Замразяване на активи и доказателства

В Европейския съюз е възможно да се поиска обезпечаване на имущество или доказателства, с цел да бъдат използвани в наказателно дело или с оглед на тяхната конфискация. Това става въз основа на Рамково решение на Съвета, създаващо правилата, по силата на които държавите-членки признават и изпълняват на своя територия решения за обезпечаване, издадени по наказателни производства от съдебни органи на друга държава-членка.

Какво представлява решението за обезпечаване?

За целите на трансграничните процедури „решение за обезпечаване“ означава всяка мярка, предприета от съдебен орган в държава-членка с цел да се предотврати унищожаване, изменяне, преместване и т.н. на дадено имущество. „Доказателство“ означава вещи, документи или данни, които биха могли да се представят като доказателство в наказателно производство. Държавите-членки, които участват в процедурата, са: „издаващата държава“ (държавата, която е издала, валидирала или по някакъв начин потвърдила решението за обезпечаване) и „изпълняващата държава“ (на чиято територия се намира имуществото или доказателството).

Решения, които се изпълняват без проверка за двойна наказуемост

Като изключение от общото правило е възможно, въз основа на Рамковото решение, някои деяния да не се подлагат на проверка за двойна наказуемост (независимо дали въпросното поведение е наказуемо и в двете засегнати държави-членки). Тази процедура се прилага само за най-тежките престъпления, изброени в член 3 от Рамковото решение, при условие че в издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален срок от най-малко три години (т.е. участие в престъпна организация, тероризъм, корупция, измама, трафик на хора, изнасилване).

Процедура за изпълнение на решение за обезпечаване

За целите на изпълнението решението за обезпечаване се предава от съдебния орган, който го е издал, директно на компетентния съдебен орган за изпълнение в другата държава-членка. Компетентните съдебни органи в изпълняващата държава трябва да признаят решението за обезпечаване без допълнителни формалности и да предприемат необходимите мерки за незабавното му изпълнение.  Освен това при изпълнението на решението за обезпечаване изпълняващата държава трябва да спазва формалностите и процедурите, които са изрично посочени от компетентния съдебен орган на издаващата държава.

Основания за непризнаване или неизпълнение

Компетентните съдебни органи на изпълняващата държава могат да откажат да признаят или да изпълнят решението за обезпечаване при определени обстоятелства. Примери за такива обстоятелства са: липсващо удостоверение, имунитет или привилегии на съответното лице, наличие на окончателно решение за същите факти.

Отлагане на производството

Компетентният съдебен орган на изпълняващата държава може да отложи изпълнението на изпратено решение за обезпечаване при определени обстоятелства: напр. ако изпълнението може да навреди да текущо наказателно разследване или въпросното имущество/доказателство вече е обект на решение за обезпечаване в наказателно производство.

Процесуални права

Държавите-членки трябва да гарантират, че всяка заинтересована страна, включително трети страни, разполага с правни способи за защита без преустановяващо действие за решението за обезпечаване.

Последна актуализация: 22/01/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.