Bevriezen van opbrengsten van misdrijven en de bewijsvoering

Bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken in de Europese Unie kan nodig zijn met het oog op het gebruik ervan in een strafprocedure of op de confiscatie ervan. Dat kan gebeuren op basis van Kaderbesluit van de Raad dat de regels vaststelt volgens welke een lidstaat een door een rechterlijke autoriteit van een andere lidstaat in een strafprocedure gegeven beslissing tot bevriezing op zijn grondgebied erkent en ten uitvoer legt.

Wat is een "beslissing tot bevriezing"?

Voor de doeleinden van een grensoverschrijdende procedure wordt met een "beslissing tot bevriezing" bedoeld elke door een rechterlijke autoriteit van een lidstaat getroffen maatregel ter voorkoming van vernietiging, verwerking, verplaatsing, enz. van voorwerpen. Met bewijsstukken worden objecten, documenten of gegevens bedoeld die in een strafprocedure als overtuigingsstuk kunnen dienen. De lidstaten die bij de procedure betrokken zijn, zijn de "beslissingsstaat" (de lidstaat waar een rechterlijke autoriteit een beslissing tot bevriezing heeft gegeven, geldig heeft verklaard of op enigerlei wijze heeft bevestigd) en de "tenuitvoerleggingsstaat" (de lidstaat op het grondgebied waarvan de voorwerpen of bewijsstukken zich bevinden).

Beslissingen uitgevoerd zonder toetsing van de dubbele strafbaarheid

Als uitzondering op de algemene regel is het mogelijk om op basis van het kaderbesluit bepaalde strafbare feiten niet te onderwerpen aan toetsing op dubbele strafbaarheid (waarbij wordt nagegaan of het feit in beide betrokken lidstaten een strafbaar feit is). Deze procedure geldt uitsluitend voor de in artikel 3 van het kaderbesluit opgesomde ernstige feiten waarop in de beslissingsstaat een vrijheidsstraf staat met een maximum van ten minste drie jaar (bijvoorbeeld deelneming aan een criminele organisatie, terrorisme, corruptie, fraude, mensenhandel, verkrachting).

Procedure voor de tenuitvoerlegging van beslissingen tot bevriezing

Met het oog op de tenuitvoerlegging van de beslissing tot bevriezing wordt het certificaat door de rechterlijke autoriteit die de beslissing heeft gegeven, rechtstreeks toegezonden aan de voor de tenuitvoerlegging bevoegde autoriteit in de andere lidstaat. De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat erkennen een beslissing tot bevriezing zonder verdere formaliteiten en nemen de nodige maatregelen voor de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan. De tenuitvoerleggingsstaat neemt de formaliteiten en procedures in acht die door de bevoegde rechterlijke autoriteit van de beslissingsstaat uitdrukkelijk zijn aangegeven voor de uitvoering van de beslissing tot bevriezing.

Gronden voor niet-erkenning of niet-tenuitvoerlegging

De bevoegde rechterlijke autoriteiten van de tenuitvoerleggingsstaat kunnen de erkenning of de tenuitvoerlegging van de beslissing tot bevriezing in bepaalde omstandigheden weigeren. Dat is bijvoorbeeld mogelijk wanneer het certificaat ontbreekt, in geval dat de betrokkene een voorrecht of een immuniteit geniet, of wanneer reeds een onherroepelijke beslissing voor dezelfde feiten is gegeven.

Uitstel van de procedure

De bevoegde rechterlijke autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat kan de tenuitvoerlegging van een toegezonden beslissing tot bevriezing in bepaalde omstandigheden uitstellen, bijvoorbeeld indien de tenuitvoerlegging een lopend strafrechtelijk onderzoek kan schaden, of indien met betrekking tot de voorwerpen of bewijsstukken in kwestie reeds een beslissing tot bevriezing in een strafrechtelijke procedure is gegeven.

Procedurele rechten

De lidstaten zorgen ervoor dat alle betrokken partijen, ook derden, een vordering zonder schorsende werking kunnen instellen tegen een beslissing tot bevriezing.

Laatste update: 22/01/2019

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.