)

Charalambou Mouskou

1404 Nicosia, Cypern

Tfn: +357 22865741

Fax: +357 22304500

e-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Senaste uppdatering: 07/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.