Наказателни дела

Съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси улеснява работата на практикуващите юристи от държавите — членки на ЕС.