På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Vilket lands domstol är behörig?

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)?

De flesta civilrättsliga mål eller handelsmål prövas i High Court of Northern Ireland eller i en grevskapsdomstol (County Court). Magistrates' courts har behörighet i vissa civilrättsliga ärenden, t.ex. indrivning av mindre skulder och familjemål.

Det finns en mängd specialdomstolar (tribunals) som inrättats genom lag och som handlägger olika ärenden som invandring, skatter, psykisk hälsa, välfärdsförmåner och transport. Vissa specialdomstolar har behörighet i hela Förenade kungariket och information om dessa finns på webbplatsen för det nordirländska domstolsverket (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Andra specialdomstolar, t.ex. Fair Employment Tribunal och Industrial Tribunal, som prövar vissa arbetsmarknadsärenden, har endast behörighet i Nordirland.

Vilken specialdomstol som är behörig är inte alltid helt klart. Därför bör man alltid rådfråga en advokat innan man inleder en rättsprocess.

2 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av allmän domstol, hur kan jag veta vid vilken domstol talan ska väckas?

2.1 Görs det skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (t.ex. distriktsdomstolar som lägre domstolar och regionala domstolar som högre domstolar), och på vilken nivå ska mitt mål i så fall prövas?

Du bör alltid be om juridisk rådgivning om vid vilken domstol du ska inleda en rättsprocess.

Om fordran understiger 30 000 pund och avser skador till följd av försumlighet eller avtalsbrott bör talan väckas vid grevskapsdomstolen, såvida man inte har råtts att vända sig till en annan domstol. Varje fordran över 30 000 pund ska väckas vid High Court.

Vissa fordringar på högst 3 000 pund kan prövas i grevskapsdomstolen inom ramen för småmålsförfarandet. Detta är ett enkelt och informellt förfarande för att lösa tvister, ofta utan behov av advokat. En informationsbroschyr om småmålsförfarandet finns på det nordirländska domstolsverkets webbplats.

Familjerättsliga ärenden kan prövas i antingen Magistrates' court, grevskapsdomstolen eller High Court, beroende på omständigheterna i det enskilda målet.

2.2 Territoriell behörighet (är domstolen i stad A eller domstolen i stad B behörig i mitt fall)?

2.2.1 Huvudregeln om territoriell behörighet

Magistrates' courts och grevskapsdomstolen har behörighet i hela Nordirland. Var ett mål i dessa domstolar vanligtvis prövas avgörs av vilken av domstolens tre administrativa avdelningar målet faller inom. En handbok om de administrativa domstolsavdelningarna kan laddas ned från det nordirländska domstolsverkets webbplats på http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf.

High Court har behörighet i hela Nordirland.

2.2.2 Undantag från huvudregeln

2.2.2.1 När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?

I regel bör en talan väckas vid en domstol i vars domkrets svaranden bor eller bedriver sin verksamhet eller i en domstol i vars domkrets den händelse som gav upphov till talan inträffade (även om talan rent tekniskt kan väckas vid vilken avdelning som helst).

I avtalsärenden beror domstolsplatsen på typen av avtal. En tvist rörande ett anställningsavtal kan t.ex. prövas av grevskapsdomstolen eller Industrial Tribunal.

Familjerättsliga ärenden, t.ex. frågor om föräldraansvar, kan prövas i antingen Magistrates' court, grevskapsdomstolen eller High Court, beroende på omständigheterna i det enskilda målet.

Skadeståndsanspråk prövas i enlighet med de vanliga behörighetsreglerna. Detsamma gäller civilrättsliga fordringar till följd av brottmålsprocesser. Det finns dock även ett system för ersättning till brottsoffer. Mer information om detta finns på den nordirländska brottsoffermyndighetens webbplats (se länk nedan).

2.2.2.2 När måste jag välja en annan domstol än domstolen i den ort där svaranden bor?

Det finns inte något sådant krav. En talan kan väckas vid valfri administrativ domstolsavdelning oberoende av ämnesområde (även om talan i regel väcks vid avdelningen för det område där svaranden bor eller bedriver sin verksamhet, eller där den händelse som gett upphov till talan inträffade).

2.2.2.3 Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Parterna kan inte överlåta behörighet till en domstol.

3 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av specialdomstol, hur kan jag veta vilken specialdomstol jag ska vända mig till?

Information om specialdomstolar som har behörighet i hela Förenade kungariket finns på webbplatsen för domstolsverket för England och Wales och justitieministeriets webbplats.

Informationsbroschyrer om de flesta av domstolarna i Nordirland finns på det nordirländska domstolsverkets webbplats.

Information om Industrial Tribunal och Fair Employment Tribunal finns på respektive domstols webbplats.

Länkar

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (det nordirländska domstolsverket)

The tribunals (HM Courts & Tribunals Service – England och Wales)

Tribunals (justitieministeriet)

Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal

Compensation Services

Senaste uppdatering: 14/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.