Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky zatýkací rozkaz

Európsky zatykač (ďalej len „EZ“) je zjednodušeným justičným konaním o vydaní osoby – na účely jej stíhania alebo na vykonanie trestu odňatia slobody alebo príkazu na zadržanie. Zatykač vydaný jedným z justičných orgánov členského štátu je platný na celom území EÚ. Európsky zatykač funguje od 1. januára 2004. Nahradil zdĺhavé postupy vydávania osôb, ktoré medzi členskými štátmi EÚ existovali v minulosti.

Ako funguje

Európsky zatykač je žiadosť justičného orgánu v jednej členskej krajine EÚ o zatknutie osoby v inej členskej krajine a o jej vydanie na účely stíhania alebo na vykonanie trestu odňatia slobody alebo príkazu na zadržanie vydaného v prvej krajine. Tento mechanizmus sa zakladá na zásade vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí. Používa sa vo všetkých krajinách EÚ.

Funguje prostredníctvom priameho kontaktu medzi justičnými orgánmi.

Pri uplatňovaní EZ musia orgány dbať o dodržiavanie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb, ako je napr. právo na informácie, právo mať právneho zástupcu a tlmočníka a právo na právnu pomoc, stanovených právnymi predpismi v krajine, v ktorej boli tieto osoby zatknuté.

Ako sa tento postup líši od tradičného vydávania?

 1. Prísne lehoty
  Krajina, v ktorej bola osoba zatknutá, musí prijať konečné rozhodnutie o vykonaní európskeho zatykača najneskôr do 60 dní od zatknutia.
  Ak táto osoba súhlasí so svojím vydaním, rozhodnutie o vydaní sa musí prijať do desiatich dní.
  Požadovaná osoba sa odovzdá čo najskôr v termíne, na ktorom sa dohodnú dotknuté orgány, najneskôr do desiatich dní po prijatí konečného rozhodnutia o vykonaní európskeho zatykača.
 2. Kontrola obojstrannej trestnosti – už sa nepožaduje pre 32 kategórií trestných činov
  V prípade 32 kategórií trestných činov sa už neoveruje, či je dané konanie trestným činom v oboch krajinách. Jedinou požiadavkou je to, aby bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou sadzby v trvaní najmenej troch rokov vo vydávajúcej krajine.
  Pri iných trestných činoch
  môže vydanie osoby podliehať podmienke, že skutok musí predstavovať trestný čin vo vykonávajúcom štáte.
 3. Žiadne politické zásahy
  Rozhodnutia prijímajú výlučne justičné orgány, bez akýchkoľvek politických ohľadov.
 4. Odovzdávanie štátnych príslušníkov
  Krajiny EÚ už nemôžu odmietnuť vydať vlastných štátnych príslušníkov, pokiaľ nezabezpečia vykonanie trestu odňatia osoby na hľadanej osobe.
 5. Záruky
  Krajina, ktorá vykonáva európsky zatykač, môže požadovať záruky, že:
  a) po určitom období bude mať osoba právo požiadať o preskúmanie, ak je uložený trest odňatia slobody na doživotie;
  b) hľadaná osoba môže podstúpiť výsledný trest odňatia slobody vo vykonávajúcej krajine, ak je štátnym príslušníkom alebo ak má obvyklé bydlisko v uvedenej krajine.
Obmedzené dôvody na odmietnutie
Krajina môže odmietnuť vydanie požadovanej osoby, iba ak platí jeden z dôvodov pre povinné či nepovinné odmietnutie:
Povinné dôvody
 • osoba už bola súdená za rovnaký trestný čin (ne bis in idem),
 • neplnoleté osoby (osoba nedovŕšila vek trestnej zodpovednosti vo vykonávajúcej krajine),
 • amnestia (vykonávajúca krajina mohla osobu trestne stíhať, ale na trestný čin sa v tejto krajine vzťahuje amnestia).
Nepovinné dôvody – napríklad:
 • nesplnenie podmienky obojstrannej trestnosti v prípade trestných činov iných než trestných činov patriacich do 32 kategórií uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia o EZ,
 • miestna príslušnosť,
 • prebiehajúce trestnoprávne konanie vo vykonávajúcej krajine,
 • premlčanie atď.

Príručka o spôsobe vydávania a vykonávania európskeho zatykača

Európska komisia uverejnila príručku o spôsobe vydávania a vykonávania európskeho zatykača  PDF (2002 Kb) en s cieľom uľahčiť a zjednodušiť každodennú prácu príslušných justičných orgánov. Príručka obsahuje podrobné usmernenia týkajúce sa procedurálnych krokov pre vydanie a vykonávanie EZ. Uvádza takisto dôkladné objasnenie zásadnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ktorá poskytuje výklad určitých ustanovení rámcového rozhodnutia o EZ.

Príručka je k dispozícii vo všetkých jazykoch tu: BG  PDF (2700 Kb) bg, CS  PDF (1854 Kb) cs, DA  PDF (1766 Kb) da, DE  PDF (1659 Kb) de, ET  PDF (1783 Kb) et, EL  PDF (2439 Kb) el, ES  PDF (1649 Kb) es, FR  PDF (1892 Kb) fr, HR  PDF (1789 Kb) hr, IT  PDF (2141 Kb) it, LV  PDF (2158 Kb) lv, LT  PDF (1865 Kb) lt, HU  PDF (1908 Kb) hu, MT  PDF (2560 Kb) mt, NL  PDF (2047 Kb) nl, PL  PDF (2200 Kb) pl, PT  PDF (1968 Kb) pt, RO PDF (1926 Kb) ro, SL  PDF (1797 Kb) sl, SK  PDF (1977 Kb) sk, FI  PDF (2172 Kb) fi, SV  PDF (1591 Kb) sv.

Štatistiky o používaní európskeho zatykača

Priemerné obdobie odovzdania hľadaných osôb v roku 2019:

 • so súhlasom – do 16,7 dňa,
 • bez súhlasu – do 55,75 dňa.

Priemerné obdobie odovzdania hľadaných osôb v roku 2018:

 • so súhlasom – do 16,4 dňa,
 • bez súhlasu – do 45 dní.

Odpovede na dotazník o EZ: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Nie sú dostupné údaje zo všetkých krajín, ale údaje o vydaných EZ za roky 2015, 2016 a 2017 sú úplné.

EZ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vydané EZ 14 948 16 144 16 636 17 491 17 471 20 226
Vykonané EZ 5 535 5 304 5 812 6 317 6 976 5 665
Projekty financované v rámci programu Spravodlivosť

Výskumný projekt InAbsentiEAW je porovnávacia právna štúdia o európskych zatykačoch týkajúcich sa osôb, ktoré neboli prítomné na konaniach vedúcich k ich odsúdeniu (konania v neprítomnosti). Z praxe vyplýva, že pri vydávaní a vykonávaní takýchto EZ často dochádza k problémom. Cieľom výskumného projektu bolo analyzovať príčiny týchto problémov a vypracovať spoločné normy pre vydávanie takýchto EZ, aby sa zaistilo ich bezproblémové a spravodlivé vykonávanie. Výskum sa uskutočnil formou prípadových štúdií z Belgicka, Holandska, Írska, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Súvisiace odkazy

Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači

Správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi

Posledná aktualizácia: 31/10/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.