På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Vilket lands domstol är behörig?

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)?

Tvistens karaktär avgör vilken domstol som är behörig att pröva tvisten. Tvistemålsprocesser inleds antingen i en grevskapsdomstol (County Court) eller i High Court. Valet av domstol beror på tvisteföremålets värde och hur komplicerad tvisten är. Mål mellan staten och en privatperson, liksom mål som rör vissa bestämda områden (t.ex. arbetsrätt) prövas i regel i specialdomstolar (tribunals). Information om olika specialdomstolar finns på justitieministeriets webbplats.

Vissa grevskapsdomstolar har allmän behörighet i civilrättsliga ärenden, medan andra har ”särskild behörighet” som gör det möjligt för dem att pröva mål som rör kanslersrätten (Chancery) och handels-, teknik- eller bygglagstiftningen. High Court är baserad i London. Den har dock lokala distriktskanslier i många av de större regionerna i landet. Tack vara detta kan mål i High Court prövas utanför London av en domare med lämplig kvalifikationer. Förvaltningsdomstolen (Administrative Court) är representerad i vissa av High Courts regionala förhandlingscenter.[1] High Court beskrivs närmare nedan.

Frågan om behörighet är ofta inte helt tydlig – vissa arbetsrättsliga frågor prövas t.ex. i grevskapsdomstolen i stället för i arbetsdomstolen (Employment Tribunal). Därför kan det vara bra att söka juridisk rådgivning innan en rättsprocess inleds. Mer information finns på justitieministeriets webbplats.

[1] Cardiff, Bristol, Birmingham, Leeds och Manchester.

2 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av allmän domstol, hur kan jag veta vid vilken domstol talan ska väckas?

Civilprocessreglerna (Civil Procedure Rules (CPR)) stöds av praktiska anvisningar om hur reglerna ska tolkas. I den praktiska anvisningen till del 7 i CPR redogörs för på vilken nivå i domstolssystemet en rättsprocess ska inledas. Den viktigaste skillnaden mellan grevskapsdomstolens och High Courts behörighet är tvisteföremålets värde och hur komplicerad tvisten är. Huvudregeln är att en fordran på mindre än 100 000 pund ska prövas i grevskapsdomstolen medan en fordran på högre belopp ska prövas i High Court. I del 8 i CPR föreskrivs dessutom ett särskilt förfarande för krav som inte rör pengar. Här avgör tvisteföremålet och hur komplicerat målet är valet av domstol.

Penningfordringar prövas enligt olika förfaranden (spår). En fordran på upp till 10 000 pund prövas t.ex. enligt småmålsförfarandet, medan en fordran på 10 000–25 000 pund prövas enligt det s.k. snabbspåret. Övriga fordringar prövas enligt det s.k. multispåret. Notera att beslut om att ett mål ska prövas enligt ett visst förfarande (spår) fattas av domstol. Inget hindrar därför en domare från att utnyttja sin befogenhet att själv bestämma hur ärenden ska handläggas och besluta att målet ska prövas enligt ett visst förfarande (spår) och i en viss domstol. Mer information finns här.

High Court består av tre avdelningar som prövar olika typer av mål:

Queen’s Bench Division – handlägger en rad olika civilrättsliga ärenden, bl.a. skadestånd vid avtalsbrott och skadestånd utanför avtalsförhållanden, förtal, handelstvister och mål som rör sjörätt (t.ex. mål om fartygskollisioner, lastskador och bärgning). Numera ingår även Official Referees Court, som lyder under teknik- och byggdomstolen (Technology and Construction Court). Via förvaltningsdomstolen (Administrative Court) utövar denna avdelning även tillsyn över en mängd allmänna domstolar, specialdomstolar och myndighetsutövande organ eller personer (inklusive regeringens ministrar). Detta sker genom den process som kallas rättslig granskning. Härigenom säkerställs att de beslut som dessa organ eller personer fattar har fattats på ett korrekt och rättsenligt sätt och att de befogenheter som parlamentet har gett dem inte har överskridits.

Chancery Division – behandlar framför allt egendomsärenden, bl.a. förvaltning av dödsbon, tolkning av testamenten, konkurser, skattesammanslutningar, patent samt tvister om bolag och andra sammanslutningar. Den nybildade domstolen för immaterialrättsliga tvister (Intellectual Property Enterprise Court) #_ftn1[1] omfattas också av Chancery Divisions behörighet.

Family Division – handlägger skilsmässo- och äktenskapsmål, mål som rör barn, såsom adoption, obestridda testamenten och fördelning av kvarlåtenskapen efter personer som har avlidit utan att ha upprättat ett testamente.

Närmare uppgifter om High Court finns även på justitieministeriets webbplats.

Om du inte är säker på vilken domstol du ska vända dig till bör du söka juridisk rådgivning eller konsultera justitieministeriets webbplats.

2.1 Görs det skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (t.ex. distriktsdomstolar som lägre domstolar och regionala domstolar som högre domstolar), och på vilken nivå ska mitt mål i så fall prövas?

2.2 Territoriell behörighet (är domstolen i stad A eller domstolen i stad B behörig i mitt fall)?

2.2.1 Huvudregeln om territoriell behörighet

Som påpekats ovan utfärdar grevskapsdomstolarna numera i regel stämningar centralt och vid behov av förhandling skickas de sedan till ett förhandlingscenter. I del 26.2A.2 i CPR föreskrivs att målet ska överföras till grevskapsdomstolens förhandlingscenter för det område där svaranden bor eller bedriver näringsverksamhet. Omvänt har varje part rätt att ansöka om att målet ska prövas vid ett bestämt förhandlingscenter. På grund av behovet av särskild behörighet och kravet på specialistdomare kan det hända att det förhandlingscenter som anvisats inte är någon parts lokala förhandlingscenter.

Därutöver kan vissa typer av talan endast väckas lokalt. Detta gäller bland annat en talan om äganderätt till mark, en talan enligt konsumentkreditlagen (Consumer Credit Act) eller en talan om återvinning av varor. I dessa fall måste talan väckas där den person som innehar varorna bor eller bedriver näringsverksamhet. Mer information om dessa undantag finns i delarna 55 och 7 i civilprocessreglerna för England och Wales.

2.2.2 Undantag från huvudregeln

Ett av undantagen till huvudregeln är att ärendet ska hanteras av den domstol som är bäst lämpad att hantera ärendet med hänsyn till målets karaktär, tillgänglig domstol och den plats som passar parterna bäst.

2.2.2.1 När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Huvudregeln är att målet överförs till grevskapsdomstolens förhandlingscenter för det område där svaranden bor eller bedriver näringsverksamhet. Parterna har dock rätt att själva välja vilken domstol de vill att målet ska prövas vid när de fyller i formuläret om tilldelning av mål. Beslutet fattas dock av domstolen. Vissa stämningsansökningar som utfärdas i High Court i London kan prövas i en av domstolens distriktskanslier. Mer information om överföring av mål finns i del 30 i CPR.

2.2.2.2 När måste jag välja en annan domstol än domstolen i den ort där svaranden bor?

Som påpekats ovan är den avgörande faktorn i regel tvisteföremålets värde och hur komplicerat målet är. Även om parterna kan ange var de vill att målet ska prövas i det formulär som de fyller i är det domstolen som fattar det slutliga beslutet. Det är inte upp till käranden att välja vilken domstol som ska pröva målet. Enligt del 2.7 i CPR har domstolen dessutom rätt att helt efter eget skön hantera mål på det sätt som den finner lämpligt. Närmare uppgifter finns i civilprocessreglerna.

2.2.2.3 Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Nej.

3 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av specialdomstol, hur kan jag veta vilken specialdomstol jag ska vända mig till?

Ansvarsområdena för High Courts olika avdelningar och närmare uppgifter om de domstolar som handlägger familjerättsliga ärenden beskrivs ovan.

Mer information om grevskapsdomstolarna och High Court finns på justitieministeriets webbplats.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 16/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.