På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Vilket lands domstol är behörig?

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)?

I de flesta typer av tvistemål ska talan väckas vid Supreme Court of Gibraltar. Supreme Court är indelad i olika jurisdiktioner, men på grund av Gibraltars storlek finns det endast ett kansli. (Magistrates Court har begränsad behörighet i vissa familjemål.)

I vissa frågor som rör arbetsrätt kan talan väckas vid Industrial Tribunal. Andra specialdomstolar har inrättats inom områden som psykisk hälsa, överklaganden i inkomstskatteärenden och överklaganden i socialförsäkringsärenden.

Närmare uppgifter kan fås från Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tfn: +350 200 75608.

2 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av allmän domstol, hur kan jag veta vid vilken domstol talan ska väckas?

2.1 Görs det skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (t.ex. distriktsdomstolar som lägre domstolar och regionala domstolar som högre domstolar), och på vilken nivå ska mitt mål i så fall prövas?

I princip är det endast Supreme Court som behandlar civilrättsliga frågor. (Magistrates Court har begränsad behörighet i vissa familjemål.)

2.2 Territoriell behörighet (är domstolen i stad A eller domstolen i stad B behörig i mitt fall)?

2.2.1 Huvudregeln om territoriell behörighet

Gibraltars begränsade yta gör frågan om geografisk behörighet irrelevant.

2.2.2 Undantag från huvudregeln

2.2.2.1 När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Det finns endast en Supreme Court i Gibraltar.

2.2.2.2 När måste jag välja en annan domstol än domstolen i den ort där svaranden bor?

Det finns endast en Supreme Court i Gibraltar.

2.2.2.3 Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Det finns endast en Supreme Court i Gibraltar.

3 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av specialdomstol, hur kan jag veta vilken specialdomstol jag ska vända mig till?

Specialdomstolar inrättas genom lag. Om du anser att det finns grund för att väcka talan i en specialdomstol bör du kontakta en lokal advokat (solicitor) eller vända dig till Citizens Advice Bureau.

Senaste uppdatering: 15/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.