Vilket lands domstol är behörig?

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)?

Valet av domstol beror på vilken typ av ärende det rör sig om. De allra flesta civil- och handelsrättsliga mål avgörs av allmänna civildomstolar, eftersom det inte finns någon särskild handelsdomstol. Det finns några specialdomstolar:

Industrial Tribunal (arbetsdomstol) – behandlar ärenden om ogrundade uppsägningar och diskriminerande eller annan olaglig behandling på arbetsplatsen.

Rent Regulation board (hyresnämnd) – behandlar ärenden om förändringar i hyresvillkor, inklusive hyreshöjningar och uppsägning av hyresavtal. Ärendena måste gälla hyresavtal som ingicks före den 1 juni 1995.

Land Arbitration Board (skiljedomsorgan för fastighetsärenden) – behandlar ärenden om klassificering av exproprierad mark och vilken ersättning ägaren har rätt till.

Alla dessa domstolar håller förhandlingar i Valletta i samma byggnad som de allmänna domstolarna.

Se också svaret på fråga 4 i avsnittet ”Hur man går till väga?”

2 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av allmän domstol, hur kan jag veta vid vilken domstol talan ska väckas?

Reglerna om de olika domstolarnas behörighet finns i kapitel 12 i Laws of Malta (Code of Organization and Civil Procedure).

2.1 Görs det skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (t.ex. distriktsdomstolar som lägre domstolar och regionala domstolar som högre domstolar), och på vilken nivå ska mitt mål i så fall prövas?

Ja, man skiljer mellan Superior Courts (högre domstolar) och Inferior Courts (lägre domstolar). Inferior Courts behandlar och beslutar i tvistemål som rör krav på högst 15 000 euro. Superior Courts behandlar och beslutar däremot i tvistemål som rör krav på över 15 000 euro samt alla mål (oavsett kravets värde) som rör fast egendom, servitut, ansvar eller rättigheter i samband med fast egendom, inklusive krav på vräkning eller avhysning från fast egendom, oavsett om egendomen ligger i en stad eller på landsbygden och hyrs eller bebos av personer som är bosatta eller stadigvarande vistas inom domstolens behörighetsområde. Se också svaret på fråga 4 i avsnittet ”Hur man går till väga?”

2.2 Territoriell behörighet (är domstolen i stad A eller domstolen i stad B behörig i mitt fall)?

I regel är domstolen där svaranden bor behörig. På Malta är behörigheten uppdelad mellan Malta och Gozo. Det finns inga domstolar vars behörighet omfattar en viss ort. Personer som bor eller vistas på Malta ska väcka talan vid en domstol på Malta. De som bor eller stadigvarande vistas på Gozo ska väcka talan där.

2.2.1 Huvudregeln om territoriell behörighet

Se svaret på fråga 2.2.

2.2.2 Undantag från huvudregeln

Man frångår huvudregeln när förpliktelsen ska fullgöras på en särskild ö. Ett exempel är om svaranden bor på Gozo, men den åtgärd som käranden har yrkat på ska fullgöras på Malta. Då har domstolarna på Malta behörighet och alla mål ska avgöras där trots att svaranden bor på Gozo.

2.2.2.1 När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

Enligt reglerna om territoriell behörighet i Maltas lagstiftning kan parterna inte välja domstol.

2.2.2.2 När måste jag välja en annan domstol än domstolen i den ort där svaranden bor?

När förpliktelsen ska fullgöras på en särskild ö.

2.2.2.3 Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Det finns inga juridiska bestämmelser om detta. Enligt Maltas lagstiftning får parterna inte själva utse en domstol som annars inte skulle vara behörig, även om parterna är överens. En domstol kan själv väcka frågan om bristande behörighet.

3 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av specialdomstol, hur kan jag veta vilken specialdomstol jag ska vända mig till?

På webbplatsen https://judiciary.mt/il-qrati/ finns viss information om vilken domstol du ska vända dig till. Via webbplatsen https://legislation.mt/ kan du också gå in i Maltas lagstiftning och läsa om vilken domstol som ska pröva målet. Du bör också rådfråga den berörda advokaten eller det juridiska ombudet. Specialdomstolarnas behörighet framgår av den lagstiftning varigenom de inrättades.

Länkar

http://www.justice.gov.mt Engelska

Senaste uppdatering: 28/11/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.