Vilket lands domstol är behörig?

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Ska jag väcka talan vid en allmän domstol eller vid en specialdomstol (t.ex. en arbetsdomstol)?

Den allmänna regeln enligt portugisisk lag är att distriktsdomstolar (tribunais de comarca) är behöriga att förbereda och pröva mål som inte omfattas av andra domstolars behörighet. Distriktsdomstolarna har både allmän och specialiserad behörighet (artikel 80 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013).

Domstolarnas behörighet är uppdelad i enlighet med sakfrågan, värdet, hierarkin och det geografiska området (artiklarna 37, 40, 41, 42 och 43 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013).

Denna fråga regleras av följande lagstiftning:

2 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av allmän domstol, hur kan jag veta vid vilken domstol talan ska väckas?

Distriktsdomstolarna är som sagt behöriga att förbereda och pröva mål som inte omfattas av någon annan domstols behörighet. Distriktsdomstolarna är uppdelade i avdelningar (juízos) med specialiserad och allmän behörighet samt lokala avdelningar (artikel 81 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013).

För att ta reda på om man ska vända sig till den lokala tvistemålsavdelningen med allmän behörighet, eller till en central specialiserad avdelning, se även svaret på fråga 3.

Man bör till exempel vända sig till den centrala tvistemålsavdelningen för fastställelsetalan enligt det gemensamma förfarandet vars värde överstiger 50 000 euro (artikel 117 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013).

2.1 Görs det skillnad mellan lägre och högre instanser bland de allmänna domstolarna (t.ex. distriktsdomstolar som lägre domstolar och regionala domstolar som högre domstolar), och på vilken nivå ska mitt mål i så fall prövas?

Ja. Det görs skillnad mellan högre och lägre domstolar när det gäller att överklaga domstolsavgöranden. Huvudregeln är att Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça) prövar överklaganden vars värde överstiger appellationsdomstolarnas (tribunais da Relação) gräns och appellationsdomstolarna prövar överklaganden vars värde överstiger förstainstansdomstolarnas (tribunais judiciais de primeira instância) gräns (artikel 42 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013).

Gränserna fastställs i artikel 44 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

För att fastställa vilken domstol som är behörig måste behörighetsreglerna tillämpas i förhållande till sakfrågan, värdet, hierarkin och det geografiska området enligt lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

2.2 Territoriell behörighet (är domstolen i stad A eller domstolen i stad B behörig i mitt fall)?

Frågan om territoriell behörighet regleras av artikel 43 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

För att ta reda på om domstolen i stad A eller stad B är behörig måste man konsultera bilagorna I, II och III till lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

2.2.1 Huvudregeln om territoriell behörighet

Fysiska personer

Den allmänna regeln fastställs i artikel 80 i civilprocesslagen.

Juridiska personer och företag

Den allmänna regeln fastställs i artikel 81 i civilprocesslagen.

Flera svaranden och kumulativa ansökningar

Den allmänna regeln fastställs i artikel 82 i civilprocesslagen.

Mål där en av parterna är en domare, en domares make eller en nära anhörig till domaren

Regeln i artikel 84 i civilprocesslagen gäller.

Prövning av överklaganden

Regeln om behörighet att pröva överklaganden fastställs i artikel 83 i civilprocesslagen.

2.2.2 Undantag från huvudregeln

2.2.2.1 När kan jag välja mellan domstolen i den ort där svaranden bor och någon annan domstol?
2.2.2.2 När måste jag välja en annan domstol än domstolen i den ort där svaranden bor?

Följande är ett gemensamt svar på dessa frågor.

Undantagen från ovannämnda allmänna regler fastställs i artiklarna 70–79 i civilprocesslagen.

De särskilda bestämmelserna om verkställighet fastställs i artiklarna 85–90 i civilprocesslagen.

Arbetsrätt

Den allmänna regeln fastställs i artikel 13 i lagen om arbetsrättsliga förfaranden.

Insolvens

Regeln i artikel 7 i lagen om insolvens och företagsrekonstruktion gäller.

Bouppteckning

För behörighet vid bouppteckningsförrättning, se faktabladet om arv.

Underhåll till vuxna och underåriga och reglering av föräldraansvar

För behörighet vid en fastställelsetalan om underhållsbidrag till vuxna och underåriga, indrivning av underhåll och mål om reglering av föräldraansvar, se faktabladet om underhåll.

2.2.2.3 Kan parterna själva utse en domstol som annars skulle vara obehörig?

Ja. Avtalad behörighet föreskrivs i artikel 95 i civilprocesslagen).

3 Om målet är av sådan natur att det ska prövas av specialdomstol, hur kan jag veta vilken specialdomstol jag ska vända mig till?

Domstolens behörighet beror på sakfrågan enligt nedan:

Centrala tvistemålsavdelningar (Juízos centrais cíveis)

De centrala tvistemålsavdelningarnas behörighet fastställs i artikel 117 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Centrala familje- och ungdomsavdelningar (Juízos centrais de família e menores)

Familje- och ungdomsavdelningarnas behörighet fastställs i artiklarna 122–124 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Centrala arbetsavdelningar (Juízos centrais do trabalho)

Arbetsavdelningarnas behörighet fastställs i artikel 126 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Centrala handelsavdelningar (Juízos centrais de comércio)

Handelsavdelningarnas behörighet fastställs i artikel 128 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Centrala verkställighetsavdelningar (Juízos centrais de execução)

Verkställighetsavdelningarnas behörighet fastställs i artikel 129 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

DOMSTOLAR MED MER VIDSTRÄCKT BEHÖRIGHET

Immaterialrättsdomstolen (Tribunal da propriedade intelectual)

Immaterialrättsdomstolens behörighet fastställs i artikel 111 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Domstolen för konkurrens-, reglerings- och tillsynsärenden (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

Behörigheten för domstolen för konkurrens-, reglerings- och tillsynsärenden fastställs i artikel 112 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Sjörättsdomstolen (Tribunal marítimo)

Sjörättsdomstolens behörighet fastställs i artikel 113 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

ÖVERRÄTTER

Appellationsdomstolar

Definitionen av appellationsdomstolar samt deras organisation och funktion fastställs i artikel 67 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Högsta domstolen

Högsta domstolens organisation fastställs i artikel 47 i lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013.

Tillämplig lagstiftning:

Civilprocesslagen

Lag nr 62/2013 av den 26 augusti 2013 (lagen om rättssystemets organisation)

Lagdekret nr 49/2014 av den 27 mars 2014 (regler för domstolarnas organisation och funktion).

Lagen om arbetsrättsliga förfaranden

Lagen om insolvens och företagsrekonstruktion

Varning

Informationen i detta faktablad är inte bindande för kontaktpunkten, domstolarna eller andra enheter och myndigheter. Gällande lagtexter och ändringar av dessa måste också konsulteras.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.